Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By HDpro_love
#680818

Download Quy hoạch phát triển bền vững cho thành phố Cao Lãnh miễn phí

ĐBSCL sởhữu một hệsinh thái phong phú nhưng
bị đe dọa bởi những hoạt động cùng một lúc làm khí
hậu nóng lên và của việc sửdụng không có trách
nhiệm các nguồn tài nguyên ởthượng nguồn sông
Mékông gây ra những nghi vấn vềsựbền vững của
địa hình diện mạo hiện tại của ĐBSCL. Những dự
báo vềsựbiến đổi khí hậu bao gồm: mực nước biển
dâng lên và sựsuy giảm dòng chảy sông Mékông.
Việc giảm tựnhiên của dòng chảy còn có thểnghiêm
trọng hơn do các công trình thủy lợi ởthượng nguồn;
xây dựng các đập đểsản xuất điện hay đểgiữnước
cho mục đích tưới tiêu hay cung cấp nước cho
người dân.
Những mối đe dọa này có thểthách thức sựthụt lùi
của bờbiển, sựtăng độmặn, sựgiảm nguồn nước
tưới tiêu tựnhiên của đồng bằng, kéo theo sựsuy
giảm lượng phân bón tựnhiên do phù sa bồi đắp.
Khu vực thượng nguồn Đồng bằng chắc chắn sẽít bị
ảnh hưởng trực tiếp hơn bởi những thay đổi hình thể
này, nhưng những biến động mà vùng hạnguồn đồng
bằng phải gánh chịu có thểdẫn đến sựsuy giảm các
hoạt động cũng nhưdân sốsinh sống tại đây.
Biến đổi khí hậu cũng có thểdẫn đến nhiều thiên tai,
trong đó có những đợt lũ đặc biệt làm ảnh hưởng ít
nhiều đến vùng thượng nguồn đồng bằngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

en hectares par type d’occupation du sol
Tổng diện
tích
Total
Đất nông nghiệp (lúa gạo, ngũ
cốc, cây ăn trái, rau củ) / Terres
agricoles
(riz, autres céréales, fruits et légumes)
Diện tích mặt nước
được sử dụng cho
nuôi trồng thủy sản
Superficie en eau utili-
sée pour l’aquaculture
Rừng
Forêt
(plantée)
Đất chuyên dùng*
Utilisation spécifique*
Đất cư trú
Habitat
Đất chưa
sử dụng
Friches
337 407 248 722 5 830 8 975 24 615 15 901 33 364
*Đường xá, khu công nghiệp, công trình công cộng / *Routes, zones industrielles, équipements publics.
Un pays de rizières
La fertilité des sols conjuguée avec la présence de
l’eau ont fait du delta, la plus grande étendue de
production agricole du Vietnam, où le riz tient un rôle
dominant. La production de riz de Dong Thap atteint
2,6 millions de tonnes en 2005, grâce à l’augmenta-
tion du rendement et du taux de l’assolement, qui va
de pair avec une amélioration de la qualité
Mais le delta est aussi la plus grande zone piscicole,
par ses produits de la pêche et de la pisciculture.
En 2006 l’aquaculture avec ses 1 900 fermes, couvre
près de 4 000 ha sur le fleuve ou sur ses rives.
Sa production atteint environ 170 000 tonnes.
Au sud, les zones de cultures maraîchères et de
vergers qui occupent les levées de terre bordant le
fleuve, s’étendent pour atteindre plus de 20 000 ha.
La province est également riche en bois, bois
d’oeuvre et bois industriels. Les boisements qui sont
le plus souvent distribués en bandes le long des ca-
naux, caractérisent le paysage du Delta. Pafois, des
boisements remarquables forment quelques zones
compactes.
La superficie des zones d’habitat est faible.
Xứ sở của ruộng lúa
Nước khắp nơi và đất đai màu mỡ hình thành nên
ĐBSCL vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn nhất
Việt Nam, trong đó lúa gạo có vai trò chủ đạo. Sản
xuất lúa gạo của tỉnh Đồng Tháp đã đạt 2,6 triệu tấn
năm 2005 nhờ việc tăng năng suất vụ mùa trong
năm, song song với việc nâng cao chất lượng lúa.
ĐBSCL cũng là khu vực nuôi trông thủy hải sản lớn
nhất, với các sản phẩm đánh bắt và nuôi trồng. Năm
2006, với 1.900 nhà bè, ngành nghề này bao phủ gần 4.000
ha diện tích sông rạch. Sản lượng đạt khoảng 170 .000 tấn
Về phía Nam, những khu vực trồng rau củ và vườn
cây ăn trái nằm ở những vùng đất cao ven sông cũng
được mở rộng để đạt được hơn 20 ngàn ha
Tỉnh còn phong phú về các sản phẩm gỗ- gỗ công
trình và gỗ công nghiệp. Các khu rừng được phân tán
dọc theo kênh rạch nhất, tạo nên nét đặc trưng của
cảnh quan vùng ĐBSCL. Thỉnh thoảng, những khu
rừng nổi bật hình thành nên một số khu vực tập trung
nhỏ gọn.
Diện tích các khu đất thổ cư thấp.
Bản đồ sử dụng đất hiện nay của tỉnh Đồng Tháp
Plan d’occupation actuelle du sol de la province Dong Thap
Kho lúa | Coopérative rizicole
Gặt lúc | La récolte du riz
13
Programme de l’atelier « Planifi er le développement durable de la ville de Cao Lanh » – Mars 2010 – [email protected]
Le territoire de la ville
Le territoire de la ville de Cao Lanh est bordé au Sud et
à l’Ouest par le fleuve, au Nord et à l’Est par les rizières
du district rural qui porte aussi le nom de Cao Lanh. Le
centre urbain du district s’étend en prolongement de la
ville, mais en dehors de son périmètre administratif.
Actuellement, le territoire de la ville de Cao Lanh se
compose de trois secteurs très contrastés :
- un centre ville compact, bien structuré par le mailla-
ge orthogonal des voies, en retrait d’environ
3 km du bord du fleuve Tiên ;
- une grande zone rurale, entre le centre et le fleuve,
sillonnée de petits canaux. Les caneaux sont bordés
de part et d’autre d’une double rangée d’habitat en
bande. Les maisons sont implantées sur des parcel-
les en lanière très étroite. L’arrière des parcelles est
densément planté d’une grande diversité d’arbres
fruitiers forment un inmense verger ;
- une zone industrielle au nord de la ville desservie
par la voirie et par le fleuve.
Bien qu’il soit de construction récente (fin des années 70),
le centre ville a été édifié selon une trame viaire ortho-
gonale héritée du modèle de la ville coloniale. Avec des
avenues largement dimensionnées, des plantations
d’alignement et des espaces verts remarquables, la ville
présente une qualité urbaine incontestable.
Cette image spatiale de la ville actuelle est enrichie par
des données issues d’une évaluation socio-économi-
ques réalisée par la ville en préalable à l’établissement
de son projet d’aménagement pour les années à venir.
Lãnh thổ thành phố
Ranh giới của thành phố Cao Lãnh về phía nam và
phía tây được đánh dấu bằng sông Tiền, phía bắc và
phía đông bằng đồng lúa của huyện có cùng tên Cao
Lãnh. Khu đô thị trung tâm của huyện mở rộng kéo
dài vào lãnh thổ vào thành phố, nhưng ở ngoài ranh
giới hành chính của nó.
Hiện tại, Thành phố Cao Lãnh bao gồm ba khu vực
rất tương phản:
- Trung tâm thành phố nhỏ gọn, được tổ chức tốt theo
mạng lưới bàn cờ, cách bờ sông Tiền khoảng 3 km.
- Vùng nông nghiệp rộng lớn nằm giữa khu trung tâm
và sông, giao cắt bởi những kênh rạch nhỏ. Các
kênh rạch này được ngăn ở rìa mỗi bên bởi hai dãy
nhà ở. Nhà ở được xây dựng trên các lô đất dài và
hẹp, phần phía sau lô đất được trồng với mật độ
dày đặc các loại cây ăn trái phong phú và đa dạng,
hình thành nên khoảng xanh rộng lớn.
- Ở phía bắc, khu công nghiệp được tiếp cận bởi hệ
thống giao thông thủy bộ.
Mặc dù được xây dựng gần đây (vào khoảng cuối
những năm 70), trung tâm thành phố có mô hình
quy hoạch bàn cờ mang dấu ấn đô thị thời thuộc địa.
Phần lớn các con đường có lộ giới lớn, được trồng
cây, cùng với các không gian xanh đáng chú ý, thể
hiện chất lượng đô thị không thể phủ nhận của thành
phố.
Hình ảnh không gian của thành phố hiện nay được
làm giàu thêm bởi những dữ liệu từ một đánh giá
về kinh tế xã hội được thực hiện bởi thành phố này
trước khi đề xuất một dự án phát triển quy hoạch cho
những năm tới.
centre du district
de Cao Lanh
Bản đồ hiện trạng thành phố Cao Lãnh I Plan de l’état actuel de la ville de Cao Lanh
Khu dân cư | Zone bâtie
Đất công nghiệp | Zone d’activités
Đất nông nghiệp | Zone agricole
Trung tâm hành chính khu vực |
Centre administratif de quartier
Đất quân sự | Zone militaire
1.2. La ville actuelle de Cao Lanh / Cao Lãnh hôm nay
14 Programme de l’atelier « Planifi er le développement durable de la ville de Cao Lanh » – Mars 2010 – [email protected]
La situation socio-économique de
Cao Lanh
L’évaluation a été réalisée sur la base des critères
urbains pour lesquels des seuils minimums sont
fixés. Ces seuils doivent être atteints pour qu’une ville
accéde à la catégorie II. Regroupés en six familles,
les indicateurs font ressortir les potentiels et aussi les
faiblesses de la ville actuelle.
1. Fonctions urbaines,
Capitale provinciale, Cao Lanh a les fonctions mini-
mum requises. Mais la faiblesse de ses recettes et du
revenu de ses habitants la pénalise.
2. Population,
La population de la ville de 172 000 habitants en 2010
est très éloignée des 300 000 personnes du seuil à
atteindre. La seule poursuite du taux actuel d’accrois-
sement de la population ne suffira pas à atteindre
l’objectif.
3. Densité de population,
Celle-ci très inférieure au seuil, s’explique par la faible
densité du tissu urbain et les vastes étendues péri-
phériques vergers.
4. Taux d’activités non agricole,
Ce très fort taux de 83 % favorable, indique que la
population de la ville a déjà une activité industrielle ou
de services à caractère urbain.
Tình hình kinh tế xã hội TP.
Cao Lãnh
Việc đánh giá được thực hiện dựa trên cơ sở các tiêu
chí ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement