Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By YuD_Kira
#680719

Download Khóa luận Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân, thành phố Đà Nẵng miễn phí

MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. CƠSỞLÍ LUẬN CỦA ĐỀTÀI 5
1.1. Tổng quan vấn đềnghiên cứu 5
1.2. Các khái niệm công cụ 8
1.3. Những đặc điểm phát triển tâm lí của trẻkhuyết tật 10
1.4. Những vấn đềlí luận vềgiáo dục hòa nhập trẻkhuyết tật 12
1.5. Kết luận chương 1 29
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺKHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN - TP. ĐÀ NẴNG 30
2.1. Khái quát quá trình nghiên cứu 30
2.2. Kết quảnghiên cứu 32
2.2.1. Thực trạng đội ngũgiáo viên tại trường Tiểu học Hải Vân 32
2.2.2. Thực trạng học sinh học hòa nhập tại trường Tiểu học Hải Vân 40
2.2.3. Thực trạng việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong GDHN trẻkhuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân 41
2.2.4. Thực trạng tham gia của các tổchức xã hội trong cộng đồng hỗtrợGDHN trẻkhuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân 3
2.2.5. Thực trạng cơsởvật chất, trang thiết bịhỗtrợGDHN trẻkhuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân
2.2.6. Thực trạng chế độchính sách GDHN tại trường Tiểu học Hải Vân 46
2.2.7. Thực trạng vấn đề định biên giáo viên chuyên trách
2.3. Kết luận chương 2 47 104
CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP TRẺKHUYẾT TẬT TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI VÂN TP. ĐÀ NẴNG 48
3.1. Định hướng xây dựng biện pháp 48
3.2. Các biện pháp nâng cao chất lượng GDHN trẻkhuyết tật 52
1.1 3.3. Mối liên hệgiữa các biện pháp 67
3.4. Thực nghiệm 68
3.4. Kết luận chương 3 73
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 75
1. Kết luận 75
2. Khuyến nghị 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
PHỤLỤC 80
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ăm học 2008-2009 trường Tiểu học Hải Vân có tất cả 415 học sinh ñược
chia thành 16 lớp từ lớp 1 ñến lớp 5. Trong ñó, khối lớp 1 có 3 lớp, khối 2 có 3 lớp,
khối 3 có 3 lớp, khối 4 có 3 lớp, khối 5 có 2 lớp và hai lớp ghép ở làng Vân: lớp
ghép 1,2,3 và lớp ghép 4,5.
41
Đa số các em học sinh ñều ñến trường ñúng ñộ tuổi. Đặc biệt năm học 2008 -
2009 vừa qua, trường Tiểu học Hải Vân thực hiện xây dựng “Trường học thân
thiện, học sinh tích cực” nên nhìn chung hầu hết học sinh ở ñây ñều ngoan ngoãn, lễ
phép, có hành vi xã hội ñúng mực.
Về học sinh khuyết tật học hòa nhập: Năm học 2008 -2009 vừa qua toàn
trường Tiểu học Hải Vân có tất cả 13 trẻ khuyết tật học hòa nhập. Trong ñó khối lớp
1 có 9 em, khối lớp 4 có 3 em và lớp 5 có 1 em. Tất cả các trẻ khuyết tật tham gia
học hòa nhập tại trường Tiểu học Hải Vân ñều thuộc dạng chậm phát triển trí tuệ
mức ñộ nhẹ và trung bình. Các trẻ khuyết tật ñều ñược khám và xếp loại trên cơ sở
y học và xem xét các ñặc ñiểm cá nhân do sở y tế TP. Đà Nẵng thực hiện ñầu năm
học.
Qua quá trình khảo sát thực tế, chúng tui nhận thấy rằng thực trạng học sinh
trong môi trường giáo dục hòa nhập ñều rất tốt. Không có sự phân biệt, ñối xử hay
sự kì thị của học sinh bình thường ñối với trẻ khuyết tật. Mối quan hệ giữa học sinh
bình thường và trẻ khuyết tật rất thuận lợi cho quá trình GDHN trẻ khuyết tật. Thậm
chí trẻ khuyết tật còn là trung tâm chú ý của các hoạt ñộng học tập, vui chơi theo
nghĩa tích cực. Trẻ khuyết tật hòa ñồng với các bạn bình thường, biết cách lôi cuốn
các bạn vào các hoạt ñộng học tập, vui chơi của mình.
Nhìn chung, thực trạng học sinh học hòa nhập ở trường Tiểu học Hải Vân
phát triển theo hướng tích cực tạo ñiều kiện và môi trường thuận lợi cho quá trình
GDHN trẻ khuyết tật.
2.2.3. Thực trạng việc phối hợp giữa gia ñình và nhà trường trong GDHN trẻ
khuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân
Gia ñình có vai trò rất quan trọng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết
tật. Đặc biệt trong GDHN trẻ khuyết tật, gia ñình có vai trò to lớn quyết ñịnh sự tiến
bộ của trẻ. Việc phối hợp giữa gia ñình và nhà trường trong GDHN trẻ khuyết tật là
rất cần thiết. Hiện nay hầu hết các cán bộ, giáo viên ở trường Tiểu học Hải Vân ñã
nhận thức ñúng ñắn về vấn ñề này. Tuy nhiên từ thực tế quá trình khảo sát cho thấy
rằng việc phối hợp giữa nhà trường và gia ñình trong GDHN trẻ khuyết tật còn gặp
42
rất nhiều khó khăn, bất cập. Bên cạnh những gia ñình có sự quan tâm ñến quá trình
học tập của con em mình tại trường Tiểu học, có sự ñầu tư về các mặt thời gian, vật
chất, tinh thần cho con mình học tập tốt còn có rất nhiều gia ñình chưa có sự quan
tâm ñúng mức ñến việc học tập của con em mình. Bởi lẽ nhận thức của các gia ñình
về vấn ñề GDHN cho con mình còn nhiều hạn chế. Đa số các bậc phụ huynh chưa
nhận thức ñược tầm quan trọng của việc GDHN cho con em mình. Thêm vào ñó là
sự khó khăn về mặt kinh tế gia ñình nên không ít bậc phụ huynh ñã “khoán trắng”
việc chăm sóc, giáo dục con em mình cho nhà trường. Thực tế qua quá trình ñiều tra
chúng tui ñã chứng minh ñược ñiều ñó. Một bộ phận không nhỏ các bậc phụ huynh
không quan tâm hay không ñủ ñiều kiện chăm lo cho việc học tập của con mình.
Rất nhiều em học sinh ñến trường thường không ñủ sách vở, trang thiết bị phục vụ
cho học tập. Theo chúng tui quan sát, ñối với một số em học sinh hầu như không
ngày nào các em ñến trường mà có ñầy ñủ sách vở, công cụ học tập. Đặc biệt là
những em khuyết tật lại càng thiếu thốn hơn, thậm chí có em ñược vài cuốn sách
rách nát, mấy tờ giấy A4 nhàu nát. Vậy thì thử hỏi làm sao các em có thể học tập
ñược, làm sao các em có thể viết, có thể ñọc ñược như các bạn khác cùng tuổi.
Bên cạnh những khó khăn về phía gia ñình học sinh thì nhà trường Tiểu học
Hải Vân cũng gặp phải những khó khăn nhất ñịnh trong công tác phổ biến, tuyên
truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tầm quan trọng của GDHN trẻ khuyết
tật trong thời ñại ngày nay. Ngoài những khó khăn về kinh tế, hiện nay nhà trường
chưa ñược bổ sung giáo viên có chuyên môn sâu về GDHN trẻ khuyết tật ñể có thể
làm tốt các công tác trên.
Đây là một thực trạng rất cấp bất tại trường Tiểu học Hải Vân cần ñược sự
quan tâm chỉ ñạo ñúng mức của các cấp, các ngành liên quan ñể giải quyết triệt ñể
tình trạng này nhằm tạo ñược sự phối hợp tốt nhất giữa nhà trường và gia ñình trong
quá trình GDHN trẻ khuyết tật ñể giúp các em có cơ hội ñược học tập, vui chơi, hòa
nhập cộng ñồng.
43
2.2.4. Thực trạng tham gia của các tổ chức xã hội trong cộng ñồng hỗ trợ GDHN
trẻ khuyết tật tại trường Tiểu học Hải Vân
Theo báo cáo của trường Tiểu học Hải Vân, nhà trường vẫn thường xuyên
nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ về nhiều mặt của các tổ chức, cá nhân trong xã hội.
Đặc biệt trong một vài năm gần ñây nhà trường nhận ñược sự quan tâm của các cấp
ủy Đảng, Chính quyền; các tổ chức xã hội; tổ chức từ thiện…
Nhà trường luôn nhận ñược sự quan tâm, hỗ trợ của Sở y tế TP. Đà Nẵng về
việc khám và xếp loại học sinh khuyết tật ñầu năm học. Việc làm này có ý nghĩa
thiết thực trong việc giúp nhà trường thực hiện tốt quá trình GDHN cho trẻ khuyết
tật.
Nhà trường luôn nhận ñược sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức, cá nhân phụ
huynh học sinh và ñặc biệt là trong năm học 2007 - 2008, nhà trường ñã nhận ñược
sự ủng hộ gần 200 triệu ñồng ñể xây dựng phòng máy tin học công ty Thép Đà
Nẵng, Tổng công ty Thép Việt Nam tài trợ. Ngoài ra nhà trường cũng nhận ñược rất
nhiều phần quà, suất học bổng do các tổ chức xã hội, tổ chức từ thiện trao tặng cho
các em học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó trong học tập.
Như vậy, trong những năm học vừa qua, trường Tiểu học Hải Vân luôn nhận
ñược sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp ủy Đảng và các tổ chức xã hội. Điều này ñã
nói lên ñược linh hoạt của cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Hải Vân trong việc tạo
lập các mối quan hệ thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân. Mặc dầu
vậy nhưng sự quan tâm, hỗ trợ này vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu cầu GDHN trẻ
khuyết tật. Để làm tốt công tác GDHN cho trẻ khuyết tật, nhà trường cần nhận ñược
sự quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa của các cấp, các ngành có thẩm quyền ñặc biệt là
vấn ñề ñịnh biên cho giáo viên chuyên trách GDHN trẻ khuyết tật bậc Tiểu học.
44
2.2.5. Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ GDHN trẻ khuyết tật tại
trường Tiểu học Hải Vân
2.2.5.1. Khái quát về tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trường Tiểu học Hải
Vân
Trường Tiểu học Hải Vân là ngôi trường có diện tích khá rộng, ñảm bảo cho
học sinh học tập và vui chơi. Trường có sân bóng ñá, sân cầu lông cho học sinh
tham gi...
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement