Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chieclamuadong5789
#680055

Download Tiểu luận Cơ sở tư tưởng – lí luận và thực tiễn hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc miễn phí

MỤC LỤC
A. MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG . . 1
 
1. NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠO NÊN SỨC MẠNH
DÂN TỘC 1
2. QUÁ TRÌNH TỔNG KẾT NHỮNG KINH NGHIỆM
THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC PHONG TRÀO
YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG VIỆT NAM, CÁCH MẠNG
THẾ GIỚI . 4
3. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊ NIN 6
 
C. KẾT LUẬN .7
 
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

MỞ ĐẦU
Người nói : “ Tinh thần đoàn kết của nhân dân ta là một vật báu được gìn giữ truyền đời, có sức phát huy tác dụng vượt cả không gian và thời gian”. Người đã tập hợp, quy tụ được các dân tộc,các giai cấp, tầng lớp, đảng phái, tôn giáo, nhân sĩ trí thức yêu nước, đồng bào trong nước và kiều bào nước ngoài, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong suốt tiến trình cách mạng Việt Nam. Người đã trở thành linh hồn của khối đại đoàn kết dân tộc và đây cũng là một nội dung xuyên suốt trong tư tưởng cũng như trong hoạt động thực tiễn của Người, sau đây chúng ta sẽ đi phân tích để tìm hiểu rõ hơn về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
B. NỘI DUNG
Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc được hình thành trên những cơ sở tư tưởng – lí luận và thực tiễn rất phong phú.
1. NHỮNG GIÁ TRỊ TRUYỀN THỐNG TẠO NÊN SỨC MẠNH DÂN TỘC
Những giá trị truyền thống bao gồm chủ nghĩa yêu nước và tinh thần đấu tranh anh dũng bất khuất cho độc lập, tự do, vị tha của dân tộc, tinh thấn lạc quan yêu đời, ý thức tự lực tự cường.
Trải qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước tinh thần yêu nước gắn liền với ý thức cộng đồng, ý thức cố kết dân tộc của dân tộc Việt Nam đã được hình thành và củng cố, tạo thành một truyền thống bền vững thấm sâu vào tư tưởng, tình cảm, tâm hồn của mỗi con người Việt Nam, đối với mỗi người Việt Nam yêu nước - nhân nghĩa – đoàn kết trở thành một tình cảm tự nhiên, truyền thống cao cả và tốt đẹp ấy được biểu hiện trong một số câu ca dao:
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.
Hay :
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng.
Từ trong câu ca dao đã phản ánh một nguyện vọng, một tình cảm tự nhiên của mỗi con người Việt Nam trong mọi hoàn cảnh đều phải đoàn kết “ Lá lành đùm lá rách”. Mỗi người một số phận, mỗi người một hoàn cảnh nhưng vượt lên trên sự khác biệt nhỏ vì cái giống nhau của một điều chung lớn hơn đó là, người ta biết yêu thương đỡ đần, đoàn kết nhau. Tình đất nước, nghĩa đồng bào khi nước nhà gặp cơn nguy biến thì tình cảm ấy lại thấm đượm hơn lúc nào hết, long yêu nước, yêu đồng bào được khơi lên phát huy thành cao trào cùng chiến đấu và đánh thắng kẻ thù.
Những giá trị truyền thống đân tộc tạo nên sức mạnh vô tận và vô địch của toàn dân tộc trong cuộc đấu tranh chống lại thiên tai dịch họa, làm cho đất nước được trường tồn, bản sắc đân tộc được giữ vững. Tất cả những giá trị truyền thống ấy được hình thành, củng cố trong những điều kiện địa – chính trị, moi trường tự nhiên, nền kinh tế - xã hội đã trơ thành dấu ấn trong cấu trúc xã hội truyền thống Việt Nam tạo thành quan hệ ba tầng gia đình - làng xã – Quốc gia( Nhà - làng – nước). Đây cũng là sợi dây liên kết các dân tộc, các giai tầng trong xã hội Viêt Nam.
Những giá trị truyền thống dân tộc đã trở thành một triết lí nhân sinh:
Một cây làm chăng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao
Hình thành phép ứng xử và tư duy chính trị : Tình làng nghĩa nước
Nước mất thì nhà tan
Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh
Những truyền thống ấy không chỉ được phản ánh trong kho tàng văn học dân gian mà còn được các anh hùng ở các thời kì khác nhau đúc kết nâng lên thành phương pháp đánh giặc cứu nước ; được thể hiện ở phương pháp thống nhất lợi ích, tư tưởng ; phương pháp nuôi dưỡng sứ dân và sủ dụng sức quân của Trần Hưng Đạo: “ Trên dưới đồng lòng, cả nước chung sức”, “ Tướng sĩ một long phụ tử”, “ Khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc giữ nước”. Hay phương pháp tập hợp lực lượng và sức mạnh nhân dân của Nguyễn Trãi và hai cụ Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh : “Dựng gậy làm cờ, tập hộp bốn phương manh lệ”, “chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” ...
Hồ Chí Minh đã sớm tiếp thu được truyền thống yêu nước nhân nghĩa- đoàn kết dân tộc. Người đã khẳng định “ Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi , nó kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước”.
=> Chủ nghĩ yêu nước, truyền thống đoàn kết, cộng đồng của đân tộc Việt Nam là cơ sở đầu tiên, sâu xa cho sự hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc.
2. QUÁ TRÌNH TỔNG KẾT NHỮNG KINH NGHIỆM THÀNH CÔNG VÀ THẤT BẠI CỦA CÁC PHONG TRÀO YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG VIỆT NAM, CÁCH MẠNG THẾ GIỚI.
Về thực tiễn, tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh được hình thành trên cơ sở tổng kết những kinh nghiệm của phong trào cách mạng Việt Nam và phong trào cách mạng ở nhiều nước trên thế giới nhất là phong trào giải phóng đân tộc ở các nước thuộc địa. Những thành công hay thất bại của phong trào ấy đều được nghiên cứu để rút ra những bài học cần thiết cho việc hình thành tư tưởng về đại đoàn kết dân tộc.
Từ các phong trào yêu nước Việt Nam diễn ra khi Pháp xâm lược nước ta: Phong trào Cần Vương, Yên Thế cuối thế kỉ XIX đến các phong trào Đông Du, Duy Tân, Chống thuế đầu thế kỉ XX các thế hệ người Việt Nam đã nối tiếp nhau vùng dậy chống ngoại xâm nhưng đều thất bại. Thực tiễn hào hùng, bi tráng của dân tộc dẫ chứng tỏ rằng, bước vào thời đại mới chỉ có tinh thần yêu nước thì không thể đánh bại các thế lực Đế quốc xâm lược. “Sử ta dạy cho ta rằng khi dân ta biết đoàn kết thì khi đó dân ta mới giành thắng lợi”. Từ đó Người rút ra kết luận : Vận mệnh của đất nước đòi hỏi một lực lượng lãnh đạo mới có khả năng dề ra được đường lối cà phương pháp cách mạng đúng đắn, phù hợp với quy luật phát triển của lịch sử và những yêu cầu của thời đại ; có đủ sức quy tụ, tập hợp lực lượng của cả dân tộc vào cuộc đấu tranh chống thực dân, Đế quốc, Phong kiến và xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững thì mới giành được thắng lợi.
Người đã thấy được những hạn chế trong việc tập hợp lực lượng của các nhà yêu nước tiền bối, những yêu cầu khách quan mới của lịch sử dân tộc chính vì vậy Người đã quyết định đi sang các nước phương Tây (Pháp) để xem họ làm cách mạng như thế nào để quay trở về giúp đồng bào ta
Đối với cách mạng thế giới Người đã nghiên cứu các cuộc cách mạng Tư sản đặc biệt là cách mạng Mỹ và cách mạng Pháp, Người đã rút ra kết luận : cách mạng Mỹ, cách mạng Pháp là những cuộc cách mạng “Chưa đến nơi”. Cách mạng thành công mà quyền nắm trong tay bọn ít người, dân chúng vẫn bị áp bưc bóc lột và cùng kiệt nàn. Tổng kết thực tiễn đấu tranh của các dân tộc thuộc địa Hồ Chí Minh thấy rõ sức mạnh tiềm ẩn to lớn của họ và cũng thấy rõ những hạn chế, đó là: Chư có sự lãnh đạo đúng đắn, chưa biết đoàn kết lại, chưa có tổ chức và chưa biết tổ chức....
Kết nối đề xuất:
Hanoi car rental
Advertisement