Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nguyen_leo1230
#679019

Download Bài giảng Trắc địa đại cương miễn phí

CHƯƠNG V : ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
1 1 .Kháiniệmlướikhốngchếtrắc địa
1 1 . . . 1 1 Lưới khốngchếmặtbằng
1.1.1 Kháiniệm
Lưới khống chế mặt bằng là tập hợp các điểm đã xác định nhờ các phép đo ( đo góc và
đo dài) được tiến hành trên mặt đất rồi tính toán toạ độ X,Y trong một thể thống nhất.
1.1.2 Phân cấp
Trong trắc địa, việc đo vẽ bản đồ hay bình đồ được tiến hành theo nguyên tắc “ từ toàn
bộ đến cục bộ, từ độ chính xác cao đến độ chính xác thấp. Trên cơ sở xây dựng cấp
lư ới và cuối cùng phải đủ độ chính xác để đo vẽ chi tiết địa hình”. Do đó việc xây
dựng lưới khống chế mặt bằng cũng tiến hành theo nguyên tắc đó.
Về tổng thể, lưới khống chế mặt bằng chia làm 3 cấp chính :
- Lưới khống chế tam giác nhà nước.
- Lưới khống chế trắc địa khu vực.
- Lưới khống chế đo mặt bằng đo vẽ.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ch n»m ngang gi÷a A vµ B
D
Vì  MFN  m’Fn’ :
E
f
L
p
 
p
LfE . (2)
Thay (2) vào (1) ta có :
p
LffD . 
Với mỗi máy cụ thể có , f, p cố định nên người ta kí hiệu :
+
p
fK  : gọi là hằng số dây đo K =100
+ c = f + : gọi là hằng số máy đo xa.
Khi đó ta có : D = K.L + c.
Khi thiết kế và chế tạo máy người ta đã loại trừ được c tức là c=0 ( khi đo khoảng cách
D >10m).
Vậy công thức tính gần đúng là : D = K.L
Theo hình vẽ ta có : D =100 (2750-335) = 241500 mm = 241,5 m.
Chương III : Đo khoảng cách
44
3.2.2 Tìm khoảng cách trong trường hợp tia ngắm nằm nghiêng (V0)

d
D
A
B
N
C
N'
M'
M
V
V
l/2
l'/2
O
Trong thực tế khi đo khoảng cách giữa 2 điểm A và B, người ta thường sử dụng tia
ngắm nằm nghiêng, nghĩa là tia ngắm chính OC nằm nghiêng một góc V so với mặt
phẳng nằm ngang.
Giả sử có mia M’N’ chắn vuông góc với trục ngắm OC thì khoảng cách d=OC theo
trường hợp tia ngắm nằm ngang ta có : d =K.L’ (1).
Nhưng thực tế chỉ có mia M,N đặt thẳng đứng với B. Mia này không vuông góc với
trục ngắm OC nên khoảng cách chắn giữa 2 vạch ngắm đo xa là L. Vì góc nhìn  rất
nhỏ nên ta có thể coi OM//OC//ON  OM’M’N’.
Xét  vuông CM’M ta có : VLL cos
22
'
 (2)
Thay (2) vào (1) : d =K.L.cosV (3)
Chiều dài nằm ngang giữa A và B là : D = d.cosV (4)
Thay (3) và (4) ta có D = K.L. cos2V.
Chương IV : Đo cao hình học
45
CHƯƠNG IV : ĐO CAO HÌNH HỌC
1. Khái niệm về hệ thống cao độ và các phương pháp đo cao
1.. 1 Hệ thống độ cao
1.1.1 Cao độ của một điểm
Cao độ của một điểm là khoảng cách tính theo đường dây dọi từ điểm đó tới mặt thuỷ
chuẩn.
Có hai loại cao độ :
- Cao độ tuyệt đối ( AH )
- Cao độ tương đối ( 'AH )
MÆt thuû chuÈn gèc
MÆt thuû chuÈn gi¶ ®Þnh ( Elipxoid)
A
B
H'A
HA H'B
HB
hAB
1.1.2 Mốc cao độ
Mốc cao độ là một điểm được xác định cao độ có độ chính xác cao làm cơ sở để xác
định cao độ của các điểm chi tiết khác.
Trong ngành giao thông, để khảo sát thiết kế một tuyến đường người ta lập hệ thống
các mốc cao độ dọc theo tuyến, khoảng cách giữa các mốc từ 12 km. Ngoài ra tại các
vị trí công trình người ta đặt thêm các mốc cao độ tiện cho việc thi công. Mốc cao độ
phải thoả mãn các yêu cầu :
- Mốc phải được đặt ở nơi địa chất ổn định dễ tìm, nằm ngoài phạm vi thi công.
- Mốc phải được bảo vệ chắc chắn, phải được chôn bằng các cọc bê tông trên có gắn
mũi đinh.
- Mốc có thể được đặt vào các vật cố định như tường bê tông, tảng đá lớn không bị xê
dịch.
P6
13
TC5
TD2KM0
2
31
5 87
P2 11
CD3 H2
H164 TC2 129 10 CD4
TD6TD5
P5
m­¬ng thuû lîi cèng tl cò
c¸ch cäc 1: 10,5m; C§: 50.00
mc®1: ®Æt t¹i gãc nhµ 2 tÇng, bªn tr¸i tuyÕn
ruéng
ao
ruéng
ruéng
ruéng
ruéng
m­¬ng thuû lîi
c¸ch cäc P6: 12,5m; C§: 60.00
mc®3: Cäc BTCT
c¸ch cäc 10: 10,5m; C§: 54.00
mc®2: §Æt t¹i gãc nhµ 1 tÇng, bªn tr¸i tuyÕn
Chương IV : Đo cao hình học
46
1.. 2 Các phương pháp đo cao
1.2.1 Đo cao hình học
Đo cao hình học dựa trên cơ sở tia ngắm nằm
ngang để xác định độ chênh cao h =S – T
Trong đó :
h - độ chênh cao giữa 2 điểm
S – Số đọc theo dây chỉ giữa trên mia dựng ở điểm
đã biết độ cao.
T – Số đọc theo dây chỉ giữa trên mia dựng ở điểm
chưa biết độ cao.
Đo cao hình học đặt được độ chính xác mh = (150)mm/km, thường áp dụng trong đo
lưới khống chế độ cao, bố trí công trình, quan trắc lún....
1.2.2 Đo cao lượng giác
Đo cao lượng giác dựa trên cơ sở giải tam giác
vuông có canh huyền là tia ngắm nghiêng.
Đo cao lượng giác đạt được độ chính xác là mh
= (100300)mm/km, thường áp dụng khi đo vẽ
chi tiết bản đồ.
1.2.3 Đo khí cao áp
Càng lên cao áp suất khí quyển càng giảm. Dùng áp kế sẽ xác định được áp suất khí
quyển ở những điểm khác nhau,theo hiệu số áp suất ấy ta sẽ xác định được độ chênh
cao giữa các điểm.
Sai số xác định độ cao theo phương pháp này khoảng từ 2-3 m, vì vậy chỉ được áp
dụng ở giai đoạn khảo sát sơ bộ công trình.
1.2.4 Đo cao thuỷ tĩnh
Đo cao thuỷ tĩnh dựa trên tính chất mặt thoáng của dịch thể ở trong các bình thông
nhau ở cùng một mức độ cao như nhau.
1.2.5 Đo cao bằng máy bay
Trên máy bay đặt vô tuyến điện đo cao và máy vi áp kế để xác định chiều cao của máy
bay so với mặt đất và sự thay đổi chiều cao của máy bay trong dải bay, sử dụng đồng
thời các số liệu này sẽ xác định được độ chênh cao giữa các điểm trên mặt đất.
1.2.6 Đo cao bằng ảnh lập thể
Phương pháp này dựa trên mô hình thực địa do một cặp ảnh lập thể tạo ra, khi quan sát
chúng trong máy ảnh lập thể. Phương pháp này được áp dụng trong khi đo vẽ làm bản
đồ bằng ảnh.
2.Nguyên lý đo cao hình học – máy thuỷ bình
2.. 1 Nguyên lý đo cao hình học
Dựa vào đường ngắm nằm ngang của máy thuỷ bình khi quay quanh trục đứng quét
thành một mặt phẳng nằm ngang và kết hợp với mia đo cao để xác định hiệu độ cao
giữa hai điểm. Từ cao độ điểm đầu người ta có thể tính toán được cao độ các điểm
phía sau.
Chương IV : Đo cao hình học
47
2.. 2 Máy thuỷ bình
2.2.1 Tác dụng và phân loại
M¸y thuû b×nh cã t¸c dông x¸c ®Þnh hiÖu ®é cao gi÷a 2 ®iÓm dùa trªn nguyªn lý ®o cao
h×nh häc, trªn c¬ së ®ã tõ cao ®é ®iÓm ®Çu tÝnh ra cao ®é c¸c ®iÓm tiÕp theo.
Dùa vµo ph­¬ng ph¸p ®­a tia ng¾m vÒ vÞ trÝ n»m ngang ta ph©n biÖt 3 lo¹i m¸y thuû
b×nh sau:
- M¸y thuû b×nh cã èc vi ®éng ®øng ( Ni 030 CHDC §øc).
- M¸y thuû b×nh kh«ng cã èc vi ®éng ®øng. Thùc tÕ ngµy nay kh«ng dïng lo¹i nµy.
- M¸y thuû b×nh tù ®éng c©n b»ng tia ng¾m. VÝ dô m¸y Ni025 CHDC §øc, NiA3
Hungary....).
2.2.2 Cấu tạo của máy thuỷ bình
Máy thuỷ bình được chia làm 3 bộ phận chính :
- Ống kính : gồm có : +Vật kính
+ Thị kính
+ ốc điều quang, kính điều quang.
- Ống thuỷ : gồm có : + ống thuỷ tròn : dùng để cân máy sơ bộ
+ ống thủy dài : dùng để cân máy chính xác
- Đế máy : gồm có : Các ốc cân, ốc hãm , ốc vi động và ốc điều chỉnh
2.. 3 Thao tác cơ bản trên máy thuỷ bình
2.3.1 Cân máy
a) Cân máy theo ống thuỷ tròn
Vặn hai ốc cân máy 1 và 2 ngược chiều nhau sao
cho bọt thuỷ tròn chạy vào đường trung trục của
đoạn 12. Vặn ốc thứ 3 sao cho bọt nước thuỷ tròn
chạy vào điểm không
b) Cân máy theo ống thuỷ dài
Để cho ống thuỷ dài nằm song song với đường nối
hai ốc cân máy 1,2. Vặn hai ốc cân máy 1,2 ngược
chiều nhau sao cho bọt thủy dài chạy vào điểm
không.
Ống kính
Ống cân
Ống thuỷ
Chương IV : Đo cao hình học
48
Quay ống thủy dài đi một góc 900. Chỉ vặn ốc cân máy 3 còn lại sao cho bọt thuỷ dài
chạy vào điểm không.
2.3.2 Tìm màng dây chữ thập rõ nét nhất
Quay ống kính ra vùng trong sáng. Vặn vòng xoay kính mắt cho đến khi nào nhìn thấy
màng dây chữ thập hiện lên rõ nét nhất thì thôi. Điều này phụ thuộc vào từng người
đo.
2.3.3 Ngắm mục tiêu
- Bắt mục tiêu sơ bộ theo đầu ruồi và khe ngắm.
- Bắt mục tiêu chính xác : Vặn ốc điều ảnh để nhìn thấy mục tiêu rõ ràng. Vặn ốc vi
động ngang để đưa trung tâm màng dây chữ thập vào đúng mục tiêu.
2.. 4 Kiểm nghiệm và điều chỉnh máy th...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement