Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tructhanh_0918
#678162

Download Lý luận về tuần hoàn tư bản tiền tệ miễn phí

Tư bản tiền tệ đối diện với công nhân với tư cách là một phương diện để mua sức lao động của họ và tư liệu sản xuất; tư bản sản xuất gồm bản thân công nhân; một thoáng những bộ phận cấu thành của tư bản sản xuất; tư bản hàn hóa là sản phẩm lao động của công nhân đã được tách khỏi họ. Tư bản hàng hóa là hàng hóa, nhưng không phải của công nhân mà của nhà tư bản .Tư bản hàng hóa là sự thống nhất biện chứng giữa hàng hóa và tư bản.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

I. Một số vấn đề chung:
Khái niệm tuần hoàn tư bản:
Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tư bản luôn luôn vận động và trong quá trình vận động, nó lớn lên không ngừng. Để đạt được hiệu quả sản xuất kinh doanh nhà tư bản không được để tư bản nhàn rỗi, mà phải sử dụng triệt để dưới nhiều hình thức, chức năng khác nhau. Tư bản phải được tuần hoàn và chu chuyển liên tục, hợp lý để kết quả sản xuất kinh doanh thu được lượng tư bản lớn hơn lượng đầu tư ban đầu. Theo Mác - Lênin thì: “Tuần hoàn của tư bản là sự biến chuyển liên tiếp của tư bản qua ba giai đoạn, trải qua ba hình thức, thực hiện ba chức năng tương ứng, để trở về hình thái ban đầu với lượng giá trị lớn hơn”
Khái quát chung về ba hình thái của tư bản:
Mỗi hình thái của tư bản đều có thể làm điểm mở đầu và làm điểm kết thúc của tuần hoàn, tạo nên ba hình thái tuần hoàn khác nhau của tư bản: Tuần hoàn của tư bản tiền tệ, tuần hoàn của tư bản sản xuất và tuần hoàn của tư bản hàng hoá.
Tuần hoàn của tư bản tiền tệ: T-H … Sx … H’-T’: Biểu thị toàn bộ quá trình lưu thông là sự vận động của tiền tệ, hình thái sản xuất và hình thái hàng hóa chỉ là những khâu trung gian nhất thời giữa T đầu tiên và T’ cuối cùng.
Tuần hoàn của tư bản sản xuất: Sx… H’-T’-H … Sx : Biểu thị T và H là những giai đoạn không thể thiếu được và ngắn ngủi trong quá trình sản xuất liên tục.
Tuần hoàn của tư bản hàng hóa: H’-T’-H … Sx … H’ : Biểu thị toàn bộ quá trình quay vòng của tư bản là quá trình lưu thông hàng hóa, còn sản xuất và lưu thông tiền tệ chỉ là những tiền đề cần thiết mà nếu không có thì không thể thực hiện được sự lưu thông hàng hóa.
Trong tập thứ nhất của bộ Tư Bản, giai đoạn thứ nhất và giai đoạn thứ ba chỉ được nghiên cứu ở mức độ cần thiết để hiểu được giai đoạn thứ hai, tức là quá trình sản xuất của tư bản.Vì thế nên lúc đó, chúng ta chưa bàn đến các hình thái khác nhau của tư bản trong các giai đoạn tuần hoàn khác nhau của nó.
II. Tuần hoàn của tư bản tiền tệ:
Đối tượng nghiên cứu:
Mác nói : “Tuần hoàn của tư bản tiền tệ là hình thái phiến diện nhất, và do đó cũng là hình thái nổi bật nhất và đặc trưng nhất trong số những hình thái biểu thị tuần hoàn của tư bản công nghiệp”.
Tuần hoàn của tư bản tiền tệ vừa là hình thái đặc biệt (phiến diện nhất), vừa là hình thái chung nhất(đặc trưng nhất) của sự vận động của tư bản, Mác nghiên cứu tuần hoàn của tư bản tiền tệ vừa như là tuần hoàn của tư bản nói chung, vừa như một tuần hoàn đặc thù-tuần hoàn của chính tư bản tiền tệ.
Trong bất cứ tuần hoàn nào, tư bản khi thì khoác lấy, khi thì trút bỏ đi một trong các hình thái của nó.Trong mọi tuần hoàn, chức năng của các hình thái tư bản đều như nhau: ví dụ, trong mọi tuần hoàn, T đều phải chuyển hóa thành:
H Slđ
Tlsx
Đó là chức năng của nó. Nhưng điều này cũng đúng với Sx và H’, tức là các chức năng của chúng không thay đổi, dù chúng là các giai đoạn tuần hoàn của tư bản tiền tệ, của tư bản sản xuất hay tư bản hàng hóa. Những tuần hoàn này khác những tuần hoàn kia ở điểm xuất phát và điểm kết thúc, do đó khác ở trình tự nối tiếp giai đoạn này với giai đoạn khác. Vì vậy, nghiên cứu những biến hóa hình thái và tuần hoàn của những biến hóa hình thái ấy có nghĩa là: nghiên cứu chung cho mọi hình thái tuần hoàn và nghiên cứu tính đặc thù của các hình thái riêng biệt.
a. Giai đoạn thứ nhất T-H:
- Hình thức và nội dung
Một mặt, T-H thuộc về lưu thông hàng hóa nói chung. Mặc khác, T-H đặt cơ sở cho một sự lưu thông đặc biệt, cho tuần hoàn của tư bản tiền tệ. Nói cách khác, T-H vừa là hình thái chung, hình thái của bất cứ hành vi trao đổi nào, vừa là một hình thái đặc biệt của hành vi trao đổi.
T-H từ hành vi trao đổi nói chung trở thành hành vi trao đổi đặc biệt là do nội dung vật chất của nó. Vì H phân giải thành Slđ và Tlsx làm biến đổi T-H (thuộc về lưu thông hàng hóa nói chung) thành T-H{Slđ, Tlsx}(thuộc về lưu thông hàng hóa đặc biệt).
Sự phân giải H thành Slđ và Tlsx tất nhiên gây ra sự phân giải T thành hai bộ phận có một tỷ lệ nhất định về lượng. cần mua Tlsx với số lượng đủ cho quá trình lao động, không những trong thời gian lao động tất yếu, mà cả trong thời gian thặng dư nữa.
- Tư bản tiền tệ và tư bản sản xuất
Chuyển hóa T-H từ hành vi trao đổi nói chung thành hành vi trao đổi đặc biệt T-H{Slđ, Tlsx}, do đó chuyển hóa tiền tệ thành tư bản tiền tê, chuyển hóa tư liệu sản xuất thành các yếu tố của tư bản sản xuất, còn toàn bộ sự tiến hóa hình thái cũng trở thành quá trình chuyển hóa tư bản tiền tệ thành tư bản trong lưu thông. Nói cách khác, quá trình ra đời của tư bản trong lưu thông là một quá trình hai mặt: quá trình chuyển hóa tiền tệ thành tư bản tiền tệ và quá trình chuyển hóa tư bản tiền tệ thành tư bản sản xuất. Nói cách khác, ở đây có sự thay thế hình thái tư bản này bằng hình thái tư bản khác.
Trong biến hóa hình thái T-H{Slđ, Tlsx}, tiền tệ được thực hiện với tư cách là tư bản tiền tệ, nhưng sự thực hiện đó biểu hiện ở chỗ giá trị tư bản trút bỏ hình thái tiền tệ của nó và khoác lấy hình thái sản xuất. Kết quả chung của sự thực hiện là tư bản tiền tệ chuyển hóa thành tư bản sản xuất.
- Vị trí của T-H trong điều kiện cách sản xuất tư bản chủ nghĩa
Tiền tệ trong hình thái chung cũng như trong hình thái đặc biệt của nó chỉ thực hiện những chức năng của tiền tệ thôi. Tiền tệ trong giai đoạn T-H đối với những người mua H{Slđ, Tlsx} là tư bản, nhưng đối với những người khác như công nhân hay người bán TLSX thì chỉ là tiền tệ mà thôi.
Sức lao động và tư liệu sản xuất được liên kết lại trong hành vi T-H{Slđ, Tlsx} và trở thành những yếu tố của sản xuất tư bản chủ nghĩa. Hành vi T-H{Slđ, Tlsx} là cách liên kết người lao động với tư liệu sản xuất để tiến hành quá trình sản xuất, cách đó là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản.
- T-Slđ và T-Tlsx
Đặc trưng cho cách sản xuất tư bản chủ nghĩa là hành vi T-Slđ, chứ không phải hành vi T-Tlsx, vì giữa những người sản xuất hàng hóa giản đơn cũng có việc mua bán tư liệu sản xuất. Nhưng hành vi T-Slđ là đặc trưng của chủ nghĩa tư bản, không phải vì tiền tệ là một phương tiện mua sức lao động, tức là không phải vì sức lao động được đem bán để lấy tiền, mà vì sức lao động nói chung đem ra bán, được coi là hàng hóa. T-Slđ là một hành vi đặc trưng cho chủ nghĩa tư bản không phải tự bản thân nó mà phải gắn liền với T-Tlsx.
Trong hành vi T-H{Slđ, Tlsx}, quan hệ giữa công nhân và nhà tư bản, về mặt hình thức, là quan hệ tiền tệ. Trong hành vi T-Slđ, sức lao động đã mua được biểu hiện thành lao động đã mua được, còn giá trị của nó thì biểu hiện thành tiền công. Kết quả là, giữa công nhân và nhà tư bản chỉ có quan hệ tiền tệ mà thôi.
b. Giai đoạn thứ hai Sx:
- Chức năng của Tư Bản sản xuất
Tư bản sản xuất tức là H{Slđ, Tlsx}, phải được tiêu dùng cho sản xuất. Nhưng ti...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement