Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Connlaoi
#679709 Download Tiểu luận Vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến vào thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet miễn phíMục lục
I. GIỚI THIỆU . . . 3
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN . . . 4
A. Khái niệm mối liên hệ . . . 4
B. Các tính chất của mối li ên hệ . . 5
C. Ý nghĩa ph ươngpháp luận . . . 6
III. VẬN DỤNG NGUY ÊN LÝ VÀO TH ỰC TIỄN CÔNG TY DIGINET . . . 9
A. Giới thiệu công ty Diginet . . . 9
B. Biện chứng mối li ên hệ bên trong và bên ngoài . 10
C. Mối quan hệ b ên trong . . . 10
D. Mối quanhệ bên ngoài . . . 14
IV. KẾT LUẬN . . . 17
V. TÀI LIỆU THAM KHẢO . . 18

Đông hay phương Tây, dù dư ới dạng các hệ thống, trào lưu, trường phái rất
khác nhau, nhưng nội.đung cất lõi của triết học bao giờ cũng bao gồm những
quan điểm lý luận chung nhất, những lời giải đáp có luận chứng (dù được tán
thành hay không được tán thành) cho những câu hỏi của con người về thế giới
xung quanh mình, về vị trí của con người trong thế giới đó, về quan hệ giữa con
người với thiên nhiên và với bản thân con người. Chính triết học đem đến nhận
thức về thế giới quan và phương pháp luận trong hoạt động của con ng ười. Đặc
biệt là triết học Mác- Lênin đem đến thế giới quan duy vật biện chứng v à
phương pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức v à thực tiễn.
Quản lý doanh nghiệp là một quá trình kết hợp giữa chủ quan và khách quan,
nên không thể không có phương pháp tư duy đúng đắn mà dẫn đến thành công
được; cũng như vậy, sẽ là hết sức sai lầm khi sử dụng ph ương pháp tư duy siêu
hình trong quản lý nói chung, quản lý doanh nghiệp nói ri êng. Thông qua mô
hình phát triển và sự thành công của Diginet, người viết muốn dùng một nguyên
lý cơ bản của triết học, nguyên lý về mối liên hệ phổ biến, để phân tích cách áp
dụng vào thực tiễn. Việc “vận dụng nguyên lý về mối liên hệ phổ biến vào
thực tiễn phát triển và quản lý ở công ty Diginet” một cách thành công sẽ là
một trường hợp để đánh giá tính thực tiễn của nguyên lý này, xem xét cách thức
áp dụng hợp lý chúng trong cách quản lý, điều hành doanh nghiệp.
Trong khuôn khổ của một tiểu luận ngắn, có thể b ài viết này sẽ không tránh
khỏi những thiết sót về kiến thức, nội dung , cách thể hiện. Hy vọng đây sẽ là
một kiến thức nhỏ bổ sung vào tư liệu của người đọc. Xin chân thành cảm ơn
Thầy TS. Nguyễn Ngọc Thu đã có những buổi truyền đạt và trao đổi kiến thức
rất bổ ích cho lớp trẻ hôm nay.
Tiểu luận môn Triết học GV: TS. Nguyễn Ngọc Thu
Học viên thực hiện: Bùi Thị Ánh Nguyệt 4
II. CƠ SỞ LÝ LUẬN
Phép biện chứng duy vật được xây dựng trên cơ sở một hệ thống những nguyên
lý, những phạm trù cơ bản, những quy luật phổ biến phản ánh đúng đắn hiện
thực. Trong hệ thống đó nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự
phát triển là hai nguyên lý khái quát nhất. Vì thế Ph.Ăngghen đã định nghĩa:
"phép biện chứng chẳng qua chỉ là môn khoa học về những quy luật phổ biến
của sự vận động và sự phát triển của tự nhiên, của xã hội loài người và của tư
duy".
Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
A. Khái niệm mối liên hệ
Các sự vật, các hiện tượng và các quá trình khác nhau của thế giới có mối liên
hệ qua lại, tác động, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại biệt lập, tách rời
nhau? Nếu chúng có mối liên hệ qua lại thì cái gì quy định mối liên hệ đó?
Trong lịch sử triết học, để trả lời những câu hỏi đó ta thấy có nhiều quan điểm
khác nhau. Trả lời câu hỏi thứ nhất, những ng ười theo quan điểm siêu hình cho
rằng các sự vật, hiện tượng tồn tại biệt lập, tách rời nhau, cái n ày tồn tại bên
cạnh cái kia. Chúng không có sự phụ thuộc, không có sự r àng buộc và quy định
lẫn nhau. Nếu giữa chúng có sự quy định lẫn nhau th ì cũng chỉ là những quy
định bề ngoài, mang tính ngẫu nhiên. Tuy vậy trong số những người theo quan
điểm siêu hình cũng có một số người cho rằng, các sự vật, hiện t ượng có mối
liên hệ với nhau và mối liên hệ rất đa dạng, phong phú, song các hình thức liên
hệ khác nhau không có khả năng chuyển hóa lẫn nhau. Chẳng hạn, giới vô cơ và
giới hữu cơ không có liên hệ gì với nhau; tồn tại độc lập, không thâm nhập lẫn
nhau; tổng số đơn giản của những con người riêng lẻ tạo thành xã hội, v.v..
Tiểu luận môn Triết học GV: TS. Nguyễn Ngọc Thu
Học viên thực hiện: Bùi Thị Ánh Nguyệt 5
Trái lại, những người theo quan điểm biện chứng lại cho rằng, các s ự vật, hiện
tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa quy định, tác động qua
lại, chuyển hóa lẫn nhau.
Trả lời câu hỏi thứ hai, những ng ười theo chủ nghĩa duy tâm khách quan v à chủ
nghĩa duy tâm chủ quan trả lời rằng, cái quyết định mối li ên hệ, sự chuyển hóa
lẫn nhau giữa các sự vật, hiện t ượng là một lực lượng siêu tự nhiên (như trời)
hay ở ý thức, cảm giác của con ng ười.
Những người theo quan điểm duy vật biện chứng khẳng định tính thống nhất vật
chất của thế giới là cơ sở của mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng. Các sự vật,
hiện tượng tạo thành thế giới, dù có đa dạng, phong phú, có khác nhau bao
nhiêu, song chúng đều chỉ là những dạng khác nhau của một thế giới duy nhất,
thống nhất - thế giới vật chất. Nhờ có tính thống nhất đó, chúng không thể tồn
tại biệt lập, tách rời nhau, mà tồn tại trong sự tác động qua lại, chuyển hóa lẫn
nhau theo những quan hệ xác định. Chính tr ên cơ sở đó, triết học duy vật biện
chứng khẳng định rằng, liên hệ là phạm trù triết học dùng để chỉ sự quy định, sự
tác động qua lại, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa các sự vật, hiện t ượng hay giữa
các mặt của một sự vật, của một hiện t ượng trong thế giới.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By hungpro9
#991850 Mình muốn download tài liệu này để tham khảo. Bạn cho mình xin link nhé. Thank nhiều!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#991856 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement