Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ch0c0ly_bjbj
#680048

Download Tiểu luận Thực trạng và giảI pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
 
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
I- VAI TRÒ CHỦ ĐẠO CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 2
II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 5
1.Thực trạng của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay 5
2.Những giải pháp trước tình hình phát triển thành phần kinh tế nhà nước hiện nay 9
B. KẾT LUẬN 11
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

A. lời mở đầu
Nền kinh tế nước ta trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế nhiều thành phần. Đó là một tất yếu khách quan và cần thiết, Đại hội đảng lần thứ VI-Đại hội đánh dấu bước ngoặt của công cuộc đổi mới -đã khẳng định: Thực hiện nhất quán lâu dài chính sách kinh tế nhiều thành phần vận đọng theo kinh tế rhị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hộichủ nghĩa. Chủ trương này được Đại hội VII, Đại hội VIII của đảng tiếp tục khẳng định và bổ sung làm rõ thêm. Trong quá trình thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần,Đảng ta luôn khẳng định thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
Mong muốn được hiểu rõ hơn,sâu hơn về kinh tế nhà nước em đã chọn đề tài này để bổ sung những vốn kiến thức còn hạn chế của bản thân mình.Trong quá trình viết đề án, những thiếu sót không thể tránh khỏi, em kính mong cô giáo giúp đỡ để đề án được hoàn thiện hơn.
Em xin Thank cô!
I- Vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay
Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ tám đã chỉ rõ:”Tiếp tục đổi mới và phát triển có hiệu quả kinh tế nhà nước để làm tốt vai trò chủ đạo:làm đòn bẩy đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội; mở dường hương dẫn ,hỗ trợ các thành phần khác cùng phát triển;làm lực lượng vật chất để nhà nước thực hiện chức năngđiều tiết và quản lý vĩ mô; tạo nền tảng cho xã hội mới”.Như vậy đảng ta luôn luôn khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần.Việc nhận thức đầy đủ đúng đắn về vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước giúp chúng tsa đánh giá đúng ,yêu cầu ssúng đối với các doanh nghiệp nhà nước và trêncơ sở đó tìm biện pháp, chính sách, cơ chế phù hợp,hữu hiệu để thúc đẩy nó phát triển.
Vai trò chủ đạơ của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần có thể dước cụ thể hoá trong các mặt sau:
- Một là, kinh tế nhà nước có tác dụng mở đường cho sự phát triển của các thành phần khác, thể hiện ở chỗ:
- Kinh tế nhà nước thúc đẩy việc xây dựng quy hoạch, chiến lược,định hướng phát triển kinh tế-xã hội và phát triển các thành phần kinh tế khác theo con đường xã hội chủ nghĩa ; chính quyết định này để mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển theo.
- Kinh tế nhà nước đảm nhận phát triển kết cấu hạ tầng và công trình công cộng khác để tạo điều kiện mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển .
Kinh tế nhà nước được tiến hành cổ phần hóa một bộ phận doanh nghiệp nhà nước, liên doanh liên kết với các tư nhân trong và ngoài nước, với các thành phần kinh tế khác;việc làm này chính là mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển. Chúng ta cổ phần hoá chứ không phải tư nhân hoá,cổ phần hoá nhưng nhà nước phải giữ một tỷ lệ cổ phần khống chế và chỉ cổ phần hoá nhữnh doanh nghiệp nhà nước không giữ những vị trí quan trọng, yết hầu của nền kinh tế.Việc cổ phần hoá, liên doanh liên kết với các thành phần kinh tế khác là nhằm mục đích mở đường cho các thành phần kinh tế khác phát triển.Song nền kinh tế nhà nước luôn giữ vai trò quyết định xu hướng phát triển,vai trò trung tâm cuốn hút, hướng dẫn các thành phần kinh tế khác đi vào quỹ đạo XHCN, nếu rời bỏ vai trò này sẽ lệch hướng XHCN.
Hai là, kinh tế nhà nước nêu gương tạo động lực cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác phát triển . Điều này biểu hiện ở chỗ kinh tế nhà nước và các thành phần kinh tế khác đều bình đẳng trong kinh doanh, bình đẳng trong cạnh tranh,những doanh nghiệp nhà nước đI đầu trong việc thực hiện pháp luật ,chính sách, chế độ gương mẫu trong việc nộp thuế… đã nêu gương và tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế khác phát triển.
Ba là,vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước còn được thể hiện ở vai trò hợp tác,taọ điều kiện giúp đỡ các thành phần kinh tế khác phát triển . Kinh tế nhà nước luôn có một bộ phận doanh nghiệp nhà nước trực tiếp làm kinh tế,trựctiếp kinh doanh nhằm can thiệp sâu hơn ,chủ động hơn mạnh mẻ hơn vào các hoạt động kinh tế. Chính thông qua hoạt động này,doanh nghiệp nhà nước phát triển quan hệ hợp tác ,tạo điều kiên giúp đỡ các thành phần kinh tế khác phát triển. Chẳng hạn ,doanh nghiệp nhà nước đảm nhận những lĩnh vực vốn lớn, thu hôì vốn chậm, mạo hiểm mà tư nhân không đủ sức làm hay không muốn làm,như việc xây dựng kết cấu hạ tầng,đường xá điện nứơc…Chính việc phát triển các lĩnh vực này mới tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế khác phát triển.
Mặt khác,kinh tế nhà nước thông qua chủ sở hữu cuả mình là nhà nước để hoạch định các chính sách quản lý vĩ mô vừa hỗ trợ , vừa giúp đỡ, tạo điều kiện cho các thành phần khác phát triển: Chẳng hạn như các chính sách về tài chính thực hiện lãi suất cho vay ưu đãi , thuế, chính sách mậu dịch, hải quan để đảm bảo sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước… Nhà nước còn cung cấp đảm bảo thông tin,đào tạo và bồi dưỡng cán bộ cho các doanh nghiệp cho tất cả các thành phần kinh tế khác phát triển kinh doanh.
Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước còn biểu hiện ở chỗ kinh tế nhà nước tạo nền tảng cho cho việc xây dựng chế độ xã hội mới chế độ XHCN ở Việt Nam. Kinh tế nhà nước thông qua chủ sở hữu của mình là nhà nước đề ra các chính sách, chủ trương, cơ chế quản lý cụ thể đồng bộ, có tác dụng phát huy sức mạnh tổnh hợp của tất cả các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước, tạo thành một lực lượng kinh tế hùng mạnh chi phối các thành phần kinh tế khác, đi đầu trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tiến bộ hiện đại, đ đầu trong sự nghiệp CNH-HĐH, là lực lượng đóng góp xứng đáng vào ngân sách nhà nước ,là công cụ và là lực lượng vật chất để nhà nước điều tiết, hướng dẫn nền kinh tế, hạn chế những khuyết tật của cơ chế thị trường, chăm lo các chính sách xã hội,thực hiện mục tiêu dân giàu,nước mạnh xã hội công bằng, văn minhvững bước đI lên theo chủ nghĩa xã hội. Tất cả những việc làm đó là nhằm tạo ra nền tảng cho việc xây dựng chế độixã hội mới.
Như vậy,Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước nói lên vai trò trung tâm, quyết định xu hướng vận động, phát triển của nền kinh tế. Song, việc quyết định xu hướng vận động đó không phải ý muốn chủ quan,mà phải bằng sức mạnh của lực lưọng vật chất. Do đó,điều kiện để thực hiện vai trò chủ đạo là kinh tế nhà nước phải có một thực lực kinh tế đủ mạnh, với một cơ chế quản lý phù hợp, có khả năng phát huy sức mạnh cộng hưởng mà các bộ phận của các thành phần kinh tế nhà nước
II. Thực trạng và giảI pháp của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay
1.Thực trạng của thành phần kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay
a. Những mặt làm được và tiến bộ của kinh tế nhà nước
Nhìn khái quát, hệ thống kinh tế nhà nước, mà chủ lực là hệ th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement