Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuydu1984
#678153

Download Tiểu luận Những đặc điểm và xu thế của thời đại ngày nay và tác động của nó đến Việt Nam trong công cuộc đổi mới ở nước ta miễn phí

MỤC LỤC
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 2
I. NỘI DUNG THỜI ĐẠI NGÀY NAY VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM 2
1. Nội dung thời đại ngày nay. 2
2. Con đường phát triển của cách mạng Việt Nam 2
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA THỜI ĐẠI NGÀY NAY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM. 3
1. Đấu tranh giai cấp và dân tộc diễn ra gay gắt trên phạm vi thế giới. 3
1.1. Cơ sở lý luận: 3
1.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 3
2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang gây ra những thay đổi to lớn trên thế giới 4
2.1. Cơ sở lý luận: 4
2.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 5
3. Thời cơ thách thức 6
3.1. Thời cơ 6
3.2. Thách thức 6
4. Nhiệm vụ 6
3. Những vấn đề toàn cầu đòi hỏi phải có sự hợp tác giải quyết của các quốc gia: 7
3.1. Cơ sở lý luận 7
3.2. Tác động của nó tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 7
4. Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 9
4.1. Cơ sở lý luận: 9
4.2. Tác động của nó tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 9
III. XU THẾ CỦA THỜI ĐẠI NGÀY NAY VÀ TÁC ĐỘNG CỦA NÓ TỚI CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI Ở VIỆT NAM 10
1. Toàn cầu hóa 10
1.1. Cơ sở lý luận 10
2.2.Tác động của nó tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 10
2. Hòa bình, ổn định để cùng phát triển. 11
2.1.Cơ sở lý luận 11
2.2.Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 11
3. Gia tăng xu hướng liên kết, hợp tác giữa các quốc gia. 12
3.1. Cơ sở lý luận 12
3.2.Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam: 12
4. Các dân tộc ngày càng nâng cao ý thức độc lập, tự chủ, tự vững. 13
4.1. Cơ sở lý luận 13
4.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam. 13
5. Các nước xã hội chủ nghĩa, các đảng cộng sản và công nhân kiên trì đấu tranh vì hòa bình, tiến bộ và phát triển. 14
5.1. Cơ sở lý luận 14
5.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 14
6. Các nước có chế độ chính trị khác nhau vừa hợp tác vừa đấu tranh cùng tồn tại trong hòa bình. 15
6.1.Cơ sở lý luận 15
6.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam 16
C. KẾT LUẬN 17
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 18
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, khắc phục tình trạng nước nghèo, kém phát triển, thực hiện công bằng
(1): Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ VII
xã hội, chống áp bức, bất công, đấu tranh ngăn chặn, khắc phục những tư tưởng và
hành động tiêu cực, sai trái, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc. Đồng thời Đảng ta cũng khẳng định: Động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức da Đảng lãnh đạo, kết hợp hài hòa các lợi ích cá nhân, tập thể và xã hội, phát huy mọi tiền năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế, của toàn xã hội.Liên kết dân tộc ta với các dân tộc trên thế giới, các giai cấp có sự lien hệ với nhau với các giai cấp trên thế giới để vừa học hỏi vừa trao đổi kinh nghiệm với nhau.
2. Tiêu cực: Hiện nay một số kẻ ... trong nước cũng như nước ngoài đang âm mưu phá hoại chế độ chủ nghĩa xã hội, chúng lợi dụng trình độ hiểu biết, nhận thức thấp kém của đồng bào thiểu số đã rêu rao, truyền bá những tư tưởng sai lệch về chủ nghĩa xã hội như vụ bạo động Tây Nguyên, vì vậy chúng ta không xem nhẹ đấu tranh giai cấp, phải cảnh giác đối phó với âm mưu của kẻ địch. Việt Nam có 54 dân tộc với nhiều ngôn ngữ, nhiều nền văn hóa, giai cấp khác nhau vì vậy những mâu thuẫn giai cấp vẫn tồn tại và cần được khắc phục: Cùng tồn tại nhiều giai cấp nhưng không phải giai cấp nào cũng thống nhất với nhau. Giả sử như mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với các nhà tư bản trong nước cũng như nước ngoài về tiền lương, số giờ làm.
Trong thời đại ngày này cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc bị áp bức, bảo vệ nền độc lập dân tộc không tách rời cuộc đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân và nhân dân lao động thoát khỏi áp bức bóc lột. Việt Nam đã giải quyết các mâu thuẫn trên bằng con đường hợp tác, đối thoại.
2. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang gây ra những thay đổi to lớn trên thế giới
2.1. Cơ sở lý luận:
Thời đại ngày nay được mở đầu bằng cuộc cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại là thời đại đấu tranh cho hoà bình độc lập - dân tộc - dân chủ và chủ nghĩa xã hội. Là thời đại đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nhằm chuẩn bị những tiền đề vật chất chín mười cho sự xã hội của CNXH. Cuộc CMKHKT bắt đầu từ những năm 50 của thế kỷ XX.
- Cuộc CMKH Công nghệ tạo ra điều kiện nhanh chóng phát triển lực lượng sản xuất trên thế giới. Trung bình 10 - 15 năm của cải nhân loại tăng gấp đội, do vậy nhìn chung mức sống của con người không ngừng được nâng cao.
Cuộc CMKH - Công nghệ đang tạo ra những phát triển trong nhiều quan niệm của đời sống xã hội từ kinh tế chính trị, văn hoá,... đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu, nắm vững và thích ứng.
Cuộc CMKH - Công nghệ đang tạo ra xu hướng toàn cầu hoá trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã họi từ kinh tế tới chính trị, văn hoá,... Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia ngày càng gia tăng, khoảng cách sự phân hoá giầu cùng kiệt giữa các nước ngày càng lớn.
2.2. Tác động tới công cuộc đổi mới ở Việt Nam
1. Tích cực:
Chúng ta kế thừa nhiều thành tựu quan trọng về khoa học kỹ thuật trong quá trình xây dựng và đổi mới đất nước.
Công nghiệp: khoa học kỹ thuật phát triển máy móc ngày càng hiện đại làm cho năng suất lao động tăng nhanh. Sản phẩm làm ra nhiều phẩm chất tốt nên sản xuất được chuyên môn hoá cao.
Nông nghiệp: Sức lao động của con người được thay thế bằng máy móc làm tăng năng suất giải phóng được sức lao động của con người hạ thấp tỷ lệ người lao động trong nông nghiệp góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế KH - CN không chỉ làm tăng năng suất mà còn góp phần làm tăng chất lượng của sản phẩm nông nghiệp nâng cao thu nhập cho người nông dân, cải thiện đời sống cho họ.
Dịch vụ: các loại hình dịch vụ đa dạng do nhu cầu của người dân ngày một tăng cao. Các hệ thống bán hàng sử dụng các thiết bị hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Các loại hình bán hàng qua mạng Internet ngày càng phát triển.
Công nghệ thông tin: đạt nhiều thành tựu to lớn thúc đẩy sự phát triển của toàn xã hội.
Bưu chính viễn thông: phát triển mạng lưới viễn thông trên toàn quốc với sự ra đời của nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã nâng cao đời sống xã hội trên nhiều phương tiện.
Y tế: được trang bị máy móc thiết bị hiện đại cùng những thành tựu y học thế giới tạo điều kiện chữa trị chăm sóc người bệnh được tốt hơn, đã có nhiều nghiên cứu giúp ích cho sự phát triển của y học.
Giáo dục: đưa các thành tựu thiết bị kĩ thuật vào giảng dạy nâng cao chất lượng đào tạo.
An ninh: quốc phòng được giữ vững.
Vì vậy, người dân được tiếp cận với nền văn minh công nghệ của nhân loại. KH - Công nghệ giúp con người làm việc có hiệu quả nâng cao năng suất hỗ trợ con người tri thức được mở mang giới trẻ được mở rộng tầm nhìn có nhiều sáng tạo đột phá mới trong công cuộc cải thiện bản thân góp phần xây dựng đất nước. KHCN được xây dựng là dộng lực của CNH, HĐH. KHCN có vai trò quyết định lợi thế cạnh tranh và tốc độ phát triển kinh tế nói chung CNH - HĐH nói riêng đối với mọi đất nước trong đó có nước ta.
2. Tiêu cực
Sự phát triển của KH - CN làm cho nền kinh tế phát triển tăng nhanh với nhịp độ cao dẫn tới sự cạnh tranh gay gắt làm cho nhiều doanh nghiệp vì chạy theo lợi nhuận mà không quan tâm bảo vệ lợi ích cho khách hàng của người tiêu dùng sản xuất hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng. Một số kẻ lợi dụng thành tựu KH - KT để lừa đảo làm ăn phi pháp. Đặc biệt là sử dụng thành tựu CN - TT để ăn cắp thông tin lừa đảo khiến cho an nhin mạng luôn bị đe doạ.
Internet phát triển phục vụ có hiệu quả cho cuộc sống con người và cho hoạt động sản xuất kinh doanh buôn bán, nhưng một số người lợi dụng nó vào mục đích không lành mạnh tuyên truyền thông tin xấu gây hiệu quả nặng nề cho nhà nước và cho xã hội.
Trong sản xuất việc áp dụng máy móc quá nhiều làm giảm sức người dẫn đến tình trạng thất nghiệp tạo gánh nặng cho xã hội.
KH - CN phát triển sản xuất được đẩy mạnh làm cho ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng, nhiều dịch bệnh mới xuất hiện rất nguy hiểm.
3. Thời cơ thách thức
3.1. Thời cơ
Là cơ hội cho nước ta hội nhấp quốc tế giao lưu trao đổi kĩ thuật máy móc kinh nghiệm với các nước trên thế giới.
Thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển.
Áp dụng thành tựu KH - Công nghệ vào công cuộc XDCNXH.
3.2. Thách thức
- Không có lộ trình chính sách phù hợp -> chúng ta phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, vấp phải những âm mưu diễn biến hoà bình.
- Những tư tưởng lối sống cực đoan, đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement