Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Romain
#676514 Download Đề thi olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh lần 5, 6, 7 miễn phí22. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào?
a. 2/6/1911 b. 5/6/1911 c. 4/6/1911d. 6/5/1911
23. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?
a.Năm 1920 b. Năm 1922 c. Năm 1921 d. Năm 1919
24. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) đã có đại biểu của những tổ chức Cộng sản nào về dự?
a. Đông Dương Cộng sản Đảng c. Chi bộ của những người Cộng sản Việt nam ở nước ngoài
b. An Nam Cộng sản Đảng d.Tất cả những tổ chức trên
25. Mở đầu tác` phẩm, Hồ Chí Minh viết “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói đó ở tác phẩm nào của Người?
a. Đạo đức cách mạng c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
b. Đường cách mệnh d. Ba mươi năm hoạt đông của Đảng.
26. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tường và kim chỉ nam cho hành động” câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội IV b. Đại hội VI c.Đạihội V d. Đại hội VII

--------------------------------------------------------------------------------
ĐỀ THI SỐ 1:
1. Vị vua nào đã cho đúc tiền đồng đầu tiên ở nước ta?
a. Lý Nam Đế b. Lê Thánh Tôn c. Hồ Quý Ly d. Trần Nhân Tông
2. Nhà nước Việt Nam đã ban hành Luật đầu tư nước ngoài từ tháng năm nào?
a. 12/1986 b. 1/1987 c. 12/1987 d. 6/1987
3. APEC (diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương) được thành lập năm nào?
a. 1986 b. 1989 c. 1992 d. 1995
4. Quyết định “đưa nước ta vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa, phấn đấu đến năm 2020 cơ bản
trở thành một nước công nghiệp” được đưa ra tại Đại hội Đảng lần thứ mấy?
a. Đại hội VI b. Đại hội V c. Đại hội VII d. Đại hội VIII
5. Trong “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội năm 2001 – 2010”, đến năm 2010 tổng sản lượng lương thực
quy ra thóc của nước ta đạt bao nhiêu tấn?
a. 40 triệu tấn b. 50 triệu tấn c. 60 triệu tấn d. 70 triệu tấn
6. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX xác định việc phổ cập các phương tiện phát, truyền hình đến mỗi gia đình
sẽ hoàn thành cơ bản vào năm nào?
a. 2010 b. 2015 c. 2020 d. 2007
7. Tái sản xuất xã hội gồm có 4 khâu : sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng . Vậy cung và cầu nằm ở
khâu nào của quá trình tái sản xuất xã hội?
a. sản xuất b. phân phối c. trao đổi d. tiêu dùng
8. C.Mác đã kế thừa “hạt nhân hợp lý” trong triết học của ông để xây dựng phép biện chứng duy vật. Ông là ai?
a. Phoi-ơ-bách b. Aristole c. Hegel d. Pythagore
9. Năm 1993 nước ta đã khai thông quan hệ quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế nào?
a. IMF b. World Bank c. ADB d. Cả 3 tổ chức trên
10. Các hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu là gì?
a. Đầu tư trực tiếp b. Đầu tư gián tiếp c. Tín dụng quốc tế d. Cả 3 hình thức trên
11. Đại hội lần thứ mấy của đảng đã đề ra bốn mục tiêu cơ bản của thời kỳ quá độ: xây dựng chế độ làm chủ tập
thể chủ nghĩa xã hội; xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền văn hoá mới; xây dựng con
người mới xã hội chủ nghĩa?
a. Đại hội III (9-1960) c. Đại hội V (3-1982)
b. Đại hội IV (12-1976) d. Đại hội VI (12-1986)
12. Theo quan điểm của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII (1996), nền tảng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước là gì?
a. Bản sắc dân tộc c. Giáo dục và đào tạo
b. Khoa học và công nghe ä d. Quốc phòng và an ninh
13. Nhà tư tưởng xã hội chủ nghĩa nào đã khái quát quá trình tích lũy tư bản là quá trình “cừu ăn thịt người”
a. Rô Bớc Ô Oen b. Phu Ri Ê c.Xanh Xi Mông d. Tô Mát Morơ
14. Điều kiện khách quan quyết định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì?
a. Đông về số lượng c. Tạo ra của cải làm giàu cho xã hội
b. Gắn liền với lực lượng sản xuất tiên tiến d. Bị bóc lột nặng nề nhất.
15. Mốc đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học từ tác phẩm nào?
a. Tình cảnh giai cấp công nhân Anh c. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản
b. Những nguyên lý của chủ nghĩa cộng sản d. Chống Đuy Rinh
16. Trong những nội dung của quyền dân tộc tự quyết thì nội dung nào được coi là cơ bản, trước hết?
a. Tự quyết về kinh tế c.Tự quyết về về văn hóa
2
b. Tự quyết về chính trị d. Tự quyết trong các mối quan hệ quốc tế
17. Bản chất của tôn giáo là gì?
a. Là sự phản ánh tồn tại xã hội
b. Là sự phản ánh những sai lầm của hiện thực khách quan vào đầu óc con người
c. Là sự buồn, vui, sung sướng của con người
d. Là sự phản ánh sai lầm hiện thực khách quan vào đầu óc con người.
18. Khái niệm hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa do ai đưa ra?
a. Các Mác b. Lê Nin c. Ph. Ăng Ghen d. Đảng Cộng sản Việt Nam
19. Nhà nước đầu tiên của giai cấp công nhân ra đời ở nước nào?
a. Nga b. Trung Quốc c. Pháp d. Anh
20. Nhà nước đầu tiên của giai cấp công nhân tên gọi là gì?
a. Xô Viết b. Công xã c. Dân chủ nhân dân d. Cộng hòa
21. Yếu tố nào được xem là quyết định để phát huy nguồn lực con người
a. Nâng cao trình độ văn hóa c. Giáo dục về đạo đức, lối sống
b. Giải quyết việc làm d. Giúp đỡ vốn để phát triển sản xuất
22. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà rồng Sài Gòn đi sang Pháp vào thời gian nào?
a. 2/6/1911 b. 5/6/1911 c. 4/6/1911 d. 6/5/1911
23. Nguyễn Ái Quốc tham gia Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm nào?
a.Năm 1920 b. Năm 1922 c. Năm 1921 d. Năm 1919
24. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (2/1930) đã có đại biểu của
những tổ chức Cộng sản nào về dự?
a. Đông Dương Cộng sản Đảng c. Chi bộ của những người Cộng sản Việt nam ở nước ngoài
b. An Nam Cộng sản Đảng d.Tất cả những tổ chức trên
25. Mở đầu tác` phẩm, Hồ Chí Minh viết “Nhân dân ta thường nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu
nói đó ở tác phẩm nào của Người?
a. Đạo đức cách mạng c. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
b. Đường cách mệnh d. Ba mươi năm hoạt đông của Đảng.
26. “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tường và kim chỉ nam cho hành
động” câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ mấy?
a. Đại hội IV b. Đại hội VI c.Đại hội V d. Đại hội VII
27. “Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” câu nói đó
của Hồ Chí Minh xuất hiện vào thời gian nào?
a. Tháng 8 năm 1945 b. Ngày 19-12-1946 c. Tháng 9 năm 1945 d. Ngày 17-7-1966
28. Bài thơ
“Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống MyÕ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa”
Bài Mừng xuân của chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
a. 1956 b. 1968 c. 1961 d. 1969
29. “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các
chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình” câu nói trên của
Hồ Chí Minh ở đâu?
a. Đạo đức cách mạng b. Thường thức chính trị c. Sửa đổi lối làm việc d. Bản Di chúc
30. Năm 1941, mở đầu tác phẩm của mình, Nguyễn Ái Quốc viết :
“ Dân ta phãi biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”
Đó là tác phẩm:
a. “Đường kách mệnh” b. “Bài ca du kích” c. “ Lịch sử nước ta” d. “Ca binh lính”
3
31. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị : “Lúc này thời cơ thuận lợi đã tới, dù hi sinh tới
đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương quyết giành cho được độc lập”. Ai đã được Bác
truyền đạt chỉ thị này :
a. Phạm Văn Đồng b. Đặng Văn Cáp c. Võ Nguyên Giáp d. Hòang Quốc Việt.
32. Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm “ Sửa đổi lối làm việc”?
a. Tân sinh b. X.Y.Z c. A.G d. T.L
33. “Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc đánh giặc trên mặt trận”. Hồ
Chí Minh nói đi...

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#993685 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement