Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tieuthungheo2832000
#679667

Download Tiểu luận Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, vận dụng mối quan hệ này vào phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam miễn phí

MỤC LỤC
 
A. Lời mở đầu 1
B. Nội dung 2
I. Lý luận 2
1. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất 2
1.1. Lực lượng sản xuất 2
1.2. Quan hệ sản xuất 4
2. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực lượng sản xuất 5
2.1.Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất 5
2.2. Tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất 5
II. Vận dụng 8
1. Kinh tế tri thức 8
1.1. Nền kinh tế tri thức 8
1.2. Một số đặc điểm nền kinh tế tri thức 8
2. Vận dụng mối quan hệ lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất phát triển nền kinh tế tri thức ở Việt Nam 11
2.1. Nền kinh tế tri thức nhìn từ góc độ lực lượng sản xuất 11
2.2. Nền kinh tế tri thức xét từ góc độ quan hệ sản xuất và cơ cấu kinh tế 12
3. Phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta 14
3.1. Cơ hội và thách thức 14
3.2. Chiến lược và giải pháp 15
C. Kết luận 18
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ật ở cách xa sản xuất
Những yếu tố nói trên của lực lượng sản xuất liên hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có ở trong sự kết hợp đó chúng mới là lực lượng sản xuất. Còn trong sự tách rời chúng chỉ là lực lượng sản xuất ở dạng tiềm năng. Trong những yếu tố của lực lượng sản xuất, thì con người lao động giữ vai trò quyết định. Vì con người không những tạo ra lực lượng sản xuất mà còn sử dụng nó lực lượng sản xuất chỉ là sự biểu hiện những năng lực của bản thân con người.
1.2. Quan hệ sản xuất
Quan hệ sản xuất là quan hệ của con người với nhau trong quá trình sản xuất. Đó là quan hệ tất yếu khách quan được hình thành trong quá trình sản xuất của cá nhân với nhau.
Quan hệ sản xuất bao gồm:
Quan hệ giữa người với người trong việc sở hữu tư liệu sản xuất; quan hệ giữa người - người trong việc tổ chức và phân công lao động xã hội; quan hệ giữa người và người trong việc phân phối sản phẩm xã hội.
Quan hệ sản xuất do con người tạo ra, song nó được hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan, tùy tiện của nội lực lượng sản xuất ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định. Để tiến hành sản xuất, con người chẳng phải quan hệ với tự nhiên mà mà còn phải quan hệ với nhau để trao đổi hoạt động và kết quả lao động, do đó sản xuất bao giờ cũng mang bản chất xã hội C.Mác viết: "Người ta chỉ sản xuất bằng cách hợp tác với nhau một cách nào đó và trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất được người ta phải để lại mối liên hệ và quan hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có trong phạm vi những mối liên hệ và quan hệ đó thì mới có sự tác động của họ vào giới tự nhiên, tức là sản xuất.
Ba mặt của quan hệ sản xuất có quan hệ chặt chẽ với nhau trong đó quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất có vai trò quyết định đối với những mặt khác trong hệ thống sản xuất, xã hội con người sở hữu tư liệu sản xuất quyết định quá trình tổ chức phân công lao động phân phối sản phẩm xã hội vì lợi ích của mình, con người không sở hữu thì phục tùng sự phân công nói trên.
Trong lịch sử có hai hình thức sở hữu cơ bản: Sở hữu tư nhân là hình thức mà trong đó một thiểu số cá nhân nhất định sở hữu đại bộ phận những tư liệu sản xuất cơ bản của xã hội, như hình thức sở hữu này lợi ích cá nhân tri phối quá trình sản xuất. Sở hữu xã hội là hình thức sở hữu của cá nhân liên kết thành các tập thể sở hữu. hay tư liệu xã hội cộng sản nguyên thủy các công xã thời cổ, sở hữu XHCN. Trong sở hữu xã hội, lợi ích tập thể của xã hội chi phối nền sản xuất xã hội.
2. Quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực lượng sản xuất
Quy luật về sự phù hợp giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là hai mặt không tách rời nhau của phát triển sản xuất. Chúng tác động lẫn nhau một cách biện chứng và quy định vai trò quyết định của cách sản xuất đối với sự hình thành và phát triển của những cơ cấu sản xuất . Do đó mối liên hệ này được gọi là quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tổ chức và trình độ của lực lượng sản xuất. Quy luật này chỉ ra sự phụ thuộc tất yếu khách quan của quan hệ sản xuất vào lực lượng sản xuất và sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Bản chất của quy luật này là sự phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất.
2.1. Tính chất của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất
Tính chất của lực lượng sản xuất là tổ chức của tư liệu lao động và của lao động, đó là tính chất cá thể hay tính chất xã hội của chúng. Còn trình độ của lực lượng sản xuất là sự phát triển của công cụ lao động, của kỹ thuật kinh nghiệm và kỹ năng biểu hiện thông qua quy mô cơ cấu sản xuất, phân công lao động. Tổ chức của l sản xuất liên hệ chặt chẽ với trình độ của lực lượng sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất càng cao thì phân công lao động xã hội càng sâu sắc, do đó tính chất xã hội của nó càng cao.
2.2. Lực lượng sản xuất quyết định quan hệ sản xuất
Lực lượng sản xuất là nội dung còn quan hệ sản xuất là hình thức trong phát triển sản xuất. Nội dung quyết định hình thức.
Lực lượng sản xuất là yếu tố động, cách mạng trong cách sản xuất vì trong quá trình lao động con người không ngừng cải tiến công cụ do kinh nghiệm luôn được tích lũy do nhu cầu sản xuất không ngừng tăng lên. Trong khi đó quan hệ sản xuất có khuynh hướng bảo thủ, ổn định. Do đó những thay đổi của phát triển sản xuất đều bắt nguồn sâu xa trước hết là sự tự biến đổi của lực lượng sản xuất.
Lực lượng sản xuất quyết định sự phân công lao động xã hội do đó quyết định quan hệ giữa các tập đoàn người về mặt sở hữu tư liệu sản xuất thông qua quyết định quá trình tổ chức lao động xã hội và phân phối sản phẩm.
Khi lực lượng sản xuất phát triển mâu thuẫn với quan hệ cũ đang kìm hãm nó,thì nó đòi hỏi phải được thay thế bằng quan hệ sản xuất mới phù hợp để cho sản xuất phát triển. Như vậy sự thay thế quan hệ sản xuất này bằng quan hệ sản xuất khác do lực lượng quy định chứ không phải do quan hệ sản xuất.
Khi ảnh hưởng sản xuất mới thay thế quan hệ sản xuất cũ thì phát triển sản xuất cũ kết thúc và cách sản xuất mới ra đời.
2.3. Tác động ngược lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất. Quan hệ sản xuất không chịu sự tác động của lực lượng sản xuất một cách thụ động mà có tác động trở lại đối với lực lượng sản xuất.
Trước hết quan hệ sản xuất là mặt không thể thiếu của phát triển sản xuất lực lượng sản xuất không thể tồn tại, phát triển ở bên ngoài quan hệ sản xuất, nó là hình thức tất nhiên của cách sản xuất. Quan hệ sản xuất có thể tác động thúc đẩy hay kìm hãm lực lượng sản xuất.
Khi quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất thì nó mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển bằng cách nó sắp xếp các yếu tố của lực lượng sản xuất đúng vị trí, chức năng của chúng làm cho chúng phát huy được chức năng, tác dụng của chúng. Nhưng khi quan hệ sản xuất phù hợp không phù hợp với lực lượng sản xuất thì trở thành xiềng xích trói buộc đối với lực lượng sản xuất làm cho chúng không phát huy tác dụng. Sự không phù hợp của quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất có thể xảy ra theo 2 xu hướng vượt quá hay lạc hậu so với lực lượng sản xuất.
Quan hệ sản xuất xác định mục đích xã hội của nền sản xuất nào, tổ chức sản xuất được tiến hành vì lợi ích của tập đoàn sản xuất nào, tổ chức sản xuất vì lợi ích nào và phân phối, sản phẩm có lợi cho ai. Như thế có nghĩa là mọi mặt của quan hệ sản xuất đều ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực đến lực lượng sản xuất trực tiếp.
Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với lực lượng sản xuất là quy luật chung cơ bản của quá trình lịch s...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement