Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By co0ol_booblackool_co0ol
#679836 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA 2
I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN 2
1-/ VIỆC LÀM: 2
2-/ DÂN SỐ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ: 2
3-/ NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM: 2
4-/ NGƯỜI THẤT NGHIỆP: 3
5-/ TỶ LỆ NGƯỜI CÓ VIỆC LÀM: 3
6-/ TỶ LỆ NGƯỜI THẤT NGHIỆP: 3
II-/ ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA: 3
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN
NƯỚC TA HIỆN NAY 5
1-/ VIỆT NAM LÀ MỘT NƯỚC NÔNG NGHIỆP CÓ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG NÔNG THÔN
KHÁ ĐÔNG ĐẢO: 5
2-/ MẶC DÙ CÓ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG ĐÔNG ĐẢO VỀ SỐ LƯỢNG, SONG CHẤT LƯỢNG NGUỒN
LAO ĐỘNG NÔNG THÔN LẠI HẾT SỨC KHIÊM TỐN, NẾU KHÔNG MUỐN NÓI LÀ CÒN YẾU KÉM: 7
3-/ VỀ CƠ CẤU KINH TẾ, PHÂN BỐ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LAO ĐỘNG: 9
4-/ TIẾN TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ NÔNG THÔN ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC THỰC HIỆN, NHẰM TIẾN TỚI MỘT NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG, CÔNG BẰNG XÃ HỘI ĐƯỢC THỰC HIỆN. NÓ KHÔNG TÁCH RỜI VỚI VIỆC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO BỞI NGƯỜI NGHÈO Ở NÔNG THÔN CHIẾM PHẦN LỚN TRONG SỐ NGƯỜI NGHÈO CỦA CẢ NƯỚC. 11
5-/ LUỒNG DI DÂN TỰ DO TỪ NÔNG THÔN RA ĐÔ THỊ NGÀY CÀNG TĂNG. TRONG LUỒNG
DI DÂN GỒM CÓ NGƯỜI DI DÂN THÔNG THƯỜNG VÀ NGƯỜI DI DÂN TẠM THỜI: 12
CHƯƠNG III: NHỮNG GIẢI PHÁP CHÍNH ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG KHU VỰC NÔNG THÔN 14
1-/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI NÓI CHUNG, PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG
NÔNG THÔN NÓI RIÊNG NHẰM TẠO MỞ VIỆC LÀM. 14
2-/ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN PHẢI GẮN BÓ HỮU CƠ VỚI PHÁT TRIỂN
CHẤT LƯỢNG LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG: 15
3-/ VẤN ĐỀ TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG Ở NÔNG THÔN KHÔNG THỂ TÁCH RỜI KHỎI
VẤN ĐỀ HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ CHO SẢN XUẤT, KINH DOANH: 16
4-/ CẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐA DẠNG HOÁ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP: 17
5-/ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ, CƠ CẤU LAO ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ
Ở NÔNG THÔN: 18
6-/ CÁC BIỆN PHÁP VỀ VIỆC LÀM LIÊN QUAN ĐẾN XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO Ở NÔNG THÔN: 20
7-/ PHÁT TRIỂN CÁC TRUNG TÂM THÔNG TIN DỊCH VỤ VỀ VIỆC LÀM: 21
KẾT LUẬN 23
TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

Lời nói đầu
Nền kinh tế nước ta trong những năm qua đã đạt được những thành tích đáng kể, nhất là kinh tế nông nghiệp và nông thôn. Đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn nước ta đã có nhiều thay đổi. Bên cạnh những thành quả đạt được đó, một trong những vấn đề xã hội bức xúc nhất vẫn là giải quyết việc làm cho người lao động nông thôn.
Không có việc làm, nguồn nhân lực sẽ bị lãng phí, tăng trưởng kinh tế bị kìm hãm, thu nhập của người lao động giảm sút, tệ nạn xã hội và tội phạm phát triển dẫn đến mất ổn định về kinh tế xã hội.
Chính vì vậy, đề án này không có tham vọng trình bày tất cả các khía cạnh liên quan đến phát triển nông thôn nói chung mà chỉ có ý định trình bày một số vấn đề liên quan đến lao động và việc làm cho người lao động ở nông thôn nước ta hiện nay.

CHƯƠNG I
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM VÀ ẢNH HƯỞNG
CỦA VIỆC LÀM Ở NÔNG THÔN TỚI PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI NƯỚC TA
I-/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN:
1-/ Việc làm:
Việc làm theo quy định của Bộ Luật lao động là những hoạt động có ích không bị pháp luật ngăn cấm và đem lại thu nhập cho người lao động (Điều 13 - Chương II - Bộ Luật lao động).
2-/ Dân số hoạt động kinh tế:
Là những người đủ 15 tuổi trở lên đang có việc làm hay không có việc làm nhưng có nhu cầu làm việc.
3-/ Người có việc làm:
Là những người đang hoạt động trong nền kinh tế quốc dân để nhận tiền công - tiền lương, lợi nhuận; Người có việc làm nhưng không có thu nhập, lợi nhuận đó là những người làm việc trong gia đình mình và những người trước đó có việc làm nhưng trong tuần lễ điều tra không có việc làm.
3.1. Người đủ việc làm:
Bao gồm những người có số giờ làm việc trong tuần lễ trước điều tra lớn hơn hay bằng 40 giờ; hay những người có số giờ làm việc nhỏ hơn 40 giờ nhưng không có nhu cầu làm thêm; hay những người có số giờ làm việc nhỏ hơn 40 giờ những được pháp luật quy định (đối với những lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm).
3.2. Người thiếu việc làm:
Gồm những người trong tuần lễ trước điều tra có tổng số giờ làm việc dưới 40 giờ; hay có số giờ làm việc nhỏ hơn quy định (đối với những người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm) nhưng có nhu cầu làm thêm giờ và sẵn sàng làm việc nhưng không có việc để làm.
4-/ Người thất nghiệp:
Là những người đủ 15 tuổi trở lên trong nhóm dân số hoạt động kinh tế mà trước tuần lễ điều tra không có việc làm và họ có hoạt động đi tìm việc làm hay không đi tìm việc làm vì lý do không biết tìm việc ở đâu; hay những người trong tuần lễ điều tra có tổng số giờ làm việc dưới 8 giờ hay 183 ngày trên 12 tháng muốn làm việc nhưng không tìm được việc làm.
5-/ Tỷ lệ người có việc làm:
Tỷ lệ người có việc làm là phần trăm của số người có việc làm so với dân số hoạt động kinh tế.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1025017 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement