Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ngaynho_demmong_lebathoi102
#681311

Download Đề tài Công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần giầy Hà Nội miễn phí

MỤC LỤC
 
Lời nói đầu
Phần I: Hệ thống hoá về mặt lý luận về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1
I. Những vấn đề cơ bản về phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 1
1. Chi phí sản xuất 1
2. Giá thành sản phẩm, phân loại, đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm 2
II.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất 4
III. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 6
Phần II: Mô hình, công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 8
1. Khái quát chung về Công ty cổ phần giầy Hà Nội 8
2. Đặc điểm tổ chức kế toán ở công ty 9
3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất ở Công ty 11
4. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 12
5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm 18
Phần III: Công tác hạch toán kế toán tại Công ty 20
Kết luận
 
 
 
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n tồn tại phải tìm mọi cách để tối thiểu hoá chi phí bỏ ra để hạ giá thành sản phẩm.
2.2. Có thể phân loại giá thành sản phẩm theo các tiêu thức sau:
a. Phân loại theo thời gian và nguồn số liệu:
* Giá thành kế hoạch: Là giá thành được xác định trước khi vào sản xuất kinh doanh trên cơ sở giá thành thực tế kỳ trước hay năm trước và các định mức kinh tế kỹ thuật, dự toán chi phí kế hoạch. Nó bao gồm tất cả các chi phí gắn
liền với sản phẩm sản xuất của đơn vị lập trên cơ sở định mức hao phí lao động, hao phí vật chất kế hoạch và theo giá cả kế hoạch.
* Giá thành định mức: Chỉ tính cho một đơn vị sản phẩm, giá thành định mức có thể thay đổi khi có sự thay đổi các định mức chi phí sản xuất. Giá thành định mức là thước đo chính xác các chi phí cần thiết sản xuất ra một đơn vị sản phẩm trong điều kiện sản xuất nhất định.
* Giá thành thực tế: Chỉ được xác định khi quá trình sản xuất đã hoàn thành dựa trên cơ sở số liệu chi phí sản xuất thực tế đã làm phát sinh và tập hợp được trong kỳ, bao gồm mọi chi phí thực tế đã phát sinh và có thể nằm ngoài kế hoạch.
b. Phân loại theo phạm vi tính toán:
* Giá thành sản xuất: Phản ánh tất cả những chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất, chế tạo sản phẩm trong phạm vi phân xưởng. Bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung tính cho những sản phẩm, công việc, lao vụ đã hoàn thành, giá thành sản xuất là căn cứ để tính giá vốn hàng bán và lãi gộp ở các doanh nghiệp sản xuất.
* Giá thành toàn bộ: Là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ các khoản chi phí phát sinh có liên quan đến việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Bao gồm: Giá trị sản phẩm, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ chỉ được tính toán, xác định khi sản phẩm được tiêu thụ, nó là căn cứ để xác định tính toán lãi trước thuế của doanh nghiệp.
Được xác định qua công thức sau:
= + +
Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu quan trọng mà các doanh nghiệp quan tâm bởi chúng gắn liền với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phân tích đánh giá đúng đắn kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dựa trên việc tính giá thành sản phẩm chính xác. Điều này phụ thuộc kết quả tập hợp chi phí sản xuất. Do vậy trong điều kiện nền kinh tế thị trường cần tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính xác.
II. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp:
Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp thuộc loại hình sản xuất giản đơn, chỉ sản xuất một hay một loại sản phẩm, khối lượng sản phẩm rất lớn, sản phẩm dở dang không có hay không đáng kể. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm chính là sản phẩm.
=
Giá thành đơn vị sản phẩm gốc
2. Giá thành sản phẩm theo phương pháp hệ số giá:
=
Giá thành đơn vị từng loại sản phẩm
= x
Tổng giá thành
các loại sản phẩm
Số lượng sản phẩm sản phẩm quy đổi
= x
= x
3. Tính giá thành sản phẩm theo phương pháp tỷ lệ:
= x
4. Phương pháp loại trừ:
Đối với các doanh nghiệp mà trong cùng quá trình sản xuất bên cạnh các sản phẩm chính thu được còn có thể thu được những sản phẩm phụ. Để tính được giá trị sản phẩm chính kế toán phải loại trừ các sản phẩm phụ ra khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Giá trị sản phẩm phụ có thể tính theo nhiều phương pháp theo ước tính, theo giá kế hoạch, giá nguyên vật liệu ban đầu.
= + -
5. Phương pháp tổng cộng chi phí:
Phương pháp này áp dụng đối với những doanh nghiệp mà sản phẩm hoàn thành gồm nhiều chi tiết bộ phận cấu thành, những chi tiết này được sản xuất ở những phân xưởng khác nhau, cuối cùng lắp ráp ra sản phẩm hoàn chỉnh. Đối tượng hạch toán chi phí là từng chi tiết, đối tượng hạch toán giá thành sản phẩm hoàn chỉnh.
= + + … +
6. Phương pháp tính giá thành phân bước:
Phương pháp này sử dụng khi doanh nghiệp có quá trình sản xuất sản phẩm qua nhiều công đoạn (nhiều bước), ở mỗi công đoạn đều tạo ra bán thành sản phẩm để tiếp tục chế biến ở công đoạn tiếp theo cho đến khi tạo thành sản phẩm ở công đoạn cuối kỳ. Ta có thể thấy qua sơ đồ minh hoạ sau:
Sơ đồ số 1:
Công đoạn 2
Công đoạn 1
Trị giá vốn bán thành phẩm ở công đoạn 2 chuyển sang
Trị giá vốn bán thành phẩm ở công đoạn 1 chuyển sang
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
+
+
+
Chi phí chế biến ở công đoạn 2
Chi phí chế biến ở công đoạn 2
Chi phí chế biến ở công đoạn 1
Tổng giá thành
và giá thành đơn vị thành phẩm
Tổng giá thành và giá thành đơn vị BTP công đoạn 2
Tổng giá thành và giá thành đơn vị BTP công đoạn 1
7. Phương pháp đơn đặt hàng:
Đối tượng tính giá thành sản phẩm là sản phẩm của từng đơn đặt hàng. Phương pháp tính giá thành tuỳ theo tính chất và số lượng sản phẩm của từng đơn sẽ áp dụng phương pháp thích hợp.
Việc tính giá thành các doanh nghiệp chỉ được tiến hành khi đơn đặt hàng hoàn thành và chỉ khi nào hoàn thành toàn bộ sản phẩm của đơn vị đặt hàng mới coi là hoàn thành đơn đặt hàng.
III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN.
Kế toán có thể hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành theo 2 cách:
Cách 1: Theo phương pháp kê khai thường xuyên.
Cách 2: Theo phương pháp kiểm kê định kỳ.
1. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Sơ đồ số 2:
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
(Theo phương pháp kê khai thường xuyên)
TK632
TK154
TK111,112, 152,153,334,338
TK621
Nếu không nhập kho đem bán ngay
Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp
Chi phí NVL
trực tiếp
TK155
TK622
Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp
Xuất bán
Nhập kho thành phẩm
Chi phí nhân công trực tiếp
TK159
TK627
Dự phòng
giảm giá
hàng tồn kho
K/c chi phí sản xuất chung
Chi phí sản xuất chung
Chi phí SXC cố định không được tính vào
giá thành sản phẩm do mức sản xuất thực
tế < mức công suất bình thường
TK141,142,214
242,331,335
Giá trị hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi (-) số thu bồi thường
TK1381,152
155,156
TK133
Thuế GTGT đầu vào
2. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
Sơ đồ số 3:
Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
(theo phương pháp kiểm kê định kỳ)
TK611
TK111,214,142,242,331,334,335,338,…
TK154
TK631
TK632
TK155
K/c chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ
Kết chuyển chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ
K/c trị giá thành phẩm tồn kho cuối kỳ
Kết chuyển trị giá thành phẩm tồn kho đầu kỳ
TK911
K/c giá vốn hàng bán
TK621
TK622
TK627
TK159
K/c chi phí NVL trực tiếp
K/c chi phí nhân công trực tiếp
Tính, phân bổ và kết chuyển chi phí SXC
Chi phí sản xuất chung cố định không được
tính vào giá thành sản phẩm do mức sản xuất
thực tế < mức công suất bình thường
Giá thành SX của SP hoàn thành nhập kho
TK611,1381
Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
Giá trị hao hụt
mất mát của HTK
Sau khi (-) số thu bồi thườn...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement