Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By anhhungxalo_21192
#681369

Download Tiểu luận Đặc điểm mới trong xây dựng lực lượng dự bị động viên hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
Trang
A. Lời nói đầu 1
B. Nội dung 2-13
I) Cơ sở lý luận 2-5
1, Khái niệm 2
2, Vị trí 2-3
3,Quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng DBĐV 3-5
II) Đặc điểm mới trong xây dựng lực lượng DBĐV 5-11
1, Xây dựng xây dựng lực lượng DBĐV trên mọi 5-9
ngành nghề, mọi lĩnh vực
2, Sử dụng lực lượng DBĐV thường xuyên, mọi lúc, mọi 9-11
nơi
III)Thực trạng và giải pháp 11-13
1, Thực trạng 11-12
2, Giải pháp 12-13
C. Kết luận 14
Tài liệu tham khảo + Lời cam đoan của SV 15
Mục lục 16
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

A. LỜI NÓI ĐẦU
Xây dựng lực lượng dự bị động viên là một trong những nhiệm vụ chiến lược của sự nghiệp xây dựng lực lượng vũ trang. Kế thừa lịch sử dựng nước, giữ nước từ mấy ngàn năm của dân tộc. Ngày nay, Đảng, Nhà nước, quân đội ta rất quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên. Xây dựng lực lượng dự bị động viên trong thời chiến giữ vị trí quan trọng trong chiến lược quốc phòng - an ninh bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Nhưng đối với đất nước trong thời bình, xây dựng lực lượng dự bị động viên mang nhiều đặc điểm mới. Xây dựng lực lượng dự bị động viên không chỉ ở lĩnh vực quốc phòng mà trong điều kiện hiện nay xây dựng lực lượng dự bị động viên là xây dựng trên mọi lĩnh vực, ngành nghề: kinh tế, chính trị, quốc phòng, văn hoá, xã hội...Đồng thời sử dụng thường xuyên, mọi lúc, mọi nơi, phát huy trong suốt quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng dự bị động viên được xây dựng tốt sẽ làm nòng cốt trong xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội, trong thực hiện chiến lược quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc. Đây chính là nhiệm vụ của toàn thể nhân dân.
Bài viết này chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự đánh giá, nhận xét của các thầy giáo, cô giáo. Em xin chân thành cảm ơn.
B. NỘI DUNG
I) CƠ SỞ LÝ LUẬN
1) Khái niệm
Lực lượng dự bị động viên gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội nhằm duy trì tiềm lực quân sự, là yếu tố góp phần quyết định sự thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
Quân nhân dự bị gồm sỹ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp dự bị và hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị.
Phương tiện kỹ thuật gồm: phương tiện vận tải, làm đường, xếp dỡ, thông tin liên lạc, y tế và một số phương tiện khác. Danh mục phương tiện kỹ thuật do Chính phủ qui định (Pháp lệnh về dự bị động viên năm 1996).
Quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật trong kế hoạch biên chế cho lực lượng thường trực của quân đội, thông qua các đơn vị dự bị động viên.
2) Vị trí
Xây dựng lực lượng dự bị động viên giữ vị trí quan trọng trong chiến lược quốc phòng – an ninh bảo vệ Tổ quốc XHCN. Đây là nhiệm vụ cơ bản nhất, góp phần xây dựng tiềm lực quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân và đảm bảo nguồn nhân lực bổ sung, mở rộng lực lượng quân đội khi chuyển đất nước sang trạng thái chiến tranh. Điều đó thể hiện sự quán triệt quan điểm về kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp kinh tế – quốc phòng, quốc phòng – kinh tế.
Đối với đất nước trong thời bình chỉ cần duy trì một lực lượng quân đội thường trực với số lượng, qui mô thích hợp, nhưng khi xảy ra chiến tranh yêu cầu quân đội cần có số quân đảm bảo để tiến hành thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng quân nhân do giảm biên chế và hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ hàng năm theo kế hoạch ngày càng nhiều và được tổ chức đăng ký, quản lý, huấn luyện bảo đảm giữ vững, không ngừng nâng cao chất lượng, khả năng huy động nhanh chóng đáp ứng yêu cầu của chiến tranh.
Trong thời chiến, quân đội cần có lực lượng để kịp thời bổ sung đủ số quân (vì do giảm biên chế trong thời bình hay do tổn thất trong chiến tranh) và thành lập các đơn vị mới, lực lượng quân nhân dự bị là nguồn bổ sung nhanh nhất, kịp thời nhất cho nhu cầu tăng biên chế của quân đội.
Lực lượng dự bị động viên là lực lượng lao động sản xuất ra của cải vật chất để xây dựng đất nước. Trong thời bình, lực lượng dự bị động viên ở địa phương là lực lượng trẻ tuổi, có trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, có sức khoẻ, với số lượng ngày càng đông đảo, họ tham gia học tập, công tác, lao động sản xuất và tham gia các hoạt động khác, sản xuất ra của cải vật chất phục vụ cho đời sống xã hội và góp phần tích luỹ, dự trữ tiềm lực chuẩn bị cho chiến tranh.
3) Quan điểm, nguyên tắc xây dựng lực lượng dự bị động viên
Về quan điểm: Xây dựng lực lượng dự bị động viên bảo đảm số lượng đông, chất lượng cao, xây dựng toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm.
Lực lượng dự bị động viên được huy động theo yêu cầu, nhiệm vụ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, yêu cầu đó được xác định trong kế hoạch động viên quân đội của Nhà nước. Qui mô huy động phụ thuộc yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn chiến tranh, do đó công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên phải được tiến hành rất tích cực trong thời bình.
Xu hướng chung các nước trên thế giới ngày nay là giảm quân thường trực, tích cực xây dựng lực lượng dự bị động viên, coi đó là biện pháp tích cực nhất trong phòng thủ quốc gia. Ở nước ta, tổ chức xây dựng lực lượng dự bị động viên là một vấn đề quan trọng, liên quan đến vận mệnh quốc gia, đặc biệt là khi phải đối phó với chiến tranh qui mô lớn. Do đó, ngay từ thời bình, phải xây dựng lực lượng dự bị hùng hậu mới có khả năng huy động lực lượng cho thời chiến.
Khó khăn phức tạp của công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên là quân nhân dự bị và các phương tiện kỹ thuật ở phân tán, luôn biến động, phụ thuộc vào nghề nghiệp, họ chỉ tập trung định kỳ để dự huấn luyện hàng năm. Sự giữ vững ý chí chiến đấu, ý thức tổ chức kỷ luật và huấn luyện nâng cao trình độ kỹ chiến thuật trong môi trường xã hội cũng như trong hoàn cảnh riêng biệt của mỗi người không đơn giản, đặc biệt trong điều kiện nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường, trong khi kẻ thù luôn tìm cách chống phá ta bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ. Vì vậy, yêu cầu đầu tiên là phải xây dựng lực lượng dự bị mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sỹ; huấn luyện quân sự phải được tiến hành nghiêm túc theo chương trình qui định của Bộ Quốc phòng, đảm bảo lực lượng dự bị động viên không bị lạc hậu so với trình độ chiến đấu của các đơn vị thường trực. Đồng thời phải có qui chế tổ chức quản lý lực lượng dự bị động viên chặt chẽ ở các cấp, nhất là cấp cơ sở. Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải có bước đi vững chắc, cách làm hiệu quả thiết thực, bảo đảm toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các đơn vị động viên trước có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ khẩn cấp. Hơn nữa phải có các biện pháp tâp trung chỉ đạo thực hiện tạo nguồn, quản lý nguồn, tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị.
Về nguyên tắc: Xây dựng lực lượng dự bị động viên phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.
Xây dựng lực lượng dự bị động viên là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ. Bắt nguồn từ sự l...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement