Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By vthbang
#680859

Download Tiểu luận Quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Vân Canh miễn phí

Công tác đăng ký quyền dùng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất trong những năm qua đã được UBND huyện quan tâm, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế nhất định. Trên địa bàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền dùng đất. Đến tháng 12 năm 2008 trên địa bàn huyện đã cấp được 52 giấy chứng nhận quyền dùng đất cho các tổ chức với diện tích 39.757,0 ha ( thẩm quyền cấp tỉnh ), cấp cho hộ gia đình cá nhân được 5270 giấy chứng nhận với diện tích 5.288,0 ha ( thẩm quyền cấp huyện ).Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

82 ha (chiếm 0,35% diện tích tự nhiên); Đất Phù sa (P): Fluvisols (FL): Diện tích: 2.367 ha (chiếm 2,96% diện tích tự nhiên): Phân bố tập trung tại các xã: Canh Vinh, Canh hiển, Canh Hiệp. Đất Xám (X): Acrisols (AC): Diện tích: 76.270 ha (chiếm 95,58% diện tích tự nhiên).
+ Tài nguyên khoáng sản
Đá xây dựng trên địa bàn huyện phần lớn là chủng loại granit, gabro, bazan. Đá có chất lượng tốt, cường độ cao, dùng tốt cho các công trình công nghiệp, dân dụng và cơ sở hạ tầng đường giao thông, thuỷ lợi. Cát xây dựng phân bổ trong các bãi bồi, doi cát và lòng sông cạn dọc theo sông Hà Thanh với khối lượng lớn đáp ứng nhu cầu xây dựng trong huyện.
II.1.2. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi
+ Kinh tế
Thời kỳ 1995 - 2008 nền kinh tế của Vân Canh có mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân mỗi năm khoảng 6,35% ( bình quân cả tỉnh 8,95% ). Trong đó thời kỳ 1995 - 2000 tăng bình quân 4,83% năm và thời kỳ 2001-2008 tăng bình quân 7,9% năm. Nhìn chung cơ cấu kinh tế của huyện Vân Canh kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, thời gian qua cơ cấu kinh tế đã có sự chuyển dịch, tỷ trọng ngành tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ tăng, nhưng vẫn còn chậm. Hiện nay, nền kinh tế của huyện bước đầu đi vào ổn định và đang được quan tâm đầu tư để phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện một bước. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của tỉnh thì nền kinh tế của huyện Vân Canh phát triển còn rất chậm.
. + Dân số, lao động và việc làm
Qua 10 năm từ năm 1998 đến 2008, dân số Vân Canh có sự phát triển khá nhanh, tăng 1,2 lần và tốc độ tăng bình quân hàng năm là 1,88% ( bình quân cả tỉnh chỉ 1,17%). Dân số trên địa bàn huyện năm 2008 là 25.253 người. Mật độ dân số 32 người/km2, quá thấp so với mật độ bình quân của cả tỉnh. Dân số trên địa bàn huyện năm 2008 là 26.213 người.
Năm 2008, toàn huyện có 13.717 người trong độ tuổi lao động, công nhân lành nghề, và chất lượng nguồn lao động không đồng đều giữa các vùng trong huyện. Hàng năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 500 động lao. Tuy nhiên trong 5 năm tới sẽ có khoảng 3000 người đến tuổi lao động nên gây áp lực rất lớn về việc làm cho nhân dân, vì vậy cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết trong những năm tới.
II.1.4. T×nh h×nh sö dông ®Êt vµ tiÒm n¨ng ®Êt ®ai
+ Hiện trạng dùng đất:
Theo số liệu thống kê đất đai năm 2005, tổng diện tích đất tự nhiên toàn huyện là 80.020,84 ha, được phân bố dùng cho các loại đất chính như sau:
Loại đất
Tổng diện tích tự nhiên(ha)
Cơ cấu(%)
Tổng diện tích tự nhiên
80.020,84
100
- Đất nông nghiệp
55.055,07
68,80
- Đất phi nông nghiệp
2.097,77
2,62
- Đất chưa sử dụng
22.868,00
28,58
( Chi tiết các loại đất có bảng 03- TKĐĐ: thống kê diện tích đất đai kèm theo )
+ Tiềm năng đất đai
Diện tích đất chưa dùng còn 22.868,00 ha, chiếm 28,58% diện tích đất tự nhiên của huyện, đây được xem là nguồn tiềm năng dồi dào giúp cho huyện có thể khai thác bổ sung đưa vào dùng cho các mục đích, đặc biệt là đất sản xuất nông, lâm nghiệp. Tiềm năng đất để phát triển rừng của huyện trong thời gian tới là rất lớn khoảng 7.000 ha.
Vân Canh còn có nguồn nguyên liệu từ khoáng sản (khai thác đá làm vật liệu xây dựng, phục vụ chế biến đá ốp lát), từ sản xuất nông, lâm nghiệp (phục vụ chế biến gỗ). Hệ thống hạ tầng cơ sở ở mức độ trung bình và đang ở trong giai đoạn đầu tư phát triển.
Với vị trí khá gần thành phố Quy Nhơn, cộng với cảnh quan thiên nhiên đẹp, nhiều lễ hội, phong tục tập quán hấp dẫn của đồng bào dân tộc Chăm, Bana...chứa đựng nhiều tiềm năng du lịch, với nhiều loại hình du lịch hấp dẫn mang tính đặc thù riêng.
II.2. Thực trạng công tác quản lý nhà nước trên địa bàn huyện
II.2.1. Thùc tr¹ng tæ chøc bé m¸y qu¶n lý nhµ n­íc, tr×nh ®é chuyªn m«n cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý ®Êt ®ai trªn ®Þa bµn huyÖn
Trước năm 2005 bộ máy quản lý đất đai trên địa bàn chưa được ổn định, số lượng còn ít, trình độ chuyên môn chưa được đào tạo đúng chuyên ngành, còn kiêm nhiệm nhiều công việc. Từ năm 2005 được sự quan tâm của UBND huyện và nhu cầu thực tế của công việc, bộ máy QLNN về đất đai ở cấp huyện được thành lập mới bao gồm: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn Phòng Đăng ký quyền dùng đất huyện. Đối với cấp xã, thị trấn cán bộ địa chính được bố trí từ 01 đến 02 người, có nghiệp vụ chuyên môn đúng chuyên ngành, ổn định và định biên hưởng lương chính thức . ( số liệu cụ thể như sau ):
Danh sách cán bộ phòng Tài Nguyên & Môi Trường huyện Vân Canh.
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Trình độ
chuyên môn
Dân tộc
Tuổi
01
Trần Thị Đào
Trưởng phòng
ĐH Kinh tế
Kinh
54
02
Võ Văn Chí
Chuyên viên
ĐH QLĐĐ
Kinh
47
03
Trần Thị Hoa
Chuyên viên
ĐH CNMT
Kinh
26
Danh sách cán bộ Văn phòng Đăng Ký QSDĐ huyện Vân Canh.
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Trình độ
chuyên môn
Dân tộc
Tuổi
01
Phạm Thế Phong
P. giám đốc
TC ĐC
Kinh
35
02
Trần Minh Dũng
Chuyên viên
ĐH QLĐĐ
Kinh
32
03
Nguyễn Tiến Sỹ
Chuyên viên
ĐH QLĐĐ
Kinh
29
04
Đinh Minh Tuấn
Chuyên viên
ĐH QLĐĐ
Kinh
23
Cán bộ địa chính các xã, thị trấn
STT
Họ và Tên
Đơn vị
Số lượng
Trình độ chuyên môn
Dân tộc
Tuổi
01
Nguyễn Trọng Phước
Canh Vinh
2
TC ĐC
Kinh
53
02
Nguyễn Hà Tư
TC NN
Kinh
49
03
Trần Văn Đức
Canh Hiển
2
TC ĐC
Kinh
39
04
Bùi Tấn Trực
TC ĐC
Kinh
29
05
Nguyễn Mạnh Đàm
Canh Hiệp
1
TC ĐC
Kinh
43
06
Nguyễn Tữu
TT Vân Canh
1
TC GTVT
Kinh
42
07
Hồ Văn Tèo
Canh Thuận
1
TC ĐC
Kinh
44
08
Lưu Mạnh Hùng
Canh Hòa
1
TC ĐC
Kinh
25
09
Đinh Thành Nhanh
Canh Liên
1
không
Ba na
37
( Nguồn: Phòng TNMT huyện Vân Canh )
II.2.2. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện thời gian (2005-2008)
+ Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, dùng đất đai và tổ chức thực hiện
Thi hành Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh, UBND huyện Vân Canh theo thẩm quyền hàng năm đã kịp thời ban hành một số văn bản để chỉ đạo các ban ngành, UBND các xã, thị trấn nhằm thực hiện tốt việc quản lý và dùng đất đai trên địa bàn, cụ thể như sau:
- Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 25/01/2005 của UBND huyện Vân Canh về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2005;
- Quyết định số 136/QĐ-CTUBND ngày 22/4/2005 của Chủ tịch UBND huyện Vân Canh về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành để giải quyết khiếu nại, tố cáo của một số hộ dân xã Canh Hiển;
- Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của UBND huyện Vân Canh về việc Thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện;
- Công văn số: 99/UBND ngày 02/3/2007 của UBND huyện Vân Canh về việc khẩn trương giải quyết các hồ sơ đất đai còn tồn đọng.
- Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 07/6/2007 của UBND huyện Vân Canh về việc thành lập Ban Chỉ đạo QHSDĐ cấp xã trên địa bàn huyện.
- Công văn số: 02/UBND ngày 02/01/2008 của UBND huyện Vân Canh về việc kiểm kê đất đai của các tổ chức đang quản lý dùng trên địa bàn huyện.
- Công văn số: 308/UBND của UB...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online