Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Walsh
#679800

Download Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin và câu hỏi ôn tập miễn phí

Chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa; việc xâm lược, áp bức và đô hộ, khai thác thuộc địa, vơ vét tài nguyên ở nhiều quốc gia gây ra nhiều mâu thuẫn gay gắt. Đó là mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản với giai cấp công nhân; mâu thuẫn giữa các nước đế quốc xâm lược với các nước bị xâm lược; mâu thuẫn giữa các nước tư bản, đế quốc với nhau; mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ, tư sản với nông dân ở các nước thuộc địa v.v làm cho phong trào chống đế quốc bảo vệ độc lập có thể xảy ra ở những mâu thuẫn thứ yếu nhất.
Hệ tư tưởng của giai cấp công nhân phải được Đảng Cộng sản truyền bá rộng rãi, thức tỉnh phong trào yêu nước của nhân dân các nước thuộc địa tạo nên sự trưởng thành của giai cấp công nhân và nhân dân lao động. Tác động của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, của lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin làm thức tỉnh phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

. Trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, các ông chỉ rõ “các giai cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp vô sản là sản phẩm của bản thân nền đại công nghiệp” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.610
; “công nhân là một phát minh của thời đại mới, giống như máy móc vậy (…) công nhân Anh là đứa con đầu lòng của nền công nghiệp hiện đại” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.12, tr.11
. Điều này cho thấy, giai cấp công nhân ra đời và phát triển cùng với nền sản xuất công nghiệp, họ là người trực tiếp điều hành và sử dụng công cụ lao động, là đại biểu của lực lượng sản xuất tiên tiến, hiện đại, lao động của họ là nguồn gốc tạo ra sự giàu có cho xã hội.
2) Về vị trí của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa, giai cấp công nhân là người không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư. Chính thuộc tính này đã biến giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản và dựa và đây mà C.Mác và Ph.Ăng ghen còn gọi giai cấp công nhân là giai cấp vô sản trong xã hội tư bản. “Giai cấp tư sản, tức là tư bản mà lớn lên thì giai cấp vô sản, giai cấp công nhân hiện đại - tức là giai cấp chỉ có thể sống với điều kiện kiếm được việc làm, nếu lao động của họ làm tăng thêm tư bản - cũng phát triển theo. Những công nhân ấy, buộc phải tự bán mình để kiếm ăn từng bữa một, là một hàng hoá tức là một món hàng đem bán như bất cứ món hàng nào khác, vì thế, họ phải chịu hết mọi sự may rủi của cạnh tranh, mọi sự lên xuống của thị trường như nhau” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.605
. Giai cấp tư sản đã tước đoạt hết tư liệu sản xuất của người công nhân, biến giai cấp công nhân trở thành một món hàng hoá, vật phụ thuộc hoàn toàn vào máy móc của nhà tư bản.
Căn cứ vào hai thuộc tính trên, chúng ta có thể phân biệt giai cấp công nhân với những người không phải là giai cấp công nhân. Chúng ta có thể coi những người làm công ăn lương phục vụ trong những ngành khác như giáo dục, y tế, văn hoá, dịch vụ (không liên quan trực tiếp đến sản xuất công nghiệp) là những người lao động nói chung, nhưng không thuộc về giai cấp công nhân. Những người lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp là công nhân). Ở các nước đã thực hiện thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (theo nghĩa hẹp: giành chính quyền), đang quá độ lên chủ nghĩa xã hội, giai cấp công nhân là những người làm chủ tư liệu sản xuất, là giai cấp cầm quyền, lãnh đạo cuộc đấu tranh cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
Định nghĩa giai cấp công nhân. Dựa trên hai tiêu chí cơ bản để phân biệt giai cấp công nhân với giai cấp của những người lao động khác trong xã hội tư bản chủ nghĩa, cho đến nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về giai cấp công nhân.
- Quan niệm của Ph.Ănghen định nghĩa “Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán sức lao động của mình, chứ không phải sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào, đó là một giai cấp mà hạnh phúc và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ thuộc vào số cầu về lao động, tức là vào tình hình chuyển biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những biến động của cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại giai cấp vô sản hay giai cấp những người vô sản là giai cấp lao động trong thế kỷ XIX” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.4, tr.456
.
- Quan niệm hiện nay của Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học định nghĩa “Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính xã hội hoá ngày càng cao, là lực lượng sản xuất cơ bản tiên tiến, trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội; là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội” Hội đồng lý luận TƯ… Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb.Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, tr.99
.
Căn cứ vào những tiêu chí để phân biệt giai cấp công nhân và những diễn biến của giai cấp công nhân trong điều kiện lịch sử mới, có thể định nghĩa giai cấp công nhân là giai cấp của những người lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất có trình độ kỹ thuật và công nghệ ngày càng hiện đại; không ngừng vận động, biến đổi cùng với sự biến đổi và phát triển của nền công nghiệp tư bản chủ nghĩa, là người trực tiếp hay gián tiếp vận hành máy móc tạo ra của cải vật chất. Lao động thặng dư của họ là nguồn gốc chủ yếu cho sự giàu có của xã hội.
b. Nội dung và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
Để hiểu sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, trước hết cần tìm hiểu sứ mệnh lịch sử của một giai cấp nói chung. Trong mỗi thời kỳ chuyển biến cách mạng từ hình thái kinh tế-xã hội này sang hình thái kinh tế-xã hội khác cao hơn, luôn có một giai cấp đứng ở vị trí trung tâm, được trao nhiệm vụ lịch sử đóng vai trò lãnh đạo quá trình thực hiện quá trình chuyển biến đó. Giai cấp này có sứ mệnh lịch sử là thủ tiêu xã hội cũ, xây dựng xã hội mới phù hợp với tiến trình khách quan của lịch sử. Sứ mệnh lịch sử của một giai cấp là những nhiệm vụ được lịch sử trao cho giai cấp do địa vị kinh tế-xã hội của giai cấp đó quy định.
Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.
Khi cách sản xuất tư bản chủ nghĩa biểu hiện những khiếm khuyết không thể khắc phục được, giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử là: thủ tiêu chủ nghĩa tư bản, từng bước xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; giải phóng mình đồng thời giải phóng toàn xã hội thoát khỏi tình trạng áp bức bóc lột. Ph.Ăngghen viết “thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy, - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại” C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, 2004, t.20, tr.393
. V.I.Lênin đánh giá cao vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân do C.Mác và Ph.Ăngghen sáng lập và chỉ rõ “Điểm chủ yếu trong học thuyết Mác là ở chỗ nó làm sáng tỏ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa” V.I.Lênin: Toàn tập, 2005, t.23, tr.1
.
nhiều giai đoạn. 1) Giai cấp công nhân phải lật đổ sự thống trị của giai cấp bóc lột, giành lấy chính quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị. 2) Giai cấp công nhân sử dụng chính quyền của mình tiến hành cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội mới trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.
Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lãnh đạo nhân dân lao động thực hiện những bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện khách quan của mỗi nước và cuộc đấu tranh chung diễn ra trên phạm vi toàn thế giới.
Đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:
Sứ mệnh ...
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement