Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By blue_ruby
#678037

Download Tiểu luận Các hình thức, bản chầt của địa tô trong tư bản chủ nghĩa và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết vấn đề ruộng đất hiện nay miễn phí

Dưới CNTB không phải chỉ các nhà tư bản kinh doanh trên ruộng đất thuận lợi mới phải nộp tô ,mà kinh doanh trên ruộng đất xấu cũng phải nộp tô cho địa chủ .Đó là thực tế C.Mac gọi loại địa tô mà các nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp tuyệt đối phải nộp cho địa chủ dù ruộng đất đó là tốt hay xấu là địa tô tuyệt đối vậy thì tư bản kinh doanh trên ruộng đất xấu lấy gì để nộp tô? .Hiển nhiên không thể lấy trong số lợi nhuận bình quân ,mà phải là số lợi nhuận ngoài lợi nhuận bình quân ,là lợi nhuận siêu ngạch .Vấn đề đặt ra là làm sao kinh doanh trên ruộng đất xấucũng có được lợi nhuận siêu ngạch ?
Dưới chủ nghĩa tư bản lĩnh vực nông nghiệp lạc hậu hơn so với lĩnh vực công nghiệp về kinh tế và kĩ thuật ,nên cấu tạo hữu cơ của tư bản trong nông nghiệp thấp hơn trong công nghiệp .Vì vậy nếu tỷ suất giá trị thặng dư bằng nhau thì tư bản bằng nhau đầu tư trong nông nghiệp sẽ thu được nhiều giá trị thặng dư hơn trong công nghiệp .
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

LỜI MỞ ĐẦU
Học thuyết mác ra đời do Các-mac và Anghen sáng lập vào giữa thế kỉ XX, đây là thời kì lịch sử mà giai cấp tư sản đã giành được chình quyền , đã hoàn thành cuộc cách mạng chủ nghĩa . Đối tượng của kính tế chính trị là quan hệ sản xuất xã hội ,trong mối liên hệ chặt chẽ với tác động qua lại với lực luợng sản xuất và kiến trúc hạ tầng . kinh tế học chính trị nghiên cứu quan hệ sản xuất nhưng không phải nghiên cứu biểu hiện bên ngoàI các hiện tượng và quá trình kinh tế để rút ra quy luật chi phối sản xuất , phân phối , trao đổi , tiêu dùng.
Trong chủ nghĩa tư bản nông nghiệp cũng trở thành lĩnh vực đầu tư của tư bản , cũng được kinh doanh theo phuơng thức tư bản chủ nghĩa . Chủ nghĩa tư bản xuất hiện trong nông nghiệp bằng cả con đường phân hoá của những người nông dân hình thành lớp giàu có kinh doanh nông nghiệp theo cách tư bản chủ nghĩa và bằng cả sự nhạn thức củ các nhà tư bản đầu tư vào nông nghiệp . chính vì vậy mà các nhà tư bản nông nghiệp đã đầu tư vào ruộng đất nhà tư bản kinh doanh ruộng đất được hưởng lợi nghuận bình quân , địa chủ là chủ sở hữu ruộng đất được hưởng địa tô.
Bài tiểu luận này em muốn đi tìm hiểu về vấn đề đó là : “Các hình thức, bản chầt của địa tô trong tư bản chủ nghĩa và ý nghĩa của nó đối với việc giải quyết vấn đề ruộng đất hiện nay” . trong quá trình làm , em đã thể hiện được cái điều cốt lõi của vần đề và đã thực hiện được trung thực tư tưởng mà các nhà kinh điển Mác –Lênin và quan điểm của đảng.
Trong quá trình làm bài,có thể trong bài còn có nhưng hạn chế và sai sót do có những vấn đề bất cập và mới mẻ nên em không tránh khỏi những kiếm khuyết , vậy em kính mong được sự góp ý và giúp đõ của thầy cô.
Sinh viên thưc hiện:
Búi Thị Thuý Hằng
NỘI DUNG
A. ĐỊA TÔ TRÊN ĐẤT CANH TÁC
I. Hình thức - bản chất của địa tô trong Tư bản chủ nghĩa.
1. Khái niệm địa tô TBCN
Nhà tư bản kinh doanh ruộng đất ,được hưởng lợi nhuận bình quân ,chính vì vậy mỗi địa chủ là chủ sở hữu ruộng đất được hưởng địa tô. Những điều đã dẫn đến việc hình thành địa tô tư bản chủ nghĩa ,nhưng địa tô tư bản chủ nghĩa là gì ?
Địa tô TBCN là phần lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân của tư bản nông nghiệp nộp cho địa chủ về ruộng đất để được quyền kinh doanh ruộng đất
2. Bản chất của địa tô tư bản chủ nghĩa :
Trong sản xuất nông nghiệp của thời kỳ TBCN ,các mối quan hệ sản xuất TBCN được hình thành bằng hai con đường chủ yếu:
- Duy trì về căn bản kinh tế địa chủ thông qua cải cách dần dần chuyến sang kinh doanh kiểu TBCN sử dụng lao động làm thuê
-Thông qua cách mạng dân chủ tư sản ,xoá bỏ kinh tế địa chủ phong kiến .Giải phóng nông nghiệp ra khỏi xiềng xích chủ nô và phát triển nền kinh tế TBCN.
Nhưng dù sao với mọi hình thái, bằng con đường nào thì quyền sở hữu về ruộng đất của địa chủ vẫn tồn tại trong quan hệ sản suất TBCN. Nên quan hệ sản xuất TBCN trong nông nghiệp là một mối quan hệ giữa ba giai cấp:
* Giai cấp địa chủ là người sở hữu ruộng đất nhưng không trực tiếp kinh doanh mà họ cho thuê ruộng đất.
* Nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp trực tiếp là người thuê ruông đất của địa chủ kinh doanh theo cách sản xuất TBCN .
* Công nhân nông nghiệp là người lao động làm thuê cho các tư bản kinh doanh trong nông nghiệp bị cả hai giai cấp địa chủ bóc lột .
Như vậy tư bản kinh doanh trong nông nghiệp thúc đẩy nông nghiệp phát triển lên sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa .
Þ Chính những mặt này đã hình thành nên địa tô TBCN và các hình thức tồn tại của nó .Trong TBCN địa chủ là người sử dụng ruộng đất ,họ được thực hiện quyền này về mặt kinh tế .Vì vậy mà nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải chia một phần giá trị thặng dư thu được cho địa chủ nên gọi là địa tô nhưng hoạt động của các nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp trước hết phải được bảo đảm rằng việc thu được nguồn lợi nhuận siêu ngạch ngoài lợi nhuận bình quân của tư bản kinh doanh nông nghiệp do công nhân nông nghiệp đã tạo ra khi nhà tư bản nộp cho địa chủ với tư cách là người sử dụng ruộng đất đó .Khi nói đến địa tô TBCN chúng ta nhớ đến các hình thức có mặt trong nó .
3. Các hình thức địa tô của TBCN
Địa tô TBCN có hai hình thức cơ bản:
a. Địa tô chênh lệch
Trong ngành nông nghiệp cũng như công nghiệp đã xảy ra lợi nhuận siêu ngạch. Nếu như trong công nghiệp lợi nhuận siêu ngạch chỉ là hiện tượng tạm thời đối với các nhà tư bản cá biệt nào đó có được do điều kiện sản xuất tốt hơn điều kiện sản xuất trung bình của xã hội thì trái lại ,trong nông nghiệp nó luôn tồn tại tương đối dài và ổn định .
- Trong sản xuất nông nghiệp ,ruộng đất là tư liệu sản xuất cơ bản ,nó có đặc điểm là có diện tích giới hạn,vị trí cố định và tốt xấu khác nhau ,mà điều kiện đại bộ phận là xấu. Người ta không thể tạo thêm được ruộng đất tốt có điều kiện canh tác thuận lợi .Trong khi đó hầu hết ruộng đất đã bị độc quyền kinh doanh .Do đó những người kinh doanh trên ruộng đất tốt ,có điều kiện sản xuất thuận lợi sẽ sử dụng được sức tự nhiên một cách độc quyền nên luôn thu được lợi nhuận siêu ngạch ổn định lâu dài . - Khác với trong lĩnh vực công nghiệp ,trong nông nghiệp giá cả sản xuất chung của nông phẩm do điều kiện sản xuất xấu quyết định .Bởi vì, chỉ có canh tác trên ruộng đất tốt và trung bình thì sẽ không đủ nông phẩm cho nhu cầu xã hội. Do đó giá cả sản xuất chung phải đảm bảo cho tư bản đầu tư trên ruộng xấu cũng thu được lợi nhuận bình quân . Do đó không chỉ cả các nhà tư bản kinh doanh trên ruộng đất tốt, xấu cũng thu được lợi nhuận bình quân mà tất cả các nhà tư bản kinh doanh đều thu được lợi nhuận siêu ngạch tương đối ổn định và lâu dài .Nó là kết quả của việc sử dụng sức tự nhiên đã bị độc chiếm sẽ thuộc về sở hữu ruộng đất dưới hình thức địa tô chênh lêch . Như vậy địa tô chênh lệch là phần lợi nhuận siêu ngạch thu được trên những ruộng đất có điều kiện canh tác tốt . Nó là số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung của nông phẩm được quyết định bởi điều kiện sản xuất trên ruộng đất xấu nhất giá cả sản xuất cá biệt của nông phâm trên ruộng đất trung bình và tốt .
Nguồn gốc của địa tô chênh lệch và địa tô nói chung là do lao động của công nhân nông nghiệp tạo ra. Từ những sự phân tích trên ,chúng ta viết ra những điều nhận xét về địa tô chênh lệch ,vì nó số chênh lệch giữa giá cả sản xuất chung và giá cả sản xuất cá biệt của nông phẩm .Địa tô chênh lệch gắn liền với độc quyền kinh doanh TBCN về ruộng đất . Nói cách khác nó sinh ra là do có sự độc quyền kinh doanh ruông đất theo lối TBCN .Không có sự độc quyền về sức tự nhiên thì không có bất cứ lợi nhuận siêu ngạch Địa tô chênh vì thế không tham gia tham gia hình thành giá trị nông phẩm . Điều kiện tự nhiên thuận lợi không phải là nguồn gốc của lợi nhuận siêu ng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement