Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By strange_person2710
#679769

Download Đề cương chi tiết môn học triết học miễn phí

Chương 8 : Lý luận hình thái kinh tế- xã hội và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam
I. Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và vai trò phương pháp luận của nó
1. Những tiền đề xuất phát để xây dựng lý luận hình thái kinh tế - xã hội
a. Quan điểm duy tâm về lĩnh vực xã hội
b. Tiền đề xuất phát để xây dựng quan điểm duy vật về xã hội
2. Cấu trúc xã hội và phạm trù hình thái kinh tế – xã hội
a. Cấu trúc xã hội
b. Phạm trù hình thái kinh tế – xã hội
3. Biện chứng của quá trình vận động, phát triển hình thái kinh tế – xã hội
a. Biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất
b. Biện chứng giửa cơ sở hạ tầng với kiến trúc thượng tầng
c. Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên
4. Tính khoa học và ý nghĩa phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
a. Tính khoa học
b. Ý nghĩa phương pháp luận của lý luận hình thái kinh tế - xã hội
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

căn cứ phân kỳ lịch sử triết học
b. Phân chia các thời kỳ lịch sử triết học
- Triết học phương Đông cổ - trung đại
- Triết học phương Tây cổ, trung, cận và hiện đại
- Triết học Mác – Lênin
4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu lịch sử triết học
Chương 2 : Khái lược lịch sử triết học phương Đông cổ - trung đại
I. Triết học Aán Độ cổ - trung đại
1. Điều kiện ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Những tư tưởng triết học cơ bản
a. Tư tưởng triết học thời Vêđa
b. Tư tưởng triết học thời Bà la môn giáo – Phật giáo
- Các trường phái chính thống (Vêđanta, Samkhya, Yôga, Mimamsa, Vaisêsika, Nyaya)
- Các trường phái không chính thống (Lôkayatta, Jaina giáo, Phật giáo)
c. Tư tưởng triết học thời Aán Độ giáo - Hồi giáo
3. Một số kết luận
II. Triết học Trung Quốc cổ - trung đại
1. Điều kiện ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Tư tưởng triết học thời Xuân thu – Chiến quốc
a. Âm dương gia
b. Nho gia
c. Mặc gia
d. Đạo gia
e. Pháp gia
f. Danh gia
3. Diễn biến của tư tưởng triết học thời củng cố và phát triển chế độ phong kiến
a. Thời Hán
b. Thời Nguỵ - Tấn
c. Thời Tuỳ - Đường
d. Thời Tống – Minh
e. Thời Thanh
4. Một số kết luận
III. Khái lược về lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam
1. Điều kiện lịch sử và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Tư tưởng triết học cơ bản
a. Sự đan xen giữa tư tưởng duy vật và duy tâm
b. Tư tưởng yêu nước
c. Tư tưởng lấy dân làm gốc
d. Tư tưởng nhân văn
3. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng triết học Việt Nam của Hồ Chí Minh
a. Sự kế thừa và phát triển chủ nghĩa yêu nước
b. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng lấy dân làm gốc
c. Sự kế thừa và phát triển tư tưởng nhân văn
Chương 3 : Khái lược lịch sử triết học phương Tây
I. Triết học Hy Lạp cổ đại
1. Điều kiện ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Tư tưởng triết học cơ bản
a. Tư tưởng triết học thời kỳ Hy Lạp sơ khai
- Phái Milê, Phái Hêraclít, Phái Pytago, Phái Eâlê, Phái Nguỵ biện
b. Tư tưởng triết học thời kỳ Hy Lạp cực thịnh
- Phái đa nguyên Empêđốclơ - Anaxago
- Phái nguyên tử Lơxíp - Đêmôcrít
- Phái duy tâm khách quan Xôcrát - Platông
- Triết học của Arixtốt
c. Tư tưởng triết học thời kỳ Hy Lạp hoá
- Phái Êpiquya
3. Một số kết luận
II. Triết học Tây Âu thời trung cổ
1. Điều kiện ra đời ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Tư tưởng triết học cơ bản
a. Tư tưởng triết học thời kỳ cơ đốc giáo
- Tư tưởng triết học của Téctuliêng
- Tư tưởng triết học của Ôguýtxtanh
b. Tư tưởng triết học thời kỳ kinh viện
- Giai đoạn sơ kỳ (Ơrigienơ, Pie Abơla)
- Giai đoạn cực thịnh (Anbe Lơgrăng, Tômát Đacanh)
- Giai đoạn suy thoái (Rôgie Bêcơn, Uyliam Oáccam)
3. Một số kết luận
III. Triết học Tây Âu thời Phục hưng và cận đại
1. Điều kiện ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2.Tư tưởng triết học cơ bản
a. Tư tưởng triết học thời Phục hưng
- Tư tưởng về tự nhiên (Nicôlai Cudan, Nicôlai Côpécníc, Brunô, Galilê…)
- Tư tưởng về con người (Bôcátxô, Lêôna Đờ Vanhxi, Brunô…)
- Tư tưởng về chính trị xã hội (Tômát Morơ, Campanenla…)
b. Các trường phái triết học thời cận đại
- Trường phái duy vật kinh nghiệm (Phranxít Bêcơn, Tômát Hốpxơ, Giôn Lốccơ)
- Trường phái duy lý - siêu hình học (Rơnê Đềcáctơ, Barút Xpinôda, Lépních)
- Trường phái duy tâm chủ quan – hoài nghi luận (Gioocgiơ Béccơli, Đavít Hium)
- Trường phái khai sáng và chủ nghĩa duy vật chiến đấu Pháp (Môntécxkiơ, Lametri, Rútxô, Điđơrô,…)
c. Triết học cổ điển Đức – triết học cận đại đặc biệt
- Tính đặc biệt của triết học cổ điển Đức
- Tư tưởng triết học của I.Cantơ
- Tư tưởng triết học của Ph.Hêghen
- Tư tưởng triết học của L.Phoiơbắc
3. Một số kết luận
IV. Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
1. Điều kiện ra đời và đặc điểm
a. Điều kiện ra đời
b. Đặc điểm
2. Một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại
a. Trào lưu triết học khoa học
b. Trào lưu triết học nhân bản phi lý tính
c. Trào lưu triết học tôn giáo
3. Một số kết luận
Chương 4 : Khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin
I. Điều kiện & tiền đề ra đời
a. Điều kiện kinh tế - xã hội
b. Tiền đề lý luận
c. Tiền đề khoa học tự nhiên
II. Đối tượng và đặc điểm
a. Đối tượng
b. Đặc điểm
III. Những giai đoạn chủ yếu trong sự hình thành và phát triển của triết học Mác - Lênin
1. Giai đoạn C.Mác và Ph.Ăngghen
a. Thời kỳ chuyển biến tư tưởng của C.Mác và Ph.Ăngghen từ chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa dân chủ cách mạng sang chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa cộng sản (1841 – 1844). Một số tác phẩm tiêu biểu:
- Sự khác nhau giữa triết học tự nhiên của Đêmôcrit và triết học tự nhiên của Êpiquya (C.Mác);
- Những bức thư từ Vesphali (bài báo của Ph.Ăngghen);
- Sêlinh và sự linh báo (Ph.Ăngghen)
- Góp phần phê phán triết học pháp quyền của Hêghen, Lời nói đầu (C.Mác, 1843);
- Lược khảo phê phán khoa kinh tế chính trị (Ph.Aêngghen, 1844)
b. Thời kỳ C.Mác và Ph.Ăngghen đề xuất những nguyên lý triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử (1844 – 1848). Một số tác phẩm tiêu biểu:
- Bản thảo kinh tế - triết học năm 1844 (C.Mác);
- Tình cảnh của giai cấp lao động ở Anh (Ph.Aêngghen, 1845);
- Gia đình thần thánh (C.Mác - Ph.Aêngghen, 1845);
- Luận cương về Phoiơbắc (C.Mác, 1845);
- Hệ tư tưởng Đức (C.Mác – Ph.Aêngghen, 1846);
- Sự khốn cùng của triết học (C.Mác, 1847);
- Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản (C.Mác - Ph.Aêngghen, 1848)
c. Thời kỳ C.Mác và Ph.Ăngghen bổ sung, phát triển những quan điểm triết học (1848 – 1886). Một số tác phẩm tiêu biểu:
- Đấu tranh giai cấp ở Pháp (C.Mác, 1850);
- Cách mạng và phản cách mạng ở Đức (Ph.Aêngghen, 1852);
- Ngày mười tám tháng Sương mù của Lui Bônapáctơ (C.Mác, 1852);
- Tư bản (C.Mác, 1867);
- Phê phán cương lĩnh Gôta (C.Mác, 1875);
- Chống Đuyrinh (Ph.Aêngghen, 1878);
- Nguồn gốc của gia đình, của chế độ tư hữu và của nhà nước (Ph.Aêngghen,1884);
- Biện chứng của tự nhiên (Ph.Aêngghen, 1886);
- Lútvích Phoiơbắc và sự cáo chung của triết học cổ điển Đức (Ph.Aêngghen, 1886)
2. Thực chất của cuộc cách mạng trong triết học do C.Mác và Ph. Ăngghen thực hiện.
a. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng
b. Sáng tạo ra chủ nghĩa duy vật lịch sử
c. Thống nhất giữa lý luận với thực tiễn
d. Thống nhất giữa tính khoa học với tính cách mạng.
e. Xác định đúng đắn mối quan hệ giữa triết học với các khoa học cụ thể
3. Giai đoạn V.I.Lênin phát triển triết học Mác
a. Thời kỳ trước 1907. Một số tác phẩm chủ yếu:
- Những người bạn dân là thế nào và họ đấu tranh chống những người dân chủ – xã hội ra sao? (1894);
- Làm gì?;
- Hai sách lược của Đảng dân chủ-xã hội trong cách mạng dân chủ (1905);
b. Thời kỳ sau 1907 đến Cách mạng Tháng Mười Nga 1917. Một số tác phẩm chủ yếu:
- Chủ nghĩa duy vật v...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement