Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By huyenly1989
#681316

Download Luận văn Tổng hợp chất tẩy rửa cặn bẩn xăng dầu miễn phí

Chúng tôi lựa chọn công thức tẩy rửa bao gồm thành phần chủ yếu là: Dầu thông, axit Oleic, chất HĐBM APG 60, rượu etylic. Ngoài ra, thay thế dầu thông bằng một số dầu thực vật khác là dầu dừa, dầu lạc, dầu cám, và thay axit oleic bằng axit succinic và cũng thay thế chất HĐBM APG 60 bằng Tween 60, sau đó kiểm tra chất tẩy rửa của từng mẫu. Chất tẩy rửa được điều chế có dạng lỏng, trong và có màu hơi vàng.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

c. V× vËy sau mét thêi gian ng¾n, c¸m dÔ chua, mèc, ®ãng côc. Th­êng ë mét sè n­íc, ng­êi ta ®em sÊy qua trong 5 phót ë nhiÖt ®é 100-105oC ®Ó diÖt men vµ c«n trïng hoÆc xö lý b»ng ho¸ chÊt.
DÇu c¸m cã thµnh phÇn axit bÐo t­¬ng tù dÇu l¹c, dÇu th«ng, dÇu ®Ëu t­¬ng... chøa 60-70% axit bÐo ch­a no cã ho¹t tÝnh sinh häc cao.Trong dÇu c¸m cã tû lÖ s¸p cao (0.5-5%) g©y khã kh¨n cho qu¸ tr×nh tinh chÕ vµ dÔ vÈn ®ôc. Ngoµi ra, nÕu dÇu c¸m th« Ðp ®­îc kh«ng qua läc vµ tinh chÕ ngay th× phÈm chÊt nhanh chãng gi¶m sót, chØ sè axit t¨ng nhanh, mÇu dÇu chuyÓn tõ vµng sang xanh thÉm råi ®en.
Do phÈm chÊt dÇu c¸m hiÖn nay cßn kÐm (mÇu s¾c thÉm, chØ sè axit cao, nhiÒu t¹p chÊt vv...) nªn phÇn lín dÇu c¸m ë n­íc ta hiÖn nay chØ dïng trong c«ng nghiÖp s¶n xuÊt xµ phßng giÆt .
B¶ng 1.6: Thµnh phÇn axit bÐo cña dÇu c¸m (%)
Tªn c¸c axÝt bÐo
Hµm l­îng (%)
Palmitic (C16H32O2)
9,644
Oleic (C18H34O2)
16,774
Linolªic (C18H32O2)
14,978
Sinoleic (C18H30O2)
0,321
1.4.2 DÇu dõa
C©y dõa ®­îc trång phæ biÕn ë n­íc ta, nhÊt lµ ë c¸c vïng ven biÓn Trung Bé vµ Nam Bé. NhiÒu n­íc trång víi quy m« lín nh­ Philipin, In®«nesia, Ên §é, Xrilanca, Malaixia, Mªhic« v, v...ë n­íc ta, riªng tØnh BÕn Tre, mçi n¨m cã thÓ cung cÊp trªn 200 triÖu tr¸i dõa t­¬ng ®­¬ng trªn 1000 tÊn dÇu dõa.
DÇu dõa chñ yÕu ®­îc Ðp tõ cïi dõa sÊy kh« (hµm l­îng dÇu tõ 52-75%), cßn cïi t­¬i chØ chøa kho¶ng 27% dÇu. §¹i bé phËn dÇu dõa hiÖn nay trªn thÕ giíi s¶n xuÊt b»ng ph­¬ng ph¸p Ðp cïi kh« vµ trÝch ly b»ng etx¨ng hoÆc hexan. DÇu dõa láng, cã mµu vµng-n©u, ®Æc nh­ mì khi nhiÖt ®é xuèng thÊp. Thµnh phÇn chñ yÕu cña dÇu dõa lµ c¸c axit bÐo, kh¶ n¨ng bay h¬i cao (19-23%).
DÇu dõa lµ nguyªn liÖu quÝ trong c«ng nghÖ s¶n xuÊt xµ phßng r¾n trong c«ng nghiÖp thùc phÈm s¶n xuÊt b¬ nh©n t¹o, chÕ biÕn b¸nh kÑo.
Thµnh phÇn vµ c¸c chØ sè ho¸ lý c¬ b¶n cña dÇu dõa ®­îc ®­a ra ë phÇn th¶o luËn kÕt qu¶.
1.4.3 DÇu l¹c
ë n­íc ta l¹c ®­îc trång nhiÒu trªn c¸c l­u vùc s«ng. N¨ng xuÊt trång t­¬ng ®èi cao. Trong l¹c cã nhiÒu protein tiªu ho¸ tèt cho c¬ thÓ. Ngoµi ra cßn chøa nhiÒu vitamin quÝ nh­ B1, B2, PP nªn dÇu l¹c lµ mÆt hµng cã gi¸ trÞ cao.
DÇu l¹c láng, cã mµu vµng n©u, cã mïi ®Æc tr­ng, cã ®é nhít cao. Thµnh phÇn chñ yÕu cña dÇu l¹c lµ c¸c axit bÐo ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng 1.7 sau:
B¶ng 1.7: Thµnh phÇn axit bÐo trong dÇu l¹c
Thµnh phÇn
Hµm l­îng theo % khèi l­îng
Axit Oleic
50-63
Axit Linoleic
13-33
Axit Palmitic
6-11
B¶ng 1.8: C¸c chØ tiªu ho¸ lý chñ yÕu cña dÇu l¹c
TØ träng ë 15 OC
0,911 – 0,929
ChØ sè khóc x¹
1,468 – 1,472
§é nhít ®éng häc ë 20 OC (m2/sec)
74 – 89.10-6
NhiÖt ®é ®«ng ®Æc (OC)
-2,5 – 3
ChØ sè xµ phßng
185 - 197
ChØ sè Iod
82 - 92
Hµm l­îng kh«ng xµ phßng ho¸
0,3 - 1
DÇu l¹c dïng chñ yÕu vµo lµm dÇu thùc phÈm s¶n xuÊt b¬ nh©n t¹o, dÇu cøng vv... Ngoµi ra cßn ®­îc dïng s¶n xuÊt xµ phßng, dïng trong ngµnh d­îc phÈm vµ mét sè ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c.
Ch­¬ng 2. Thùc nghiÖm
2.1 Tæng hîp chÊt tÈy röa cÆn dÇu
2.1.1 Nguyªn liÖu
Nguyªn liÖu sö dông cña ViÖt Nam bao gåm:
DÇu th«ng, dÇu dõa, dÇu l¹c, dÇu c¸m, dÇu ng«.
ChÊt ho¹t ®éng bÒ mÆt NI: APG 60, Tween 60.
Axit Oleic, axit succinic.
R­îu etylic, r­îu Iso-propylÝc.
2.1.2 ThiÕt bÞ vµ dông cô
èng ®ong.
Pipet.
B×nh tam gi¸c.
Cèc 50,100,200 ml.
NhiÖt kÕ.
M¸y khuÊy.
C©n ph©n tÝch.
2.1.3 §iÒu chÕ
Chóng t«i lùa chän c«ng thøc tÈy röa bao gåm thµnh phÇn chñ yÕu lµ: DÇu th«ng, axit Oleic, chÊt H§BM APG 60, r­îu etylic. Ngoµi ra, thay thÕ dÇu th«ng b»ng mét sè dÇu thùc vËt kh¸c lµ dÇu dõa, dÇu l¹c, dÇu c¸m, vµ thay axit oleic b»ng axit succinic vµ còng thay thÕ chÊt H§BM APG 60 b»ng Tween 60, sau ®ã kiÓm tra chÊt tÈy röa cña tõng mÉu. ChÊt tÈy röa ®­îc ®iÒu chÕ cã d¹ng láng, trong vµ cã mµu h¬i vµng.
C©n chÝnh x¸c l­îng chÊt H§BM cho vµo cèc cã chøa l­îng r­îu cÇn thiÕt (thµnh phÇn c¸c cÊu tö theo tØ lÖ ®Þnh tr­íc). KhuÊy víi tèc ®é võa ph¶i kho¶ng 5-10 phót ®Ó chÊt H§BM tan hÕt. Sau ®ã c©n chÝnh x¸c l­îng dÇu th«ng vµo cèc theo tØ lÖ ®· ®Þnh. Trén hçn hîp chÊt H§BM vµ r­îu vµo cèc chøa dÇu th«ng .TiÕp ®ã c©n chÝnh x¸c l­îng axit vµ cho vµo cèc, trén dÇu th«ng víi chÊt H§BM vµ khuÊy víi tèc ®é võa ph¶i trong vßng 15 phót th× dõng.Ta thu ®­îc chÊt tÈy röa. Thµnh phÇn cô thÓ cña chÊt tÈy röa ®­îc ®­a ra ë c¸c b¶ng sè liÖu trong phÇn th¶o luËn kÕt qu¶.
2.2 X¸c ®Þnh c¸c ®Æc tr­ng hãa lý cña chÊt tÈy röa cÆn dÇu
2.2.1 §o tû träng: (Theo ph­¬ng ph¸p picnomet)
C¸ch tiÕn hµnh:
- Röa s¹ch, sÊy, c©n b×nh picnomet (gb) b»ng c©n ph©n tÝch.
- §æ n­íc cÊt vµo picnomet, ®Þnh møc ®Õn ®Ønh mao qu¶n sao cho kh«ng cã bät khÝ trong b×nh. Ng©m b×nh picnomet vµo n­íc l¹nh ë kho¶ng 19°C ¸ 20°C trong 15 phót.
H×nh 2.1 S¬ ®å ®o tû träng theo ph­¬ng ph¸p picnomet
- LÊy b×nh picnomet ra lau kh« vµ mang c©n trªn c©n ph©n tÝch (gb+ n­íc).
- Tõ trªn ta cã gn­íc (gam) vµ ta tÝnh ®­îc thÓ tÝch n­íc ë 20°C (Vn­íc).
- §æ n­íc ®i vµ sÊy kh«.
- Ta lµm t­¬ng tù ®èi víi chÊt tÈy röa gCTR+b
- Tõ trªn ta cã gCTR(gam)
ë nhiªt ®é n­íc tn­íc = 20o C vµ khèi l­îng gn­íc. Tra sæ tay ho¸ lý
Suy ra Vn­íc (cm3 )
Suy ra khèi l­îng riªng cña chÊt tÈy röa: CTR = = 0,836 (g/cm3)
Tû träng cña chÊt tÈy röa ®· ®iÒu chÕ ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c b¶ng ë phÇn th¶o luËn kÕt qu¶.
2.2.2 X¸c ®Þnh ®é bay h¬i
§Ó ®¶m b¶o ®é an toµn ch¸y næ trong qu¸ tr×nh tÈy röa vµ qu¸ tr×nh b¶o qu¶n chÊt tÈy röa, cÇn ph¶i kiÓm tra ®é bay h¬i cña dung dÞch .
2.2.2.1 Dông cô, thiÕt bÞ
- Cèc cã dung tÝch 50ml
- C©n ph©n tÝch
- §ång hå ®o thêi gian
2.2.2.2 C¸ch tiÕn hµnh
- Dïng cèc thuû tinh dung tÝch 50 ml cã kÝch th­íc gièng nhau, röa s¹ch, cho tñ sÊy kh« vµ c©n chÝnh x¸c l­îng cèc thuû tinh (gO). Sau ®ã ®æ dung dÞch cÇn ®o vµo cèc vµ c©n cã khèi l­îng g1 , lóc ®ã bÊm ®ång tÝnh thêi gian.
- §Ó dung dÞch cÇn ®o bay h¬i tù nhiªn trong 24h t¹i bÒ mÆt tho¸ng, sau ®ã ®em c©n x¸c ®Þnh khèi l­îng dung dÞch chÊt tÈy röa cßn l¹i g2.
Khèi l­îng dung dÞch chÊt tÈy röa tr­íc khi bay h¬i Dg1 = g1 – g0
Khèi l­îng dung dÞch chÊt tÈy röa sau khi bay h¬i Dg2 = g2 – g0
% ®é bay h¬i ®­îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc =
2.2.3 X¸c ®Þnh ho¹t tÝnh cña chÊt tÈy röa (®é tÈy röa)
2.2.3.1 ý nghÜa
Qu¸ tr×nh tÈy röa lµ qu¸ tr×nh lo¹i bá c¸c cÆn bÈn x¨ng dÇu b¸m trªn bÒ mÆt thïng chøa. §Ó t¨ng thªm hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh tÈy röa, ng­êi ta bæ sung thªm c¸c ®iÒu kiÖn bªn ngoµi nh­ : gia nhiÖt , t¨ng thêi gian tÈy röa vµ t¹o c¸c t¸c ®éng c¬ häc nh­ khuÊy trén hoÆc phun b»ng ¸p lùc, lµm cho dung dÞch chÊt tÈy röa ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n.
2.2.3.2 Ph­¬ng ph¸p ng©m cã t¸c dông c¬ häc
* ChuÈn bÞ thÝ nghiÖm
Dông cô:
+) C¸c thanh kim lo¹i dµi kho¶ng 15 cm, réng kho¶ng 1cm, bÒ mÆt nh½n vµ s¹ch, t­¬ng ®èi ®Òu víi nhau.
+) MÉu cÆn dÇu FO.
+) M¸y khuÊy, b×nh khuÊy.
+) B×nh chøa n­íc nãng.
+) NhiÖt kÕ, c©n ph©n tÝch, ®òa thuû tinh.
+) B×nh chøa mÉu, pipet hót CRT
ChuÈn bÞ mÉu:
+) Thanh kim lo¹i röa s¹ch, sÊy kh« trong tñ sÊy. Sau khi sÊy kh« lÊy ra ®Ó nguéi råi c©n x¸c ®Þnh khèi l­îng ban ®Çu m0
+) Dïng ®òa thuû tinh quÖt mÉu dÇu FO thËt ®Òu lªn c¶ hai mÆt thanh kim lo¹i víi chiÒu cao 5 - 7 cm. Yªu cÇu quÐt thËt ®Òu, kh«ng qu¸ máng, cÆn dÇu ph¶i phñ kÝn bÒ mÆt thanh.
+) Treo c¸c thanh lªn gi¸ ®ì, ph¬i kh« kho¶ng 5 - 6 h cho bay hÕt h¬i n­íc råi c©n l¹i ®Ó x¸c ®Þnh khèi l­îng m1.
* TiÕn hµnh tÈy röa
Qu¸ tr×nh tÈy röa ®­îc tiÕn hµnh nh­ trong s¬ ®å thÝ nghiÖm sau:
H×nh 2.2: S¬ ®å thÝ nghiÖm kh¶o s¸t ®é tÈy röa
1: m« t¬ m¸y khuÊy
2: c«ng t¾c
3: bé phËn ®iÒu chØnh tèc ®é khuÊy
4: ®Õ
5: c¸nh khuÊy
6: dung dÞch CTR
7: cèc thÝ nghiÖm
8: thanh kim lo

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement