Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Arielo
#679821 Link tải luận văn miễn phí cho ae
A. MỞ ĐẦU .1
I.Lý do chọn đề tài 1
II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài .2
III. Giới hạn của đề tài .2
IV. Phương pháp nghiên cứu .2
B.NỘI DUNG .3
Chương I. Những quan điểm về sứ mệnh của giai cấp công nhân .4
1.Khái niệm về giai cấp công nhân .4
2. Định nghĩa giai cấp công nhân .5
3. Vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân: .5
4.Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân .8
4.1 Những điều kiện khách quan cơ bản quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân .8
4.2 Nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân 9
Chương II:Giai cấp công nhân Việt Nam và sự phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo định hướng XHCN
.11
1. Sự ra đời và phát triển của giai cấp công nhân Việt Nam .11
2. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa .12
3.Giai cấp Công nhân Việt Nam trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa .14
3.1Thực trạng giai cấp công nhân hiện nay .14
3.2 Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm củng cố và phát triển giai cấp công nhân hiện nay .16
C. KẾT LUẬN 23
D. Tài liệu tham khảo 25
A. MỞ ĐẦU
I.Lý do chọn đề tài
Lịch sử đấu tranh giai cấp để xây dựng một xã hội văn minh hạnh phúc và giàu mạnh qua các thời kỳ để chứng tỏ giai cấp Công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, thay mặt cho các giáo tầng khác trong xã hội.
Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Bọn cơ hội và các thế lực chống cộng có cơ hội mới để phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội. Vì vậy vấn đề là sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, nhất là trong bối cảnh lịch sử mới đang được đặt ra một cách bức thiết trên cả phương diện lý luận lẫn thực tế.
Trong công cuộc hiện nay, công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa diễn ra trên toàn thế giới, chủ nghĩa xã hội đang ở thời kỳ thoái trào, thời đại ngày nay vẫn đang là thời đại quá độ từ Chủ nghĩa Tư Bản lên Chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới còn đang có nhiều biến động và tiêu cực. Thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân được đặt ra càng bức thiết hơn bao giờ hết, kể cả trên phương diện lý luận lẫn thực tiễn.
Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô cùng trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội mới tiến bộ, giải phóng giai cấp mình đồng thời giải phóng toàn nhân loại trên phạm vi toàn thế giới. Ngày nay đứng trước tình hình phát triển mới của đất nước và thế giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhiều ý kiến đặt ra cho việc xây dựng và phát triển giai cấp công nhân. Đảng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam vẫn là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) đất nước. Vì thế, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ thể hiện rõ trong các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc mà đây còn là mộ trong những đề tài nghiên cứu khoa học của nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử và của nhiều thế hệ công nhân, sinh viên. Vì vậy, bản thân tui mạnh dạng chọn đề tài “sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta”

II. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài
Góp phần làm sáng tỏ nhận thức và tầm hiểu biết của sinh viên về lý luận về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Đi sâu phân tích, nghiên cứu có hệ thống các quan điểm và liên hệ thực tế tình hình giai cấp công nhân ở Việt Nam trong sự nghiệp CNH-HĐH
III. Giới hạn của đề tài
Đề tài nằm trong phạm vi nghiên cứu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay.
IV. Phương pháp nghiên cứu
Tìm hiểu, khái quát đề tài.
Sưu tầm sách báo nói về sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa.
Kết hợp phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử
V. Đóng góp của đề tài
Thông qua đề tài này chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiệm vụ, vai trò cũng như sứ mệnh trọng đại của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước

B.NỘI DUNG

CHƯƠNG I. Những quan điểm về sứ mệnh của giai cấp công nhân

Nói một cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại thoát khỏi áp bức, bóc lột, cùng kiệt nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh.
Ph.Ănghen viết: “Thực hiện sứ mệnh giải phóng thế giới ấy, đó là sứ mệnh của giai cấp vô sản hiện đại”. V.I.Lênin cũng chỉ rõ: “Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa”.
Theo lý luận của C.Mác, giai cấp công nhân trước hết phải là sản phẩm của nền sản xuất công nghiệp hiện đại. Sự trưởng thành của giai cấp công nhân phải gắn liền với sự phát triển của nển sản xuất đại công nghiệp, với ý nghĩa đó, giai cấp công nhân phải là những người thực sự có trình độ chuyên môn và năng lực trí tuệ cao, bộ phận ưu tú và là lực lượng tiên phong nhất so với giai cấp và các tầng lớp khác của xã hội. Có thể hiểu một cách tổng quát, đó là giai cấp công nhân trí thức. Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, do quy luật phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản gắn đặc điểm của thời kỳ này. V.I.Lênin đã phát hiện ra qui luật đặc thù của cách mạng vô sản. Người chỉ ra rằng cách mạng vô sản có thể nổ ra và thắng lợi thậm chí ở một nước công nghiệp chưa phát triển trong hệ thống tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, ngay sau khi cách mạng vô sản giành thắng lợi, để thiết lập nền chuyên chính ấy không thể là của toàn bộ giai cấp công nhân nói chung, nó là của bộ phận công nhân ưu tú và tiên tiến nhất: công nhân công nghiệp, công nhân thành thị, Người viết: “Nhân tố đảm bảo thắng lợi của chuyên chính vô sản, xét đến cùng, chính là ở năng suất lao động cao và tiêu chí về một nền dân chủ kiểu mới hơn hẳn, vượt trội so với chủ nghĩa tư bản”.
1.Khái niệm về giai cấp công nhân
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#992956 Đừng đăng email nhé. link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement