Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By suongrong269
#680882

Download Khóa luận Khảo sát Hiện trạng sử dụng đất và đánh giá tình hình biến động đất đai trên địa bàn huyện An Phú trong giai đoạn 2000 -2005 miễn phí

Tổng diện tích tự nhi ên năm 2000 20.802ha đ ến 2005 21.765ha tăng l ên 963
ha.
Nguyên nhân do s ố liệu tổnghợp trước đây chủ yếu dựa v ào kết quả báo cáo
của các kỳ kiểm k ê thống kê năm trư ớc được xây dựng tr ên cơ sở số liệu diện tích tự
nhiên trong h ồ sơ địa giới 364/CT v à trong hồ sơ địa chính. Số liệu sau khi kiểm k ê
thực tế theo ranh giới 364/CT v à kết quảkiểm tra diện tích đ ược tính toán trực tiếp từ
bản đồ địa giới h ành chính 364/CT ( ki ểm kê năm 2005) đ ã cho thấy số liệu tr ước đây
thiếu tính thuyết phục, độ chính xác không ph ù hợp với thực tế diện tích sử dụng.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ợc ghi vào sổ theo dỏi
biến động đất đai lập theo quy định tại thông tư này.
-Yêu cầu đối với thông tin ghi trong sổ theo d õi biến động đất đai như sau:
Họ, tên và địa chỉ của người đăng ký biến động về sử dụng đất:
Thời điểm đăng ký biến động ghi chính xác đến phút;
Mã thửa của thửa đất có biến động hay m ã thửa của thửa đất mới được tạo
thành;
Nội dung biến động ghi các trường hợp được nhà nước giao đất, cho thuê đất;
người sử dụng đất thực hiện các tr ường hợp chuyển đổi, chuyển nh ượng, cho thuê, cho
thuê lại, thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp bảo l ãnh, góp vốn bằng quyền
sử dụng đất; người sử dụng đất chuyển quyền ( hay nhận quyền ) từ quyền sử dụng
chung của hộ gia đình hay của nhóm người sử dụng chung thửa đất khi có thay đổi về
quyền sử dụng chung theo thoả thuận ph ù hợp với pháp luật hay theo quy địn h của
pháp luật đối với trường hợp tách hộ gia đ ình, thoả thuận của hộ gia đ ình, thoả thuận
của nhóm người sử dụng chung thửa đất, theo bản án, quyết định của to à án, quyết
định của cơ quan thi hành án, theo thoả thuận xử lý nợ trong hợp đồng thế chấp, bảo
18
lãnh, do chia tách, sáp nhập tổ chức theo quyết định của c ơ quan, tổ chức có thẩm
quyền hay văn bản khác phù hợp với pháp luật đối với tổ chức kinh tế , theo kết quả
hoà giải thành đối với tranh chấp đất đai được UBND cấp có thẩm quyền , theo văn
bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất ph ù hợp với pháp luật; người sử
dụng đất có nhu cầu hay cơ quan quản lý nhà nước về đất đai có yêu cầu tách thửa,
hợp thửa đất; nhà nước thu hồi đất hay trưng dụng đất; thửa đất sạt lở tự nhi ên; người
sử dụng đất đổi tên ; người sử dụng đất xin cấp lại, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất; thửa đất có thay đổi mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng, chuyển từ h ình
thức nhà nước cho thuê đất sang giao đất có thu tiền.
-Cách ghi cụ thể vào sổ đăng ký biến động đất đai được hướng dẫn chi tiết tại
các trang đầu của mổi quyển sổ.
e. Trách nhiệm lập và nghiệm thu hồ sơ địa chính
-Sở tài nguyên và môi trường chịu trách nhiệm tổ chức việc lập hồ s ơ địa chính.
-Văn phòng đăng ký đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi Trường chịu trách nhiệm
triển khai việc lập hồ sơ địa chính gốc và lập hai (02) bản sao từ bản gốc để gởi cho
phòng tài nguyên và Môi Trường và UBND cấp xã.
Văn phòng đăng ký đất được phép thuê dịch vụ tư vấn trong việc đo đạc địa
chính, chỉnh lý tư liệu đo đạc và bản đồ, lập bản đồ địa chính, lập sổ mục k ê đất đai;
phải trực tiếp thực hiện việc lập sổ địa chính, sổ theo dỏi biến động đất v à chỉnh lý hồ
sơ địa chính.
Trường hợp chưa lập bản đồ địa chính mà đang có các loại bản đồ, sơ đồ khác
thì Sở Tài Nguyên và Môi Trường xem xét, Quyết định việc sử dụng hay chỉnh lý
trước khi đưa vào sử dụng để lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.
-Hồ sơ địa chính phải được kiểm tra nghiệm thu, xác nhận tr ước khi đưa vào
quản lý, sử dụng theo quy định sau:
Sở Tài Nguyên và Môi Trường có trách nhiệm nghiệm thu, xác nhận bản đồ
địa chính, sổ mục kê đất đai, sổ địa chính sau khi lập song để đ ưa vào sử dụng;
Trường hợp phải trích đo địa chính thửa đất th ì văn phòng đăng ký quyền sử
dụng đất có trách nhiệm kiểm tra t hành quả trước khi đưa vào sử dụng;
Nội dụng kiểm tra, nghiệm thu thực hiện theo quy định của Bộ T ài Nguyên và
Môi trường.
19
4.Chỉnh lý hồ sơ địa chính
a. Khái niệm chỉnh lý biến động
Chỉnh lý là sửa chữa, sắp xếp lại cho đúng h ơn gọn gàn hơn và ngăn nắp hơn
Biến động đất đai là việc làm thay đổi về quyền sử dụng đất đai, diện tích, loại
đất, hình thể của một thửa đất cụ thể sau khi đ ã tiến hành xong công tác đăng ký đất
đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai ban đầu. (
Nguyễn Thanh Sơn, 2000).
b. Mục đích
Làm cho hồ sơ địa chính bao gồm: bản đồ, sổ mục k ê, sổ địa chính, đơn cấp
giấy chứng nhận luôn luôn đúng với hiện trạng đất đai của hộ gia đ ình, cá nhân, tổ
chức được nhà nước giao quyền sử dụng đất ( đúng về h ình thể hợp khi có người có
quyền sử dụng hợp pháp thực hiện quyền chuyển nh ượng, thừa kế, cho thuê, chuyển
mục đích được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật. Nh à nước và
chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ đất đai một cách li ên tục.
c.Yêu cầu
 Đảm bảo tính chính xác ( phải đo đạc thực tế)
 Đảm bảo tính dân chủ ( phải công khai, công bằng tức l à công khai chủ trương,
chính sách đất đai của nhà nước, phải công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế..)
 Đảm bảo tính khoa học ( đúng quy tr ình, dễ hiểu, dễ tra cứu, giữ nguyên số liệu
thông tin cũ).
 Công tác chỉnh lý biến động được tiến hành thường xuyên ở các cấp xã, huyên,
tỉnh và tổng hợp để báo cáo lên cấp trên theo định kỳ.
 Phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện 6 tháng một lần phải kiểm tra 100%
các trường hợp các trường hợp của các xã trực thuộc.
 Sở Tài Nguyên và Môi Trường một năm 1 lần kiểm tra 100% tr ường hợp biến
động thuộc thẩm quyền cấp huyện duyệt, 30% các tr ường hợp làm biến động của xã,
huyện trực thuộc.
d. Các bước chỉnh lý
Quy định chung: yêu cầu giữ được mọi thông tin cũ của thửa đất sửa đ ược mọi
thông tin mới biến động.
-Chỉnh lý trên bản đồ:
-Chỉnh lý sổ địa chính:
20
-Chỉnh lý sổ mục kê:
-Chỉnh lý sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận:
-Chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
-Chỉnh lý đơn đăng ký ban đầu:
-Chỉnh lý các tài liệu phụ trợ:
-Nhập thông tin vào sổ theo dõi biến động ( theo quyết định 499/QĐĐC của
tổng cục địa chính):
-Báo cáo số liệu đất đai định kỳ:
IV. ĐẶC ĐIỂM VÙNG NGHIÊN CỨU
1 TỈNH AN GIANG
An Giang là tỉnh thuộc Đồng Bằng Sông Cửu L ong, nằm về phía tây Nam Tổ
Quốc có vị trí địa lý:
- Phía Tây Bắc giáp: Vương Quốc Campuchia
- Phía Đông và Đông Bắc giáp: Tỉnh Đồng Tháp
- Phía Nam và Tây Nam giáp: T ỉnh Kiên Giang
- Phía Đông Nam giáp: Tỉnh Cần Thơ.
Diện tích toàn tỉnh 3.406km2, bằng 1,03% diện tích cả nước và đứng thứ tư ở
ĐBSCL hiện có 11 đơn vị hành chánh trực thuộc gồm TP Long Xuyên, Thị Xã Châu
Đốc và 9 huyện là An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Ch ợ Mới, Châu Phú, Châu Thành,
Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn, 11 phường 11 thị trấn, 118 xã.
Trên cơ sở các mục tiêu và định hướng chiến lược phát triển của quy hoạch
tổng thể kinh tế xã hội của tỉnh An Giang đến năm 2010. Nghị quyết đại hội đảng bộ
tỉnh An Giang Lần thứ 6 về việc thực hiện các mục ti êu phát triển và đánh giá những
tiềm năng sẳn có thì tỉnh An Giang có những thuận lợi v à khó khăn như sau:
THUẬN LỢI: An Giang nằm cách trung tâm chính trị kinh tế lớn TP Hồ Chí
Minh trên 200km, cách TP Cần Thơ 60km.
An Giang có đường biên giới chung với Ca...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement