Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
#680792

Download Báo cáo Ứng dụng phần mềm phân hệ quản lý đất đai kê khai đăng ký, cập nhật chỉnh lý biến động, quản lý hồ sơ địa chính xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai miễn phí

MỤC LỤC
Trang
 
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
 Mục tiêu nghiên cứu 2
 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
PHẦN I:TỔNG QUAN 3
I.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
I.1.1. Cơ sở khoa học 3
I.1.2. Cơ sở pháp lý 6
I.1.3. Cơ sở thực tiễn 7
I.2.1. Điều kiện tự nhiên 7
I.2.2. Thực trạng phát triển kinh tế xã hội 9
I.2.3. Tình hình quản lý nhà nước về đất đai 10
I.3. NỘI DUNG QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12
I.3.1. Nội dung nghiên cứu 12
I.3.2. Phương pháp nghiên cứu 13
PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 15
II.1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO CHUẨN CỦA PHÂN HỆ QLĐĐ 15
II.1.1. Cơ sở dữ liệu đầu vào 15
II.2. CHUYỂN DỮ LIỆU VÀO PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI 19
II.2.1. Chuyển dữ liệu bản đồ 19
II.2.2. Chuyển dữ liệu thuộc tính 20
II.3. ỨNG DỤNG PHẦN MỀM PHÂN HỆ QLĐĐ KÊ KHAI ĐĂNG KÝ, CẬP NHẬT CHỈNH LÝ BIẾN ĐỘNG, QUẢN LÝ HSĐC. 21
II.3.1. Kê khai đăng ký đất đai 21
II.3.2. Cập nhật chỉnh lý biến động 25
II.3.3. Lập hồ sơ địa chính 46
II.4.1. Đánh giá khả năng của phần mềm Phân hệ QLĐĐ 49
II.4.2. So sánh Phân hệ quản lý đất đai với các phần mềm khác. 50
PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 53
1. Kết luận 53
2. Kiến nghị 53
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

cao.
I.3.3 Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu
- Kê khai đăng ký
- Chỉnh lý biến động
- Quản lý HSĐC
Thống kê, tổng hợp, phân tích, đánh giá, lựa chọn dữ liệu
Chuyển dữ liệu vào Phân hệ QLĐĐ
So sánh đánh giá hiệu quả của phần mềm
Ứng dụng phần mềm phân hệ quản lý đất đai
- Các tài liệu liên quan đến phần mềm
- Tài liệu, số liệu về địa bàn nghiên cứu.
- Dữ liệu bản đồ, dữ liệu thuộc tính.
Thu thập tài liệu số liệu,bản đồ
Công tác chuẩn bị
- Chuẩn bị trang thiết bị, máy tính, địa điểm làm việc.
- Các phần mềm hỗ trợ Microsation, Caddb, Famis, Excel…
Xây dựng CSDL
- Cơ sở dữ liệu đầu vào
- Chuẩn hóa dữ liệu thuộc tính và không gian
Sơ đồ 2: Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu
PHẦN II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
II.1. XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU THEO CHUẨN CỦA PHÂN HỆ QLĐĐ
II.1.1. Cơ sở dữ liệu đầu vào
1. Dữ liệu thuộc tính
Trước đây (1997) HSĐC xã Phước Khánh lập thành 03 bộ, đã được nghiệm thu và lưu trữ tại 03 cấp (xã, huyện và tỉnh) mỗi cấp có 01 bộ gồm: 01 quyển sổ mục kê; 06 quyển sổ địa chính; 01 quyển sổ cấp GCN; 01 quyển sổ chỉnh lý biến động.
Hiện nay dữ liệu thuộc tính của xã được lưu trữ, quản lý bằng giấy tờ và một số phần mềm như Excel, Microsation. Bộ sổ địa chính gồm có: 10 quyển sổ dã ngoại; 4 quyển sổ mục kê; có 10 quyển sổ giao nhận diện tích; Hồ sơ kỹ thuật thửa đất 12.246 tờ.
2. Dữ liệu không gian
Bản đồ địa chính xã Phước Khánh do xí nghiệp Trắc địa bản đồ 102 đo đạc, thành lập và lưu trữ bằng MicroStation. Gồm có 80 tờ của 12.246 thửa đất với nhiều tỷ lệ khác nhau (theo số liệu nghiệm thu BĐĐC xã Phước Khánh năm 2009):
- Tỷ lệ 1/500 có 20 tờ/2.801 thửa/88,85 ha
- Tỷ lệ 1/1.000 có 16 tờ/2.406 thửa/293,54 ha
- Tỷ lệ 1/2000 có 44 tờ/7.039 thửa/3.310,28 ha (diện tích đo vẽ có 29 tờ/5.115 thửa/2.247,33 ha, diện tích biên vẽ có 15 tờ/1.924 thửa/1.062,96 ha).
Sử dụng hệ tọa độ VN – 2000, kinh tuyến trục 107045’ và múi chiếu 30, phép chiếu UTM, Elipsoid tham chiếu WGS – 84 định vị theo lãnh thổ Việt Nam.
Bản đồ địa chính được lưu trữ, quản lý theo định dạng file (*.dgn), được chuẩn hóa bằng phần mềm Famis chạy trên MicroStation dễ dàng thực hiện khối lượng dữ liệu lớn, quản lý thửa đất về mặt không gian và thuộc tính, cho phép xuất nhập trao đổi dữ liệu qua lại với các chương trình ứng dụng khác.
3. Đánh giá chung cơ sở dữ liệu đầu vào
Để triển khai công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ trên địa bàn xã Phước Khánh thì Sở Tài Nguyên và Môi Trường Đồng Nai phối hợp với Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Nhơn Trạch đã tổ chức rà soát, thống kê, thu thập bản đồ, sổ bộ địa chính từ năm 1997 đến 2009 để hoàn thiện CSDL đầu vào phục vụ cho công tác kê khai đăng ký cấp GCN QSDĐ. Vì vậy nguồn dữ liệu đầu vào của xã Phước Khánh cơ bản là được lưu trữ dưới dạng số.
Qua nghiên cứu, cho thấy nguồn dữ liệu xã Phước Khánh tương đối hoàn thiện. Hiện nay đang xây dựng CSDL theo Thông tư 09/2007-BTNMT, Thông tư 17/2009-BTNMT, Nghị định 88/2009-BTNMT để bổ sung thêm mới, hoàn thiện nguồn dữ liệu để có thể đáp ứng công tác quản lý nhà nước về đất đai thống nhất trên phần mềm Phân hệ QLĐĐ.
II.1.2. Chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đầu vào
Chuẩn hóa dữ liệu là công việc quan trọng để quản lý và sử dụng thống nhất CSDL, đảm bảo quá trình tích hợp, xử lý, khai thác tốt nhất CSDL bằng phần mềm Phân hệ QLĐĐ. Nên đòi hỏi dữ liệu phải được chuẩn hóa trước khi chuyển đổi dữ liệu vào phần mềm.
Chỉnh sửa CSDL không gian và thuộc tính cho phù hợp
Kiểm tra tính đồng bộ giữa CSDL không gian và CSDL thuộc tính bằng Caddb
Chuẩn CSDL hồ sơ địa chính
Quá trình thực hiện sử dụng phần mềm Famis, FamisView, Famis Overlay
Quá trình thực hiện sử dụng phần mềm Caddb chạy trên Foxpro
Xây dựng dữ liệu không gian
Dữ liệu BĐĐC số
dạng file (*. dgn)
Sổ mục kê, Sổ địa chính và
các tài liệu khác liên quan
Xây dựng dữ liệu thuộc tính
Sơ đồ 3: Quy trình chuẩn hóa CSDL đầu vào
Dữ liệu không gian: Dựa vào dữ liệu bản đồ địa chính số dạng file (*.dgn) bao gồm 80 tờ bản đồ, để tiến hành chuẩn hóa dữ liệu ta sử dụng phần mềm Famis thực hiện chuẩn hóa các đối tượng bản đồ, biên tập cấu trúc Topology, gán thuộc tính cho thửa đất, phần mềm FamisView kiểm tra vùng hở trên bản đồ, phần mềm FamisOverlay kiểm tra vùng trùng trên bản đồ.
Dữ liệu thuộc tính: Dựa vào nguồn dữ liệu hệ thống sổ bộ địa chính và các tài liệu khác có liên quan, để tiến hành chuẩn hóa dữ liệu ta sử dụng phần mềm Caddb chạy trên Foxpro nhập đầy đủ các thông tin có trên bộ sổ địa chính vào cơ sở dữ liệu quản lý bằng Caddb và thực hiện kiểm tra lỗi trong quá trình nhập, lưu trữ dữ liệu.
Từ kết quả kiểm tra có thể đánh giá, kiểm tra lại quá trình nhập dữ liệu thuộc tính bằng phần mềm Caddb, chuẩn hóa dữ liệu bản đồ bằng phần mềm Famis để chỉnh sửa cơ sở dữ liệu không gian và thuộc tính cho phù hợp, đảm bảo tính đồng bộ giữa bản đồ và sổ bộ địa chính.
a. Xây dựng chuẩn cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính
Chuẩn hóa cơ sở toán học
Chuẩn hóa các đối tượng bản đồ
Biên tập cấu trúc Topology
Xử lý lỗi kỹ thuật
- Hệ tọa độ.
- Hệ quy chiếu.
- Phân lớp đối tượng.
- Đóng vùng các đối tượng hình tuyến.
- Tiếp biên các tờ bản đồ.
- Sữa lỗi bằng Mrfclean, Mrfflag.
- Tạo Topology.
- Gán thuộc tính thửa đất.
- Kiểm tra vùng hở, vùng trùng.
- Chuyển đổi ký hiệu loại đất.
Sơ đồ 4: Sơ đồ chuẩn hóa CSDL bản đồ địa chính
Bản đồ địa chính được biên tập bằng phần mềm Famis chia làm 4 bước:
Bước 1: Chuẩn hóa cơ sở toán học
Hệ thống bản đồ địa chính số của xã hiện tại được xây dựng theo quy định: Hệ tọa độ VN – 2000, kinh tuyến trục 107045’ và múi chiếu 30, phép chiếu UTM, Elipsoid tham chiếu là WGS 84 định vị theo lãnh thổ Việt Nam, seed file: Seed_dongnai_DC_107_45.DGN. Do đó không cần chuẩn hóa cơ sở toán học.
Bước 2: Chuẩn hóa các đối tượng bản đồ
Phân lớp thông tin của các đối tượng trên bản đồ địa chính tuân theo bảng phân lớp chuẩn được quy định trong quy phạm. Thứ tự ưu tiên của các đối tượng tham gia tạo thành thửa đất: Thủy hệ, giao thông, ranh thửa.
Đóng vùng các đối tượng hình tuyến có diện tích: đường giao thông, sông suối, kênh mương.
Tiếp biên các tờ bản đồ trong cùng một xã.
Bước 3: Biên tập cấu trúc Topology
Chỉnh sửa lỗi đồ họa sử dụng chương trình Mrfclean, Mrfflag để thực hiện.
Tạo Topology cho thửa đất bằng phần mềm Famis. Danh sách các lớp tham gia tạo topology là lớp chứa những đối tượng tham gia tạo đường bao khép kín của thửa đất.
Gán thuộc tính cho thửa đất:
Số hiệu thửa (lớp 3).
Diện tích (lớp 4).
Loại đất (lớp 5).
Ranh giới thửa đất (10).
Bước 4: Xử lý lỗi kỹ thuật trong quá trình biên tập
Những file bản đồ địa chính sau khi được biên tập, được gộp lại thành một hệ thống các file ở định dạng: (*.dbf; *.shp; *.shx). Và tiến hành:
Kiểm tra vùng hở bằng FamisView.
Kiểm tra vùng trùng bằng FamisOverlay.
Chuyển đổi ký hiệu loại đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement