Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoangtv1989
#681194

Download Chuyên đề Đoàn thanh niên xã Mường É - Huyện thuận Châu, với chương trình xoá đói giảm cùng kiệt miễn phí

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN 1
MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 5
MỞ ĐẦU 6
1. Lý do chọn chuyên đề 6
2. Mục đích và nhiệm vụ chuyên đề 8
2.1. Mục đích: 8
2.2. Nhiệm vụ chuyên đề: 8
3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 8
3.1. Đối tượng: 8
3.2. Khách thể nghiên cứu: 8
4. Phạm vi chuyên đề 8
5. Phương pháp nghiên cứu 8
6. Bố cục của chuyên đề 9
NỘI DUNG 10
CHƯƠNG 1: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 10
1.1. Mét số vấn ®Ò lý luËn vÒ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo 10
1.1.1. Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo 10
1.1.2. Quan điểm của Đảng, Nhà nước Việt Nam về xoá đói giảm nghèo 11
* Trước cách mạng tháng tám 8/1945 11
* Trong thời kỳ chống Pháp 12
* Thời kỳ bao cấp 12
* Thời kỳ đổi mới 13
1.2. Một số khái niệm 16
1.2.1. Nghèo đói 16
1.2.2. Tiêu chí nghèo: 16
1.3. §oàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về xóa đói giảm nghèo. 17
1.3.1. Vai trò của Đoàn thanh niên về công tác xóa đói giảm nghèo xã Mường É - huyện Thuận Châu - tỉnh Sơn La 19
1.3.1.1. Mục tiêu và nội dung của mô hình Đoàn thanh niên tham gia xoá đói giảm nghèo. 20
1.1.3.2. Các quan điểm cơ bản hoạt động xoá đói giảm nghèo của Đoàn. 20
1.1.3.3. Các hoạt động của Đoàn đã thực hiện trong chương trình xoá đói giảm nghèo 22
1.4. Tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo 25
1.4.1. Nghèo đói phổ biến trong những hộ có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn 25
1.4.2. Tỷ lệ nghèo đói còn chiếm tỷ lệ khá cao trong các vùng sâu và vùng xa, vùng núi cao 26
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐOÀN THANH NIÊN THAM GIA CÔNG TÁC XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO 27
2.1. Đặc điểm tình hình chung của xã Mường É 27
2.1.1. Vị trí địa lý: 27
2.1.2. Tình hình tổ chức Đoàn - Hội - Đội của ĐTN xã Mường É. 29
2.2.1.1. Tình hình thanh niên 29
2.2.1.2 Những hoạt động Đoàn - Hội - Đội của ĐTN xã Mương É 29
2.2.2. Thực trạng hoạt động của ĐTN xã Mường É với công tác xóa đói giảm nghèo 33
2.2.3. Mặt mạnh, mặt yếu 37
2.2.3.1. Mặt mạnh 37
2.2.3.2. Điểm yếu 38
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT 40
3.1. giải pháp 40
3.1.1. Tạo điều kiện cho thanh niên lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu ngay chính trên quê hơng mình 40
3.1.2. Thành lập, đẩy mạnh hoạt động của câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, câu lạc bộ gia đình trẻ 41
3.1.3. Triển khai có hiệu quả phong trào "4 mới" trong thanh niên 42
3.1.4. Tổ chức Đoàn đứng ra vay vốn tín chấp cho thanh niên thiếu vốn 42
3.1.5. Đầu tư cho kết cấu hạ tầng cơ sở 43
3.2. Những đề xuất 43
3.2.1. Đối với Đảng 43
3.2.2. Đối với Nhà nước 44
3.2.3. Đối với ban ngành đoàn thể 44
3.2.4. Đối với Đoàn cấp trên 45
KẾT LUẬN 46
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ên, thiếu niên và trong xă hội (xoá xóm nghèo, xă nghèo, tỉnh nghèo, vùng nghèo, nước nghèo). Nâng cao chất lượng cuộc sống của thanh niên, các hộ gia đình trẻ, và cộng đồng dân cư (đảm bảo an toàn dinh dưỡng, chống ô nhiễm môi trường, chống suy dinh dưỡng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, xây dựng nếp sống văn minh).
Phấn đấu trở thành lực lượng tiên phong trong công cuộc tiến công đói nghèo, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng cùng kiệt và chậm phát triển.
* Nội dung:
Xoá bỏ khoảng cách về thông tin và tri thức, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng phát triển nhân tài, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi ngời dân có năng lực tiếp cận, sáng tạo và ứng dụng KHKT nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo.
Trên cơ sở nâng cao dân trí, nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, tri thức KHCN mà đổi mới đẩy mạnh phương thức sản xuất, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần mới (theo 3 mục tiêu xoá đói giảm nghèo, xoá dốt, xoá ô nhiễm môi trường).
Phát huy dân chủ tại cơ sở, tại cộng đồng làm cho người nghèo, thanh niên cùng kiệt tự tin hơn trong cuộc sống, tiếng nói của người cùng kiệt được xã hội lắng nghe, trân trọng, nhu cầu chính đáng của họ được Đảng, chính quyền các cấp, các đoàn thể nhân dân quan tâm giải quyết. Nội lực của ngời cùng kiệt được phát huy kết hợp với ngoại lực nhằm phát triển cộng đồng bền vững theo hướng xoá đói giảm nghèo, tăng khối lượng trung lưu trong xã hội Việt Nam.
1.1.3.2. Các quan điểm cơ bản hoạt động xoá đói giảm cùng kiệt của Đoàn.
Quan điểm cơ bản về chiến lược phát triển kinh tế xã hội và xoá đói giảm cùng kiệt ở Việt Nam là đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, khuyến khích phát huy năng lực cá nhân, cộng đồng. Mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo sự phát triển lành mạnh, cân đối, bền vững. Đó là chiến lược do dân vì dân một chiến lược tập trung vào nhiệm vụ chăm lo và phát triển của các tiềm năng của con người, coi con ngời là chìa khoá của sự phát triển, là nguồn năng lực sáng tạo, là nguồn của cải vật chất và tinh thần của xã hội, đồng thời coi phúc lợi, tự do, hạnh phúc của con người là mục tiêu cao nhất.
- Chính sách phát triển, xoá đói giảm cùng kiệt phải kết hợp cả ba nhân tố
Trước hết phải mở ra những cơ hội tạo việc làm và nâng cao năng suất lao động từ đó góp phần tăng thu nhập và giúp người cùng kiệt vượt qua cùng kiệt đói.
Thứ hai, phải có các biện pháp để bảo đảm ích lợi của tăng trưởng và khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng một cách khách quan và công bằng, nhờ vậy, mọi công dân đều được hưởng những thành quả do sự phát triển mang lại.
Thứ ba, cần đặc biệt chú ý giảm bớt nguy cơ dễ tổn thương của người cùng kiệt trước hết là những bất trắc trong đời sống (ốm đau, mùa màng, thất bát,...).
Chương trình hoạt động chống đói cùng kiệt của Đoàn cũng phải tăng cơ hội, đảm bảo công bằng và ngăn ngừa rủi ro.
- Phương thức thực hiện là kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, giữa nổ lực của người dân với nổ lực của cộng đồng, giữa mô hình với mô hình vĩ mô, chính sách vĩ mô, giữa chương trình quốc gia với chương trình dự án địa phương, giữa Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân, giữa các tổ chức trong nước và nước ngoài, giữa truyền thống và hiện đại, tóm lại, phương thức xoá đói giảm cùng kiệt phải đa dạng, thống nhất, tạo nên sức mạnh tổng hợp chống đói nghèo. Sức mạnh của Đoàn thanh niên chính là sức mạnh sáng tạo, sức mạnh tổ chức, sức thu hút toàn xã hội quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực đặt ra từ cuộc sống.
- Thế mạnh của Đoàn cần tập trung phát huy mạnh mẽ là đi tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá - sự nghiệp mà Đảng phát động. Không ngừng phát triển sản xuất trên nền tảng của khoa học công nghiệp hiện đại, phát huy tiềm năng sáng tạo của con người Việt Nam trên nền tảng nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, trọng dụng nhân tài và phát triển nhân tài, đảm bảo cho đất nước phát triển tối uư.
- Phát huy tự do, dân chủ, kỷ cương cũng cần được Đoàn quan tâm đúng mức, nhất là dân chủ cơ sở, đảm bảo hình thành môi trường sáng tạo cho mọi cá nhân, mọi gia đình, mọi doanh nghiệp. Đây là cơ sở để chúng ta xây dựng một Nhà nước pháp quyền, một xã hội dân sự, xã hội công dân.
- Chống chiến tranh bảo vệ hoà bình.
1.1.3.3. Các hoạt động của Đoàn đã thực hiện trong chương trình xoá đói giảm nghèo
Để góp phần xoá đói giảm cùng kiệt trong nhiều năm qua, Ban bí thư Trung ương Đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong cả nước tổ chức nhiều chương trình hoạt động đẩy mạnh phong trào “Thanh niên lập nghiệp”. Kết quả của phong trào đã góp phần tích cực giải quyết việc làm, xoá đói giảm cùng kiệt cho thanh niên ở nhiều địa phương trong cả nước. Các cơ sở Đoàn, Hội đã tích cực khai thác vốn từ dự án kinh tế, xã hội để giải quyết việc làm, tạo điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
Năm 1998, Trung ương Đoàn đã có chương trình phối hợp với Ngân hàng người cùng kiệt làm thí điểm cho vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh xoá đói giảm nghèo. Với phương châm đưa vốn tới vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, trong hai năm 1998-1999 với tổng số 11 tỷ đồng đã có gần 7.000 hộ thanh niên cùng kiệt được vay vốn sản xuất kinh doanh xoá đói giảm cùng kiệt vươn lên làm giàu.
Hàng năm nhận được chỉ tiêu Nhà nước, Trung ương Đoàn tiến hành phân bổ cho các địa phương, ban hành các văn bản hướng dẫn, tập huấn cho cán bộ địa phương, thường xuyên kiểm tra các địa phương thực hiện dự án đúng mục đích, đúng nội dung, và đúng đối tượng. Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án luôn được gắn với tập huấn kỹ thuật khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư.
Đoàn đã phối hợp với các nghành nông lâm, ngư nghiệp, các trung tâm KHKT tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, tổ chức các cuộc thi về nghề nông, lâm, ngư nghiệp và tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cùng áp dụng KHKT trong sản xuất, 16/3/1996 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký nghị quyết liên tịch số 01/NQLT về việc phát huy vai trò của tuổi trẻ trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn trong giai đoạn 1996- 2000 với mục tiêu.
Phát huy nguồn nhân lực trẻ, vai trò xung kích sáng tạo của thanh niên nông thôn vì một nền nông nghiệp sinh thái phát triển toàn diện và bền vững theo định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và xây dựng nông thôn mới XHCN giàu bản sắc văn hoá dân tộc.
Góp phần đáp ứng nhu cầu vươn lên lập thân, lập nghiệp vì tiền đồ của đất nước và tương lai của thanh niên góp phần bồi dưỡng, đào tạo chuẩn bị hành trang cho một lớp nông dân bước vào thế kỷ 21 thông qua tập hợp và đoàn kết thanh niên, củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Góp phần xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn.
Trung ương Đo

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement