Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ambros
#679981 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

Phần mở đầu 1
PHẦN I: CƠ SỞ KHÁCH QUAN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA CÁC
THÀNH PHẦN KINH TẾ 2
I. Nội dung của quy luật mâu thuẫn phép biện chứng 2
II. Tính tất yếu của nền kinh tế nhiều thành phần. 3
III/ Mối quan hệ giữa các thành phần kinh tế. 4
1. Mặt thống nhất. 4
2. Mặt mâu thuẫn. 6
PHẦN II: THỰC TRẠNG - GIẢI PHÁP CỦA CÁC THÀNH PHẦN
KINH TẾ. 8
I/ Thực trạng các thành phần kinh tế trong thời gian qua. 8
1. Kinh tế quốc doanh: 8
2. Kinh tế tập thể: 8
3. Kinh tế tư bản Nhà nước. 9
4. Thành phần kinh tế tư nhân: 10
5. Kinh tế cá thể tiểu chủ. 11
II/ Phương hướng và triển vọng. 11
Kết luận 13
Tài liệu tham khảo 14
Mười năm nỗ lực phấn đấu, nhất là 5 năm qua, nhân dân ta đã tạo nên những
đổi mới kinh tế quan trọng. Trong khi nhịp độ tăng trưởng nhanh và vượt mức kế
hoạch thì cơ cấu kinh tế có bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ. Và một trong
những nguyên nhân để tạo nên sự tăng trưởng kinh tế là nước ta bước đầu hình thành
nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý
của nhà nước.
Phát triển quan điểm kinh tế của Đại hội VI, Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành
Trung ương đã khẳng định phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần là một chủ
trương chiến lược lâu dài trong thời kỳ quá độ lên CNXH. Việc chuyển sang nền
kinh tế nhiều thành phần chính là để giải phóng sức sản xuất, động viên tối đa mọi
nguồn lực bên trong và bên ngoài để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện
đại hoá đất nước, nâng cao hiệu quả kinh tế xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.
Không thể có các thành tựu kinh tế như vừa qua nếu không thực hiện chính sách kinh
tế nhiều thành phần. Vì thế phát triển kinh tế nhiều thành phần, mở cửa thu hút đầu tư
trực tiếp của bên ngoài là chiến lược đúng đắn.
Chính vì tính cấp thiết và tầm quan trọng của vấn đề này đã thôi thúc em chọn
đề tài "Phép biện chứng duy vật đối với sự nghiệp đổi mới hiện nay ở nước ta".
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010225 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement