Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hoathuytram_wbf
#679712

Download Tiểu luận Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội để giải thích sự khác nhau về tính cách và khẩu vị của 3 miền miễn phí

Chủ nghĩa duy vật lịch sử không những chống lại quan điểm duy tâm tuyệt đối
hóa vai trò của ý thức xã hội, mà còn bác bỏ quan điểm duy vật tầm thường, hay chủ
nghĩa duy vật kinh tế phủ nhận tác dụng tích cực của ý thức xã hội trong đời sống xã
hội. Ph.Ăngghen viết: "Sự phát triển của chính trị, pháp luật, triết học, tôn giáo, văn học,
nghệ thuật v.v. đều dựa trên cơ sở sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả chúng cũng có ảnh hưởng lẫn nhau và ảnh hưởng đến cơ sở kinh tế"
Mức độ ảnh hưởng của tư tưởng đối với sự phát triển xã hội phụ thuộc vào những
điều kiện lịch sử cụ thể; vào tính chất của các mối quan hệ kinh tế mà trên đó tư tưởng
nảy sinh; vai trò lịch sử của giai cấp mang ngọn cờ tư tưởng; vào mức độ phản ánh đúng
đắn của tư tưởng đối với các nhu cầu phát triển xã hội; vào mức độ mở rộng của tư
tưởng trong quần chúng. Cũng do đó, ở đây cần phân biệt vai trò của ý thức tư tưởng
tiến bộ và ý thức tư tưởng phản tiến bộ đối với sự phát triển xã hội.
Như vậy, nguyên lý của chủ nghĩa duy vật lịch sử về tính độc lập tương đối của ý
thức xã hội chỉ ra bức tranh phức tạp của lịch sử phát triển của ý thức xã hội và của đời
sống tinh thần xã hội nói chung; nó bác bỏ mọi quan điểm siêu hình, máy móc, tầm
thường về mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội.
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

I. Phân tích mối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội
a) Khái niệm tồn tại xã hội, ý thức xã hội :
- Khái niệm tồn tại xã hội là phương diện sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xả hội.
- Khái niệm ý nghĩa xã hội là toàn bộ phương diện sinh hoạt tinh thần của xã hội, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.
b) Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội. 
Công lao to lớn của C.Mác và Ph.Ăngghen là phát triển chủ nghĩa duy vật đến  đỉnh cao, xây dựng quan điểm duy vật về lịch sử và lần đầu tiên giải quyết một cách  khoa học vấn đề sự hình thành và phát triển của ý thức xã hội. Các ông đã chứng minh  rằng, đời sống tinh thần của xã hội hình thành và phát triển trên cơ sở của đời sống vật  chất, rằng không thể tìm nguồn gốc của tư tưởng, tâm lý xã hội trong bản thân nó, nghĩa  là không thể tìm trong đầu óc con người mà phải tìm trong hiện thực vật chất. Sự biến  đổi của một thời đại nào đó cũng sẽ không thể giải thích được nếu chỉ căn cứ vào ý thức  của thời đại ấy. C.Mác viết: "... không thể nhận định về một thời đại đảo lộn như thế căn  cứ vào ý thức của thời đại ấy. Trái lại, phải giải thích ý thức ấy bằng những mâu thuẫn  của đời sống vật chất, bằng sự xung đột hiện có giữa các lực lượng sản xuất xã hội và  những quan hệ sản xuất xã hội".
Những luận điểm trên đây đã bác bỏ quan niệm sai lầm của chủ nghĩa duy tâm  muốn đi tìm nguồn gốc của ý thức tư tưởng trong bản thân ý thức tư tưởng, xem tinh  thần, tư tưởng là nguồn gốc của mọi hiện tượng xã hội, quyết định sự phát triển xã hội  và trình bày lịch sử các hình thái ý thức xã hội tách rời cơ sở kinh tế - xã hội. Chủ nghĩa  duy vật lịch sử chỉ rõ rằng tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, ý thức xã hội là sự  phản ánh của tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội. Mỗi khi tồn tại xã hội, nhất là  cách sản xuất biến đổi thì những tư tưởng và lý luận xã hội, những quan điểm  về chính trị, pháp quyền, triết học, đạo đức, văn hóa, nghệ thuật, v.v. sớm muộn sẽ biến  đổi theo. Cho nên ở những thời kỳ lịch sử khác nhau nếu chúng ta thấy có những lý  luận, quan điểm, tư tưởng xã hội khác nhau thì đó là do những điều kiện khác nhau của  đời sống vật chất quyết định. 
Quan điểm duy vật lịch sử về nguồn gốc của ý thức xã hội không phải dừng lại ở  chỗ xác định sự phụ thuộc của ý thức xã hội vào tồn tại xã hội, mà còn chỉ ra rằng, tồn  tại xã hội quyết định ý thức xã hội không phải một cách giản đơn trực tiếp mà thường  thông qua các khâu trung gian. Không phải bất cứ tư tưởng, quan niệm, lý luận hình thái  ý thức xã hội nào cũng phản ánh rõ ràng và trực tiếp những quan hệ kinh tế của thời đại,  mà chỉ khi nào xét đến cùng thì chúng ta mới thấy rõ những mối quan hệ kinh tế được  phản ánh bằng cách này hay cách khác trong các tư tưởng ấy.  Như vậy, triết học Mác - Lênin đòi hỏi phải có thái độ biện chứng khi xem xét sự  phản ánh tồn tại xã hội của ý thức xã hội. 
c)  Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội. 
Khi khẳng định vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội, và ý  thức xã hội là sự phản ánh của tồn tại xã hội, phụ thuộc vào tồn tại xã hội, chủ nghĩa  duy vật lịch sử không xem ý thức xã hội như một yếu tố thụ động, trái lại còn nhấn  mạnh tác dụng tích cực của ý thức xã hội đối với đời sống kinh tế - xã hội, nhấn mạnh  tính độc lập tương đối của ý thức xã hội trong mối quan hệ với tồn tại xã hội. Tính độc  lập tương đối đó biểu hiện ở những điểm sau đây: 
- Ý thức xã hội thường lạc hậu so với tồn tại xã hội. Lịch sử xã hội cho thấy, nhiều khi xã hội cũ đã mất đi, thậm chí đã mất rất lâu,  nhưng ý thức xã hội do xã hội đó sinh ra vẫn tồn tại dai dẳng. Tính độc lập tương đối này  biểu hiện đặc biệt rõ trong lĩnh vực tâm lý xã hội (trong truyền thống, tập quán, thói  quen, v.v.). V.I.Lênin cho rằng, sức mạnh của tập quán được tạo ra qua nhiều thế kỷ là sức mạnh ghê gớm nhất. 
Khuynh hướng lạc hậu của ý thức xã hội cũng biểu hiện rõ trong điều kiện của  chủ nghĩa xã hội. Nhiều hiện tượng ý thức có nguồn gốc sâu xa trong xã hội cũ vẫn tồn  tại trong xã hội mới như lối sống ăn bám, lười lao động, tệ tham nhũng, v.v..  ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội là do những nguyên nhân sau  đây:  Một là, sự biến đổi của tồn tại xã hội do tác động mạnh mẽ, thường xuyên và trực  tiếp của những hoạt động thực tiễn của con người, thường diễn ra với tốc độ nhanh mà ý  thức xã hội có thể không phản ánh kịp và trở nên lạc hậu. Hơn nữa, ý thức xã hội là cái  phản ánh tồn tại xã hội nên nói chung chỉ biến đổi sau khi có sự biến đổi của tồn tại  xã hội. 
Hai là, do sức mạnh của thói quen, truyền thống, tập quán cũng như do tính lạc  hậu, bảo thủ của một số hình thái ý thức xã hội. 
Ba là, ý thức xã hội luôn gắn với lợi ích của những nhóm, những tập đoàn người,  những giai cấp nhất định trong xã hội. Vì vậy, những tư tưởng cũ, lạc hậu thường được các lực lượng xã hội phản tiến bộ lưu giữ và truyền bá nhằm chống lại các lực lượng xã hội tiếnbộ.  Những ý thức lạc hậu, tiêu cực không mất đi một cách dễ dàng. Vì vậy, trong sự  nghiệp xây dựng xã hội mới phải thường xuyên tăng cường công tác tư tưởng, đấu tranh  chống lại những âm mưu và hành động phá hoại của những lực lượng thù địch về mặt tư  tưởng, kiên trì xoá bỏ những tàn dư ý thức cũ, đồng thời ra sức phát huy những truyền  thống tư tưởng tốt đẹp. 
- Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội. Khi khẳng định tính thường lạc hậu hơn của ý thức xã hội so với tồn tại xã hội,  chủ nghĩa duy vật lịch sử đồng thời thừa nhận rằng, trong những điều kiện cần thiết nhất định, tư tưởng của con người, đặc biệt những tư tưởng khoa học tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của tồn tại xã hội, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người, hướng hoạt động đó vào việc giải quyết những nhu cầu thiết yếu do sự phát triển của đời sống vật chất của xã hội đặt ra.  Khi nói tư tưởng tiên tiến có thể đi trước tồn tại xã hội, dự kiến được quá trình  khách quan của sự phát triển xã hội thì không có nghĩa nói rằng trong trường hợp này ý  thức xã hội không còn bị tồn tại xã hội quyết định nữa. Tư tưởng khoa học tiên tiến  không thoát ly tồn tại xã hội, mà phản ánh chính xác, sâu sắc tồn tại xã hội. 
- Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của nó. Trong quá trình hình thành và phát triển đời sống tinh thần, những quan điểm  lý luận không tự xuất hiện mà hình thành trên nền móng tài liệu lí luậ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online