Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By sweet.candy_lovely
#677185 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC

A.LỜi MỞ ĐẦU.........................................................................4

B. NỘi DUNG.................................................…........................5

1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÒ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM.

1.1. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VAI TRÒ NHÀ
NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG
NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

1.1.1. Cơ sỏ lý luận...........................….……..........….5
1.1.2. Cơ sở thực tiễn ở nước ta..............................…..6
1.2. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ
TRONG NÔNG NGHIỆP .................................……...6

2. VAI TRÒ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN.

2.1. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP-
NÔNG THÔN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

2.1.1. Xây dựng nền nông nghiệp bền vững………...…….7
2.1.2. Phát triển nông nghiệp sản xuất hàng hoá và hướng
vào xuất khẩu……………………………………..…..8
2.1.3. Phát triển nông nghiệp-nông thôn theo hướng công
nghiệp hoá-hiện đạI hoá…………………………...…9

2.2. VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT KINH
TẾ NÔNG NGHIỆP- NÔNG THÔN

2.2.1. Định hướng cho sự phát triển của nông nghiệp-nông
thôn……………………………………………….….10
2.2.2. Đảm bảo cho nông nghiệp-nông thôn phát triển trong
điều kiện tốt nhất………………………………….…10
2.2.3. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lao động cho ngành nông
nghiệp………………………………………………..11

3. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP- NÔNG THÔN.

3.1. NHỮNG HẠN CHẾ VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐi VỚi VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP- NÔNG THÔN …………………………………………...11

3.2. NHỮNG GIẢi PHÁP CỦA NHÀ NƯỚC TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

3.2.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp.....................13
3.2.2. Xây dựng kết cấu cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nông
nghiệp.............................................................................13
3.2.3. Áp dụng khoa học và công nghệ tiến bộ, thích hợp trong
sản xuất nông nghiệp ................................................…...15
3.2.4. Đào tạo và bồi dưỡng lao động nông nghiệp .....…....16
3.2.5 Chính sách kinh tế khuyến khích phát triển nông nghiệp. …16

3.3. TRƯỚC MẮT CẦN THỰC HIỆN TỐT CÁC GIẢi PHÁP
3.3.1 Đưa các ứng dụng khoa học kỷ thuật vào nông nghiệp - nông thôn …………………………………...………17
3.3.2.Tập trung các điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp nông thôn …………....…………………………18
3.3.3.Xây dựng một cơ chế chính sách để phát triển nguồn nhân lực. ………………………………………………………..….19
3.3.4. Có các biện pháp khuyến khích dể nông đân hăng hái sản xuất …………………………………………..……….20

C. KẾT LUẬN………….…………………………………………….….21

D. TÀI LIỆU THAM KHẢO………...………………..……………..22


A. LỜI MỞ ĐẦU.
N­íc ta lµ n­íc n«ng nghiÖp, phÇn lín sèng dùa vµo n«ng nghiÖp vµ cã tíi 80% d©n sè lµm n«ng nghiÖp. V× thÕ mµ §¶ng vµ Nhµ n­íc ta ®• x¸c ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕ Nông nghiệp - «ng th«n là một vấn đề rộng lớn trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x• héi lµ sù cÇn thiÕt, trong qu¸ tr×nh ®æi míi. N«ng nghiÖp, n«ng th«n ViÖt Nam chiÕm vÞ trÝ rÊt quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ, x• héi cña ®Êt n­íc. Nó chịu tác động của nhiều yếu tố khác nhau như yếu tố vê` chính sách, vê` vốn, điều kiện về khoa học công nghệ, yếu tố địa lý, điều kiện xã hội, thị trường. Tuy vây, trong những năm đổi mới vừa qua, nhân tố đổi mới cơ chế chính sách đã tác động mạnh mẽ lên sự tăng trưởng và phát triển của kinh tế nông nghiệp nông thôn.
Ngay tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đã khẳng định “Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu”.
Mặt khác với hơn 70% dân số sống chủ yếu ở nông thôn, 76% dân số nước ta làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, hơn 50% tổng kinh ngạch xuất khẩu là do ngành nông nghiệp đóng góp. Nhưng chỉ chiếm tới 25% tổng thu nhập quốc đân .Thu nhập bình quân đầu người ở nông thôn quá thấp so với thành thị, cơ sỏ hạ tầng nông thôn ở nước ta còn quá thấp không đáp ứng được sự phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, càng không đáp ứng được yêu cầu hiện đại hoá,công nghiệp hoá. Do đó trong thời gian qua Đảng và Nhà nước ta đã tập trung mọi nguồn lực cho phát triển nông nghiệp nông thôn.
Thắng lợi to lớn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong những năm đổi mới là đã đáp ứng đủ lương thực, thực phẩm cho nhu cầu trong nước với mức tăng dân số 1,2 triệu người/năm và xuất khẩu nông sản ngày càng tăng. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, cà phê, hạt tiêu, điều nhân, sản phẩm gỗ, cao su...tiếp tục khẳng định vị thế của hàng n«ng l©m s¶n ViÖt Nam trªn thÞ tr­êng Quèc TÕ.

Xuất phát từ thực tế khách quan cần thiết phải có sự nhận xét đánh giá để làm rõ các chủ trương của nhà nước nên em đã chọn đề tai: “Vai trò của nhà nước đối với việc phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam”.
Trên đây là đề tài tiểu luận đầu tiên của em nên củng không tránh khỏi những thiếu sót . Qua bài tiểu luận này em kính mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cũng như các bạn ,qua đó em có thể hiểu bài hơn từ đó rút ra được kinh nghiệm cho những đề tài sau này của em. Em xin chân thành Thank !

B. NỘI DUNG.
1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN Ở NƯỚC TA HIỆN NAY.
1.1. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VAI TRÒ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM.
1.1.1. Cơ sở lý luận.
Trong quá trình tồn tại và phát triển xă hội loại người đã trải rất nhiều giai đoạn phát triển, ngoại trừ xã hội nguyên thuỷ đầu tiên thì xã hội nào cũng có nhà nước. Sự ra đời của nhà nước là một vấn đề tất yếu khách quan của quá trình phát triển của loài người
Nhà nước ra đời có vai trò quản lý xã hội, tạo điều kiện tốt nhất để cho xã hội phát triển. Vì vậy xã hội nào cũng cần có sự quản lý cua nhà nước đặc biệt lá trong chế độ xã hội chủ nghĩa lại càng quan trọng vì nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của dân, do dân, vì dân. Đối với nền kính tế vai trò của nhà nước lại phải chiếm vị trí quan trọng hơn cả, vì kinh tế có vai trò quyết định đến sự phát triển của xã hội.
1.1.2. Cơ sở thực tế ở nước ta.
Ở Việt Nam thì vai trò quản lý của nhà nước càng quan trọng vì đất nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nền nông nghiệp lạc hậu. Sau khi giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, thì chủ trương của Đảng ta là bỏ qua giai đoạn chủ nghĩa tư bản đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong khi đó thì nền kinh tế của nước vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu sản chưa có ngành công nghiệp chủ chốt nào, nền kinh tế vấn là dựa vào nông nghiệp, điều ấy là rất khó khăn vì điểm xuất phát này là quá thấp so với các nước khác, vì trong khi đó các nước khác đã phát triển nền sản xuất của họ lên nền công nghiệp và có các điều kiện tốt về cơ sở vật chất chuẩn bị cho sự phát triển.
Như vậy ở nước ta cần thiết phải có sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước với các chính sách, các mục tiêu, định hướng sẽ tạo điều kiện tốt nhất để cho đất nước phát triển theo đúng hướng lên chủ nghĩa xã hội.
1.2. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ TRONG NÔNG NGHIỆP.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#996003 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement