Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhan.hotgirl_0nljn3
#681000

Download Khóa luận Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp miễn phí

MỤC LỤC
Trang
Trang phụ bìa.i
Lời cam đoan.ii
Lời cảm ơn.iii
Mục lục.1
Danh sách bảng.4
Danh sách hình.5
MỞ ĐẦU.6
Chương 1
LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
1.1. Các khái niệm cơ bản.8
1.1.1. Khái niệm về đất đai.8
1.1.2. Khái niệm về giá đất.8
1.1.3. Đặc điểm của giá đất.9
1.2. Sự cần thiết xác định giá đất.10
1.3. Đặc trưng của thị trường đất đai.11
1.3.1. Khái niệm về thị trường đất đai.12
1.3.2. Yếu tố cấu thành thị trường đất đai.12
1.3.3. Đặc trưng của thị trường đất đai.13
1.3.3.1. Thị trường đất đai là một thịtrường không hoàn hảo.13
1.3.3.2. Thị trường đất đai là một thị trường cung độc quyền.13
1.3.3.3. Thị trường đất đai rất nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế.14
1.3.3.4. Thị trường đất đai là thị trường cạnh tranh không hoàn toàn.14
1.4. Những nhân tố hình thành giá đất.16
1.4.1. Các nhân tố có mối liên hệ trực tiếp với đất.16
1.4.1.1. Nhóm các nhân tố tự nhiên.16
1.4.1.2. Nhóm các nhân tố kinh tế.17
1.2.1.3. Nhóm các nhân tố liên quan đến thị trường.17
1.4.2. Các nhân tố về pháp lý liên quan đến bất động sản.17
1.4.3. Các nhân tố chung bên ngoài.17
1.4.3.1. Các nhân tố pháp lý.17
1.4.3.2. Các nhân tố thuộc về kinh tế vĩ mô.17
1.4.3.3. Các yếu tố xã hội.18
1.5. Các loại giá đất và phương pháp xác định giá đất hiện nay.18
1.5.1. Các loại giá đất được hình thành trong điều kiện nước ta hiện nay.18
1.5.1.1. Giá thị trường.18
1.5.1.2. Giá nhà nước.19
1.5.2. Các phương pháp xác định giá đất.19
Chương 2
PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Phương tiện.21
2.1.1. Thời gian và địa điểm thực hiện.21
2.1.2. Các trang thiết bị.21
2.1.3. Nguồn dữ liệu.21
2.2. Phương Pháp.22
2.2.1. Công tác chuẩn bị.22
2.2.2. Công tác ngoại nghiệp.22
2.2.3. Công tác nội nghiệp.23
Chương 3
KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1. Tổng quan về tình hình sử dụng đất và giá đất ở Thành phố Cao Lãnh hiện nay.24
3.1.1. Tổng quan vùng nghiên cứu.24
3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên.24
3.1.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế -xã hội.26
3.1.2. Tình hình sử dụng đất ở Thành phố Cao Lãnh.26
3.1.2.1. Hiện trạng theo mục đích sử dụng đất năm 2010.27
3.1.2.2. Hiện trạng theo đối tượng sử dụng đất năm 2010.27
3.1.3. Biến động về giá đất tại Thành phố Cao Lãnh những năm gần đây.28
3.1.3.1. Biến động giá các loại đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định qua các năm.28
3.1.3.2. So sánh giá đất thực tế và giá đất quy định của Ủy ban nhân dân
tỉnhĐồng Tháp trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh.33
3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành giá đất tại Thành phố Cao Lãnh.36
3.2.1. Phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất tại Thành phố Cao Lãnh.38
3.2.2. Xác định và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.40
3.2.2.1. Xác định các yếu tố.40
3.2.2.2. Phân tích các yếu tố chính.43
Chương 4
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Kết luận.50
4.2. Kiến nghị.51
TÀI LIỆU THAM KHẢO.52
PHỤ LỤC
Phụ lục 1 : Phiếu phỏng vấn các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.P1
Phụ lục 2 : Bảng xếp hạng các nhân tố ảnh hưởng đến giá đất.P3
Phụ lục 3 : Bảng số liệu Phỏng vấn.P5Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.
- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.
- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về
việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng
12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh
Giá.
- Thông tư liên tịch số 02/2010/TTLT-BTNMT-BTC ngày 08 tháng 01 năm
2010 liên bộ Tài nguyên và Môi trường và Tài chính về Hướng dẫn xây dựng, thẩm
-22-
định, ban hành bảng giá đất và điều chỉnh bảng giá đất thuộc thẩm quyền của Ủy
ban nhân dân tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
- Thông tư số 03/2010/TT-BTNMT ngày 01 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng
bảng giá đất.
- Các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành, quy
định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng tháp từ năm 2008 đến năm 2011.
- Thu thập số liệu thực tế trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh thông qua việc
phỏng vấn và phân tích dữ liệu điều tra.
- Kết hợp với các tài liệu tham khảo có liên quan.
2.2. Phương pháp:
2.2.1. Công tác chuẩn bị
- Tham khảo tài liệu liên quan đến thị trường nhà đất trên địa bàn Thành phố
Cao Lãnh tỉnh Đồng tháp.
- Tham khảo Luật đất đai 2003 và các nghị định, thông tư liên quan đến giá
đất và các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quy định về giá đất trên
địa bàn Thành phố Cao Lãnh.
- Chuẩn bị phiếu phỏng vấn và các phương tiện khác hỗ trợ cho việc nghiên
cứu.
2.2.2. Công tác ngoại nghiệp
- Điều tra cơ bản: Tiến hành điều tra sơ lược các yếu tố có ảnh huởng đến
giá đất trên địa bàn Thành phố Cao Lãnh, xem các yếu tố này nó có tác động như
thế nào đối với việc hình thành giá trên địa bàn.
- Thu thập số liệu thứ cấp:
+ Thu thập các số liệu về báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội
của Thành phố Cao Lãnh năm 2010.
+ Tình hình quản lý và sử dụng đất đai trong thành phố năm 2010.
+ Thống kê và kiểm kê đất đai trên địa bàn thành phố năm 2010.
-23-
+ Các quyết định về giá đất tại thành phố Cao lãnh qua các năm từ
năm 2008 đến năm 2011.
- Phỏng vấn: Tiến hành phỏng vấn trên địa bàn thành phố Cao Lãnh về các
yếu tố tác động đến giá đất trong thành phố từ ngày 10/12/2010 đến ngày
18/12/2010.
Ngoài ra, còn có sự tham vấn ý kiến của các Cán bộ địa chính phường và
nhân viên giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản HIDICO trên địa bàn thành phố
Cao lãnh để có sự nhận định chính xác hơn về các yếu tố tác động đến giá đất tại
thành phố Cao lãnh.
2.2.3. Công tác nội nghiệp
- Phân tích dữ liệu:
+ Phân tích mức độ chính xác từ các thông tin, số liệu thu thập và từ
kết quả điều tra được trong công tác ngoại nghiệp.
+ Phân cấp các yếu tố tác động sau khi thống kê số liệu từ việc phỏng
vấn, các yếu tố chỉ có tác động khi chiếm tỷ lệ trên 50% trong các yếu tố
điều tra.
- Thống kê, so sánh:
+ Tiến hành thống kê, xử lý các số liệu điều tra ra dạng số và tỷ lệ %
+ So sánh về giá đất giữa giá do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và giá
thực tế khi giá này chịu sự tác động của các yếu tố.
- Trình bày: Tổng hợp tất cả các số liệu một cách hoàn chỉnh nhất và tiến
hành viết hoàn thiện đề tài nghiên cứu.
-24-
CHƯƠNG 3
KẾT QUẢ THẢO LUẬN
3.1. Tổng quan về tình hình sử dụng đất và giá đất ở thành phố Cao Lãnh
hiện nay
3.1.1. Tổng quan vùng nghiên cứu
3.1.1.1. Điều kiện tự nhiên
Thành phố Cao Lãnh với tổng diện tích tự nhiên 10.719,54 ha, có vị trí địa lý
rất thuận lợi về mặt giao thông đường thuỷ cũng như đường bộ, có Cảng và Khu
công nghiệp nằm ven sông tiền và Quốc lộ 30 nên rất thuận lợi trong phát triển kinh
tế. (Báo cáo tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc địa bàn
thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, 2010).
Nằm trong vùng ảnh hưởng của địa bàn kinh tế trọng điểm của tỉnh, nhất là
thuận tiện trong việc tiếp cận với 02 thành phố lớn của nước là thành phố Hồ Chí
Minh và thành phố Cần Thơ, đây vừa là trung tâm kinh tế - khoa học kỹ thuật - văn
hoá vừa là thị trường lớn, tạo điều kiện tương tác lẫn nhau trong tiêu thụ sản phẩm
và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật, sẽ tác động mạnh đến sự phát triển kinh tế - xã
hội của Thành phố Cao Lãnh nói riêng cũng như của tỉnh Đồng Tháp nói chung.
Do mang những nét đặc trưng của một đô thị hành chính - dịch vụ - thương
mại, đồng thời là trung tâm kinh tế vùng phía bắc Sông Tiền của tỉnh nên hầu hết tất
cả các thành phần kinh tế, các ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh đều có mặt trên địa
bàn Thành phố Cao Lãnh, trong đó có liên quan chặt chẽ đến việc quản lý, phân bố
sử dụng đất đai.
Trong tương lai khu vực công nghiệp - thương mại - dịch vụ sẽ chuyển biến
rất nhanh và tất yếu làm thay đổi bộ mặt đô thị từ đô thị loại 3 thành đô thị loại 2,
đất Nông nghiệp có điều kiện phát triển và là vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế
biến, thương mại, dịch vụ tương xứng là một trung tâm kinh tế của tỉnh.
- Tọa độ địa lý
+ Từ 10024’ đến 10030’ vĩ độ Bắc.
+ Từ 105033’ đến 105041’ kinh độ Đông
-25-
- Về vị trí địa lý:
+ Phía bắc giáp: Huyện Cao Lãnh.
+ Phía nam giáp: Huyện Lấp Vò.
+ Phía đông giáp: Huyện Cao Lãnh.
+ Phía tây giáp: Tỉnh An Giang.
Hình 3.1. Bản đồ địa giới hành chính Thành Phố Cao Lãnh
-26-
Bảng 3.1. Diện tích tự nhiên phân theo đơn vị hành chính.
STT Đơn vị hành chính Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
1 Phường 1 237,64 2,44
2 Phường 2 53,00 0,65
3 Phường 3 309,52 3,18
4 Phường 4 177,01 7,44
5 Phường 6 723,14 7,75
6 Phường 11 753,68 2.03
7 Xã Mỹ Trà 895,68 9,12
8 Xã Mỹ Tân 934,05 9,60
9 Xã Mỹ Ngãi 528,93 5,41
10 Xã Tân Thuân Tây 913,63 9,40
11 Xã Tân Thuận Đông 1.361,28 14,00
13 Xã Tịnh Thới 1.436,74 14,78
14 Xã Hòa An 1.399,09 14,40
Tổng cộng 10.719,54 100
(Phòng nông nghiệp – Địa chính TP. Cao Lãnh, 2009)
3.1.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội
Theo Báo cáo tình hình và kết quả điều tra, khảo sát giá đất thị trường thuộc
địa bàn thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp năm 2010 thì:
- Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa đạt 17%. Trong đó: Thương mại
- dịch vụ tăng 18%, công nghiệp - xây dựng tăng 18,6% và nông nghiệp tăng 6%.
- Cơ cấu kinh tế: Thương mại - dịch vụ 63%, công nghiệp - xây dựng 29,3%
và nông nghiệp 7,7%.
- Tổng sản phẩm nội địa bình quân/người đạt 28 triệu đồng (1.660 đôla)
3.1.2. Tình hình sử dụng đất ở Thành phố Cao Lãnh
Theo số liệu kiểm kê đất đai năm 2010: Tổng diện tích đất tự nhiên của
thành phố là 10719,54 ha, không tăng, giảm so với kết quả thống kê năm 2008.
-27-
Quỹ đất chưa sử dụng hầu như không còn. Việc đáp ứng nhu cầu sử dụng đất
cho sự phát triển kinh tế xã hội, chủ yếu là chu chuyển trong nội bộ giữa các loại đất
đang sử dụng, cơ bản là t
Hình đại diện của thành viên
By nonghoa11
#697702

Download Khóa luận Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất tại thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp miễn phí

Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#697703 Ai cần thì download ở đây này:
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Nhớ thank nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement