Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By love_miss_o8o5
#679941

Download Tiểu luận Thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất miễn phí

Hộ gia đình , các nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có các điều kiện sau đây:
1. Có nhu cầu sử dụng đất;
2. Chưa có đất hay đang sử dụng đất dưới hạn mức theo qui định của pháp luật về đất đai
Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa nước thì người nhận chuyển nhượng phải là hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Đối với hộ gia đình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vượt hạn mức đó phải là chuyển sang thuê đất theo qui định tại điểm 1 khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật đất đai .
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI NÓI ĐẦU
Vừa qua, Chính phủ và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành và cụ thể hoá các qui định của Luật đất đai , Bộ Luật dân sự về thủ tục chuyển quyền sử dụng đất . Đây là những qui định có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống xã hội của đất nước ta trong thời đại công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, liên quan đến quyền và lợi ích của Nhà nước , của các tổ chức và của công dân .
Theo Luật đất đai năm 1993 ( đã sửa đổi bổ sung năm 1998 và năm 2001).
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt , là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống , là địa bàn phân bố các khu dân cư , xây dựng các cơ sở kinh tế , văn hoá, xã hội , an ninh và quốc phòng ;
Trải qua nhiều thế hệ , nhân dân ta đã tốn bao công sức , xương máu mới tạo lập , bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay ;
Chính vì đất đai có tầm quan trọng như vậy nên nhu cầu tìm hiểu về các thủ tục hành chính liên quan đến vấn đề này là nhu cầu tất yếu của tất cả các đối tượng có nhu cầu sử dụng đất đai từ các tổ chức , đơn vị , cho đến các cá nhân, hộ gia đình .
CÁC CĂN CỨ PHÁP LÍ :
Bộ luật dân sự dân sự năm 1995 (trích phần thứ năm) : Những qui định về chuyển quyền sử dụng đất .
Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-3-1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi , chuyển nhượng , cho thuê, cho thuê lại , thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
Thông tư số 1417/1999/tiền tệ- TCĐC ngày 18-9-1999 của Tổng cục địa chính : Hướng dẫn thực thi hành Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-3-1999 của Chính phủ về thủ tục chuyển đổi , chuyển nhượng , cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất và thế chấp , góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất.
Thông tư số 1883/2001/tiền tệ- TCĐC ngày 12-11-2001 của tổng cục địa chính : Hướng dẫn mẫu các hợp đồng để thực hiện các quyền của người sử dụng đất.
Các thông tư hướng dẫn , thông tư liên tịch khác.
PHẦN MỘT
NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
1/ Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất :
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lí .
Quyền sử dụng đất của cá nhân , hộ gia đình được xác lập do Nhà nước giao đất hay cho thuê đất .
Quyền sử dụng đất của cá nhân , hộ gia đình cũng được xác lập do người khác chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với qui định của Bộ luật dân sự năm 1995.
2/ Hình thức chuyển quyền sử dụng đất :
Việc chuỷển đổi ,chuyển nhượng , cho thuê, thế chấp quyền sử dụng đất theo qui định của Pháp luật được thực hiện thông qua hợp đồng.
Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất được thực hiện tại các điều từ 738 đến 744 của Bộ luật dân sự năm 1995 và điều chỉnh theo luật đất đai .
3/ Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất :
Việc chuyển quyền sử dụng đất phải được làm thủ tục và đăng kí tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
4/ Điều kiện chuyển quyền sử dụng đất :
Hộ gia đình , cá nhân có quyền chuyển quyền sử dụng đất cho người khác khi có đủ các điều kiện sau đây:
Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo qui định của pháp luật về đất đai:
Trong thời hạn còn được sử dụng đất.
Được phép chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai .
Đất không có tranh chấp .
5/ Nguyên tắc chuyển quyền sử dụng đất :
Chỉ người sử dụng đất mà pháp luật cho phép chuyển quyền sử dụng đất mới có quyền chuyển quyền sử dụng đất .
Khi chuyển quyền sử dụng đất , các bên có quyền thoả thuận về nội dung của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phù hợp với qui định của Bộ luật dân sự và pháp luật về đất đai
Bên nhận chuyển quyền sử dụng đất phải sử dụng đất đúng mục đích , đúng thời hạn ghi trong quyết định giao đất cho hộ gia đình , cá nhân của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với quy hoạch tại địa phuơng đó ; Phải có diện tích đất đang sử dụng dưới hạn mức ,phải bảo vệ , cải tạo , bồi bổ làm tăng khả năng sinh lợi của đất; phải bảo vệ môi trường , không làm tổn hại đến quyền , lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất liền kề và xung quanh.
5/ Hiệu lực của việc chuyển quyền sử dụng đất:
Việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng kí quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền.
6/ Hậu quả của việc chuyển quyền sử dụng đất trái pháp luật :
Trong trường hợp hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất vi phạm các điều kiện nội dung ,hình thức chuyển quyền sử dụng đất do pháp luật về đất đai thì hợp đồng đó vô hiệu ; người vi phạm bị xử lí theo qui định của pháp luật .Đất có thể bị thu hồi , tài sản giao dịch và hoa lợi thu về có thể bị tịch thu theo qui định của pháp luật.
Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn hay vượt quá quyền hạn cho phép chuyển quyền , chuyển mục đích sử dụng đất trái với pháp luật thì bị xử lí theo qui định của pháp luật .
PHẦN HAI
CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CHUYỂN NHƯỢNG
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH , CÁ NHÂN
1/ Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân:
1. Hộ gia đình , cá nhân sử dụng đất nông nghiệp , đất lâm nghiệp để trồng rừng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có một trong các điều kiện sau đây:
Chuyển đến nơi cư trú khác để sinh sống hay để sc kinh doanh ;
Chuyển sang làm nghề khác ;
2. Hộ gia đình , cá nhân sử dụng đất ở , đất chuyên dùng được chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chuyển đi nơi hay không còn nhu cầu sử dụng đất đó .
3. Hộ gia đình , cá nhân được Nhà nước cho thuê đất mà đã trả tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã được trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì được chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho thuê.
2 / Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp :
Hộ gia đình , các nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp phải có các điều kiện sau đây:
1. Có nhu cầu sử dụng đất;
2. Chưa có đất hay đang sử dụng đất dưới hạn mức theo qui định của pháp luật về đất đai
Trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất lúa nước thì người nhận chuyển nhượng phải là hộ gia đình , cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
Đối với hộ gia đình nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất vượt hạn mức đó phải là chuyển sang thuê đất theo qui định tại điểm 1 khoản 5 Điều 1 của Luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật đất đai .
3/ Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất :
Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm :
1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Mẫu số 02 ban hành kèm với Nghị định số 17/1999/NĐ-CP ngày 29-3-1999.
2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( bản sao có công nhận của công chứng Nhà nước hay chứng thực của Uỷ b...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement