Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranmainhatk5
#679856

Download Tiểu luận Quan điểm toàn diện trong việc xây dựng nền kinh tế mới ở Việt Nam miễn phí

Chuyển đổi sang kinh tế thị trường có nội dung cốt lõi trong quá trình tiền tệ hoá nền kinh tế là thay thế các công cụ hiện vật bằng các công cụ giá trị, là quá trình chuyển một nền kinh tế phi thị trường, không mang bản chất giá trị sang nền kinh tế thị trường vận động theo cơ chế giá trị và giá cả. Về phương diện chính sách, sự thay đổi đó có nghĩa là các công cụ kế hoạch hoá được thay thế bằng các công cụ chính sách mới, công cụ thị trường mang tính khách quan.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ản xuất kinh doanh, đặc biệt những yếu kém trong thể chế tài chính tín dụng là lực cản của quá trình chuyển đổi.
CCTT còn thiếu đồng bộ, có sự không ăn khớp giữa hai thị trường: thị trường hàng hoá thì phát triển khá mạnh mẽ trong khi thị trường các nhân tố sản xuất thì có sự lạc hậu khá lớn.
Thêm nữa, sự hình thành và vận động của nềnn KTTT còn mang nhiều yêu tố tự phát, cơ chế vận hành thô sơ tạo điều kiện cho làm ăn bất chính; cơ chế quản lý thì đổi mới thiếu triệt để tạo mội trường thuận lợi cho tệ nạn tham nhũng và các mặt tiêu cực của thị trường phát sinh, phát triển.
c/ CCTT có sự quản lý của Nhà nước trong nền kinh tế định hướng XHCN là vấn đề vẫn còn mới mẻ, chưa có tiền lệ trong lịch sử và không có mô hình vạch sẵn. Do vậy không thể ngay từ đầu hình dung toàn bộ các chi tiết của mô hình thị trường; cũng không thể vạch ngay được một lịch trình cứng nhắc của bước chuyển mà phải vừa thực hiện CCTT vừa tổng kết để tiếp tục thực hiện.
d/ Chúng ta chủ chương chuyển sang CCTT trên cơ sở ổn định chính trị; lấy ổn định chính trị làm tiền đề cho ổn định và cải cách kinh tế; mặt khác cũng cũng nhận thức rõ phải đổi mới mạnh mẽ trong kĩnh vực hành chính, trên cơ sở đổi mới quản lý Nhà nước, tiếp tục ổn định chính trị đưa cải cách tiến lên một bước tiến mới, kiên định phát triển kinh tế-chính trị theo con đường XHCN.
Định hướng XHCN là không thay đổi, tuy vậy cũng có những nhận thức mới về chủ nghĩa xã hội, khẳng định rằng CNXH có thể sử dụng những công cụ phổ biến mà CNTB đã từng sử dụng như thị trường , các quan hệ hàng hoá-tiền tệ, quy luật giá trị v.v.. cho mục tiêu của mình.
Xuất phát từ thực tế thị trường nước ta đang trong thời kì hình thành và phát triển, trong nó còn tồn tại những yếu tố mất ổn định. Từ chỗ nền kinh tế thực chất từ lâu là nền kinh tế nhiều thành phần, nên đã không chủ chương tư nhân hoá một cách tràn làn, mà chủ chương phát triển một nền kinh tế nhiều thành phần và xây dựng thành phần kinh tế quốc doanh làm chỗ dựa của Nhà nước ở các khâu và các lĩnh vực then chốt để nhằm ổn định cho định hướng thị trường.
Đảng ta khảng định vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm chính sách xã hội, xử lý hài hoà giữa tăng trưởng và ổn đinh; giữa phát triển kinh tế với việc thực hiện những chính sách xã hội và công bằng xã hội. Thêm nữa để tiếp tự thực hiện phương châm ổn định để phát triền, Nhà nước ta phải đổi mới hơn nữa, nhận thức rõ vai trò của mình trong điều kiện mới, phải thay đổi chất lượng, tác phong của bộ máy, chuyển tử tác phong chỉ huy mệnh lệnh sang tác phong hỗ trợ, tạo môi trường phuận lợi cho thị trường phát triển. Điều đó nói lên tầm quan trọng đặc biệt của Nhà nước XHCN trong hoạt động của thị trường nước ta.
3. đặc điểm của thị trường tài chính việt nam hiện nay.
Với tư cách là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán quyền sử dụng các nguồn tài chính, thông qua những cách giao dịch, các công cụ và dịch vụ tài chính nhất định. thị trường tài chính (TTTC ) là tổng hòa các quan hệ cung- cầu về vốn và được phân thành 2 loại: thị trường vốn ngắn hạn(thị trường tiền tệ) và thị trường vốn dài hạn.
Nhưng nhìn chung, TTTC dù ngắn hạn hay dài hạn, đều ngày càng mang tính mở và có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế – xã hội hiện đại cả ở cấp độ quốc gia, cũng như quốc tế. TTTC việt nam được hình thành trong thời kỳ đổi mới, ngày càng gia tăng về quy mô, đồng bộ về cơ cấu, hiện đại hơn về công nghệ, nghiệp vụ và cũng ngày càng khẳng định đậm nét hơn vị thế không thể thiếu được trong tổng thể nền kinh tế thi trường, đặc biệt là trong tạo động lực định hướng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cả hiện tại lẫn tương lai. Do nhiều yếu tố khách quan mà TTTC việt nam hiện nay có một số đặc điểm sau:
Thứ nhất, TTTC chưa phát triển đồng bộ về cơ cấu, chưa đồng bộ về trình độ giữa các bộ phận hợp thành.
Thứ hai, quy mô thi trường còn nhỏ, các hàng hóa và dịch vụ tài chính còn cùng kiệt nàn, đơn giản và tính chuyên nghiệp chưa cao.
Thứ ba, thị trường tài chính còn tập trung vào “sân chơi” và đối tác thuộc khu vực kinh tế nhà nước, chưa có sự liên thông và mở rộng trong cả nước cũng như với nước ngoài.
Thứ tư, thị trường tài chính hoạt động chưa mang tính thị trường cao và chưa gắn đồng bộ với các thị trường khác trong nền kinh tế, hơn nữa TTTC dường như còn hoạt động một cách đơn độc thiếu gắn kết đồng bộ với nhiều thị trường và các hoạt động kinh tế - xã hội lớn khác.
Thứ năm, thị trường tài chính đang từng bước được xây dựng, củng cố và phát triển phù hợp quá trình chuyển đổi cơ chế và đáp ứng các cam kết hội nhập và thông lệ quốc tế.
II. VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI KINH TẾ
Đổi mới là một chương trình cải cách toàn diện các mặt của đời sống xã hội do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng vào thập niên 1980. Chính sách đổi mới được chính thức thực hiện từ Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam lần VI, năm 1986.
Đổi mới về kinh tế được thực hiện trước tiên. Trong những năm đầu thế kỷ 21, Việt Nam mới bắt đầu thực hiện đổi mới trên các mặt khác: xã hội, chính trị, tư duy, cơ chế, văn hoá…
Đổi mới ở Việt Nam tương tự quá trình cải tổ của các nước Đông Âu, cải cách Khai Phóng ở Trung Quốc và đổi mới ở Lào.
1. vận dụng quan điểm trong triết học Mác-Lê nin vào hoạt động.
Ta biết, khi lý luận của triết học Mác-Lênin chưa ra đời đã có những hoạt động kinh tế nhưng do chưa nắm bắt được các quy luật khách quan của thế giới nên các hoạt động kinh tế còn mò mẫm và bị các quy luật tự nhiên chi phối dẫn đến năng suất lao động đạt được không cao. Từ khi triết học Mác-Lênin ra đời. Các quan điểm đúng đắn của nó đã chở thành cơ sử lý luận làm kim chỉ nam cho lĩnh vực hoạt đông kinh tế. Các nhà hoạt động kinh tế trên thế giới đã áp dụng quan điểm trong triết học Mác-Lênin hay chính là phép duy vật biện chứng vào thực tiễn hoạt động của mình. Nhờ có quan điểm này,họ đã nắm bắt các quy luật khách quan của giới tự nhiên. Từ đó làm chủ các quy luật và biến các quy luật đó từ chỗ chi phối các hoạt động kinh tế đến chỗ bị các hoạt động kinh tế chi phối.
Lúc này các quy luật kinh tế lại trở thành yếu tố phục vụ con người. Việc vận dụng vào tổ chức quản lý kinh tế gồm một số nhuyên lý sau:
Một là: trong nền kinh tế không có một sự kiện nào ở trạng thái cô lập tách rời với sự kiện khác .
Hai là: Các thị trường hàng hoá cụ thể không tồn tại ở trạng thái cô lập tách rời. Do đó cần phân loại, đánh giá các mối liên hệ có thể điều chỉnh cho nền kinh tế đi đúng hướng.
Ba là : Bản thân nền kinh tế cũng không tồn tại trong trạng thái cô lập mà trong mối quan hệ quy định lẫn nhau giữa các lĩnh vực kinh tế-chính trị-ngoại giao- khoa học công nghệ .....
Vậy mọi sự kiện kinh t
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement