Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By shinwa_2970
#681391

Download Đề tài Vận dụng nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên miễn phí

MỤC LỤC
Phần mở đầu
1. Lý do chọn đề tài; 2. Mục tiêu nghiên cứu; 3. Nhiệm vụ nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
Phần nội dung
Chương I: Một số vấn đề lí luận của việc vận dụng nguyên tắc TTDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
1. Cơ sở khoa học của việc vận dụng nguyên tắc TTDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
2. Cơ sở pháp lý của việc vận dụng nguyên tắc TTDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
3. Cơ sở thực tiễn của việc vận dụng nguyên tắc TTDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên
Chương II: Thực trạng của việc vận dụng nguyên tắc TTDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV trường phổ thông .
1. Những thành tựu chung
2. Những yếu kém và bất cập
3. Nguyên nhân
4. Một số vấn đề đặt ra trong việc vận dụng nguyên tắc TTDC trong quản lý trường phổ thông nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ GV
Chương III: Một số biện pháp của việc vận dụng nguyên tắc TDC nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường phổ thông .
Phần kết luận
1. Kết luận
2. Bài học kinh nghiệm
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

, sự đoàn kết của tập thể sư phạm; các mặt đó có hoàn thành tốt hay không phần lớn tuỳ từng trường hợp vào năng lực và phẩm chất cá nhân của Hiệu trưởng.
Để tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục pháp luật, thực hiện tốt các quy định của Luật Giáo dục, Điều lệ Trường trung học và các văn bản liên quan, Hiệu trưởng cần thực hiện tốt vai trò quản lý nhà trường của mình và kết hợp đúng đắn chế độ thủ trưởng và chế độ tập thể thông qua việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong nhà trường. Vai trò quản lý điều hành các hoạt động trong nhà trường của Hiệu trưởng được thể hiện thông qua việc thực hiện tốt các quy định ở khoản 1, Điều 17, Điều lệ Trường trung học và điều 4, Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường; trong đó nhấn mạnh đến trách nhiệm của Hiệu trưởng là phải thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường và nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý trường học.
Hiệu trưởng thực hiện quản lý tập trung theo chế độ thủ trưởng, đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng, nhưng phải trên cơ sở phát huy dân chủ, mặt khác dân chủ phải gắn liền với tập trung nghĩa là phải kết hợp giữa quyền quản lý tập trung của Hiệu trưởng với phát huy dân chủ, đảm bảo cho đội ngũ giáo viên và nhân viên tham gia quản lý nhà trường; Có làm được như vậy mới tạo điều kiện tốt cho việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực thực hiện các văn bản pháp luật về giáo dục và đào tạo của nhà trường.
Các Hội đồng trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật làm việc theo chế độ tập thể; trong đó, Hội đồng giáo dục là tổ chức tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, do Hiệu trưởng thành lập và làm Chủ tịch.
Dân chủ trong quản lý nhà trường chính là việc Hiệu trưởng phải tạo điều kiện để mọi thành viên trong trường phổ thông am gia quản lý, giúp họ có quyền được thông tin, được tham gia thảo luận, phê bình, góp ý kiến, chất vấn, quyền được giám sát, kiểm tra hoạt động của nhà trường.
Chế độ thủ trưởng thể hiện ở chỗ: Nhà nước trao quyền quyết định cao nhất trong nhà trường cho Hiệu trưởng, người đứng đầu trường trung học phổ thông để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý, điều hành các hoạt động trong nhà trường. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm cá nhân đối với các quyết định và kết quả hoạt động giáo dục của trường. Vì vậy, trong quản lý nhà trường Hiệu trưởng cần giải quyết tốt mối quan hệ giữa chế độ thủ trưởng với nguyên tắc tập trung dân chủ để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ của nhà trường, Hiệu trưởng cần được bồi dưỡng về lý luận, nghiệp vụ quản lý giáo dục, kiến thức, kỹ năng quản lý hành chính nhà nước. Đó chính là điều kiện cần thiết để Hiệu trưởng nâng cao trình độ, năng lực quản lý, tạo được sự tin cậy và ủng hộ của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.
Muốn thực hiện tốt chức năng quản lý nhà trường và thực hiện nghiêm chỉnh các nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông cần làm tốt các hoạt động sau: tổ chức, điều hành các hoạt động giáo dục trong nhà trường, tổ chức tốt việc thực hiện các chủ trương chính sách giáo dục, mà cụ thể là thực hiện các mục tiêu, nội dung, chương trình giáo dục và các quy chế thi cử, nhiệm vụ của năm học: quản lý đội ngũ giáo viên, nhân viên, học sinh, cơ sở vật chất thiết bị tài chính... theo các quy định pháp luật của Nhà nước.
1.2. Kết hợp nhuần nhuyễn việc phát huy quyền tự chủ với thực hiện dân chủ trong quản lý nhà trường.
Trên cơ sở Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 25 tháng 4 năm 2006, nhà trường phổ thông ực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. Trong đó có quyền quyết định trong quản lý, điều hành các hoạt động của trường trung học phổ thông , hoạt động đó đòi hỏi phải phát huy quyền làm chủ của tập thể giáo viên, nhân viên, học sinh để khai thác mọi tiềm năng, sự hỗ trợ về tài chính, cơ sở vật chất, sự động viên tinh thần của địa phương cho hoạt động giáo dục của nhà trường, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương.
Muốn phát huy quyền tự chủ, quản lý nhà trường có hiệu quả, nâng cao chất lượng dạy học mà vẫn tránh được khuynh hướng quan liêu, độc đoán, người Hiệu trưởng cần thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
Như vậy, phát huy quyền tự chủ của nhà trường, đề cao trách nhiệm cá nhân của Hiệu trưởng phải gắn liền với thực hiện dân chủ trong sinh hoạt của cán bộ, giáo viên. Đây là những vấn đề có quan hệ hữu cơ với nhau: thực hiện tự chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân là điều kiện để tổ chức, thực hiện dân chủ, để tạo cơ sở giúp nhà trường vừa thực hiện quyền dân chủ vừa đòi hỏi Hiệu trưởng phải đề cao trách nhiệm cá nhân.
Trong nhà trường, toàn thể giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện quyền dân chủ dưới hai hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ thay mặt theo phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra ".
Dân chủ trực tiếp trong nhà trường là hình thức thể hiện trực tiếp ý chí của giáo viên, nhân viên, học sinh về một số vấn đề cơ bản trong trường (theo các quy định trong Quy chế dân chủ nhà trường). Hiệu trưởng đóng vai trò tổ chức và đảm bảo các điều kiện để thực hiện ý chí đó, đưa nó vào thực thi trong cuộc sống; Các điều kiện đó là: Đảm bảo thông tin đầy đủ cho giáo viên, nhân viên biết về các vấn đề cần quyết định; tổ chức cho đội ngũ được bàn bạc, phát biểu ý kiến.
Hình thức dân chủ trực tiếp trong nhà trường được thực hiện thông qua Đại hội cán bộ công chức, thông qua việc Hiệu trưởng tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng, lãnh đạo nhà trường với tập thể cán bộ, giáo viên, học sinh; thông qua công tác tiếp dân, tổ chức hội nghị cán bộ, công chức định kì của Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, thông qua hội thảo giữa nhà trường với ban thay mặt cha mẹ học sinh.
Dân chủ thay mặt trong nhà trường còn là hình thức thể hiện ý chí không trực tiếp của chủ thể quyền lực, mà thông qua các thay mặt có thẩm quyền do chủ thể bầu ra (Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ), chủ thể quyền lực có quyền được giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức thay mặt của mình.
Các tổ chức thay mặt trong nhà trường có trách nhiệm sau:
+ Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện Điều lệ Trường trung học và các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo, trong các hoạt động khác của nhà trường.
+ Nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể trong trường, dân chủ bàn bạc góp ý kiến ở các chủ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online