Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By rainy_day
#680107 Link tải miễn phí tài liệu ôn thi
Câu 1: Vì sao chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng định “ chỉ có CNXH mới giải quyết được vấn đề dân tộc”?Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc? Vì sao Hồ Chí Minh khẳng định “chủ nghĩa dân tộc” là động lực to lớn ở những nước đang giành chính quyền?
Trả lời:
Chủ nghĩa Mac-Lênin khẳng định “ chỉ có CNXH mới giải quyết được vấn đề dân tộc” bởi vì:
Chỉ có chủ nghĩa xã hội - chủ nghĩa cộng sản mới triệt để giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người khỏi ách áp bức bóc lột, đem lại cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, đem lại vị trí làm chủ chân chính cho người lao động. Mang đến sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội, giữa độc lập dân tộc với tự do, hạnh phúc của con người
Chủ nghĩa xã hội xóa bỏ triệt để chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất(là nguồn gốc sinh ra tình trạng người bóc lột người), xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất chủ yếu, cơ sở kinh tế đảm bảo cho nhân dân lao động thoát khỏi đói nghèo, hướng tới cuộc sống ấm no, hạnh phúc, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tạo điều kiện giải phóng và phát triển con người toàn diện.
Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.
“chủ nghĩa dân tộc” là động lực to lớn ở những nước đang giành chính quyền, bởi vì:
Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh của chủ nghĩa dân tộc với tư cách chủ nghĩa yêu nước chân chính của các dân tộc thuộc địa. đó chính là sức mạnh chiến đấu và thắng lợi trước bất cứ thê lực ngoại xâm nào.
Theo Người, “nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mại kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năm cũng không lại được”.
Chủ nghĩa Mác-Lênin đề cao vấn đề giai cấp, còn ở Hồ Chí Minh, vấn đề giai cấp gắn bó mật thiết với vấn đề dân tộc, hai cái đó liên hệ với nhau một cách uyển chuyển và biện chứng. Trong hoàn cảnh mất nước,ở những nước mà nhân dân đang đấu tranh để dành chính quyền thì quyền lợi dân tộc được đặt lên trên quyền lợi giai cấp, vì có giải phóng dân tộc mới giải phóng được giai cấp,giải phóng nhân dân, chỉ có giải phóng dân tộc mới thức sự mang lại độc lập, tự do, ấm no hạnh phúc cho tòan hể nhân dân.

Câu 2: Dựa trên cơ sở nào Hồ Chí Minh cho rằng cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo con đường cách mạng vô sản và phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo?
Trả lời:
Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc có thể tóm tắt thành một hệ thống luận điểm sau đây:
Một là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường của cách mạng vô sản. Từ đầu những năm 20 thế kỷ XX, Nguyễn Ái Quốc đã chỉ rõ: Chủ nghĩa đế quốc là một con đỉa hai vòi, một vòi bám vào chính quốc, một vòi bám vào thuộc địa. Muốn đánh bại chủ nghĩa đế quốc, phải đồng thời cắt cả hai cái vòi của nó đi, tức là phải kết hợp cách mạng vô sản ở chính quốc với cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa; phải xem cách mạng ở thuộc địa như là "một trong những cái cánh của cách mạng vô sản"; mặt khác, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản.
Hai là, cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do Đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo.
Nguyễn Ái Quốc đã sớm khẳng định: muốn giải phóng dân tộc thành công "trước hết phải có đảng cách mệnh", "Đảng có vững cách mệnh mới thành công", "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt" - đó là chủ nghĩa Lênin.
Ba là, cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp đoàn kết của toàn dân trên cơ sở liên minh công-nông. Hồ Chí Minh cho rằng, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung cả dân chúng chứ không phải việc một, hai người", vì vậy phải đoàn kết toàn dân, "sĩ, nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền". Nhưng trong sự tập hợp đó, phải nhớ "công-nông là người chủ cách mệnh"... "công-nông là gốc cách mệnh".
Bốn là, cách mạng giải phóng dân tộc cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc. Đây là một luận điểm mới và sáng tạo của Hồ Chí Minh. Trong phong trào cộng sản quốc tế lúc bấy giờ đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của cách mạng thuộc địa phụ thuộc trực tiếp vào thắng lợi của cách mạng vô sản chính quốc. Do nhận thức được thuộc địa là một khâu yếu trong hệ thống của chủ nghĩa đế quốc, do đánh giá đúng đắn sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, ngay từ năm 1924, Người đã sớm cho rằng cách mạng thuộc địa không những không phụ thuộc vào cách mạng vô sản ở chính quốc mà có thể giành thắng lợi trước. Đây là một cống hiến rất quan trọng vào kho tàng lý luận Mác - Lênin, đã được thắng lợi của cách mạng Việt Nam chứng minh là hoàn toàn đúng đắn.
Năm là, cách mạng giải phóng dân tộc phải được thực hiện bằng con đường bạo lực, kết hợp lực lượng chính trị của quần chúng với lực lượng vũ trang của nhân dân. Ngay từ năm 1924, trong Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ, Nguyễn Ái Quốc đã nói đến khả năng khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương. Theo Người, "Để có cơ thắng lợi, một cuộc khởi nghĩa vũ trang ở Đông Dương... phải có tính chất một cuộc khởi nghĩa quần chúng...".
Đến tháng 5-1941, Hội nghị Trung ương 8 do Người chủ trì đã đưa ra nhận định: "Cuộc cách mạng Đông Dương phải kết liễu bằng một cuộc khởi nghĩa võ trang".
Tóm lại, Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo và phát triển học thuyết của Lênin về cách mạng thuộc địa thành một hệ thống luận điểm mới mẻ, sáng tạo, bao gồm cả đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa.
Nguyễn Ái Quốc từ một thanh niên thuộc địa, mất nước, ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Dưới ánh sáng của Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của V.I. Lênin, và tấm gương của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917, Người đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc. Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và xuất phát từ thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của các dân tộc thuộc địa, Hồ Chí Minh đã có những quan điểm hết sức độc đáo và sáng tạo về vấn đề dân tộc và giải quyết vấn đề dân tộc trong thời đại mới, đó là: Độc lập dân tộc là khát vọng ngàn đời chính đáng của tuyệt đại bộ phận quần chúng nhân dân, nhất là đối với các dân tộc thuộc địa; độc lập tự do là quyền thiêng liêng bất khả xâm phạm của các dân tộc; độc lập dân tộc phải gắn liền với sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ và ấm no hạnh phúc của nhân dân; kết hợp nhuần nhuyễn giữa dân tộc và giai cấp, chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc trong thời đại mới, vừa thể hiện mối quan hệ khăng khít gắn bó giữa sự nghiệp giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc. Tư tưởng của Người về dân tộc là vấn đề chiến lược của cách mạnh vô sản nhằm tập hợp đông đảo các lực lượng cách mạng vô sản nhằm tập hợp đông đảo các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới trong cuộc đấu tranh cùng chống kẻ thù chung là chủ nghĩa đế quốc.
Theo Hồ Chí Minh, cách mạng là việc chung của cả dân chúng chứ không phải việc của một, hai người. Vì vậy, phải đoàn kết tập hợp các lực lượng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giai cấp và nhân loại… Trong các lực lượng đó có đồng bào các tôn giáo khác nhau trong một mặt trận cũng là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Ngay sao Cách mạng Tháng Tám thành công, đúng như Người khẳng định: “Dân tộc giải phóng thì tôn giáo mới được giải phóng, lúc này chỉ có quốc gia chứ không phân biệt tôn giáo nữa, mỗi người đều là công dân của nước Việt Nam và có nhiệm vụ chiến đáu cho nền độc lập hoàn toàn của Tổ quốc”.
Theo Người, việc xem xét đánh giá tôn giáo luôn gắn liền với đặc điểm điều kiện hoàn cảnh cụ thể của dân tộc, tìm ra những điểm tương đồng để hướng tới sự giải phóng cho con người, từng bước hạn chế, khắc phục khác biệt nhằm thực hiện đoàn kết, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo đứng lên làm cách mạng, giành độc lập tự do, hạnh phúc đều cần thiết và đúng đắn cả. Từ quan niệm như vậy, Người đã tìm thấy những giá trị văn hoá, đạo đức trong tín ngưỡng, tôn giáo, điểm “tương đồng” giữa tín ngưỡng tôn giáo và chủ nghĩa xã hội.
Do điều kiện lịch sử khách quan của Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, cho nên giải quyết vấn đề dân tộc, tôn giáo mà trọng tâm là chính sách dân tộc, tôn giáo là một trong những nội dung đặc biệt trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời là vấn đề có ý nghĩa chiến lược của cách


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Xem thêm
300 Câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement