Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By babe_mushroom
#679726

Download Tiểu luận Phân tích tình huống trong thực tiễn để làm rõ nội dung và ý nghĩa của quan điểm toàn diện trong Triết học Mác - Lênin miễn phí

Nhân vật văn học là con người được nhà văn miêu tả trong tác phẩm bằng phương tiện văn học. Nhân vật văn học ít nhiều là hình ảnh tượng trưng cho một hay một nhóm đối tượng trong xã hội nhằm phản ánh vai trò của đối tượng hay nhóm đối tượng đó đối với cuộc sống – xã hội. Khi phân tích một nhân vật văn học, ta cần phân tích nhân vật một cách toàn diện, nhìn nhận nhân vật ở mọi khía cạnh để hiểu được rõ bản chất của nhân vật cũng như mục đích mà tác giả xây dựng nhân vật. Đồng thời ta cũng cần chú ý tới mối liên hệ bên trong, mối liên hệ bản chất của nhân vật để từ nhân vật, ta có biện pháp tác động phù hợp tới đối tượng mà nhân vật trong tác phẩm hướng đến. Ta xét ví dụ với nhân vật Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nam Cao.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ĐẶT VẤN ĐỀ.
Phép biện chứng duy vật là môn khoa học nghiên cứu những quy luật chung nhất của sự vận động phát triển của tự nhiên, xã hội và tư duy. Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống gồm 2 nguyên lý (nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, nguyên lý về sự phát triển), 6 cặp phạm trù cơ bản (cái riêng – cái chung, nguyên nhân – kết quả, tất nhiên – ngẫu nhiên, nội dung – hình thức, bản chất – hiện tượng, khả năng – hiện thực) và 3 quy luật phổ biến (quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định, quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập). Từ 2 nguyên lý cơ bản trên, ta lại xây dựng được 3 quan điểm: Quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển và quan điểm lịch sử - cụ thể; trong đó, quan điểm toàn diện đóng một vai trò quan trọng, bởi bất cứ sự vật, hiện tượng nào trong thế giới đều tồn tại trong mối liên hệ với các sự vật hiện tượng khác và mối liên hệ rất đa dạng phong phú. Do đó, quan điểm toàn diện có ý nghĩa hết sức thiết thực trong cuộc sống.
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.
LÝ luËn chung vÒ quan ®iÓm toµn diÖn.
Nguyªn lÝ vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn.
Chñ nghÜa duy vËt biÖn chøng cho r»ng thÕ giíi tån t¹i nh­ mét chØnh thÓ thèng nhÊt. C¸c sù vËt hiÖn t­îng vµ c¸c qu¸ tr×nh cÊu thµnh thÕ giíi ®ã võa tån t¹i t¸ch biÖt nhau, võa cã sù liªn hÖ qua l¹i, th©m nhËp vµ chuyÓn ho¸ lÉn nhau. C¬ së cña sù liªn hÖ qua l¹i ®ã chÝnh lµ tÝnh thèng nhÊt cña thÕ giíi vËt chÊt.
Mäi mèi liªn hÖ cña c¸c sù vËt, hiÖn t­îng lµ kh¸ch quan, lµ vèn cã cña sù vËt, hiÖn t­îng. §ång thêi, mèi liªn hÖ cßn mang tÝnh phæ biÕn bëi kh«ng cã sù vËt, hiÖn t­îng nµo n»m ngoµi mèi liªn hÖ. BÊt cø sù vËt hiÖn t­îng nµo còng ®Òu n»m trong c¸c mèi liªn hÖ víi nh÷ng sù vËt, hiÖn t­îng kh¸c.
Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng kh«ng chØ kh¼ng ®Þnh tÝnh kh¸ch quan, tÝnh phæ biÕn cña sù liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt hiÖn t­îng, c¸c qu¸ tr×nh, mµ nã cßn nªu râ tÝnh ®a d¹ng cña sù liªn hÖ qua l¹i: cã mèi liªn hÖ bªn trong vµ mèi liªn hÖ bªn ngoµi, cã mèi liªn hÖ chung bao qu¸t toµn bé thÕ giíi vµ mèi liªn hÖ bao qu¸t mét sè lÜnh vùc hoÆc mét sè lÜnh vùc riªng biÖt cña thÕ giíi, cã mèi liªn hÖ trùc tiÕp, cã mèi liªn hÖ gi¸n tiÕp mµ trong ®ã sù t¸c ®éng qua l¹i ®­îc thÓ hiÖn th«ng qua mét hay mét sè kh©u trung gian, cã mèi liªn hÖ b¶n chÊt, cã mèi liªn hÖ tÊt nhiªn vµ liªn hÖ ngÉu nhiªn, cã mèi liªn hÖ gi÷a c¸c sù vËt kh¸c nhau vµ mèi liªn hÖ gi÷a c¸c mÆt kh¸c nhau cña sù vËt. Trong c¸c cÆp mèi quan hÖ ®ã, nãi chung, mèi liªn hÖ b¶n chÊt, mèi liªn hÖ tÊt nhiªn, mèi liªn hÖ chñ yÕu… gi÷ vai trß quyÕt ®Þnh, tïy thuéc vµo quan hÖ hiÖn thùc x¸c ®Þnh.
Quan ®iÓm toµn diÖn trong triÕt häc M¸c – Lªnin.
Tõ viÖc nghiªn cøu quan ®iÓm biÖn chøng vÒ mèi liªn hÖ phæ biÕn cña sù vËt hiÖn t­îng, triÕt häc M¸c - Lªnin rót ra quan ®iÓm toµn diÖn trong nhËn thøc. V× bÊt cø sù vËt, hiÖn t­îng nµo trong thÕ giíi ®Òu tån t¹i trong mèi liªn hÖ víi c¸c sù vËt hiÖn t­îng kh¸c vµ mèi liªn hÖ rÊt ®a d¹ng, phong phó, do ®ã khi nhËn thøc vÒ sù vËt, hiÖn t­îng, chóng ta ph¶i cã quan ®iÓm toµn diÖn, tr¸nh quan ®iÓm phiÕn diÖn chØ xÐt sù vËt, hiÖn t­îng ë mét mèi liªn hÖ ®· véi vµng kÕt luËn vÒ b¶n chÊt hay vÒ tÝnh quy luËt cña chóng.
Quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái ®Ó cã ®­îc nhËn thøc ®óng ®¾n vÒ sù vËt hiÖn t­îng, mét mÆt, chóng ta ph¶i xem xÐt nã trong mèi liªn hÖ qua l¹i gi÷a c¸c bé phËn, c¸c yÕu tè, c¸c thuéc tÝnh kh¸c nhau cña chÝnh sù vËt, hiÖn t­îng ®ã, mÆt kh¸c chóng ta ph¶i xem xÐt trong mèi liªn hÖ gi÷a nã víi víi c¸c sù vËt kh¸c (kÓ c¶ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp). §Ò cËp ®Õn hai néi dung nµy, Lªnin viÕt "muèn thùc sù hiÓu ®­îc sù vËt, cÇn ph¶i nh×n bao qu¸t vµ nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mÆt, c¸c mèi liªn hÖ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp cña sù vËt ®ã".
§ång thêi, quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái chóng ta ph¶i biÕt ph©n biÖt tõng mèi liªn hÖ, ph¶i biÕt chó ý tíi mèi liªn hÖ bªn trong, mèi liªn hÖ b¶n chÊt, mèi liªn hÖ chñ yÕu, mèi liªn hÖ tÊt nhiªn… ®Ó hiÓu râ b¶n chÊt cña sù vËt vµ cã ph­¬ng ph¸p t¸c ®éng phï hîp nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt trong ho¹t ®éng cña b¶n th©n. §­¬ng nhiªn, trong nhËn thøc vµ hµnh ®éng, chóng ta còng cÇn l­u ý tíi sù chuyÓn hãa lÉn nhau gi÷a c¸c mèi liªn hÖ ë nh÷ng ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh.
Trong ho¹t ®éng thùc tÕ, theo quan ®iÓm toµn diÖn, khi t¸c ®éng vµo sù vËt, chóng ta võa ph¶i chó ý tíi nh÷ng mèi liªn hÖ néi t¹i cña nã, võa ph¶i chó ý tíi nh÷ng mèi liªn hÖ cña sù vËt Êy víi c¸c sù vËt kh¸c. Tõ ®ã, ta ph¶i biÕt sö dông ®ång bé c¸c biÖn ph¸p, c¸c ph­¬ng tiÖn kh¸c nhau ®Ó t¸c ®éng vµo sù vËt nh»m ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt.
H¬n thÕ n÷a, quan ®iÓm toµn diÖn ®ßi hái, ®Ó nhËn thøc ®­îc sù vËt, cÇn ph¶i xem xÐt nã trong mèi liªn hÖ víi nhu cÇu thùc tiÔn cña con ng­êi. Ứng víi mçi con ng­êi, mçi thêi ®¹i vµ trong mét hoµn c¶nh lÞch sö nhÊt ®Þnh, con ng­êi bao giê còng chØ ph¶n ¸nh ®­îc mét sè l­îng h÷u h¹n nh÷ng mèi liªn hÖ. Bëi vËy, tri thøc ®¹t ®­îc vÒ sù vËt còng chØ lµ t­¬ng ®èi, kh«ng ®Çy ®ñ kh«ng trän vÑn. Cã ý thøc ®­îc ®iÒu nµy chóng ta míi tr¸nh ®­îc viÖc tuyÖt ®èi ho¸ nh÷ng tri thøc ®· cã vÒ sù vËt vµ tr¸nh xem ®ã lµ nh÷ng ch©n lý bÊt biÕn, tuyÖt ®èi kh«ng thÓ bæ sung, kh«ng thÓ ph¸t triÓn. §Ó nhËn thøc ®­îc sù vËt, cÇn ph¶i nghiªn cøu tÊt c¶ c¸c mèi liªn hÖ, "cÇn thiÕt ph¶i xem xÐt tÊt c¶ mäi mÆt ®Ó ®Ò phßng cho chóng ta khái ph¹m sai lÇm vµ sù cøng nh¾c".
Quan ®iÓm toµn diÖn ®èi lËp víi quan ®iÓm phiÕn diÖn kh«ng chØ ë chç nã chó ý ®Õn nhiÒu mÆt, nhiÒu mèi liªn hÖ. ViÖc chó ý tíi nhiÒu mÆt, nhiÒu mèi liªn hÖ vÉn cã thÓ lµ phiÕn diÖn nÕu chóng ta ®¸nh gi¸ ngang nhau nh÷ng thuéc tÝnh, nh÷ng quy ®Þnh kh¸c nhau cña sù vËt ®­îc thÓ hiÖn trong nh÷ng mèi liªn hÖ kh¸c nhau ®ã. Quan ®iÓm toµn diÖn ch©n thùc ®ßi hái chóng ta ph¶i ®i tõ tri thøc vÒ nhiÒu mÆt, nhiÒu mèi liªn hÖ cña sù vËt ®Õn chç kh¸i qu¸t ®Ó rót ra c¸i b¶n chÊt chi phèi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña sù vËt hay hiÖn t­îng ®ã.
Ba t×nh huèng thùc tiÔn ¸p dông quan ®iÓm toµn diÖn.
Vận dụng quan điểm toàn diện trong việc đánh giá nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám.
Khi đánh giá nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, nhiều nhà lịch sử nước ngoài cho rằng, cuộc cách mạng này nổ ra là do có "sự ăn may", do lúc đó ở Đông Dương có "khoảng trống quyền lực" (Pháp chạy, Nhật hàng, quân Đồng Minh chưa tới) nên Việt Minh mới dễ dàng giành thắng lợi. Họ chưa áp dụng quan điểm toàn diện trong việc đánh giá vấn đề, nên cách nhìn nhận vấn đề còn một chiều, phiến diện.
Để đánh giá đúng đắn nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945, ta cần vận dụng quan điểm toàn diện và quan điểm lịch sử - cụ thể. Điều đó thể hiện ở chỗ, ta cần nhìn nhận nguyên nhân thắng lợi của sự kiện dưới nhiều khía cạnh (khách quan, chủ quan), đồng thời phải đặt sự kiện vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể.
Hoàn cảnh lịch sử.
Cách mạng tháng Tám 1945 diễn ra trong hoàn cảnh thời cơ cách mạng đã chín muồi. Ở ngoài nước, quân Đồng minh liên tiếp tấn công Nhật Bản trên khắp các mặt trận. Ngày 15/8/1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ở trong nước, phong trào cách mạng dâng cao, đặc biệt là cao trào kháng Nhật cứu nước. Đảng đã chuẩn bị mọi mặt cho Tổng khởi nghĩa. Như vậy, ta thấy rõ, “thời cơ cách mạng đã ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement