Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thoidi
#679915

Download Tiểu luận Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta miễn phí

MỤC LỤC
 
A, PHẦN MỞ ĐẦU
B, PHẦN NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT
1. Lực lượng sản xuất là gì?
2. Quan hệ sản xuất là gì?
II. QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT.
III. SỰ VẬN DỤNG CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN CỦA ĐẢNG TA VÀO TRONG ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM
1. Vận dụng học thuyết vào việc lựa chọn con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ Tư bản chủ nghĩa.
2. xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa
3. Công nghiệp hoá vận dụng tuyệt vời quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

A, PHẦN MỞ ĐẦU
Triết học Mác trở thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận chung cần thiết cho sự phát triển của các khoa học. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học ngày nay càng chứng tỏ sự cần thiết phải có tư duy biện chứng duy vật và ngược lại phải phát triển lý luận triết học của chủ nghĩa Mác dựa trên cơ sở những thành tựu khoa học hiện đại. Với ba trường phái trong lịch sử phát triển của mình chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và trường phái nhị nguyên luận. Nhưng họ đều thống nhất rằng thực chất của triết học đó là dự thống nhất biện chứng giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất như thống nhất giữa hai mặt đối lập tạo nên chỉnh thể của nền sản xuất xã hội. Tác động qua lại biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất được Mác và Ănghen khái quát thành quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.Nhận thấy được vị trí, ý nghĩa của nó em xin mạnh dạn đưa ra đề tài tiểu luận: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào quá trình đổi mới ở nước ta”.
Vì điều kiện có hạn về thời gian và năng lực của bản thân sinh viên, nên trong tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót, hạn chế về nội dung cũng như cách thức trình bày. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô trong bộ môn Triết học Mác – Lênin thuộc trường Đại học Ngoại Thương để khắc phục những thiếu sót còn tồn tại.
Em xin chân thành Thank bộ môn kinh tế ngoại thương và cô giáo: ThS. Đoàn Thị Xuân, giảng viên môn Triết học trực tiếp giảng dạy đã giúp đỡ hoàn thiện đề tài này.
Hà nội, ngày 25-04-2005
Sinh viên
B, NỘI DUNG
KHÁI QUÁT VỀ LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, QUAN HỆ SẢN XUẤT
Lực lượng sản xuất là gì?
Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quá trình sản xuất. Lực lượng sản xuất thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất. Lực lượng sản xuất vao gồm người lao động với kỹ năng lao động của họ và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. Trong quá trình sản xuất, sức lao động của con người và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động kết hợp với nhau tạo thành lực lượng sản xuất.
Mác đã trình bày hết sức rõ ràng quan điểm của mình về các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất của xã hội trong đó bao gồm sức lao động và tư liệu sản xuất. Trong tư liệu sản xuất là tất cả những yếu tố vật chất mà con người sủ dụng để tác động vào đối tượng lao động như công cụ lao động, nhà xưởng, phương tiện lao động…Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, “lực lượng sản xuất hang đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động” cho dù những tư liệu lao động được tạo ra từ trước có sức mạnh đến điều và đối tượng lao động có phong phú như thế nào. Chính người lao động là chủ thể của quá trình lao động sản xuất, với sức manh và kỹ năng lao động của mình, sử dụng tư liệu lao động, trước hết là công cụ lao động, tác động vào đối tượng lao động để sản xuất ra của cải vật chật.
Con người cùng với quá trình lao động sản xuất, sức mạnh và kỹ năng lao động ngày càng được tăng lên, đặc biệt là trí tuệ của con người khong ngừng phát triển, hàm lượng trí tuệ cuả lao động ngày càng cao. Ngày nay cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật đã làm cho lao động trí tuệ ngày càng đóng vai trò chính yếu.
Lịch sủ loài người được đánh dấu bởi các mốc quan trọng trong sự phát triển của lực lượng sản xuất trước hết là công cụ lao đông. Con người từ chỗ kiếm sống bằng săn bắt hái lượm sang hoạt động lao động thích nghi với tự nhiên và dần cải tạo tự nhiên.Từ sản xuất nông nghiệp lạc hậu chuyển lên cơ khí hoá sản xuất. Sự phát triển trong giai đoạn này không chỉ giưói hạn ở việc tăng một cách đáng kể số lượng thuần tuý với các công cụ đã có mà chủ yếu là ở việc tạo ra những công cụ hoàn toàn mới sử dụng ít dử dụng cơ bắp con người. Công cụ lao động do con người sáng tạo ra là “sức mạnh củ tri thức đã được vật thể hoá”, nó “nhân” sức mạnh của con người trong quá trinh lao động sản xuất. Công cụ lao động là yếu tố đoọng nhất của lực lượng sản xuất. Cùng với quá trình tích luỹ kinh nghiệm, với những phát minh và sáng chế kỹ thuật, công cụ không ngừng được thay thế và hoàn thiện hơn. Có thể nói chính sự cải tiến và hoàn thiện không ngừng này đã làm biến đổi tư liệu sản xuất và là nguyên nhân sâu xa của mọi biến đổi xã hội. Trình độ phát triển của công cụ lao động là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, là tiêu chuẩn phân biệt các thời đại kinh tế trong lịch sử.
ở nước ta từ trước tới nay nên kinh tế lấy nông nghiệp làm chủ yếu nên trình độ khoa học kỹ thuật kém phát triển. Hiện thời chúng ta đang được kế thừa những lực lượng sản xuất vừa nhỏ nhoi, vừa lạc hậu so với trình độ chung của thế giới, hơn nữa nó vừa trải qua những thời kỳ bị kìm hãm phát triển trong nền kinh tế quan liêu bao cấp. Tuy vậy nhưng chúng ta đang ở trong giai đoạn mới trong sự phát triển của cáh mạng khoa học kỹ thuật đang chứng kiến những biến đổi to lớn của cách mạng trong công nghệ. Tại đại hội VI đã vạch ra đường lối kinh tế Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là “đẩy mạnh công nghiệp hoá Xã hội chủ nghĩa, xây dụng cơ sở vật chất – kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội, đưa nên kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn Xã hội chủ nghĩa … Làm cho nước Việt Nam trở thành một nước Xã hội chủ nghĩa có kinh tế công- nông nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh hạnh phúc”. Chính điều này đòi hỏi chúng ta lựa chọn một một mặt tận dụng cái hiện có mặt khác nhanh chóng tiếp thu cái mới do thời đại tạo ra nhằm dùng chúng để nhân nhanh các nguồn lực từ bên trong.
Quan hệ sản xuất là gì?
Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất (sản xuất và tái sản xuất xã hội) Quan hệ sản xuất gồm ba mặt: Quan hệ về sở hữu đối với tư liệu sản xuất, quan hệ trong tổ chức và quản lý sản xuất, quan hệ trong phân phối sản phẩm sản xuất ra.Cụ thể là:
Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất tức là quan hệ giữa người đối với tư liệu sản xuất.
Chế độ tổ chức và quản lý sản xuất, kinh doanh, tức là quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trao đổi của cải vật chất như phân công chuyên môn hoá và hợp tác hoá lao động quan hệ giữa người quản lý với công nhân.
Chế độ phân phối sản xuất, sản phẩm tức là quan hệ chặt chẽ với nhau và cùng một mục tiêu chung là sủ dụng hợp lý và có hiệu quả tư liệu sản xuất để làm cho chúng không ngừng được tăng trưởng, thúc đẩy tái sản xuất mở rộng, nâng cao phúc lợi người lao động. Đóng góp ngày cang nhiều cho nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Lịch sủ phát triển của nhân loại đã chứng kiến có ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement