Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jen_lovely
#680134

Download Tiểu luận Tự do và tất yếu miễn phí

Với tưcách một phạm trù triết học phức tạp, "tựdo".mang tính chất nhiều cấp
độvà nhiều mặt. Do vậy, cần hiểu rõ thực chất, cơsởvà bản chất sâu xa của nó. Trước
hết, hãy tìm hiểu các cấp độbiểu hiện của tựdo. Trên cấp độthứnhất, cấp độhời hợt
nhất, tựdo có thêm bộc lộtừphương diện phủ định, tiêu cực của mình - nhưlà tựdo
chạy trốn, né tránh một cái gì đó, tựdo phá hủy, tựdo không tính đến những thực tế
hiện tồn. Đây là quan niệm ngây thơ, thuần phác vềtựdo. Tuy nhiên, nó có thểcó
những hệquảmang tính tàn phá dữdội nhất. Trên thực tế, tựdo nhưvậy là sựman rợ
và là chủnghĩa ngu dân, thứchủnghĩa hoàn toàn không có điểm nào chung với văn
hóa. Được áp dụng vào đời sống xã hội, nó luôn có thểsinh ra tình trạng hỗn loạn và
vô chính phủ, sau đó là chế độchuyên chếtất yếu thay thếcho tình trạng ấy. Do vậy,
S. Phrancơ đã nhận xét: " Tựdo không phải là bản nguyên phủ định, mà là bản nguyên
khẳng định. Khi phủ định quyền lực, quyền uy, sựphân cấp, sựthờcúngĐể DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

hế độ chiếm hữu nô lệ trong quá trình tồn tại và phát triển của nó
đã tước bỏ thiên chức làm người của 3/4 dân số, biến họ thành nô lệ, thành "công cụ
TiÓu luËn TriÕt häc – Chñ ®Ò “ Tù do vµ tÊt yÕu ”- GVHD - TS. Bïi V¨n Dòng.
Häc viªn thùc hiÖn: NguyÓn H¶i Thμnh – Líp TriÕt 1 CH17 – Chuyªn ngµnh PPGD VËt lý.
4
biết nói" và đối xử với họ như hàng hóa có thể trao đổi giữa các chủ nô. Cùng với đó,
quan niệm về "công dân" và "nô lệ" cũng được xem xét từ góc độ người tự do và người
không tự do. Nô lệ đồng nghĩa với thế giới động vật có tinh thần. Điều này giải thích vì
sao sự ra đời và phổ biến nhanh chóng của Kitô giáo vào đầu Công nguyên được xem
như sự giải thoát tinh thần, như lời cảnh tỉnh về cái chết khó có thể tránh khỏi của chế
độ chiếm hữu nô lệ. Sự ra đời của Kitô giáo là một hiện tượng cách mạng trong sinh
hoạt tôn giáo; nó là tôn giáo của người nghèo, của quần chúng bị áp bức, là sự tuyên
truyền cho lối sống bình đẳng, dân chủ, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, nam nữ.
Quá trình hợp pháp hóa Kitô giáo diễn ra song song với quá trình thay thế quan hệ xã
hội chủ nô - nô lệ bằng quan hệ xã hội đi dần vào quỹ đạo của xã hội phong kiến cuối
thế kỷ IV - đầu thế kỷ V. Sau khi trở thành quốc giáo, Kitô giáo đòi quyền độc tôn
trong sinh hoạt tinh thần, trở thành một vương quốc với quyền uy tối thượng. Đại diện
tiêu biểu cho triết học Kitô giáo là Ôguýtxtanh ở thời kỳ Giáo phụ và Tômát Đacanh
trong triết học kinh viện. Theo thuyết Sáng thế, con người là hình ảnh của Thiên chúa,
nên tự do cũng là món quà mà Thiên chúa ban cho con người, tự do tinh thần được coi
trọng hơn tự do thân xác. Thậm chí, ngay cả khi con người bị biến thành nô lệ thì sự nô
lệ thân xác vẫn không ngăn cản ý chí tự do. Tômát Đa canh cho rằng, tự do với tư cách
một giá trị là sự giải thoát khỏi những ràng buộc của thế giới trần tục để vươn tới nơi
sâu thẳm. Nhưng quan niệm như thế là sự đánh tráo tự do, thủ tiêu tự do hiện thực,
biện minh cho tự do ảo tưởng, phi hiện thực. Vào đêm trước của cách mạng Pháp
1789, G.G.Rút xô đã nói đến tình trạng phổ biến của sự mất tự do: "Người ta sinh ra tự
do, nhưng rồi đâu đâu con người cũng sống trong xiềng xích ". Chủ nghĩa thầy tu khổ
hạnh là minh chứng rõ rệt của quan niệm "phụng sự Chúa quên thân mình" và đề cao
tự do tâm linh, vượt qua mọi cám dỗ tội lỗi trong Kitôgiáo. Phục hưng là sự kết thúc
đầy ý nghĩa lịch sử trung đại và cũng là sự chấm dứt cách hiểu theo lối Kitôgiáo về tự
do, chỉ còn giữ lại tính hình thức của nó, nghĩa là xem tự do như món quà kỳ diệu mà
Chúa ban cho con người. Song, con người tự do trước hết là tự do trong sự lựa chọn
cách sống và tín ngưởng. Thời đại Phục hưng là thời đại chuyển tiếp từ chế độ
phong kiến sang chủ nghĩa tư bản, tính chuyển tiếp này trong tư duy được thể hiện ra ở
cuộc đấu tranh chống thần quyền và những tín điều bảo thủ, thuyết Thần là trung tâm
được thay bằng thuyết Con người là trung tâm, chủ nghĩa thầy tu khổ hạnh được thay
bằng chủ nghĩa hạnh phúc, thuyết định mệnh được thay bằng thuyết tự do cá nhân. Và,
chủ nghĩa nhân văn đã mở đường cho cuộc đấu tranh thật sự chống lại cả thần quyền
lẫn thế quyền trong thời Cận đại. Quan niệm cận - hiện đại về tự do luôn gắn kết với sự
hình thành và khẳng định tư tưởng về con người cá nhân, về xã hội công dân và nhà
nước pháp quyền. Quá trình chuyển từ thời đại phong kiến Trung cổ sang Cận đại là
quá trình đánh giá lại vị trí và vai trò của con người trong xã hội, đề cao tự do như
phẩm giá cao nhất, như bản tính cố hữu, cái phú bẩm nơi con người. Người ta gọi đó là
sự hình thành một hệ biến thái mới về thế giới quan. Một mặt, thời Cận đại tạo điều
kiện thuận lợi cho sự phát triển nhân cách và sự thực hiện những khả năng của nó. Chủ
nghĩa cá nhân được xác lập trên cơ sở đồng nhất tự do cá nhân và tư hữu, trở thành sức
TiÓu luËn TriÕt häc – Chñ ®Ò “ Tù do vµ tÊt yÕu ”- GVHD - TS. Bïi V¨n Dòng.
Häc viªn thùc hiÖn: NguyÓn H¶i Thμnh – Líp TriÕt 1 CH17 – Chuyªn ngµnh PPGD VËt lý.
5
mạnh kích thích to lớn cho sự phát triển lực lượng sản xuất xã hội và sự hình thành nền
dân chủ chính trị. Chính thời Cận đại với thế giới quan khoa học duy lý đã tạo ra
những điều kiện cho sự giải phóng tinh thần và sự hiện thực hóa mọi khả năng của con
người, cho quá trình con người thâm nhập vào cõi bí hiểm của tự nhiên. Các hình thức
tạo dựng cuộc sống mới dựa trên cơ sở hợp lý, khoa học đem đến con người sự thuận
lợi và tiện nghi mà các thời đại trước thậm chí chưa dám nghĩ đến. Hơn nữa, sự mở
rộng vô điều kiện các giới hạn của tự do cá nhân còn mang đến cho từng cá nhân khả
năng cảm nhận về con người với tư cách chủ thể thế giới, người sáng tạo duy nhất số
phận mình. Mặt khác, sau khi giải thoát khỏi những quan hệ lỗi thời, chật hẹp, mang
tính phường hội, con người cũng đồng thời tự tin hơn trong việc xác định vị trí của
mình giữa cộng đồng và khẳng định ý nghĩa của tồn tại. Thay đổi quan niệm Trung cổ
về con người như hình ảnh của Thiên chúa, các nhà tư tưởng thời Cận đại đặt con
người vào vị trí trung tâm, biến nó thành con người tự chủ, tự quy định và đầy tham
vọng chinh phục thế giới. Nhưng, vũ trụ vốn quá mênh mông, hờ hững trước những
nhu cầu con người, nên mỗi bước tiến tới tự do, con người lại phải đặt mình trong tính
tất yếu, trong sự nhận thức quy luật. Đó là cái giá phải trả cho tự do? Hơn nữa, bất
chấp những thành quả đáng ngạc nhiên trong việc chinh phục tự nhiên và mở rộng
phạm vi thực hiện những khả năng, con người vẫn chưa học được cách điều chỉnh thế
giới mà mình tạo ra. Có vẻ như lạ lùng, song chủ nghĩa cá nhân - cái tiền đề cơ bản của
sự khẳng định tính tự chủ của từng cá thể lại chứa đựng cả những yếu tố nô dịch con
người. Cội nguồn biến thái này nằm ở khuynh hướng luận giải con người từ góc độ
quyết định luận vật chất và thực dụng - vị lợi. Theo cách tiếp cận này, tự do con người
cũng được hiểu trước hết như là sự tự do lựa chọn cách và nguồn khai thác
phương tiện tồn tại, tự do mua và bán. Trong xã hội Phương Tây công nghiệp hiện nay,
mối quan hệ giữa người làm công và người chủ mang tính chất công cụ và thực dụng.
Người sở hữu tư bản sử dụng người làm thuê như bất kỳ công cụ nào, như máy móc.
Về phần mình, người làm thuê cũng sử dụng người chủ sở hữu nhằm đạt được mục
đích kinh tế thực dụng, họ không quan tâm đến điều gì khác ngoài tính lợi ích tương hỗ
này. Không chỉ quan hệ thuần túy kinh tế mà cả nhiều quan hệ khác giữa người với
người cũng có những hình thức biểu hiện tương tự. Bán sức lao động của mình, con
người cũng cảm giác về mình như một thứ hàng hóa. "Tự do" như thế, theo C.Mác, là
biểu hiện của tha hóa, của sự đánh m

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement