Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By selfish_vn
#679023

Download Khóa luận Hiện trạng sử dụng đất và biến động tình hình sử dụng đất thời kỳ 2000 - 2003 phường Trung Hòa - quận Cầu Giấy miễn phí

MỤC LỤC
 
Trang
 
PHẦN MỞ ĐẦU .1 CHưƠNG1 : CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI .7
1.1. Đất đai “tư liệu sản xuất đặc biệt” . 7
1.1.1. Đặc điểm tạo thành . 7
1.1.2. Tính hạn chế về số lượng . 7
1.1.3. Tính không đồng nhất . 8
1.1.4. Tính không thay thế . 8
1.1.5. Tính cố định vị trí . 8
1.1.6. Tính vĩnh cửu (khả năng mang tính sản xuất) . 8
1.2. Vai trò và ý nghĩa của đất đai trong sản xuất của xã hội . 8
1.2.1. Trong các ngành phi nông nghiệp . 9
1.2.2. Trong ngành nông nghiệp . 9
1.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới việc sử dụng đất . 10
1.3.1. Nhân tố tự nhiên. 10
1.3.2. Nhân tố kinh tế - xã hội . 12
1.3.3. Nhân tố không gian . 13
1.4. Xu thế phát triển sử dụng đất đai . 14
1.4.1.Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung. 14
1.4.2. Cơ cấu sử dụng đất phát triển theo hướng phức tạp hoá và chuyên môn hoá . 14
1.5. Biến động đất đai . 15
1.5.1. Khái niệm: . 15
1.5.2. Những đặc trưng của biến động đất đai . 17
1.5.3. Ý nghĩa thực tiễn của việc đánh giá biến động tình hình sử dụng đất đai 18
CHưƠNG 2: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT PHưỜNG TRUNG HOÀ . 19
2.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội . 19
2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 19
2.1.2. Kinh tế xã hội. 20
2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai của phường Trung Hoà năm 2000 và 2003 . 22
2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Trung Hoà năm 2000 . 22
2.2.2. Hiện trạng sử dụng đất phường Trung Hoà năm 2003 . 27
 
 
CHưƠNG 3 : BIẾN ĐỘNG TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT CỦA PHưỜNG TRUNG HOÀ
THỜI KỲ 2000 – 2003 . 33
3.1. Diện tích các loại hình sử dụng của phường Trung Hoà thời kỳ 2000 2003 33
3.2. Nguyên nhân biến động tình hình sử dụng đất 2000 - 2003 . 37
3.2.1. Biến động diện tích đất nông nghiệp. 37
3.2.2. Biến động diện tích đất chuyên dùng . 38
3.2.3. Biến động diện tích đất ở. 41
3.2.4. Biến động diện tích đất chưa sử dụng . 42
3.2.5. Xu hướng sử dụng đất đối với chưa sử dụng . 43
3.3. Nhận xét chung . 43
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 44
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

n tuân thủ quy luật tự nhiên, tận dụng các lợi thế nhằm
đạt hiệu quả lợi ích cao nhất về mặt xã hội, môi trường và kinh tế. Tình trạng phổ biến
hiện nay là nhiều địa phương đã sử dụng đất chưa hợp lý, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, một số địa phương đã sử dụng đất nông nghiệp để phát triển, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế, xây dựng và phát triển đô thị một cách tràn lan, thiếu tính
toán, nhiều nơi dành đất rồi để đấy không sử dụng, gây lãng phí đất canh tác, phá hoại môi trường.
1.3.2. Nhân tố kinh tế - xã hội
Bao gồm các yếu tố như chế độ xã hội, dân số và lao động thông tin và quản lý, chính sách môi trường và chính sách đất đai, yêu cầu quốc phòng, sức sản xuất và trình
độ phát triển của kinh tế hàng hoá, cơ cấu kinh tế và phân bố sản xuất các điều kiện về công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trình độ quản lý, sử dụng lao động, điều kiện và trang thiết bị vật chất cho công tác phát triển nguồn nhân lực, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất…
Nhân tố kinh tế - xã hội thường có ý nghĩa quyết định, chủ đạo đối với việc sử dụng đất đai. Thực vậy phương hướng sử dụng đất được quyết định bởi yêu cầu của xã hội và mục tiêu kinh tế trong từng thời kỳ nhất định. Điều kiện tự nhiên của đất đai cho phép khả năng thích ứng về cách sử dụng đất. Còn sử dụng đất như thế nào,
được quyết định bởi sự năng động của con người và các điều kiện kinh tế - xã hội, kỹ
thuật hiện có.
Trong một vùng hay trong phạm vi một nước, điều kiện vật chất tự nhiên của đất
đai thường có sự khác biệt không lớn, về cơ bản là giống nhau. Nhưng với điều kiện kinh tế - xã hội khác nhau, dẫn đến tình trạng có vùng đất đai được khai thác sử dụng triệt để từ lâu đời và đem lại những hiệu quả kinh tế - xã hội rất cao. Có nơi thì bỏ hoang hay khai thác với hiệu quả rất thấp…có thể nhận thấy điều kiện tự nhiên của đất đai chỉ là một tồn tại khách quan, khai thác và sử dụng đất đai quyết định vẫn là do con người. Cho dù điều kiện tự nhiên có nhiều lợi thế, nhưng các điều kiện xã hội, kinh tế, kỹ thuật không tương ứng, thì các ưu thế tài nguyên cũng khó có thể trở thành sức sản xuất hiện thực, cũng như chuyển hoá thành ưu thế kinh tế và ngược lại.
Chế độ sở hữu tư liệu sản xuất và chế độ kinh tế - xã hội khác nhau đã tác động
đến việc quản lý của xã hội về sử dụng đất đai, khống chế cách và hiệu quả sử dụng đất. Trình độ phát triển của xã hội và kinh tế khác nhau dẫn đến trình độ sử dụng
đất khác nhau. Nền kinh tế và các ngành càng phát triển, yêu cầu về đất đai sẽ càng lớn, lực lượng vật chất dành cho việc sử dụng đất càng được tăng cường, năng lực sử dụng
đất của con người sẽ được nâng cao và phát huy cao độ.
ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế đến việc sử dụng đất được đánh giá bằng hiệu quả sử dụng đất. Thực trạng sử dụng đất liên quan tới lợi ích kinh tế của người sở
hữu, sử dụng và kinh doanh đất đai. Trong điều kiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đất được dùng cho xây dựng cơ sở hạ tầng đều dựa trên nguyên tắc hạch toán kinh tế, thông qua việc tính toán hiệu quả kinh doanh sản xuất. Tuy nhiên, nếu có chính sách ưu đãi sẽ tạo điều kiện cải thiện và hạn chế việc sử dụng đất theo kiểu bóc lột. Mặt khác, sự quan tâm quá mức đến lợi nhuận tối đa cũng dẫn đến tình trạng
đất đai bị sử dụng không hợp lý, thậm chí huỷ hoại đất đai.
Từ những vấn đề nêu trên cho thấy, các nhân tố điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế - xã hội tạo ra nhiều tổ hợp ảnh hưởng đến việc sử dụng đất đai. Tuy nhiên mỗi nhân tố giữ vị trí và có tác động khác nhau. Trong đó, điều kiện tự nhiên là yếu tố cơ bản để xác định công dụng của đất đai, có ảnh hưởng trực tiếp, cụ thể và sâu sắc, nhất là
đối với sản xuất nông nghiệp. Điều kiện kinh tế sẽ kiềm chế tác dụng của con người
trong việc sử dụng đất. Điều kiện xã hội tạo ra những khả năng khác nhau cho các yếu tố kinh tế và tự nhiên tác động tới việc sử dụng đất. Vì vậy, cần dựa vào quy luật tự nhiên và quy luật kinh tế - xã hội để nghiên cứu, xử lý các mối quan hệ giữa các nhân tố tự nhiên,kinh tế - xã hội, trong lĩnh vực sử dụng đất đai.
1.3.3. Nhân tố không gian
Trong thực tế, mọi ngành sản xuất vật chất và phi vật chất (Như ngành nông nghiệp, dịch vụ, xây dựng, mọi hoạt động kinh tế và hoạt động xã hội) đều cần đến đất
đai như điều kiện không gian để hoạt động. Không gian bao gồm cả vị trí và mặt bằng.
Đặc tính không gian của đất đai là yếu tố vĩnh hằng của tự nhiên ban phát cho xã hội loài người. Vì vậy, không gian trở thành một trong những nhân tố hạn chế cơ bản nhất của việc sử dụng đất.
Không gian mà đất đai cung cấp có đặc tính vĩnh cửu, cố định vị trí khi sử dụng và số lượng không thể vượt phạm vi quy mô hiện có. Do vị trí và không gian của đất đai không bị mất đi và cũng không tăng thêm trong quá trình sử dụng, nên phần nào có giới hạn nhân khẩu và số lượng người lao động có nghĩa tác dụng hạn chế của không gian
đất đai sẽ thường xuyên xảy ra khi dân số và kinh tế - xã hội luôn phát triển.
Sự bất biến của tổng diện tích đất đai, không chỉ hạn chế khả năng mở rộng không gian sử dụng đất mà còn chi phối giới hạn thay đổi của cơ cấu đất đai. Điều này quyết định việc điều chỉnh cơ cấu đất đai theo loại đất, số lượng được sử dụng căn cứ vào sức sản xuất của đất và yêu cầu sản xuất của xã hội nhằm đảm bảo nâng cao lực tải của đất đai.
Khả năng không dịch chuyển của đất đai dẫn đến việc phân bố về số lượng và chất lượng đất đai mang tính khu vực rất chặt chẽ. Cùng với mật độ dân số của các khu vực khác nhau, tỉ lệ cơ cấu và lượng đầu tư sẽ có sự khác biệt rõ rệt. Tài nguyên đất đai có hạn, lại giới hạn về không gian, đây là nhân tố hạn chế lớn nhất đối với việc sử dụng
đất ở nước ta. Vì vậy, cần thực hiện nghiêm ngặt nguyên tắc sử dụng dất hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả kết hợp bảo vệ tài nguyên đất và môi trường.
1.4. Xu thế phát triển sử dụng đất đai
1.4.1.Sử dụng đất phát triển theo chiều rộng và tập trung
Lịch sử phát triển xã hội loài người cũng chính là lịch sử biến đổi của quá trình sử dụng đất. Khi con người còn sống bằng cách săn bắn và hái lượm, chủ yếu dựa vào sự ban phát của tự nhiên và thích ứng với tự nhiên để tồn tại, vấn đề sử dụng đất hầu như không tồn tại. Thời kỳ du mục con người sống trong lều cỏ, những vùng đất có nước và đồng cỏ bắt đầu được sử dụng khi xuất hiện ngành trồng trọt với những công cụ sản xuất thô sơ, diện tích đất đai được sử dụng tăng lên nhanh chóng, năng lực sử dụng và ý nghĩa kinh tế của đất đai cũng gia...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement