Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Skippere
#679644

Download Tiểu luận Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử - Sự vận dụng tư tưởng này trong xây dựng xã hội Việt Nam hiện nay miễn phí

MỤC LỤC
Đề mục Trang
I. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử . 1
Hoàn cảnh lịch sử và cuộc đời của Hàn Phi Tử . 1
1. Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử . 1
2. Nội dung tư tưởng pháp trị của Hàn Phi . 1
Một số hạn chế trong tư tưởng pháp trị của Hàn Phi . 3
3. Tư tưởng pháp gia của Hàn Phi . 3
II. Vận dụng tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử vào công cuộc xây dựng xã hội
Việt Nam hiện nay . 6
Những hạn chế của đường lối pháp trị của Hàn Phi đem lại bài học kinh nghiệm cho
việc xây dựng xã hội và hoàn thiện pháp luật ở Việt Nam . 9
Kết luận . 12
Tài liệu tham khảo . 13

Tóm tắt nội dung:

................ 13
GV: TS. TRẦN NGUYÊN KÝ TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ
HVTH: NGÔ LÊ THẠNH PHONG – K20 Đ12 Trang iii
MỞ ĐẦU
Hơn 15 năm qua, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã đạt được nhiều thành
tựu quan trọng. Đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,
văn minh.
Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước,
chúng ta phải tiếp tục đổi mới toàn diện và triệt để các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc
biệt là đổi mới hệ thống chính trị XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền
của dân, do dân và vì dân. Nhận thức rõ yêu cầu đó, đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX
đã khẳng định: "Nhà nước ta là công cụ chủ yếu để thực hiện quyền làm chủ của nhân
dân, là Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Quyền lực Nhà nước là thống
nhất, có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện
quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật".
Trong quá trình kiện toàn tổ chức, đổi mới cách và nâng cao hiệu quả
hoạt động quản lý xã hội của Nhà nước, việc kế thừa có chọn lọc những tư tưởng và
học thuyết quản lý xã hội trong lịch sử đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì những
tư tưởng và học thuyết quản lý xã hội, kể cả ở phương Đông và phương Tây, đều là sản
phẩm trí tuệ con người, đã được kiểm nghiệm qua thực tiễn lịch sử. Chúng có giá trị
nhất định trong việc giúp chúng ta tìm ra những giải pháp hữu hiệu để xây dựng và
hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trong đó,
thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử, một trong những tư tưởng chính trị - xã hội nổi bật
trong thời kỳ Trung Quốc cổ đại, đã để lại nhiều kinh nghiệm lịch sử to lớn đối với quá
trình thực hiện quản lý xã hội bằng pháp luật của Nhà nước.
Xuất phát từ những đòi hỏi về lý luận và thực tiễn nêu trên, việc nghiên cứu
thuyết pháp trị của Hàn Phi Tử là thực sự cấp thiết. Đó là lý do mà tui thực hiện đề tài:
GV: TS. TRẦN NGUYÊN KÝ TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ
HVTH: NGÔ LÊ THẠNH PHONG – K20 Đ12 Trang iv
"Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử và sự vận dụng tư tưởng này vào xây dựng xã hội
Việt Nam hiện nay" làm đề tài tiểu luận của mình.
GV: TS. TRẦN NGUYÊN KÝ TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ
HVTH: NGÔ LÊ THẠNH PHONG – K20 Đ12 Trang v
TÓM TẮT
Trong lịch sử tư tưởng Trung Quốc cổ đại, tư tưởng pháp trị mà đại biểu xuất
sắc là Hàn Phi Tử có một vai trò đặc biệt trong sự nghiệp thống nhất đất nước và phát
triển xã hội cuối thời Xuân Thu - Chiến Quốc. Nội dung cơ bản của tư tưởng pháp trị là
đề cao vai trò của pháp luật và chủ trương dùng pháp luật hà khắc để trị nước.
Tác phẩm Hàn Phi Tử là một tác phẩm độc đáo, và là công trình quan trọng nhất
của chính trị học Trung Hoa, là một trong những tác phẩm đầu tiên của chính trị học
thế giới.
Về tư tưởng nó xác lập trường phái pháp gia, một trong bốn trường phái lớn
nhất của Trung Quốc (Nho, Pháp, Mặc, Đạo). Nó là một trong những công trình cực kỳ
hấp dẫn, viết cách đây 2.300 năm nhưng ai cũng giật mình về tính thời sự của nó, ta có
cảm tưởng tác giả là người hiện nay, nói bằng ngôn ngữ và cách lý luận hôm nay về
cách quan hệ giữa người với người, không chỉ ở Trung Hoa mà cả thế giới, trong đó có
Việt Nam.
Đó là một con người có đầu óc lỗi lạc của Trung Hoa và của xã hội loài người.
Ngày nay, chúng ta nghiên cứu tư tưởng Hàn Phi vẫn thấy những tác nhân hợp lý của
nó, vẫn đầy tính thực tiễn trong đời sống xã hội, trong ứng xử giữa người với người,
trong quản lý và thuật trị mới.
Dù trải qua cả một thời gian dài trong lịch sử nhân loại, nhưng đến nay tư tưởng
pháp trị của Hàn Phi cũng đáng để cho mọi người suy ngẫm.
Tư tưởng của ông tồn tại lâu như vậy đó là vì nó có tính giáo dục sâu sắc, dạy
đời, dạy người sống tốt đời đẹp đạo, có lý có tình, trên cơ sở vận dụng một cách linh
hoạt vào thực tiễn cuộc sống.
GV: TS. TRẦN NGUYÊN KÝ TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ
HVTH: NGÔ LÊ THẠNH PHONG – K20 Đ12 Trang 1
TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA
HÀN PHI TỬ
I. Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử
 Hoàn cảnh lịch sử và cuộc đời của Hàn Phi Tử
1. Bối cảnh xã hội Trung Hoa cổ đại thời Hàn Phi Tử
Lịch sử Trung Hoa cổ đại có hai thời kỳ được nói đến nhiều nhất: Xuân Thu và
Chiến Quốc.
Thời Xuân Thu (770 - 403 TCN) là thời kỳ suy tàn của nhà Chu, đây chính là thời
kỳ sinh sống của Lão Tử, Khổng Tử (551 - 479 TCN).
Thời Chiến Quốc (403 - 221 TCN) từ gần cuối đời Uy Liệt Vương, tới khi nhà Tần
diệt nhà Tề thống nhất đất nước, đó là thời kỳ sinh sống của Hàn Phi Tử (280 - 233 TCN).
So với thời Xuân Thu thì Chiến Quốc loạn lạc và bất ổn định hơn về chính trị,
nhưng lại phát triển hơn về kinh tế. Trong thời Xuân Thu, công cụ sản xuất và khí giới
chủ yếu là bằng đồng. Sắt bắt đầu được dùng cuối thời kỳ này và trở nên thông dụng vào
thời Chiến Quốc, do đó, thúc đẩy việc mở rộng đất đai nông nghiệp, tăng năng suất lao
động. Đây là thời kỳ đạo đức suy đồi, người ta chỉ tìm mọi cách để tranh lợi. Quan lại
tham nhũng, ăn chơi xa hoa truỵ lạc; chiến tranh kéo dài liên miên khiến cho đời sống
của nhân dân càng thêm đói khổ cùng cực. Trước tình cảnh xã hội như vậy, tầng lớp
quý tộc và tầng lớp trí thức có sự chia rẽ về tư tưởng.
2. Nội dung tư tưởng pháp trị của Hàn Phi
Nội dung cơ bản của tư tưởng chính trị đã phân tích những ưu điểm, hạn chế của
Quản Trọng, Ngô Khởi, Bạch Lý Hề, Thận Đáo và tổng kết, hoàn thiện thành học
thuyết pháp trị của mình. Học thuyết đó dựa trên ba nội dung cơ bản “pháp, thuật, thế”.
GV: TS. TRẦN NGUYÊN KÝ TƯ TƯỞNG PHÁP TRỊ CỦA HÀN PHI TỬ
HVTH: NGÔ LÊ THẠNH PHONG – K20 Đ12 Trang 2
Ông đồng tình với Tuân Tử cho rằng, con người ta có tính ác, nhưng lý giải về
vấn đề lợi ích. Việc cai trị phải căn cứ vào lợi ích để thưởng hay phạt.
+ Pháp
Luật do vua ban ra, trăm quan giám sát, nhân dân thực hiện. Luật phải đúng đắn
phù hợp, công khai trên dưới đều biết. Tất cả cứ đúng mực thước, đúng pháp luật mà
làm thì xã hội sẽ ổn định.
+ Thuật
Là nghệ thuật, thủ thuật trị nước vua phải luôn cảnh giác với người xung quanh,
biết sử dung người đúng lúc, đúng chỗ, đúng khả năng. Vua phải sáng suốt, không để
lộ sự yêu ghét để quần thần lợi dụng.
Dùng thuật để biết rõ người ngay kẻ gian, để điều khiển bề tôi. Thực chất đó là
thủ đoạn của người làm vua để điều khiển các quan lại, phải giữ gìn pháp luật và tuân
theo mệnh lệnh.
+ Thế
Là uy thế quyền lực của người làm vua. Vua phải triệt để sử dụng quyền của
mình để trị nước.
Quyền lực phải tập trung tuyệt đối vào tay nhà vua, không được trao quyền cho
bất c...

Link download cho anh em ketnooi
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement