Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyenquynhhna_97
#681052

Download Khóa luận Đo đạc thành lập bản đồ địa chính xã An Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng khu đo tỷ lệ 1:1000, 1:2000 miễn phí

Trong đo chi tiết phải vẽsơ đồ đo chi tiết. Tỷlệsơ đồtối thiểu phải bằng tỷlệ đo
vẽ đểthểhiện rõ ràng các đối tượng cần vẽ. Ởmỗi bản sơ đồcần thểhiện điểm trạm
đo, điểm định hướng, ngày đo, các điểm mia kiểm tra, các công trình có trên thửa đất
và hình thểcủa thửa đất. Các sơ đồphải đóng thành tập theo thứtựngày đo chi từng
khu vựcủa mỗi nhóm máy.Các sơ đồnhỏsau 1-2 ngày phải chuyển thành bản lớn
trong nhà giúp công tác nội nghiệp có thểxửlý biên tập dễdàng và nắm được khái
quát tiến độ đo vẽngoại nghiệp.
Tại mỗi trạm đo phải bốtrí đo trùng ít nhất 2 điểm mia với các trạm đo xung
quanh. Sốchênh giữa 2 trạm đo vềmột điểm chung không vượt quá ms ≥0,2mm theo
tỷlệbản đồthì được phép lấy trung bình đểvẽ. Nếu trạm đo là cọc phụthì định hướng
vềtrạm phát triển ra cọc phụ đó và đo kiểm tra giá trịcạnh.
Chỉ đo vẽcác công trình xây dựng chính trên thửa nhưnhà cho bản đồtỷlệ
1:500, 1:1000, đối với bản đồtỷlệ1:2000, 1:5000 không đo vẽcông trình.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

quá trình qui chủ tạm thời hay móc nối sang lấy trong cơ sở dữ liệu hồ sơ địa
chính.
- Xử lý bản đồ:
FAMIS cung cấp một số phép xử lý, thao tác thông dụng nhất trên bản đồ.
+ Nắn bản đồ, chuyển từ hệ thống toạ độ này sang hệ thống tọa độ khác theo các
phương pháp nắn affine, projective.
+ Tạo bản đồ chủ đề từ trường dữ liệu. Xây dựng các bản đồ theo phân bậc số liệu.
Kết hợp các phương pháp phân bậc trong bản đồ học và khả năng biểu diễn (tô màu)
của MicroStation, chức năng này cung cấp cho người dùng một công cụ rất hiệu quả
làm việc với các loại bản đồ chuyên đề khác nhau.
+ Vẽ nhãn bản đồ từ trường số liệu. Các số liệu thuộc tính gán với các đối tượng
bản đồ có thể hiển thị thành các đối tượng đồ họa. Đây là một chức năng thuận tiện
cho trình bày và phân tích bản đồ.
- Liên kết với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.
Nhóm chức năng thực hiện việc giao tiếp và kết nối với cơ sở dữ liệu và hệ quản
trị hồ sơ địa chính. Các chức năng này đảm bảo cho 2 phần mềm FAMIS và CADDB
tạo thành một hệ thống thống nhất. Chức năng cho phép trao đổi dữ liệu hai chiều giữa
2 cơ sở dữ liệu cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính và cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính, giữa 2
hệ thống phần mềm FAMIS và CADDB.
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 16
Sơ đồ 1: Cấu trúc chức năng của phần mềm tích hợp đo vẽ và xây dựng bản đồ địa
chính Famis
ra khái
xö lý tÝnh to¸n
nhËp sè liÖu
hiÓn thÞ
qu¶n lý khu §o
t¹o míi khu ®o
më 1 khu ®o ®a cã
më c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu
ra khái
c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o
t¹o m« t¶ trÞ ®o
hiÓn thÞ trÞ ®o
hiÓn thÞ b¶ng code
söa ch÷a trÞ ®o
nhËp IMPORT
xuÊt export
in Ên
xãa trÞ ®o
b¶ng sè liÖu trÞ ®o
giao héi nghÞch
xö lý code
giao héi thuËn
vÏ h×nh ch÷ nhËt
vÏ h×nh b×nh hμnh
chia thöa
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 17
xö lý b¶n ®å
b¶n ®å ®Þa chÝnh
®¨ng ký s¬ bé
t¹o topology
nhËp sè liÖu
qu¶n lý b¶n ®å
hiÓn thÞ b¶n ®å
t¹o míi mét b¶n ®å
kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu
më mét b¶n ®å
chän líp th«ng tin
c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å
export
chuyÓn tõ trÞ ®o vμo bĐ
import
Xãa topology
tù ®éng t×m, söa lçi
söa lçi
t¹o vïng
söa b¶ng nh·n
qui chñ tõ nh·n
söa nh·n
in b¶n ®å ®Þa chÝnh
®¸nh sè thöa tù ®éng
t¹o khung b¶n ®å
t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh
t¹o hå s¬ kü thuËt thöa
vÏ nh·n thöa
t¹o b¶n ®å chñ ®Ò
n¾n b¶n ®å
Ra khái
liªn kÕt HS§C
NHËP Tõ HS§C
chuyÓn sang HS§C
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 18
I.3.3.Phương pháp nghiên cứu
* Phương pháp nghiên cứu tài liệu
- Đây là phương pháp nghiên cứu sự kế thừa kết quả nghiên cứu của những người
nghiên cứu trước đó đã được công bố.
- Nghiên cứu bất kì trong lĩnh vực nào cũng đòi hỏi tham khảo, nghiên cứu thông qua
tài liệu. Những tài liệu đòi hỏi phải phù hợp với quan đểm đường lối lãnh đạo của
Đảng và nhà nước như: báo, tạp chí liên ngành cần nghiên cứu, sách, ...
* Phương pháp thống kê
- Là phương pháp thu thập tài liệu, bản đồ có sẵn, bao gồm các hệ thống sổ sách, tài
liệu có liên quan và các dữ liệu hiện hữu đang được lưu trữ trên máy tính theo định
dạng dữ liệu khác nhau (*.xls, *.doc, *.tab). Đây là bước quan trọng quyết định tính
chính xác, đầy đủ của hệ thông tin.
* Phương pháp phân tích, tổng hợp
- Dùng để tổng hợp hoá các số liệu, chỉ tiêu thu thập được. Qua đó, chúng ta có thể
đánh giá đúng về tình hình hiện trạng đất đai trên địa bàn
- Phân cấp tài liệu thu thập được.
- Thống kê các dữ liệu, số liệu theo các tiêu thức của một cơ cấu.
- Xử lí tổng hợp tài liệu: xâu chuỗi các dữ liệu, số liệu một cách có hệ thống theo từng
nội dung cụ thể. Từ những số liệu rời rạc tổng hợp thành những bảng biểu thống kê,
biểu đồ đồ thị. Căn cứ vào kết quả này để tổng hợp nhận xét và kết luận.
* Phương pháp bản đồ
- Là phương pháp chủ yếu và quan trọng, các thông tin về đối tượng không gian được
trình bày thông qua hình ảnh đồ hoạ, bao gồm cả bản đồ giấy và bản đồ số lưư trữ
trong hệ thống máy tính. Bản đồ là đối tượng dữ liệu đầu vào, đồng thời cũng là sản
phẩm đầu ra, nó quyết định đến tính chính xác và hiệu quả của hệ thống thông tin đất
đai. Do đó, việc xử lý dữ liệu bản đồ đầu vào là rất quan trọng.
* Phương pháp chuyên gia
- Là phương pháp điều tra bằng cách phỏng vấn tham khảo ý kiến các chuyên gia
những người có kinh nghiệm trong thực tiễn để tìm hiểu vấn đề trong nghiên cứu
Ngoài ra còn sử dụng các phương pháp như : phương pháp dóng hướng, phương pháp
tọa độ vuông góc, phương pháp giao hội cũng được dùng để bổ sung và kiểm tra.
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 19
PHẦN II:
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
II.1. Quy trình công nghệ
- Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính được chia thành 3 giai đoạn chủ yếu:
1. Giai đoạn chuẩn bị
- Thu thập số liệu, tài liệu bản đồ, nghiên cứu quy trình quy phạm các văn bản pháp
lý, điều tra tình hình cơ bản khu đo.
- Kiểm tra, kiểm nghiệm máy móc, thiết bị và nguồn nhân lực.
2. Giai đoạn thiết kế
- Thiết kế sơ bộ, khảo sát thực địa, đánh giá tình hình khu đo, khả năng bố trí và sử
dụng lưới…
- Thiết kế kỹ thuật chi tiết, lập luận chứng kinh tế kỹ thuật và trình duyệt.
3. Giai đoạn thi công
- Xác định ranh giới, phạm vi khu đo.
- Đo đạc hệ thống lưới khống chế.
- Bố trí lưới ra thực địa, tiến hành chọn điểm, chôn mốc, dựng tiêu.
- Xử lý số liệu, tính toán bình sai, xây dựng bản vẽ.
- Thực hiện đo chi tiết bản đồ địa chính ở các tỷ lệ.
- Hoàn chỉnh bản đồ gốc, tính toán diện tích.
- Kiểm tra kết quả công tác nội nghiệp.
- Nghiệm thu, đánh giá chất lượng thành quả.
Ngoài các bước cơ bản trên còn một số bước bổ sung cho phù hợp với phương pháp
và thiết bị, nâng cao độ chính xác, tiết kiệm thời gian.
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 20
Sơ đồ 2 : Quy trình thành lập bản đồ địa chính theo Quy phạm thành lập bản đồ
địa chính .
Tuy nhiên đây chỉ là quy trình thành lập BDĐC chung do bộ quy định. Dựa theo
tình hình thực tế của khu đo và để thuận lợi cho công tác đo đạc xí nghiệp trắc địa bản
đồ 301-Công ty đo đạc địa chính và công trình đã thành lập BĐĐC theo sơ đồ dưới
đây :
Công tác chuẩn bị
Khảo sát thiết kế yêu cầu kỹ thuật
Xác định ranh giới hành chính
Xác định ranh giới khu đo
Chọn lọc các yếu tố địa chính Xây dựng hệ thống lưới địa chính
Đo vẽ chi tiết
Kiểm tra chất lượng đo vẽ
ngoại nghiệp
Nghiệm thu, đánh giá kết quả
Kiểm tra, nghiệm thu,
hoàn chỉnh bản đồ địa chính gốc
Tính toán diện tích
kiểm tra phần công việc nội
nghiệp
Ngành Công Nghệ Địa Chính SVTH : Lưu Đức Vĩnh Nhựt
Trang 21
Sơ đồ 3 : Quy trình công nghệ thành lập BĐĐC xã An Mỹ-huyện Kế Sách-tỉnh Sóc
Trăng theo luận chứng KT-KT
Lập các biểu thống ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement