Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By haudau_92
#679796 Link tải miễn phí bộ câu hỏi ôn tập
HỆ THỐNG CÂU HỎI THI HỌC PHẦN
Học phần: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Câu 1 : Chủ nghĩa Mác-Lênin và ba bộ phận lý luận cấu thành của nó?

Câu 1 : Phân tích nội dung định nghĩa vật chất của Lênin. ý nghĩa của định nghĩa đối với sự phát triển của chủ nghĩa duy vật và nhận thức khoa học (Tr.3)
Câu 2 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.4)
Câu 3 : Làm rõ nội dung hai nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.5)
Câu 4 : Phân tích cặp phạm trù cái chung và cái riêng. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.6)
Câu 5 : Trình bày quy luật chuyển hoá từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại. Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động thực tiễn của bản thân. (Tr.7)
Câu 6 : Trình bày quy luật phủ định của phủ định. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này của Việt Nam trong việc lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. (Tr.8)
Câu 7 : Làm rõ vai trò của thực tiễn đối với nhận thức. Từ đó chứng minh rằng con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý là “Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn ? (Tr.9)
Câu 8 : Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Từ đó làm rõ sự vận dụng quy luật này trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. (Tr.11)
Câu 9 : Hàng hoá là gì? Làm rõ các thuộc tính của hàng hoá. Từ đó kể tên những hàng hoá đặc biệt mà em biết và lý giải vì sao nó là hàng hoá đặc biệt? (Tr.12)
Câu 10 : Làm rõ nội dung và tác động của quy luật giá trị. Việt Nam đã vận dụng quy luật này như thế nào trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. (Tr.13)
Câu 11 : Hàng hoá sức lao động là gì? Khi nào sức lao động trở thành hàng hoá? Làm rõ hai thuộc tính của hàng hoá sức lao động. (Tr.14)
Câu 12 : Lấy ví dụ về một quá trình sản xuất giá trị thặng dư. Từ đó cho biết giá trị thặng dư là gì? Tư bản bất biến là gì? Tư bản khả biến là gì? (Tr.14)
Câu 13 : Phân biệt giá trị thặng dư tuyệt đối, giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch. Tại sao sản xuất giá trị thặng dư được coi là quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản? (Tr.16)
Câu 14 : So sánh để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận. Phân biệt giữa lợi nhuận thương nghiệp, lợi tức cho vay, lợi nhuận ngân hàng và địa tô TBCN. Tại sao nói đó là các hình thái biến tướng của giá trị thặng dư? (Tr.17)
Câu 15 : Phân tích nội dung và những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân? Hiện nay giai cấp công nhân có còn thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình nữa hay không? Tại sao? (Tr.19)
Câu 16 : Thế nào là cách mạng XHCN, nguyên nhân của cách mạng XHCN ? Phân tích quan niệm của chủ nghĩa mác – lênin về mục tiêu, nội dung của cách mạng XHCN. (Tr.20)
Câu 17 : Phân tích quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về tính tất yếu, nội dung và nguyên tắc của liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN. Sự vận dụng của Đảng và Nhà nước ta trong việc xây dựng khối liên minh giữa công nhân với nông dân và tầng lớp trí thức ở Việt Nam. (Tr.22)
Câu 18 : Tại sao phải quá độ từ CNTB lên CNXH? Làm rõ quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin về những đặc trưng cơ bản của XH XHCN. Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng và phát triển những đặc trưng này như thế nào trong sự nghiệp đổi mới xây dựng CNXH hiện nay. (Tr.23)
Câu 19 : Tại sao nói thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH là tất yếu. Phân tích đặc điểm, thực chất và nội dung của thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH. (Tr.24)
Câu 20 : Cho biết quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lênin dân chủ và nền dân chủ. Phân tích những đặc trưng cơ bản của nền dân chủ XHCN. Từ đó làm rõ tính tất yếu của việc xây dựng nền dân chủ XHCN. (Tr.26)
Câu 21 : Khái niệm dân tộc được hiểu như thế nào? Làm rõ những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương (Tr.27)
Câu 22 : Làm rõ hai xu hướng phát triển của dân tộc. Cho biết những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc. Liên hệ thực tế địa phương (Tr.29)
Câu 23 : Tôn giáo là gì? Làm rõ nguyên nhân tồn tại của tôn giáo trong tiến trình xây dựng CNXH và trong XH XHCN. Cho biết những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo. Liên hệ thực tế địa phương. (Tr.31)
Câu 24 : Tại sao nói “Chủ nghĩa xã hội là tương lai của xã hội loài người”. Lấy dẫn chứng chứng minh. (Tr.32)
Câu 25 : Công thức chung của tư bản là gì? Vì sao vận động theo công thức H-T-H tiền không lớn mà vận động theo công thức T-H-T tiền lại lớn lên? (Tr.34)
Câu 26 : Mâu thuẫn công thức chung của tư bản là gì? Vì sao lại nói giá trị thặng dư vừa được tạo ra trong lưu thông lại vừa không được tạo ra trong lưu thông? (Tr.34)
Câu 27 : Trong chủ nghĩa tư bản quá trình nào làm cho quy moo các công ty xí nghiệp tư bản và do đó quy mô của sản xuất tư bản lớn lên nhanh chóng? Hãy làm rõ cơ chế tác động của quá trình này? (Tr.35)
Câu 28 : Ở nước ta hiện nay có tình trạng nhân khẩu thừa tương dối không nếu có thì nó tồn tại dưới hình thức nào và phải làm gì để khắc phục được tình trạng trên? (Tr.36)
Câu 29 : Quá trình tích lũy tư bản là quá trình bần cùng hóa giai cấp vô sản đây là quy luật mà Mác phát hiện khi nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh. Vậy trong CNTB trung đại quy luật này có còn hoạt động không, dựa vào những dấu hiệu nào để nhận biết điều đó. (Tr.36)
Câu 30 : Để sản xuất hàng hóa nhà tư bản phải bỏ chi phí ra đầu tư. Vì sao Mác lại nói chi phí sản xuất không liên quan gì đến việc hình thành giá trị cuả hàng hóa và cũng không liên quan gì đến việc hình thành giá trị thặng dư? thực ra giữa chúng có liên quan với nhau không, nếu có thì liên quan như thế nào? (Tr.37)
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#979136 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement