Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By miumiu_iucun_92bg
#677209

Download Tiểu luận Sự biểu hiện của quy luật giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam miễn phí

Lý luận giá trị thặng dư là một trong những phát hiện vĩ đại của C.Mác. Nhưng để nhận thức đúng bản chất khoa học của lý luận này cần đặt nó trong điều kiện cụ thể của từng quốc gia, dân tộc(trong từng giai đoạn lịch sử nhất định). Thật vậy, hoàn cảnh lịch sử đã đổi mới, cần có nhận thức mới ; có như vậy, chúng ta mới có thể tìm thấy được những hợp lý của lý luận giá trị thặng dư trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay ở nước ta. Sinh thời, chính V.I.Lênin đã nói rằng : “Chúng ta không thề coi lý luận của Mác như là cái gì đó đã xong xuôi và bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phát triển hơn nữa mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống. Rõ ràng, những chỉ dẫn đó của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin đã cho chúng ta thấy, những thế hệ sau Mác phải nghiên cứu, xem xét bổ sung, hoàn chỉnh chủ nghĩa Mác nói chung, lý luận giá trị thặng dư nói riêng cho phù hợp với những điều kiện, những mối quan hệ thực tế cụ thể, chứ không phải phê phán phủ nhận nó”.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

đóng vai trò “hướng dẫn”, “chế định”sự vận động của nền kinh tế theo những mục tiêu đã xác định,bổ sung những mặc tích cực, hạn chế những mặc tiêu cực của thị trường, hoàn thiện mô hình chủ nghĩa xã hội.
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam mang những tính chất của nền kinh tế thị trường:
Thứ nhất là các chủ thể kinh tế có tính độc lập, có quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh
Thứ hai là giá cả do thị trường quyết định, hệ thống thị trường được phát triển đầy đủ và có tác dụng làm cơ sở cho việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào trong các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế.
Thứ ba là nền kinh tế vận động theo những quy luật vốn có của kinh tế thị trường như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh…sự tác động của các quy luật đó hình thành cơ chế điều tiết của nền kinh tế.
Thứ tư là nền kinh tế thị trường hiện nay có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước thông qua pháp luật kinh tế, kế hoạch hóa, các chính sách kinh tế.
Mặt khác, kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam dựa trên cơ sở và được dẫn dắt, chi phối bởi nguyên tắc và bản chất của chủ nghĩa xã hội. Do đó, kinh tế thị trường định hướng XHCN có những đặc trưng cơ bản sau:
Về mục tiêu phát triển kinh tế thị trường
Nền kinh tế thị trường gồm nhiều thành phần trong đó kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện nhiều hình thức phân phối thu nhập, trong đó lấy phân phối theo lao động là chủ yếu.
Cơ chế vận hành nền kinh tế là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa.
Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế mở, hội nhập.
Thực trạng nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
Trình độ phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta còn ở giai đoạn sơ khai
Thị trường dân tộc thống nhất đang trong quá trình hình thành nhưng chưa đồng bộ
Nhiều thành phần kinh tế tham gia thị trường
Sự hình thành thị trường trong nước gắn với mở rộng kinh tế đối ngoại, hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới, trong hoàn cảnh phát triển kinh tế – kỹ thuật của nước ta thấp xa so với hầu hết các nước khác.
Quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội còn yếu
Các giải pháp cơ bản để phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Thực hiện nhất quán chính sách kinh tế nhiều thành phần.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ứng dụng nhanh tiến bộ khoa học, công nghệ; trên cơ sở đó đẩy mạnh phân công lao động xã hội.
Hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường.
Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.
Giữ vững ổn định chính trị, hoàn thiện hệ thống luật pháp
Xóa bỏ triệt để cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế của nhà nước.
èquy luật giá trị thặng dư trong chế độ tư bản chủ nghĩa được xem là sự bóc lột sức lao động của ngừơi lao động. Vậy trong chế độ xã hội chủ nghĩa thì quy luật này còn đúng hay không? Và biểu hiện của nó trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam như thế nào?
CHƯƠNG II:
SỰ BIỂU HIỆN CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở VIỆT NAM
NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ THẶNG DƯ TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY
Lý luận giá trị thặng dư là một trong những phát hiện vĩ đại của C.Mác. Nhưng để nhận thức đúng bản chất khoa học của lý luận này cần đặt nó trong điều kiện cụ thể của từng quốc gia, dân tộc(trong từng giai đoạn lịch sử nhất định). Thật vậy, hoàn cảnh lịch sử đã đổi mới, cần có nhận thức mới ; có như vậy, chúng ta mới có thể tìm thấy được những hợp lý của lý luận giá trị thặng dư trong hoàn cảnh lịch sử hiện nay ở nước ta. Sinh thời, chính V.I.Lênin đã nói rằng : “Chúng ta không thề coi lý luận của Mác như là cái gì đó đã xong xuôi và bất khả xâm phạm ; trái lại, chúng ta tin rằng lý luận đó chỉ đặt nền móng cho môn khoa học mà những người XHCN cần phát triển hơn nữa mọi mặt, nếu họ không muốn trở thành lạc hậu đối với cuộc sống. Rõ ràng, những chỉ dẫn đó của những nhà sáng lập chủ nghĩa Mác – Lênin đã cho chúng ta thấy, những thế hệ sau Mác phải nghiên cứu, xem xét bổ sung, hoàn chỉnh chủ nghĩa Mác nói chung, lý luận giá trị thặng dư nói riêng cho phù hợp với những điều kiện, những mối quan hệ thực tế cụ thể, chứ không phải phê phán phủ nhận nó”. [www.cpv.org.vn]
Khi chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu sụp đổ, CNXH lâm vào khủng hoảng, thì các thế lực thù địch cố gắng tìm đủ mọi cách để tấn công vào chủ nghĩa Mác, nhất là lý luận giá trị thặng dư. Một số bộ phận ... cho rằng: “Ta xây dựng CNXH bằng cách thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, thực hiện chính sách mở cửa, khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển tức là nước ta thừa nhận lý luận giá trị thặng dư và bác bỏ lý luận giá trị thặng dư của Mác”.
Vậy điều đó là đúng hay sai? Như ta đã biết Việt Nam chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN.Chứ không có nghĩa là lý luận giá trị thặng dư không còn giá trị, mà nó còn được vận dụng một cách sáng tạo vào sự nghiệp phát triển kinh tế ở nước ta. Với lại, Việt Nam hiện nay đang ở thời kỳ quá độ lên CNXH, nên tất yếu còn tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau. Hơn nữa, kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay không hoàn toàn theo đúng nghĩa của nó nữa. Về mặt chính trị thì nó thay mặt cho giai cấp tư sản. Mà kinh tế tư bản tư nhân và giai cấp tư sản thì luôn gắn liền với CNTB và chỉ tồn tại trong điều kiện có sự tồn tại của quan hệ sản xuất TBCN. Nhưng trong quá trình đổi mới ở nước ta, sự xuất hiện và phát triển các loại hình doanh nghiệp không đồng nghĩa với sự xuất hiện trở lại của quan hệ sản xuất TBCN và giai cấp tư sản. Về mặt kinh tế thì các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp ở nước ta, ngay cả các doanh nghiệp có quy mô lớn cũng vậy. Đó là một bộ phận quan trọng của quan hệ sản xuất định hướng XHCN, được hình thành và phát triển trong điều kiện có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chịu sự quản lý của Nhà nước XHCN, phục vụ cho sự nghiệp đổi mới, được nước ta khuyến khích bảo vệ,và không chịu sự chi phối của quy luật giá trị thặng dư.
èTóm lại, xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay chẳng những không phủ nhận lý luận giá trị thặng dư mà còn giữ nguyên được giá trị của nó.Bên cạnh đó cần bổ sung, và nhận thức nó một cách đầy đủ trong bối cảnh hiện nay.
Vậy kinh tế tư bản tư nhân ở Việt Nam hiện nay như thế nào?
Các loại hình doanh nghiệp của tư nhân và đội ngũ doanh nhân ở nước ta được hình thành và phát triển trong điều kiện mới, nên không hàm chứa tính ch...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement