Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nana_InLove
#679838

Download Tiểu luận Trình bày các yếu tố để hình thành nên Đảng cộng sản Việt Nam miễn phí





Việt Nam quốc dân đảng thành lập thàng 12-1927 từ nhóm hạt nhân đầu tiên là Nam đồng thư xã, một nhà xuất bản tíên bộ do Phạm Tuấn Tài lập ra hồi đầu năm 1927. VNQDĐ do Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài sáng lập là một đảng chính trị theo xu hướng cách mạng tư sản dân chủ. Mục tiêu của VNQDĐ nhằm: đánh đuổi giắc Pháp, đánh đổ ngôi vua, sau cùng chưa bao giờ trở thành hệ thống trong cả nước, thành phần đảng viên lại phức tạp, tổ chức lỏng lẻo, ít có cơ sở quần chúng. Vì vậy nó chỉ hoạt động thành một phong troà rộng lớn. Việt Nam quốc dân đảng sớm bị thực dân Pháp khủng bố. Nhiều cơ sở của đảng bị vỡ. Nhiều cán bộ quan trọng của cơ sở đảng bị bắt. Bị động trước tình thế, mặc dù hệ thống tổ chức của đảng chưa được xây dung xong, nhưng các yếu nhân của đảng đã quyết định dốc hết lực lượng để thực hiện trận đấu tranh sống chết nếu” không thành công thì thành nhân”. Cuộc khởi nghĩa của VNQDĐ nổ ra đêm 9-2-1930 ở Yên Bái và một vài địa phương ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Binh đã bị thực dân Pháp nhanh chóng dập tắt. Cuộc khởi nghĩa đó biểu thị tính chất hăng hái bang bột nhất thời của tầng lớp tiểu tư sản và trí thức. Nó còn biểu lộ tính chất non yếu và không vững chắc của phong trào dân tộc dân chủ theo khuyng hướng tư sản dưới ngọn cờ của Việt Nam quốc dân đảng đã không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giảI phóng dân tọc của nhân dân ta, không đủ sức đương đầu trước sự đàn áp khủng bố của kẻ thù. Vai trò của VNQD Đ trong phong trào dân tộc vừa mới nhóm đã vĩnh viễn chấm dứt cùng với sự thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên Bái.



Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

Đề 1: Trình bày các yếu tố để hình thành nên ĐCSVN.
Lập giàn ý:
3 yếu tố để hình thành nên ĐCSVN là:
Đường
lối CM
của
Lênin
Hình thành nên
ĐCSVN
Giai cấp
Công nhân
Phong trào
Chủ nghĩa
Yêu nước
Bởi vậy mà Giai cấp công nhân và các phong trào yêu nước trên đất nước Việt Nam được ví như là một mảnh đất mầu mỡ. Và con đường cách mạng của Mác-Lênin lại được xem như một hạt mầm. Nguyễn ái Quốc là người đã mang hạt mầm đó reo nên mảnh đất mầu mỡ. Và thành quả của nhủ nghĩa cộng sản.
BàI làm.
I.Quá trình diễn biến bối cảnh lịch sử :
Vào giữa thế kỷ XIX, nước Việt Nam đã bị thực dân Pháp xâm lược, mở đầu bằng cuộc tấn công vào cảng Đà Nẵng. Sau khi hoàn thành việc xâm lược và bình định vũ trang, thiết lập bộ máy thống trị trên toàn bộ đất nước ta, thực d0n Pháp tiến hành những cuộc khai thác thuộc địa nhằm cướp đoạt tài nguyên, bóc lộp nhân công rẻ mạt, cho vay nặng lãi, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của chính quốc. Chính sách thuộc địa của Pháp ở Việt Nam và cả Đông Dương là chuyên chế về chính trị, kìm hãm và nô dịch về văn hoá, bóc lộp nặng nề về kinh tế, nhằm đem lại lợi nhuận tối đa cho bọn tư bản long đoạn Pháp, chứ không phải đem đến cho nhân dân các nước Đông Dương sự” khai hoá văn minh”,” khai hoá và cải tạo theo kiểu phương Tây”! Cái mà chúng thường rêu rao gọi là” sứ mạng khai hoá” chính là sự khai thác thuộc địa cảu bọn thực dân bằng lưỡi lê, họng súng, giá theo cổ và hãm hiếp phụ nữ. Nói về các” nhà khai hoá” thực dân, Hồ Chí Minh tong vạch rõ:” Khi người ta đã là một nhà khai hóa thì người văn minh nhất” và nếu dân bản xứ không nhịn nhục được phải vùng lên, thì các nhà khai hoa” đưa quân đội, song liên thanh, súng cối và tàu chiến đến. Người ta bắn bớ và bỏ tù hàng loạt. Đầy, công cuộc khai hoá là nhân từ như thế đấy”
Điều cơ bản để tiến hành khai thác thuộc địa là phải đầu tư, xuất khẩu tư bản đến các nước này. Năm 1890, đế quốc Pháp đầu tư ra nước ngoài 20 tỷ phrăng, đến năm 1914 tăng lên 60 tỷ phrăng. Chỉ tính riêng ở Đông Dương, từ năm 1860 đến năm 1912, qua hình thức cho vay, chính phủ Pháp và các tập đoàn tư bản ngân hàng Pháp đã đầu tư 499 tỷ phrăng.
Hậu quả của 4 sự xuất khẩu tư bản và du nhập chủ nghĩa tư bản theo kiểu thực dân vào nước ta đã đem lại những biến đổi sâu sắc về kinh tế, xã hội và giai cấp. Mặc dù đế quốc Pháp vẫn duy trì cách bóc lột kinh tế cũ theo kiểu phong kiến ở nông thôn với mưu đồ sử dụng giai cấp địa chủ làm tay sau 0ho chúng, song, một khi cách thống trị tư bản thực dân đã trùm lên toàn bộ đất nước ta, thì tất cả trong quỹ đạo phát triển của chủ nghĩa tư bản theo kiểu thực dân và phải biến chuyển theo qúa trình ấy. Xã hội Việt Nam vì vậy từ chế độ phong kiến độc lập đã chuyển thành chế độ thuộc địa.
Dưới chế độ đó, nền kinh tế Việt Nam bị kìm hãm nặng nề, do đó tiến triển rất chiểm chạp và què quặt. Do cách bóc lột phong kiến vẫn còn được duy trì một phần để phục vụ cho chủ nghĩa thực dân, cho nên nền kinh tế Việt Nam nói chung mang tính chất tư bản thực dân, nhưng đồng thời còn mang một phần tính chất phong kiến.
Các mâu thuẫn của xã hội Việt Nam đều do tính chất trên đây chi phối. Dưới ách thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản vốn có trong lòng xã hội Việt Nam phong kiến cũ là mâu thuẫn giữa nhân dân ta, trước hết là nông dân, với giai cấp địa chủ phong kiến không mất đi, mà vẫn tiếp tục tồn tại, tuy không còn hoàn toàn giống như trước. Bên cạnh mâu thuẫn này, xuất hiện một mâu thuẫn mới bao trum lên tất cả, đó là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tọc ta với đế quốc thực dân Pháp. Mâu thuẫn này ngày càng mở rộng, gay gắt thêm. Mâu thuẫn này vừa là mâu thuẫn cơ bản đồng thời vừa là mâu thuẫn chủ yếu cảu xã hội Việt Nam- một xã hội thuộc đIạ của Pháp. Sự áp bức bóc lột và sự chà đạp quyền độc lập dân tộc càng tăng thì sự phản kháng và đấu tranh dân tộc càng mạnh, càng quyết liệt. Thái độ, vị trí của các giai cấp ở Việt Nam bao gồm nông dân, công nhân, tiểu tư sản, tư sản, và cả một bộ phận trong giai cấp địa chủ đối với bọn cướp nước đều bị mâu thuẫn này chi phối. Phong trào dân tộc ở Việt Nam về cơ bản diễn biến trên cơ sở những đIều kiện chính trị, kinh tế- xã hội đó và trong sự tác động chung của cảnh quốc tế trong từng thời kỳ lịch sử.
II- các phong trào dân tộc theo khuyng hướng chính trị tư sản và tiểu tư sản thành thị trước ngày đảng cộng sản việt nam ra đời và kết cục của nó
Từ lâu đời dân tọc Việt Nam vốn có một truyền thống yêu nước nồng nan, một tinh thần đấu tranh anh hùng và bất khuất. Từ khi thực dân Pháp nổ song xâm lược, nhân dân ta đã đứng lên kháng chiến không ngừng để bảo vệ nền đọc lập dân tộc: phong trào chống Pháp ở Nam Kì( 1861- 1868), phong trào Cần vương ở Trung kỳ và Bắc kỳ( 1885-1895), khởi nghĩa Yên Thế ỏ Bắc kỳ (1885-1913). Song các phong trào đó đều lần lượt bị thực dân Pháp đàn áp.
Vào đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thực tính của châu ácùng với phong trào dân chủ tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thực tỉnh Phương Đông. Hàng trăm triệu người đã hướng về một cuộc sống mới với ánh sáng tự do. Phong trào dân tọc ở Việt Nam cũng bắt đầu hoá nhập vào cao trào Phương Đông thức tỉnh trên cơ sở một xã hội với kết cấu giai cấp đã biết chuyển theo một trào lưu tư tưởng mới mang nội dung và hình thức tổ chức chính trị mới.
ở Việt Nam, đầu thế kỷ XX, trào lưu dân chủ tư sản qua các sách báo mới của Trung Quốc đã dội vào nước ta tiêu biểu là tư tưởng cải lương của Lương KhảI Siêu, Khang Hữu Vi… Tư tưởng cách mạng của giai cấp tư sản Pháp trong thời kỳ đang phát triển tiến bộ với các đại biểu Rút- Xô( Rousseau), Mông- te- ski- ơ( montesquieu), Vôn- te( Voltaire)…, nhưng khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác áI của cách mạng Pháp 1789 cũng được xâm nhập vào. Nước Nhật Bản duy tân và tự cường cũng đã có sức hút mạnh đối với các sĩ phu yêu nước và tiến bộ của Việt Nam.
Phong trào đấu tranh dân tộc nhờ đó lại tiếp tục sôI động dưới sự đề xướng và tập hợp của nhiều tổ chức chính trị theo khuynh hướng dân chủ tư sản mang các màu sắc và mức độ khác nhau. Cho đến những năm trước chiến tranh thế giới ở nước ta đã có:
- Phong trào Đông du( 1906- 1908) do nhà yêu nước Phan Bội Châu lãnh đạo. Đây là phong trào mở đầu cho cuộc vận động giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản . Phong trào Đông du đã đưa được một số thanh niên tiên tiến đI du học và đã dùng văn thơ yêu nước để thức tỉnh quốc dân. Cuộc vận động Đông du chỉ diễn ra được mấy năm và đã bị thực dân Pháp bóp chết. Những du học sinh Việt Nam bị trục xuất ra khỏi Nhật và cả cụ Phan cũng phaỉ rời khỏi đất nước này.
- Phong trào Đông kinh nghĩa thục( 1907) diễn ra khá sôI nổi, dưới các hình thức tuyên truyền cải cách...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement