Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thien_tinh_nho
#680861

Download Đề tài Thống kê, Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005 trên địa bàn xã Long Khánh – huyện Bến Cầu – tỉnh Tây Ninh miễn phí

Trong phân loại cũ, sự chỉ đạo cho sảnxuất nông nghiệp rấtchi tiết cụ thể
Việc phân loại đất theo Luật đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP phần
nào đã giảm nhẹ sự nặng nề mà trong phân loại cũ sự chỉ đạo cho sản xuất ngành
nông nghiệp không cân đối, chế độ sử dụng đất phức tạp và không phù hợp với kết
quả quản lý của Nhà nước.Việc phân loại mới đã phần nào phù hợp hơn với sự
chuyển đổi nền kinh tế từ bao cấp sang cơ chế thị trường, có ý nghĩa khả thi và phù
hợp với nhận thức của người dân.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

chú trọng làm rõ
những phần đầu tư, các bản đồ không có thuyết minh kèm theo, số lượng đất đai
không phù hợp với bản đồâ.
• Bản đồ hiện trạng sử dụng đất do ngành quản lý ruộng đất xây dựng:
Từ 1980 đến 1993 ngành QLRĐ đã tổ chức chỉ đạo xây dựng bản đồ HTSDĐ
3 đợt đó là các năm: 1980, 1985, 1990. Cả 3 đợt này chỉ đề cập đến bản đồ HTSDĐ
cấp tỉnh và cả nước (xã, huyện không đề cập đến).
Khi Luật đất đai 1993 ra đời ngành quản lý ruộng đất đổi tên thành Tổng
Cục Địa Chính đã tiến hành xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 1995 trong cả nước. Đợt
này được tiến hành ở các cấp ( xã, huyện, tỉnh)
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1980
Năm 1997 Hội Đồng Chính Phủ ra Quyết định 169/CP về việc điều tra thống
kê tình hình cơ bản đất đai trong cả nước. Trong đợt này đã có 31 trong số 44 tỉnh,
thành phố xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 1980 có kèm theo tập số liệu thống kê đất
đai.
Trên cơ sở bản đồ HTSDĐ của 31 tỉnh, thành phố và bản đồ HTSDĐ của
đợt công tác phân vùng nông nghiệp ( trước 1978) đối với các tỉnh còn thiếu như:
Bản đồ của các ngành nông, lâm nghiệp. Tổng cục quản lý ruộng đất đã chủ trì
cùng các cơ quan đã xây dựng bản đồ HTSDĐ các tỷ lệ 1:1000000 có kèm theo
thuyết minh và tập số liệu thống kê đất đai
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 1985
Thực hiện Chỉ thị 299/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ, ngành quản lý ruộng
đất trong thời gian 1981-1985 đã tiến hành đo đạc, phân hạng, đăng ký thống kê đất
đai trong cả nước. Năm 1985 đã đưa ra số liệu thống kê đất đai hoàn chỉnh tất cả
các xã, huyện, tỉnh và cả nước.
Trong đợt này hầu hết các tỉnh đều xây dựng được bản đồ HTSDĐ của một
số vùng. Tổng cụa quản lý ruộng đất đã xây dựng bản đồ HTSDĐ cả nước 1998 tỷ
lệ 1:1000000 có kèm theo thuyết minh và số liệu thống kê đất đai cả nước.
Ngành quản lý đất đai
Download » Agriviet.Com 13
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1990
Trong đợt này hầu hết các tỉnh không xây dựng bản đồ HTSDĐ năm 1990.
Do đó bản đồ HTSDĐ cả nước năm 1990 tỷ lệ 1:1000000 được xây dựng trên cơ sở
Landsat-TM chụp năm 1989-1992. Bản đồ HTSDĐ năm 1989 tỷ lệ 1:1000000 và
một số bản đồ HTSDĐ của tỉnh.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất 1995
Thực hiện Quyết định 275/QĐĐC cả nước tiến hành xây dựng BĐ HTSDĐ từ
cấp Trung Ương cho tới địa phương và kèm theo các số liệu thống kê theo biểu mẫu
của Tổng Cục Địa Chính (QĐ 27/QĐ ĐC). Trên cơ sở BĐ HTSDĐ các cấp tiến
hành xây dựng BĐ HTSDĐ cả nước tỷ lệ 1:1000000 có kèm theo thuyết minh và
các biểu thống kê diện tích đất đai trong toàn quốc.
Nhìn chung các bản đồ HTSDĐ do ngành quản lý ruộng đất hay Tổng Cục
Địa Chính chỉ đạo và thực hiện đã có nội dung, phương pháp, ký hiệu thống nhất
phản ánh được đầy đủ các loại đất và có tính pháp lý.
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2000
Nét đặc trưng cơ bản của bản đồ HTSDĐ năm 2000 là dùng BĐĐH có thể
hiện đường địa giới hành chính theo Chỉ thị 354/CT ngày 6/11/1999 của Chủ Tịch
Hội Đồng Bộ Trưởng và quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ về điều chỉnh địa
giới hành chính.
Tỷ lệ bản đồ HTSDĐ năm 2000 là 1:25000 trên cơ sở thu BĐ HTSDĐ của
tất cả các phường, xã, 1:25000 cấp huyện, can ghép và chuyển vẽ các nội dung
HTSDĐ lên tài liệu bản đồ nền được xây dựng trên BĐĐH tỷ lệ 1:25000 do Tổng
Cục Địa Chính phát hành năm 1982.
II.4. Các phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Có những phương pháp thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất như sau:
- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp sử dụng bản đồ
địa chính.
Ngành quản lý đất đai
Download » Agriviet.Com 14
- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng ảnh chụp từ máy bay có áp
dụng công nghệ ảnh số.
- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp hiệu chỉnh bản
đồ hiện trạng sử dụng đất chu kỳ trước.
- Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp sử dụng bản đồ
chuyên nghành.
Trong tình hình tài liệu, số liệu thu thập được kết hợp với điều kiện tự nhiên và
trang thiết bị sẵn có xã Long Khánh thống nhất thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất bằng phương pháp sử dụng bản đồ địa chính.
Thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất bằng phương pháp sử dụng bản
đồ địa chính.
Bản đồ địa chính.
BĐ HTSDĐ chu kỳ trước.
Số liệu TK diện tích đất đai
Các tài liệu liên quan
Ranh giới các khoanh đất
Điều tra, thu thập, đánh giá,
xử lý tài liệu.
Xác định, khoanh vẽ các
yếu yếu tố nội dung hiện
trạng sử dụng đất.
Ngành quản lý đất đai
Download » Agriviet.Com 15
Ranh giới khu dân cư nông thôn,
Khu đô thị, khu kinh tế…
Thu BĐ địa chính về tỷ lệ
ĐHTSDĐ.
Tổng hợp các yếu tố nội dung.
II.5. Những căn cứ pháp lý
Căn cứ luật đất đai được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt
Nam khoá IX thông qua ngày 26/11/2003 có hiệu lực vào ngày 01/07/2004.
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính Phủ về thi
hành Luật đất đai.
Căn cứ Thông tư số 28/2004/TT-Bộ TN&MT ngày 29/10/2004 về hướng dẫn
thực hiện thống kê kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất.
Căn cứ Quyết định số 25/2004/QĐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ
TN&MT về ban hành kế hịach triển khai thi hành Luật đất đai.
Thu bản đồ địa chính về tỷ
lệ của bản đồ hiện trạng sử
dụng đất.
Viết thuyết minh
Trình bày, bố cục nội dung
bản đồ hiện trạng sử dụng
đất.
Kiểm tra, nghiệm thu, lưu
trữ và giao nộ sản phẩm.
Ngành quản lý đất đai
Download » Agriviet.Com 16
Phần III
NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
III.1. Nội dung
III.1.1.1. Kiểm kê:
Ngành quản lý đất đai
Download » Agriviet.Com 17
- Thu thập tài liệu, số liệu: sổ mục kê (sổ dã ngoại), bản đồ địa chính, sổ đăng
ký biến động.
- Tổng hợp số liệu theo từng thành phần kinh tế.
III.1.1.2 Xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Nội dung xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất xã Long khánh bao gồm các
yếu tố sau:
- BĐ nền là BĐĐC và bản đồ địa hình theo ranh giới hành chính tỷ lệ bản đồ.
- Các contour khép kín của từng loại đất, được thể hiện đúng vị trí, hình dạng,
kích thước theo tỷ lệ.
- Hệ thống thuỷ văn.
- Mạng lưới giao thông.
- Các địa vật đặc trưng.
- Cơ quan UBND.
III.2. Phương pháp nghiên cứu
Công tác KKĐĐ và xây dựng BĐHTSDĐ trên địa bàn xã Long Khánh được
thực hiện bởi những phương pháp:
- Phương pháp bản đồ:
Là phương pháp quan trọng được vận dụng xuyên suốt quá trình tổng kiểm kê
đất đai và lập BĐHTSDĐ với bản đồ nền là BĐĐC và bản đồ ranh giới hành chính
theo Chỉ thị 364-CT
Trong thành lập bản đồ HTSDĐ có sử dụng phần mềm Mapinfo,Microstation.
- Phương pháp điều tra nhanh,khảo sát,chỉnh lý, cập nhật biến động.
- Phương pháp thống kê:
Là phương pháp quan trọng. Qua phương pháp này g...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement