Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ailill
#679659

Download Tiểu luận Vận dụng nguyên lí mối liên hệ phổ biến về xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta miễn phí

MỤC LỤC
Lời giới thiệu 1
Chương I 2
Phép biện chứng về mối liên hệ phổ biến - cơ sở lí luận cho mọi hoạt động thực tiễn. 2
1.1. Nguyên lí về mối liên hệ phổ biến: 2
1.1.1.Phép biện chứng là gì? 2
1.1.2.Nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến: 2
1.1.3.ý nghĩa phương pháp luận : 3
Chương II 5
Vận dụng nguyên lí mối liên hệ phổ biến về xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta . 5
2.1. những khái lược chung: 5
2.1.1. Kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế: 5
2.1.2. Nội dung cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế . 6
2.1.3. Bốn nguyên tắc cơ bản của hội nhập kinh tế Quốc tế 6
2.2. Theo quan điểm lịch sử cụ thể thì xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập Hội nhập kinh tế Quốc tế là tất yếu 7
2.2.1. Tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ: 7
2.2.2 Tình hình thế giới thúc đẩy các nước nói chung và Việt nam nói riêng phải hội nhập kinh tế quốc tế: 9
2.3. Quan hệ giữa xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế Quốc tế là mối quan hệ biện chứng: 11
2.3.1. Hội nhập kinh tế Quốc tế tác động đến tự chủ về kinh tế : 12
2.3.2.Tác động về xây dựng nền kinh tế tự chủ với hội nhập kinh tế Quốc tế: 14
2.4. Biện pháp xây dựng kinh tế tự chủ gắn liền với hội nhập kinh tế Quốc tế nhằm khắc phục những yếu kém trong nền kinh tế 16
2.4.1. Nâng cao sức cạnh tranh. 16
2.4.2. Đào tạo bồi dưỡng và sử dụng toàn bộ cán bộ,cải cách hệ thống pháp luật. 17
2.5. Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ,mở rộng kinh tế đối ngoại đã mang lại nhiều thành quả quan trọng 19
Kết luận 20
tài liệu tham khảo 22
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

úng ta cần xem xét nó trong mối liên hệ với nhu cầu thực tiễn của con người vì con người bao giờ Cũng phản ánh đợc một số lượng hữu hạn những mối liên hệ. Bởi vậy ,tri thức đạt được về sự vật cũng chỉ là tương đối không đầy đủ không trọn vẹn.
Mặt khác , mọi sự vật đéu tồn tại trong không gian và thời gian nhất định . Do vậy chúng ta cần quan điểm lịch sử cụ thể khi xem xét và giải quyết mọi vấn đề do thực tiễn đặt ra.Vận dụng quan điểm lịch sử-cụ thể vào việc nghiên cứu xem xét và giải quyết mọi vấn đề do thực tiễn đặt ra đòi hỏi chúng ta phải chú ý đúng mức tới hoàn cảnh lịch sử cụ thể làm phát sinh chúng,tới sự ra đời của chúng,tới bối cảnh hiện thực cả khách quan lẫn chủ quan.Khi xem xét một quan điểm , một luận thuyết cũng phải đặt nó trong những mối quan hệ như vậy.Chân lý sẽ trở thành sai lầm nếu nó bị đẩy ra ngoài giới hạn tồn tại của nó.
Trong hoạt dộng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn liền với hội nhập ta cần xem những lí luận trên đây là nền tảng, là cốt lõi mọi suy luận là kim chỉ nam cho mọi hành động.
Chương II
Vận dụng nguyên lí mối liên hệ phổ biến về xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta .
2.1. những khái lược chung:
2.1.1. Kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập kinh tế quốc tế:
Qua các văn kiện của Đảng ta đa ra về chủ trương” xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ “trong quá trình đổi mới, mở rộng quan hệ đối ngoại.
Vậy thế nào là nền kinh tế độc lập tự chủ?
“Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế không bị lệ thuộc vào các nước khác,người khác hay vào một tổ chức kinh tế nào đó về đường lối chính sách phát triển; cũng không bị bất cứ ai dùng những điều kiện kinh tế , tài chính , thương mại viện trợ …để áp đặt khống chế , làm tổn hại chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc…
Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế trước những biến động của thị trường ;trớc sự khủng hoảng của nền kinh tế tài chính bên ngoài , nó vẫn có những khả năng cơ bản duy trì sự ổn định và phát triển; trước sự bao vây cô lập và chống phá của các thế lực thù địch, nó vẫn có những khả năng đứng vững , không bị sụp đổ , không bị rối loạn ’’.
Vậy hội nhập kinh tế quốc tế là gì ?
Hội nhập kinh tế quốc tế là việc các nớc đi tìm kiếm một số điều kiện nào đó mà họ có thể thống nhất được với nhau kể cả dành cho nhau những ưu đãi , tạo ra những điều kiện công bằng , có đi có lại trong quan hệ hợp tác ….nhằm khai thác các khả năng lẫn nhau , phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế của mình .
2.1.2. Nội dung cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế .
Nội dung cơ bản của hội nhập kinh tế quốc tế mà nước ta cần và có thể tham gia từng bước là mở cửa thị trường về thương mại , đầu tư và dịch vụ . Hội nhập kinh tế quốc tế có cả hình thức đa phương và song phương , vừa tham gia các tổ chức và diễn đàn kinh tế thế giới và khu vực , vừa thiết lập quan hệ thương mại đầu tư , khoa học kĩ thuật với từng nước . Các quan hệ kinh tế đa phương không chỉ giới hạn ở các quan hệ lợi ích kinh tế ,thương mại trực tiếp cụ thể , mà còn có những lợi ích khác như: liên kết các khối các nước đang phát triển cùng nhau đấu tranh bảo vệ lợi ích chung trên các diễn đàn Quốc tế ,chống laị những áp đặt không công bằng không bình đẳng của các nuớc phát triển .
2.1.3. Bốn nguyên tắc cơ bản của hội nhập kinh tế Quốc tế
- Công bằng :các nước dành cho nhau quy chế ưu đãi cao nhất của mình và chung cho mọi nước .
-Tự do hoá thương mại :Mỗi nước chỉ được sử dụng công cụ bảo hộ cho nền sản xuất của mình là thuế, các biện pháp phi thuế không được sử dụng .
-Làm ăn hay thương lượng nhau phải trên cơ sở lợi ích kinh tế
-Công khai mọi chính sách thương mại và đầu tư .
Về mặt lí thuyết xây dựng kinh tế tự chủ có vẻ đơn giản nhưng lại vô cùng phức tạp.Bởi lẽ mọi mặt trong đời sống kinh tế - chính trị-xã hội …trên thế giới đều tác động qua lại lẫn nhau muôn hình muôn vẻ.Ta không thể đồng nhất giữa độc lập kinh tế với khép kín, “tự cung tự cấp’’kinh tế .Xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ đặt trong mối quan hệ giao lưu, hợp tác cạnh tranh…gói gọn trong một phạm trù :”Hội nhập Quốc tế ’’.trong mọi chủ trương xây dựng nền kinh tế luôn phải xác định rằng nền kinh tế mỗi quốc gia là một bộ phận của nền kinh tế thế giới . mối liên hệ ấy là mối liên hệ giữa cái chung và cái riêng, thông qua cái riêng mà cái chung mới được biểu hiện.Nhưng mỗi quốc qia đều có những đặc điểm khác nhau được gọi là “cái đơn nhất”.Nhìn theo một góc độ nào đấy quốc gia nào càng tự chủ về kinh tế đợc bao nhiêu thì quốc gia ấy càng có “nhân cách’’bấy nhiêu.Vậy xây dựng nền kinh tế tự chủ và chủ động hội nhập vốn có mối quan hệ biện chứng . Trong quá trình xây dựng nền kinh tế tự chủ không được tách rời phương châm chủ động hội nhập.
2.2. Theo quan điểm lịch sử cụ thể thì xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ và hội nhập Hội nhập kinh tế Quốc tế là tất yếu
2.2.1. Tất yếu phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ:
Trong quá trình toàn cầu hoá kinh tế , tất cả các nước tham gia hội nhập kinh tế đều xuất phát từ mục tiêu bên trong phục vụ cho yêu cầu lợi ích quốc gia . Toàn cầu hoá ,tự do hoá làm cho nền kinh tế phụ thuộc đan xen vao nhau , tuy nhiên sự ràng buộc đó không mang tính thuần tuý , vô điều kiện mà phải vì lợi ích kinh tế .Do đó phải xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ,phát triển bằng chính nội lực đất nước.
Hiện nay,cần nhận thấy rằng ,toàn cầu hoá còn một mặt khác nữa.Nó là sản phẩm của nền kinh tế thị trường hiện đại và của một yếu tố đợc tính là các nước phát trển , nhất là Hoa Kỳ . Không phải ngẫu nhiên mà maorel, ngời Anh , chủ tịch một trong những công ty truyền thông lớn nhất thế giới đã phải thốt lên rằng “thế giới không phải đang toàn cầu hoá,mà đang được Mỹ hoá ’’1 . Điều này không chỉ được minh chứng về sức mạnh trong lĩnh vực kinh tế và thơng mại của nớc Mỹ mà còn có thể đợc minh chứng bằng ưu thế khác như trong số 20 trường lớn nhất thế giới thì có 17 trờng của Mỹ với khoảng 450000 sinh viên nớc ngoài đang du học ở Mỹ.Mỹ từng khẳng định rằng :”Toàn cầu hoá chỉ đợc chấp nhận khi nó phụ thuộc vào sức mạnh của Mỹ . Toàn cầu hoá sẽ đợc chấp nhận khi nó có ý áp đặt lên trật tự pháp lý Mỹ một trật tự khác cao hơn’’1.Vòng đàm phán thiên niên kỷ,Nxb chính trị quốc gia,Hà nội 2000,tr124.
.Hay “Mỹ muốn mở rộng tự do hoá thơng mại trên thế giới và làm cho xu thế nay trở lên không thể đảo ngược , nhưng họ lại đòi cho mình rất nhiều ngoại tệ’’(1)
Một trong những bài học kinh nghiêm sâu sắc mà một số nước Châu á rút ra sau khi bị rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ nặng nề năm 1997-1998,là sự phụ thộc của nền kinh tế nhất là về vốn , công nghệ , thị trường nước ngoài và sự đầu...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement