Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Iosep
#681415

Download Đề tài Biện pháp tổ chức thực hiện hoạt động vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn - Trường mầm non 1-6 thành phố Hạ Long miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN THỨ NHẤT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
I. Lý do chọn đề tài
II. Lịch sử sáng kiến kinh nghiệm
III. Mục đích nghiên cứu
IV. Nhiệm vụ nghiên cứu
V. Phương pháp nghiên cứu
VI. Phạm vi - Đối tượng nghiên cứu
VII. ĐiÓm mới trong kết quả nghiên cứu
PHẦN THỨ HAI: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
Chương I: Cơ sở khoa häc
I- C¬ së lÝ luËn
II- C¬ së thùc tiÔn
Chương II: Thực trạng khả năng vẽ theo ý thích của trẻ. Những thuận lợi và khó khăn
I- Khảo sát thực trạng để xác định khả năng
II- Những thuận lợi và khó khăn
Chương III: Biện pháp nhằm nâng cao giờ vẽ theo ý thích, hấp dẫn và đạt hiệu quả tốt. Kết quả nghiên cứu
I- Cho trẻ làm quen với kỹ năng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng và tạo cảm xúc, hứng thú cho trẻ.
II- Giúp trẻ sử dụng đường nét, sắp xếp bố cục tranh và màu sắc
III- Nhận xét và đánh giá sản phẩm của trẻ.
IV- Kết quả nghiên cứu
PHẦN THỨ BA: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
I- Kết luận
II- Một số kiến nghị
Tài liệu tham khảo
4
5
5
5
5
5
6
 
6
 
 
7
8
 
 
9
10
 
 
11
 
14
16
17
 
18
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

rẻ nhỏ nên tham gia vào sáng tạo nghệ thuật và thưởng thức, chiêm ngưỡng sản phẩm của bạn bè. Bởi vì hoạt động tạo hình là nơi trẻ thể hiện mình và cũng là điều kiện để góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện, đặc biệt là môn vẽ, nó chiếm vị trí rất quan trọng trong quá trình giáo dục trẻ mầm non. Nó có sức cuốn hút hầu hết các lứa tuổi mầm non.
Khi trẻ được vẽ sẽ góp phần hình thành cảm xúc thẩm mĩ ở trẻ đó là sự rung cảm trước cái đẹp của nghệ thuật, của sự sáng tạo, là sự thoả mãn, thích thú khi làm nên một cái gì đó bởi đôi tay nhỏ bé của chính mình. Thông qua hoạt động vẽ bước đầu giúp trẻ làm quen với các phương tiện và ngôn ngữ tạo hình: giấy vẽ, sáp màu, đường nét, hình dáng, màu sắc, bố cục,... Từ đó phát triển khả năng quan sát, phát triển trí nhớ, trí tưởng tượng, sự sáng tạo,... ở trẻ. Trẻ còn học được cách lập kế hoạch hoạt động như: sẽ vẽ gì; Dùng màu gì; Sắp xếp các chi tiết trong bao lâu; Vẽ trong thời gian bao lâu. Đây chính là đặc điểm khác xa giữa con người và con vật, đồng thời đem lại hiệu quả lao động cao.
Ngoài ra khi hoạt động tập thể trẻ còn biết đánh giá sản phẩm tạo hình của trẻ và của các bạn mình. Được các bạn góp ý trẻ sẽ quen dần với những lời khen- chê của người khác, đồng thời kĩ năng xã hội được hình thành như: chờ đến lượt, chia nhau đồ dùng, cùng nhau bàn bạc,... Càng tham gia tích cực hoạt động tạo hình bao nhiêu thì trẻ càng tự tin trong việc sử dụng bút, giá vẽ, màu sắc và rất có lợi cho việc học tập.
Tất nhiên dậy trẻ vẽ ở bậc mầm non không nhằm đào tạo cho trẻ thành các hoạ sỹ mà chủ yếu thông qua đó nhằm khơi dậy và phát triển năng khiếu thẩm mỹ vốn có ở trẻ, tiến tới hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Là một giáo viên mầm non dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5-6 tuổi).tui nhận thấy trẻ rất thích học tạo hình đặc biệt trẻ rất thích thể hiện những tưởng tượng của mình về thế giới xung quanh qua những bức tranh.
Chính sự say mê đó đã thôi thúc tui tìm tới những biện pháp dạy sao cho phù hợp và đạt hiệu quả cao. Đó cũng là lý do thúc đẩy tui thực hiện đề tài “Biện pháp tổ chức thực hiện ho¹t ®éng vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn. Trường mầm non 1.6 -Thành phố Hạ Long”
II. LỊCH SỬ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Đây là vấn đề đã được nghiên cứu từ những năm học trước, nhưng với tinh thần muốn góp một phần nhỏ bé của tui trong sáng kiến kinh nghiệm này giúp ho¹t ®éng vÏ theo ý thÝch hÊp dÉn vµ ®¹t hiÖu qu¶ tèt.
III. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Nhằm tìm ra biện pháp nâng cao hiệu quả giờ dạy trẻ vẽ theo ý thích giúp trẻ hứng thú tham gia vào giờ học. Trẻ biết tạo ra các đường nét, hình dáng cơ bản, sắp xếp bố cục hợp lý, biết ứng dụng luật xa, gần trong bài vẽ để bức tranh có nội dung phong phú.
Trẻ biết sử dụng, phối hợp màu sắc hài hoà, sinh động.
IV. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
Tiến hành nghiên cứu đề tài này tui tập chung nghiên cứu những nhiệm vụ sau:
Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích.
2.Thực trạng, khả năng vẽ của trẻ thông qua những giờ học vẽ theo ý thích. NHững thuận lợi và khó khăn.
3.Các biện pháp nhằm nâng cao giờ vẽ theo ý thích hấp dẫn và đạt hiệu quả cao.
V. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
- Nghiên cứu các loại sách, tài liệu hướng dẫn dạy trẻ vẽ dùng cho giáo viên mầm non của Vụ giáo dục mầm non.
+ Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi.
+ Các chuyên san giáo dục mầm non.
+ Tài liệu bồi dưỡng hoạt động tạo hình bậc học mầm non.
2. Phương pháp trò chuyện và nghiên cứu sản phẩm.
3. Phương pháp quan sát sư phạm.
4. Phương pháp đàm thoại.
VI. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
1. Ph¹m vi nghiên cứu
Tạo hình là môn học rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhưng vì điều kiện và thời gian có hạn nên tui chỉ thực hiện được đề tài "Biện pháp tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn, Trường mầm non 1.6- thành phố Hạ Long".
2. Đối tượng nghiên cứu
Biện pháp tổ chức thực hiện giờ vẽ theo ý thích cho trẻ mẫu giáo lớn. Trường mầm non 1.6 -Thành phố Hạ Long - Năm học 2009 – 2010.
VII. ĐIỂM MỚI TRONG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Việc nghiên cứu đề tài sáng kiến kinh nghiệm này cũng như khi áp dụng vào thực tế đã giúp trẻ lớp tui nói riêng và các lớp mẫu giáo lớn trường tui nói chung biÕt sử dụng đường nét, sắp xếp bố cục tranh và phèi hîp màu sắc, đặc biệt trẻ rất hứng thú với hoạt động h×nh.
PHẦN Thø hai: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ
CH ƯƠNG 1: CƠ SỞ khoa häc
I- C¬ së lÝ luËn
Ho¹t ®éng t¹o h×nh ®ãng vai trß v« cïng quan träng trong ch­¬ng tr×nh häc tËp cña trÎ, còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c.
Víi môc ®Ých chung cña gi¸o dôc mÇm non th× ho¹t ®éng t¹o h×nh lµ bé phËn cña v¨n hãa tinh thÇn, nã g¾n liÒn víi kiÕn thøc, kÜ n¨ng, kÜ x¶o vµ thÓ hiÖn nghÖ thuËt. Th«ng qua ho¹t ®éng t¹o h×nh ®em ®Õn cho trÎ Ên t­îng vÒ c¸i ®Ñp vµ nh÷ng c¶m xóc ch©n thËt, nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña nh©n c¸ch con ng­êi.
NhËn thøc râ to lín cña gi¸o viªn mÇm non trong giai ®o¹n ph¸t triÓn hiÖn nay. Nh­ nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø hai Ban chÊp hµnh trung ­¬ng §¶ng(Khãa VIII) ®· nªu: “Gi¸o viªn mÇm non lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chÊt l­îng gi¸o dôc vµ ®­îc x· héi t«n vinh, gi¸o viªn ph¶i ®ñ ®øc, ®ñ tµi”. Lµ mét gi¸o viªn mÇm non t«i ®· tr¶i mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu t×m tßi häc hái vµ vËn dông mét sè biÖn ph¸p ®Ó gióp trÎ häc tèt ho¹t ®éng t¹o h×nh, løa tuæi mÉu gi¸o lín.
II- C¬ së thùc tiÔn
1- Ho¹t ®éng vÏ ®èi víi sù ph¸t triÓn cña trÎ
* Hoạt động vẽ đối với sự hình thành cảm xúc của trẻ
Trẻ tỏ ra hài lòng khi được làm quen với bút chì, bút dạ, sáp màu, màu nước... Trẻ có thể sử dụng những phương tiện đó để vẽ những gì trẻ muốn và trẻ thích.
Thật thú vị! Quyết định mình sẽ làm gì, sử dụng phương tiện gì để vẽ, có thể coi là cơ hội đầu tiên hình thành tính độc lập quyết định của trẻ.
Khi hoạt độngnghể thuật phát triển khả năng tự kiểm tra ở trẻ. Trẻ thể hiện và điều chỉnh các suy nghĩ, cảm xúc của mình cho phù hợp với nguyên tắc, với các bạn.
* Hoạt động vẽ với sự phát triển tư duy của trẻ
Với trẻ mầm non hoạt động nghệ thuật đòng nghĩa với thể nghiệm cảm giác. Bút sáp trượt trên giấy, màu tô cứ đầy dần lên, rồi lượn cổ tay sao cho thật khéo để vẽ ra đường tròn. Khám phá vật liệu rất quan trọng vì nó đem lại cho trẻ kiến thức về vật liệu: trẻ biêt tính chất của vật liệu, màu thể hiện trên giấy ra sao, tô cho đẹp với màu sáp, màu dạ hay nmàu nước...
Thông qua hoạt động tạo hình nói chung và hoạt động vẽ nói riêng trẻ học được cách lập kế hoạch hoạt động, biết đánh giá sản phẩm. Thông thường trẻ nhỏ đánh giá sản phẩm của mình bằng cách đưa ra hay nói ra những gì mình thích và nghe người khác nói họ thích những gì ở sản phẩm của bé. Và quan trọng hơn nữa trẻ dần dần sử dụng các kí hiệu, dấu hiệu tượng trưng khi vẽ.
Đặc biệt đối với trẻ có vấn đề về ngôn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement