Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tanganngoc
#677512

Download Đề tài Thực trạng quá trình phát triển kinh tế Việt Nam áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất miễn phí

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
B – NỘI DUNG 2
I. QUAN ĐIỂM VÀ LÍ LUẬN CỦA CÁC- MÁC 2
1. Quan điểm về QHSX và LLSX 2
2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và tính chất và trình độ của LLSX 2
2. 1: Tính chất và trình độ của LLSX 2
2. 2: LLSX quyết đinh QHSX 2
2. 3: QHSX tác động trở lạI LLSX: 2
2. 4: Mối quan hệ biện chứng giữa QHSX và LLSX 2
II. THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM
ÁP DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT
VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX 2
1. Đường lối phát triển QHSX và LLSX theo định hướng xã hội chủ nghĩa: 2
2. Thực trạng nguồn lực của LLSX nước ta hiện nay: 2
3. Quá trình phát triển kinh tế ở Việt Nam: 2
III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM HIỆN NAY 2
1. Những khó khăn trên con đường phát triển đất nước: 2
2. Bài học từ sự bất hợp lí trong mối quan hệ QHSX và LLSX: 2
3. Mục tiêu phát triển kinh tế ở Việt Nam: 2
IV. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ VẬN DỤNG QUY LUẬT QHSX PHẢI
PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT VÀ TRÌNH ĐỘ CỦA LLSX
VÀO NỀN KINH TẾ NƯỚC TA HIỆN NAY. 2
1. Tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ hữu hiệu cho sản xuất kinh doanh
của mọi tầng lớp nhân dân. 2
2. Đổi mới nâng cao nội lực điều hành của chính phủ: 2
C– KẾT LUẬN 2
D – DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 2
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:


. Trong thời đại ngày nay khoa học đã trở thành LLSX trực tiếp. Nó vừa là ngành sản xuất riêng vừa thâm nhập vào các yếu tố cấu thành LLSX, đem lại sự thay đổi về chất của LLSX. Các yếu tố cấu thành LLSX tác động lẫn nhau một cách khách quan làm cho LLSX là yếu tố độc nhất. Nó là yếu tố khách quan là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại. LLSX được kế thừa liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác. Mỗi một thế hệ sinh ra đều thích ứng với trình độ LLSX của thế hệ trước để lại vì "LLSX là kết quả của năng lực thực tiễn của con người. Nhưng bản thân năng lực này bị quyết định bởi điều kiện trong đó người ta sống bởi LLSX đã đạt được bởi hình thái trước họ không phải do họ mà do thế hệ trước tạo ra"(3) C. Mac - Angghen tuyển tập, trang 141
.
Quan hệ sản xuất (QHSX)là quan hệ giữa người với nggười trong sản xuất vật chất, thể hiện quan hệ sở hữu đối với TLSX, quan hệ tổ chức quản lí và trao đổi hoạt động với nhau và quan hệ phân phối sản xuất. QHSX do con người tạo ra, song nó được hình thành một cách khách quan không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của LLSX trong một giai đoạn nhất định. Để tiến hành sản xuất con người phải quan hệ với nhau để trao đổi hoạt động sản xuất cũng như kết quả lao động. Các Mác viết: "Người ta chỉ sản xuất bằng cách hợp tác với nhau một cách nào đó và trao đổi hoạt động với nhau. Muốn sản xuất được người ta phải có mối liên hệ chặt chẽ với nhau và chỉ có trong phạm vi những mối liên hệ, quan hệ đó thì mới có sự tác động của họ vào giới tự nhiên tức là sản xuất"(4) C. Mac, Angghen toàn tập, trang 94
. Có hai hình thức sở hữu cơ bản về tư liệu sản xuất là sở hữu tư nhân và sở hữu xã hội. Những hình thức sở hữu giữa người trong xã hội. Đương nhiên để cho TLSX không trở thành "vô chủ" phải có chính sách và cơ chế rõ ràng để xác định chủ sở hữu và sử dụng đối với những TLSX nhất định. Trong sự tác động đến nhau của các yếu tố cấu thành QHSX quan hệ tổ chức quản lí và quan hệ phân phối có vai trò quan trọng. Những quan hệ này có thể củng cố quan hệ sở hữu cũng có thể làm biến đổi quan hệ sở hữu. Mỗi hệ thống QHSX ở mỗi giai đoạn lịch sử đều tồn tại một PTSX nhất định. Hệ thống QHSX thống trị mỗi hình thái kinh tế xã hội ấy. Vì vậy khi nghiên cứu xem xét tính chất hình thái của xã hội nào thì không thể chỉ nhìn ở trình độ phát triển của LLSX mà còn phải xem xét đến tính chất của QHSX.
2. Quy luật về sự phù hợp của QHSX và tính chất và trình độ của LLSX
LLSX và QHSX là hai mặt của PTSX chúng tồn tại không tách rời nhau mà tác động biện chứng với nhau hình thành quy luật xã hội phổ biến của toàn bộ lịch sử loài người. Quy luật về sự phù hợp giữa QHSX với tính chất và trình độ của LLSX vạch rõ tính chất phụ thuộc khách quan của QHSX vào sự phát triển của LLSX. Ngược lại QHSX tác động trở lại LLSX
2. 1: Tính chất và trình độ của LLSX
Tính chất của LLSX là tính chất của TLSX và lao động. Nó thể hiện tính chất của TLSX là sử dụng công cụ thủ công và tính chất của lao động là lao động riêng lẻ, những công cụ sản xuất như búa, rìu, cày. . . do một người sử dụng để sản xuất ra vật dùng không cần đến lao động tập thể, LLSX có tính chất cá nhân. Khi máy móc ra đời đòi hỏi phải có nhiều người mới sử dụng được, để làm ra một sản phẩm cần có sự hợp tác của nhiều người, mỗi người phải làm một bộ phận công việc mới hoàn thành được sản phẩm ấy thì LLSX mang tính chất xã hội hoá.
2. 2: LLSX quyết đinh QHSX
Xu hướng của sản xuất là không ngừng phát triển sự biến đổi bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi của LLSX. Trong quá trình sản xuất để lao động bớt nặng nhọc và đạt hiệu quả cao con người luôn tìm cách cải tiến công cụ lao động và chế tạo a những công cụ lao động tinh xảo hơn. Cùng với sự biến đổi và phát triển của công cụ lao động (CCLĐ) thì kinh nghiệm sản xuất thói quen lao động kĩ năng của sản xuất kiến thức khoa học của con người cũng tiến bộ. LLSX trở thành yếu tố lao động nhất, cách mạng nhất. Còn QHSX là yếu tố ổn định có khuynh hướng lạc hậu so với sự phát triển của LLSX. LLSX là nội dung là cách, còn QHSX là hình thức xã hội của nó. Trong mối quan hệ nội dung - hình thức thì nội dung quyết định hình thức, hình thức phụ thuộc vào nội dung, nội dung thay đổi trước còn hình thức thay đổi sau. Tất nhiên trong quan hệ nội dung với hình thức không phải là mức thụ động, nó cũng tác động trở lại đối với sự phát triển của nội dung.
Cùng với sự phát triển của sản xuất thì QHSX cũng hình thành và biến đổi cho phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX. Sự phù hợp đó là động lực cho sản xuất phát triển. Nhưng LLSX thường phát triển nhanh còn QHSX có xu hướng ổn định, khi LLSX đã phát triển lên một trình độ mới. QHSX không còn phù hợp với nó nữa sẽ nảy sinh mâu thuẫn gay gắt giữa hai mặt của PTSX. Sự phát triển khách quan đó tất yếu dẫn dến xoá bỏ QHSX cũ thay bằng QHSX mới phù hợp tính chất và trình độ LLSX mở đường cho LLSX phá Sự hình thành, biến đổi của QHSX phụ thuộc vào tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Nhưng QHSX là hình thức xã hội mà LLSX phát triển.
2. 3: QHSX tác động trở lạI LLSX:
Dựa vào nó để phát triển, nó tác động trở lại đối với LLSX: có thể thúc đẩy hay kìm hãm sản xuất, nếu QHSX phù hợp vơí trình độ phát triển của LLSX, nó thúc đẩy sản xuất phát triển. Nếu không phù hợp nó kìm hãm sự phát triển của LLSX. Song tác dụng đó chỉ là tạm thời theo tính tất yếu khách quan, cuối cùng nó sẽ bị thay thế bằng kiểu QHSX khác phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX. Sở dĩ QHSX có thể tác động mạnh mẽ trở lại đối với LLSX vì nó quy định mục đích của sản xuất, quy định hệ thống tổ chức quản lí sản xuất và quản lí xã hội, quy định cách phân phối phần của cải ít hay nhiều mà người lao động có được. Do đó nó ảnh hưởng đến thái độ quảng đại quần chúng nhân dân lao động –LLSX chủ yếu của xã hội. Nó tạo ra những điều kiện kích thích hay hạn chế việc cải tạo CCLĐ, áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất, hợp tác và phân phối lao động. Tuy nhiên không được hiểu một cách đơn giản tính tích cực của QHSX. QHSX chỉ là vai trò của những hình thức sở hữu, mỗi kiểu QHSX là một hệ thống, là một chỉnh thể hữu cơ ba mặt: Quan hệ sở hữu, quan hệ phân phối, quan hệ quản lí. Chỉ trong chỉnh thể đó QHSX mới trở thành động lực thúc đẩy con người phát triển sản xuất.
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ phát triển của LLSX là quy luật chung nhất về sự phát triển của xã hội. Sự tác động của quy luật này đã đưa xã hội loài người trải qua các PTSX: công xã nguyên thuỷ, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa, xã hội chủ nghĩa.
Quy luật về sự phù hợp của QHSX với tính chất và trình độ của LLSX là quy luật vận động phát triển của xã hội qua sự thay thế kế tiếp nhau từ thấp đến cao ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement