Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By i_am_me204
#679669

Download Tiểu luận Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội, sự vận dụng của Đảng ta trong đổi mới đất nước miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU. 1
NỘI DUNG. 2
A. GIỚI THIỆU ĐỀTÀI. 2
B. NỘI DUNG CHÍNH:. 3
I. CƠSỞHẠTẦNG.5
1. Khái niệm:.5
2. Đặc điểm, tính chất:.5
II. KHÁI NIỆM KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI:.7
1. Khái niệm:.7
2. Đặc điểm, tính chất:.7
III. MỐI QUAN HỆBIỆN CHỨNG GIỮA CƠSỞHẠTẦNG VÀ KIẾN TRÚC
THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI.8
IV. MỐI QUAN HỆBIỆN CHỨNG GIỮA CƠSỞHẠTẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG
TRONG THỜI KỲQUÁ ĐỘLÊN CHỦNGHĨA XÃ HỘI ỞNƯỚC TA.14
1. Đặc điểm hình thành cơsởhạtầng và kiến trúc thượng tầng
cộng sản chủnghĩa.14
2. Cơsởhạtầng và kiến trúc thượng tầng trong thời kỳquá độlên
chủnghĩa xã hội ởViệt Nam.14
3. Một sốkiến nghị.17
KẾT LUẬN. 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 20Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ả trong tự nhiên và trong xã hội.
Trong các mặt đối lập bao giờ cũng có sự đấu tranh gạt bỏ lẫn nhau. Phép
biện chứng đã tìm thấy sự thấp nhất giữa các mặt đối lập. Các mặt đối lập tồn tại
không tách rời nhau mà lẫn vào nhau, thâm nhập trong nhau, mặt này chứa đựng
mầm mống của mặt kia, chúng tác đọng qua lại lẫn nhau làm điều kiện cho nhau
tồn tại và phát triển. Sự phát triển từ cái này thành cái khác cần một thời kỳ gọi
là thời kỳ quá độ. Trong nền kinh tế sự phân công lao động toạ ra mối quan hệ
hữu cơ giữa người và người tạo ra sự phát triển xã hội. Lênin nói “Do phân công
lao động, ai lo cho người ấy, mọi người vì một người, một người vì mọi người,
và phải tìm thấy mình trong người khác, còn chúa không thể lo cho người
được".
Thời kỳ quá độ hiện nay ở Việt Nam là thời kỳ ủ mầm của một xã hội
phát triển, trong đó phân công lao động đang diễn ra mạnh mẽ, đó là sự đấu
tranh giữa những mặt đối lập của cơ chế cũ, và đang báo hiệu một tương lai tươi
sáng, một nền kinh tế phát triển bền vững.
Đề tài: Lênin nói "Sự phát triển là cuộc đấu tranh của các mặt đối lập" từ
luận điểm trên làm rõ cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của Việt Nam trong
thời kỳ quá độ"
Tiểu luận: Triết học
5
B. NỘI DUNG CHÍNH:
I. CƠ SỞ HẠ TẦNG.
1. Khái niệm:
Cơ sở hạ tầng là tổng hợp những quan hệ sản xuất hợp thành cơ cấu kinh tế
của một hình thái kinh tế- xã hội nhất định.
Dựa vào khái niệm đó, nó đã phản ánh chức năng xã hội của các quan hệ xã
hội của các quan hệ sản xuất với tư cách là cơ sở kinh tế của các hiện tượng xã
hội. Đúng vậy, mỗi một hình thái kinh tế - xã hội có một kết cấu kinh tế đặc
trưng là cơ sở hiện thực của xã hội, hình thành một cách quan trong quá trình
sản xuất vật chất xã hội. Nó bao gồm không chỉ những quan hệ trực tiếp giữa
người với người trong sản xuất vật chất mà nó còn bao gồm cả những quan hệ
kinh tế, trao đổi trong quá trình tái sản xuất ra đời sống vật chất của con người.
2. Đặc điểm, tính chất:
Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể thường bao gồm: kiểu quan hệ sản xuất
thống trị trong nền kinh tế. Đồng thời trong mỗi cơ sở hạ tầng xã hội còn có
Tiểu luận: Triết học
6
những quan hệ sản xuất khác như: dấu vết, tàn trữ quan hệ sản xuất cũ và mầm
mống, tiền đề của quan hệ sản xuất mới. Cuộc sống của xã hội cụ thể được đặt
trong trước hết bởi kiểu quan hệ sản xuất thống trị tiêu biểu cho cuộc sống ấy
và những quan hệ sản xuất quá độ, hay những tàn dư cũ, mầm mống mới có vai
trò nhất định giữa chúng tuy có khác nhau nhưng không tách rời nhau vừa đấu
tranh với nhau, vừa liên hệ với nhau và hình thành cơ sở hạ tầng của mỗi xã hội
cụ thể ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử.
Ví dụ như: Trong xã hội phong kiến ngoài quan hệ sản xuất phong kiến
chiếm địa vị thống trị, nó còn có quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội chiếm hữu
nô lệ, mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa và chính 3 yếu tố đó
cấu thành nên cơ sở hạ tầng phong kiến.
Đặc trưng cho tính chất của một cơ sở hạ tầng là do quan hệ sản xuất thống
trị quy định. Quan hệ sản xuất thống trị qui định và tác động trực tiếp đến xu
hướng chung của toàn bộ đời sồng kinh tế - xã hội. Qui định tính chất cơ bản
của toàn bộ cơ sở hạ tầng xã hội đương thời mặc dù quan hệ tàn dư, mầm mống
có vị trí không đáng kể trong xã hội có nền kinh tế xã hội phát triển đã trưởng
thành, nhưng lại có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của
xã hội đang ở giai đoạn mang tính chất quá độ.
Cơ sở hạ tầng mang tính chất đối kháng tồn tại trong xã hội mà dựa trên cơ
sở chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Tính chất đối kháng của cơ sở hạ tầng
được bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội tại không thể điều hoà được trong cơ sở
hạ tầng đó và do bản chất của kiểu quan hệ sản xuất thống trị quy định. Đó là sự
biểu hiện của sự đối lập về lợi ích kinh tế giữa các tập đoàn người trong xã hội.
Như vậy, cơ sở hạ tầng là tổng thể và mâu thuẫn rất phức tạp, là quan hệ
vật chất tồn tại khách quan độc lập với ý thức con người. Nó được hình thành
trong quá trình sản xuất vật chất và trực tiếp biến đổi theo sự tác động và phát
triển của lực lượng sản xuất.
Tiểu luận: Triết học
7
II. KHÁI NIỆM KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI:
1. Khái niệm:
Kiến trúc thượng tầng là toàn bộ những quan điểm: chính trị, pháp quyền,
đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật... với những thể chế tương ứng: nhà
nước, đảng phái, giáo hội, các đoàn thể... được hình thành trên một cơ sở hạ tầng
nhất định.
Bởi vậy, kiến trúc thượng tầng là những hiện tượng xã hội, biểu hiện tập
trung đời sống tinh thần của xã hội, là bộ mặt tinh thần tư tưởng của hình thái
kinh tế -xã hội. Nó đóng vai trò quan trọng cùng các bộ phận khác trong xã hội
hợp thành cơ cấu hoàn chỉnh của hình thái kinh tế-xã hội.
2. Đặc điểm, tính chất:
Như vậy, các bộ phận khác nhau của kiến truc thượng tầng đều ra đời và có
vai trò nhất định trong việc tạo nên bộ mặt tinh thần, tư tưởng của xã phát triển
trên một cơ sở hạ tầng nhất định, là phản ánh cơ sở hạ tầng. Song không phải tất
cả các yếu tố của kiến trúc thượng tầng đều liên quan như nhau với cơ sở hạ
tầng của nó. Mà trong xã hội có giai cấp, tư tưởng chính trị, tư tưởng pháp
quyền cùng những tổ chức tương ứng như chính đảng, nhà nước là những bộ
phận quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất và là thành phần chính của kiến trúc
thượng tầng, tiêu biểu cho chế độ chính trị, xã hội ấy. Ngoài ra còn có các yếu tố
khác đối lập với những tư tưởng quan điểm, tổ chức chính trị của các giai cáp bị
trị.
Kiến trúc thượng tầng của xã hội có đối kháng giai cấp mang tính giai cấp
sâu sắc. Tính giai cấp của kiến trúc thượng tầng biểu hiện ở sự đối địch về quan
điểm, tư tưởng và các cuộc đấu tranh về tư tưởng của các giai cấp đối kháng.
Bộ phận có quyền lực phát triển nhất của kiến trúc thượng tầng của xã hội có
tính chất đối kháng giai cáap là nhà nước-Đây là công cụ của giai cấp thống trị
tiêu biểu cho xã hội về mặt pháp lý- chính trị.
Tiểu luận: Triết học
8
Thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS, những tàn dư tư tưởng của các giai
cấp thống trị bóc lột vẫn còn tồn tại trong kiến trúc thượng tầng. Vì vậy, trong
kiến trúc thượng tầng của các nước xã hội chủ nghĩa ở thời kỳ này vẫn còn sự
đấu tranh giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa với những tàn dư tư tưởng khác. Chỉ
đến chủ nghĩa cộng sản, tính giai cấp của giai cấp của giai cấp thượng tầng mới
bị xoá bỏ.
III. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC
THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI.
Theo như quan điểm của chủ nghĩa duy tâm thì nhà nước và pháp luật
quyết định ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement