Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#680883

Download Khóa luận Khả năng ứng dụng phần mềm Mapinfo để hổ trợ cho phương án quy hoạch giải toả bồi hoàn thiệt hại đất đai ở phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ miễn phí

Ứng dụng phần mềm Mapinfo, để quản lý thông tin đấ t đai mà đ ặc biệt trong lĩnh
vực giải quyết các b ài toán trong công tác gi ải toả bồi ho àn nhằm hổ trợ xây dựng
phương án, quy ho ạch giải toả, bồi th ường thiệt hại đất đai một cách nhanh chóng,
chính xác và ti ết kiệm được nhiều thời gian cũng nh ư kinh phí tổ chức thực hiện. Tiến
trình th ực hiện được bắt đầu từ giai đoạn khảo sát đến khi thực hiện chuyển đổi dữ
liệu, tạo lớp, tách lớp, chồng lắp, xây dựng ho àn chỉnh bản đồ, tính diện tích giải toả,
áp giá bồi hoàn và biên t ập ra bản đồ quy hoạch giải toả ho àn chỉnhĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

để phát triển
đô thị được giao cho tổ chức phát triển quỷ đất quản lý.
3. Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi (Điều 42 LĐĐ, 2003)
a. Nhà nước thu hồi đất của người sử dụng đất mà người bị thu hồi đất có giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất hay đủ điều kiện để đ ược cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất theo quy định tại điều 50 của luật đất đai n ày thì người bị thu hồi đất được
bồi thường, trừ các trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
điều 38 và các điểm b, c, d, đ, g, khoản 1 điều 43 của luật đất đai 2003 .
17
b. Người bị thu hồi loại đất nào thì được bồi thường loại đất mới có cùng mục đích
sử dụng, nếu không có đất để bồi th ường thì được bồi thường bằng giá trị quyền sử
dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi.
c. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương lập và thực hiện các dự
an tái định cư trước khi thu hồi đất để bồi thường bằng nhà ở, đất ở cho người bị thu
hồi đất ở mà phải di chuyển chổ khác, khu tái định c ư được quy hoạch chung cho
nhiều dự án trên cùng một địa bàn và phải có điều kiện phát triển bằng hay tốt h ơn
nơi ở cũ.
4. Đối tượng phải đền bù thiệt hại:
Tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài được nhà nước giao đất,
cho thuê đất (gọi chung là người sử dụng đất) để sử dụng đất vào mục đích quốc
phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng có trách nhiệm đền b ù thiệt hại về
đất và tài sản hiện có gắn liền với đất theo qui định tại Nghị định 22/CP của chính phủ.
18
5. Đối tượng được đền bù thiệt hại:
- Người được đền bù thiệt hại về tài sản gắn liền với đất bị thu hồi phải l à người sở
hữu hợp pháp tài sản đó là phù hợp với quy định của pháp luật.
- Việc đề bù thiệt hại khi thu hồi đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc
tế, người định cư ở nước ngoài đã được Việt nam cho thuê đất giải quyết theo quyết
định riêng của Thủ Tướng Chính Phủ.
- Việc sử dụng đất phục vụ cho các công tr ình công ích của làng, xã bằng hình thức
huy động sự đóng góp của dân th ì không áp dụng những quy định tại Nghị định 22/CP
của chính phủ.
6. Phạm vi đền bù thiệt hại:
- Đền bù thiệt hại về đất cho toàn bộ diện tích đất thu hồi theo quyết định tại
chương II của Nghị định 22/CP của chính phủ.
- Trả các chi phí phục vụ trực tiếp cho việc tổ chức thực hiện đền b ù, di chuyển,
giải phóng mặt bằng.
VII). CÁC CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT
BẰNG:
- Căn cứ Nghị định 22/1998/NĐ -CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về việc bồi
thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng
- Căn cứ Nghị định 17/2001/NĐ -CP ngày 04/05/2001 của Chính phủ về việc ban
hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hổ trợ chính thức (ODA).
- Căn cứ Công văn số 321/UB ngày 13/02/2004 của UBND Thành Phố Cần Thơ về
việc kế hoạch hành động tái định cư giai đoạn 1 của dự án nâng cấp đô thị TP Cần
Thơ.
- Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ -CT.UB ngày 9/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh
Cần Thơ về việc phê diệt Dự án thành phần số 1 : Nâng cấp cơ sở hạng tầng cấp 3 và
cấp 1, 2 có liên quan và hỗ trợ kỹ thuật, thiết kế, giám sát, đ ào tạo ở giai đoạn 1 của dự
án nâng cấp đô thị TP Cần Thơ.
19
- Căn cứ Thông tư 145/1998/TT.BTC ngày 4 tháng 11 năm 1998 của bộ Tài chính về
hướng dẫn thi hành Nghị định số 22/1998/NĐ -CP ngày 24/04/1998 của Chính phủ về
việc đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an
ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
- Căn cứ Công văn số 729/CP-CN 30/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chấp thuận báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp đô thị Việt nam - tiểu dự án
Cần Thơ.
- Căn cứ Công văn số 91/UB ngày 14/01/2004 của Chủ tịch UBND lâm thời TP Cần
Thơ về việc thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án tr ên địa bàn TP Cần
Thơ.
- Căn cứ Quyết định 1280/1998/QĐ.UBT 05/06/1998 của UBND tỉnh Cần Th ơ v/v
ban hành bản quy định về đền bù thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào
mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
- Căn cứ Quyết định 755/QĐ.UB ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ về việc
Quy hoạch đất xây dựng các khu tái định c ư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây
dựng các công trình của TP Cần Thơ.
- Theo Đề nghị của Giám đốc Sở Tài Chính - vật giá tại công văn số 78/TCVG ng ày
21/07/2000 và Công văn số 1038/TCVG ngày 31/08/2000.
- Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-CT.UB ngày 03/01/2002 của Chủ Tịch UBND tỉnh
Cần Thơ. Về việc thành lập hội đồng thẩm định đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng
khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia,
lợi ích công cộng
- Căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ -UB ngày 17/06/2003 của UBND tỉnh Cần Thơ.
Về việc ban hành bản quy định tạm thời về đơn giá hoa màu, mật độ cây trồng để bồi
thường thiệt hại khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh,
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.
VIII). HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ - GIS:
1. Định nghĩa GIS:
20
Theo Võ Quang Minh (1999), GIS là m ột kỹ thuật quản lý các thông tin dựa v ào
máy vi tính được sử dụng bởi con người vào mục đích lưu trữ, quản lý và xử lý các số
liệu thuộc về địa lý hay không gian nhằm phục vụ cho các mục đích khác.
Mặt khác có thể hiểu “GIS là một tập thể có tổ chức của phần cứng máy tính, phần
mềm, dữ liệu địa lý và các thủ tục của người sử dụng nhằm trợ giúp việc thu nhập, l ưu
trữ, quản lý, xử lý, phân tích v à hiển thị các thông tin không gian từ thế giới th ực để
giải quyết các vấn đề tổng hợp thông tin cho các mục đích của con ng ười đặt ra”
(Nguyễn Thế Thận và Trần Công Yên, 2000).
2. Sơ lược về tình hình phát triển và ứng dụng của công nghệ GIS tr ên thế giới
và Việt nam:
- Giai đoạn (1990-1992): công nghệ hình thành với quy mô nhỏ, mang tính chất
thử nghiệm. Nhìn chung các sản phẩm GIS giai đoạn này điều do người Việt nam tự
thiết kế xây dựng và phát triển ứng dụng. Các sản phẩm th ường mang tính chất phân
tán, độc lập với nhau trên mọi phương diện nên mỗi sản phẩm chỉ phục vụ riêng cho
một đơn vị, một ngành, một lĩnh vực cụ thể, việc chuẩn hoá các số liệu ch ưa được đặt
ra.
- Giai đoạn phát triển và bùng nổ (1996 đến nay): Cùng với những yêu cầu cao về
công tác quản lý trong mọi lĩnh vực của đời sống, sự giảm giá nhanh chóng của phần
mềm và thiết bị tin học làm cho thị trường GIS phát triển và bùng nổ mạnh mẽ. Bên
các dự án quốc gia và dự án cho các tổ chức quốc tế t ài trợ (UDNP, WB, IMF,
ADB,...) cũng đã kích thích mạnh mẽ việc sử dụng công cụ hiện đại, ti ên tiến của thế
giới (ARE/INFO, INTERGRAPH, MAPINFO,..) v ào việc xây và triển khai các ứng
dụng GIS tại Việt nam.
G...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement