Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vihungcamthoa
#680895 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Ứng dụng phần mềm Auto CADquản lý thông tin đ ất đai mà đặc biệt l à giải
quyết công tác giải tỏa bồi ho àn nhằm hỗ trợ xây dựng ph ương án quy ho ạch giải tỏa,
bồi thường thiệt hại đất đai.
Đề tài thực hiện là công cụ đắc lực nhằm hỗ trợ cho nh à quy ho ạch, ban bồi
thường giải phóng mặt bằn g thực hiện công việc một cách nhanh chóng chính xác và
tiết kiệm được nhiều thời gian củng nh ư kinh phí t ổ chức thực hiện như: Lập bản vẽ
quy hoạch, tính diện tích bồi th ường, áp giá b ồi thườngvà quản lý thông tin của các
chủ sử dụng đất. Đồng thời xác đ ịnh tầm quan trọng của AutoCAD trong ngành qu ản
lý đất đai về việc quản lý các thông tin địa chính nhất l à trong lĩnh vực giải tỏa, bồi
hoàn cho các h ộ dân.


+ Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính, lập bản
đồ hành chính;
+ Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện
trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất;
+ Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
+ Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất;
+ Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất;
+ Thống kê, kiểm kê đất đai;
+ Quản lý tài chính về đất đai;
+ Quản lý và phát triển thị trường quyền sử dụng đất trong thị trường bất động
sản;
+ Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền v à nghĩa vụ của người sử dụng đất;
+ Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và xử
lý vi phạm pháp luật về đất đai;
+ Giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi phạm trong
việc quản lý và sử dụng đất đai;
+ Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai.
- Nhà nước có chính sách đầu tư cho việc thực hiện các nhiệm vụ quả n lý nhà
nước về đất đai, xây dựng hệ thống quản lý đất đai hiện đại, đủ năng lực, bảo đảm
quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả.
12
1.5. NGHỊ ĐỊNH 22/NĐ-CP QUY ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CÓ LIÊN QUAN
ĐẾN VIỆC GIẢI TỎA ĐỀN BÙ TRONG QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC
DỰ ÁN
1.5.1 khái niệm về dự án và dự án đầu tư
Dự án “Là một tập hợp liên ngành các hoạt động và phát triển và sử dụng các tài
nguyên khác nhau để đạt được những mục tiêu cụ thể tại một địa phương trong một
thời gian nhất định” (Lê Quang Trí, 1999).
Theo ngân hàng thế giới: dự án đầu tư là tổng thể các chính sách hoạt động v à chi
phí lien quan với nhau được hoạch định nhằm đạt được những mục tiêu nào đó trong
thời gian nhất định.
Các dự án đầu tư được chia làm hai bước tiến hành:
- Lập dự án tiền khả thi
- Lập dự án khả thi
Tính khả thi trong dự án gồm: khả thi kỹ thuật, khả thi t ài chính, khả thi kinh tế,
khả thi chính trị (Lê Quang Minh, 1999)
Trong dự án khả thi chủ đầu tư đề xuất nhiều phương án cụ thể như sau:
- Phương án đầu tư
- Phương án kỹ thuật
- Phương án đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng
- Phương án xây dựng…
1.5.2 Mục đích ý nghĩa của việc giải tỏa đền bù
* Cơ sở pháp lý
Hiến pháp 1992:
- Điều 2: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân.
- Điều 17: “Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất đều
thuộc sở hữu toàn dân.” Nhà nước giao đất cho các cá nhân sử dụng v ào mục đích lâu
dài”
- Điều 23: “Tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức không bị quốc hữu hoá. Trong
trường hợp thật cần thiết v ì lý do quốc phòng, an ninh và vì lợi ích quốc gia, Nhà nước
trưng mua hay trưng dụng có bồi thường tài sản của cá nhân hay tổ chức theo thời
giá thị trường.”
13
* Mục đích và ý nghĩa
- Nhằm thực hiện các nhu cầu phát triển của đất n ước, lấy sự phát triển kinh tế,
lấy những giá trị văn hóa – xã hội được bảo tồn… là động lực và đòn bẩy để thực hiện
công cuộc xây dựng đất nước.
- Giữ vững an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia lợi ích công cộng v ì sự phát
triển chung của đất nước.
- Đảm bảo việc quy hoạch xây dựng đúng mục đích và tiến độ thực hiện.
- Đảm bảo về các quyền của công dân.
* Phạm vi áp dụng
- Đối với tài sản bao gồm tài sản gắn liền với đất như:
+ Nhà;
+ Công trình kiến trúc;
+ Cây trồng, vật nuôi;
+ Các tài sản khác;
- Đối với đất sử dụng vào mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng gồm:
+ Đất sử dụng xây dựng đường giao thông, cầu, cống, vỉa h è, hệ thống cấp,
thoát nước, sông, hồ, đê, đập, kênh mương và các hệ thống công trình thuỷ lợi khác,
trường học, cơ quan nghiên cứu khoa học, bệnh viện, trạm xá, chợ, công vi ên, vườn
hoa, khu vui chơi cho trẻ em, quảng trường, sân vận động, cơ sở huấn luyện thể dục
thể thao, nhà thi đấu thể thao, sân bay, bến cảng, bến t àu, bến xe, vườn quốc gia, khu
bảo tồn thiên nhiên, khu an dưỡng;
+ Đất sử dụng xây dựng nhà máy thuỷ điện, đường dây tải điện, đường dây thông
tin, đường ống dẫn dầu, đường ống dẫn khí, đài khí tượng thuỷ văn, các loại trạm quan
trắc phục vụ việc nghiên cứu và dịch vụ công cộng, kho tàng dự trữ quốc gia;
+ Đất sử dụng xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị -
xã hội;
+ Đất sử dụng xây dựng các công tr ình thuộc các ngành và lĩnh vực sự nghiệp
về kinh tế, văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật, v à các lĩnh vực sự nghiệp kinh
tế khác của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;
+ Đất do tổ chức, cá nhân trong n ước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt
Nam định cư ở nước ngoài sử dụng cho dự án sản xuất kinh doanh, khu chế xuất, khu
công nghiệp, khu công nghệ cao, khu vui chơi giải trí, khu du lịch và các dự án đầu tư
14
khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp phép đầu t ư theo quy
định của pháp luật;
+ Đất sử dụng cho dự án phát triển các khu đô thị mới, các khu dân c ư tập trung
và các khu dân cư khác đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định;
+ Đất sử dụng cho công tr ình công cộng khác và các trường hợp đặc biệt khác do
Thủ tướng Chính phủ quyết định;
+ Đất sử dụng xây dựng các công tr ình phục vụ công ích và công cộng khác
không nhằm mục đích kinh doanh của địa phương do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương quy định.
* Đối tượng áp dụng
- Đối tượng phải đền bù thiệt hại
Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được Nhà nước giao
đất, cho thuê đất (gọi chung là người sử dụng đất)
- Đối tượng được đền bù thiệt hại:
+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước có đất bị thu hồi (gọi chung l à
người bị thu hồi đất) được đền bù thiệt hại về đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng
vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng phải l à người có
đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 của Nghị định 22 /NĐ-CP.
+ Người được đền bù thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi phải l à
người sở hữu hợp pháp tài sản đó, phù hợp với quy định của pháp luật.
+ Việc đền bù thiệt hại khi thu hồi đất của tổ chức, cá nhân n ước ngoài, tổ
chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã được Nhà nước Việt Nam cho
thuê đất giải quyết theo quyết định ri êng của Thủ tướng Chính phủ.
+ Việc sử dụng đất phục vụ cho các công tr ình công ích của làng, xã bằng hình
thức huy động sự đóng góp của dân th ì không áp dụng những quy định của Nghị định
này.
1.5.3 Các nguyên tắc trong việc giải tỏa đền bù
* Nguyên tắc chung

- Phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đặc biệt l à quyền định...
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1040808 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement