Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kokotsk2003
#681031

Download Tiểu luận Các văn bản pháp luật về môi trường ở Việt Nam và trên thế giới miễn phí

- Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES);
- Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm;
- Công ước đa dạng hoá sinh học (CBD);
- Công ước An toàn sinh học;
- Công ước Quốc tế về Bảo vệ thực vật;
- Công ước Quốc tế về bảo tồn cá hồi Đại Tây Dương;
- Công ước về Bảo tồn các nguồn tài nguyên biển Nam Cực;
- Công ước khung của Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu;
- Công ước Rotterdam về Thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với các hoá chất độc hại và thuốc diệt côn trùng trong thương mại quốc tế;
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

1. Các loại văn bản về môi trường hiện hành ở Việt Nam
Cùng với các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, Nhà nước ta thời gian qua đã ban hành nhiều văn bản pháp luật điều chỉnh các mối quan hệ xã hội gắn liền với yếu tố môi trường. Các quy định pháp luật về môi trường đã chú trọng tới khía cạnh toàn cầu của vấn đề môi trường. Tính tương đồng giữa các quy phạm pháp luật môi trương Việt Nam với các quy định trong công ước quốc tế về môi trường được nâng cao. Hệ thống pháp luật môi trường Việt Nam đã khẳng định tính ưu tiên của các quy định trong công ước quốc tế mà Chính phủ Việt Nam đa ký trước các quy định của Pháp luật nội địa trong việc giải quyết các vấn đề cụ thể.
1. Thông tư liên tịch số 02/2009/TTLT – BCA - BTNMT Bộ Công an - Bộ Tài nguyên và Môi trường 6/2/2009: Hướng dẫn quan hệ phối hợp công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Thông tư số 05/2008/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 8/12/2008: Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
3. Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT – BTNMT - BTC Bộ Tài nguyên và Môi trường 29/4/2008: Hướng dẫn lập dự toán công tác bảo vệ môi trường thuộc nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường.
4. Nghị định số 21/2008/NĐ - CP Chính phủ 28/2/2008: Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ - CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
5. Thông tư số 10/2007/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 22/10/2007: Hướng dẫn bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường.
6. Nghị định số 81/2007/NĐ - CP Chính phủ 23/5/2007: Quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước
7. Quyết định số 13/2007/QĐ - BXD Bộ Xây dựng 23/4/2007: Về việc ban hành "Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị".
8. Nghị định số 31/2007/NĐ - CP Chính phủ 2/3/2007: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa chất nguy hiểm.
9. Quyết định số 18/2007/QĐ - TTg Chính phủ 5/2/2007: Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.
10. Nghị định số 04/2007/NĐ - CP Chính phủ 8/1/2007: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2003/NĐ - CP ngày 13 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.
11. Quyết định số 23/2006/QĐ - BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 26/12/2006: Về việc ban hành Danh mục chất thải nguy hại.
12. Thông tư số 12/2006/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 26/12/2006: Hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ đăng ký, cấp phép hành nghề, mã số quản lý chất thải nguy hại.
13. Thông tư số 08/2006/TT - BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường 8/9/2006: Hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.
14. Nghị định số 80/2006/NĐ - CP Chính phủ 9/8/2006: Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
15. Nghị định số 81/2006/NĐ - CP Chính phủ 9/8/2006: Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.
16. Luật Bảo vệ môi trường 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.
17. Luật Bảo vệ môi trường 2003 có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 01 năm 2004.
18. Quyết định 845 – TTg ngày 22/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “ Kế hoạch hành động bảo vệ đa dạng sinh học của Việt Nam.
19. Quyết định 07 – TTg ngày 01/01/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập ban điều hành quốc gia về quỹ môi trường toàn cầu Việt Nam.
20. Chỉ thị 389 – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc các biện pháp để bảo vệ và phát triển các loài động vật hoang dã.
21. Chỉ thị 487 – TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 30/07/1996 về tăng cường quản lý nhà nước đối với tài nguyên nước.
22. Thông tư 1420/MTg ngày 26/11/1994 về hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động.
23. Thông tư 715/MTg ngày 03/04/1995 về hướng dẫn và thẩm định báo cáo ĐTM đối với các dự án đầu tư trực tiếp của nước ngoài.
24. Thông tư 2262 – TT – MTg ngày 29/12/1995 của Bộ KH, CN & MT, hướng dẫn về việc khắc phục sự cố tràn dầu.
2. Trên thế giới
a. Các Hiệp định quốc tế về môi trường
Cho đến thời điểm hiện nay đã có trên 140 Hiệp định quốc tế về môi trường và các công cụ quốc tế về lĩnh vực môi trường, trong số đó có khoảng 20 Hiệp định có các quy định liên quan đến thương mại quốc tế. Các biện pháp môi trường trong các hiệp định môi trường quốc tế được áp dụng đối với việc vận chuyển buôn bán, trao đổi, khai thác các sản phẩm có ảnh
hưởng đến môi trường như chất thải độc hại, động vật hoang dã, các nguồn gen thực động vật, các chất phá huỷ tầng ô zôn…
Những Hiệp định môi trường quốc tế có thể được phân thành 3 nhóm chính:
- Các Hiệp định kiểm soát ô nhiễm xuyên biên giới hay để bảo vệ môi toàn cầu.
Ví dụ như: Công ước Viên bảo vệ tầng ôzôn và Nghị định thư Montreal về các chất huỷ hoại tầng ôzôn thực hiện Công ước trên và Hiệp định về thay đổi môi trường.
- Các Hiệp định bảo vệ các chủng loại bị đe doạ, các loài chim di trú, và các loại cá và động vật biển.
Ví dụ như: Hiệp định về thương mại quốc tế đối với những loài có nguy cơ bị diệt chủng (CITES), Hiệp định Quốc tế về gỗ nhiệt đới; Hiệp định Liên Hiệp quốc về cá biển và Công ước quốc tế quy định về săn bắt cá voi. Trong số các điều khoản của các Hiệp định này là các hướng dẫn về cách thức bắt và giết các loại động vật hoang dã và cá.
- Các Hiệp định về quản lý việc sản xuất và thương mại các sản phẩm và các chất nguy hiểm
Ví dụ: Hiệp định Basel về Quản lý di chuyển và thải các chất thải nguy hiểm xuyên biên giới, Hướng dẫn Luân Đôn về việc trao đổi thông tin về các chất hoá học trong thương mại quốc tế.
b. Một số Công ước
- Công ước quốc tế về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES);
- Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm;
- Công ước đa dạng hoá sinh học (CBD);
- Công ước An toàn sinh học;
- Công ước Quốc tế về Bảo vệ thực vật;
- Công ước Quốc tế về bảo tồn cá hồi Đại Tây Dương;
- Công ước về Bảo tồn các nguồn tài nguyên biển Nam Cực;
- Công ước khung của Liên Hiệp quốc về biến đổi khí hậu;
- Công ước Rotterdam về Thủ tục đồng thuận thông báo trước đối với các hoá chất độc hại và thuốc diệt côn trùng trong thương mại quốc tế;
- Công ước Stokhom về các chất ô nhiễm hữu cơ.
- Công ước về bảo vệ các loài chim hữu ích cho nông nghiệp (1902) , Hiệp ước về giữ gìn và bảo vệ loài hải cẩu có lông(1991).
- Công ước Luân đôn (1933) về giữ gìn hệ thống thực vật trong hệ trạng thái tự nhiên của chúng, Công ước Washington 1940 và bảo vệ tự nhiên và đời ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement