Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bunbozoheo
#676477

Download Bài giảng Đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội miễn phí

Bản sắc dân tộc:
+ Đó là những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc.
+ Bản sắc dân tộc là tổng thể những phẩm chất, tính cách, khuynh hướng tư tưởng và sức sáng tạo giúp dân tộc đó giữ vững và thể hiện được tính duy nhất, tính thống nhất, tính nhất quán trong quá trình phát triển.
+ Bản sắc dân tộc là sức sống bên trong của mỗi dân tộc, lá quá trình dân tộc tự ý thức, tự khám phá và thể hiện mình trong quá trình phát triển cùng với dân tộc khác.
+ Bản sắc dân tộc được thể hiện trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nó phát triển theo sự phát triển của thể chế kinh tế, thể chế xã hội, thể chế chính trị.
 
 Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

ta, gieo rắc thói hư tật xấu. Do đó phải giáo dục lại nhân dân để xứng đáng với nước Việt Nam độc lập. Như vậy nhiệm vụ đầu tiên về xây dựng văn hoá của nước Việt Nam độc lập - tự do là: chống nạn mù chữ và giáo dục những điều tốt đẹp cho nhân dân. Hai vấn đề này vẫn còn có giá trị thực tiễn to lớn đối với dân tộc Việt Nam và thế giới hiện nay. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ - Tiến hành vận động thực hiện đời sống mới, bài trừ các hủ tục là một phong trào thực tiễn văn hoá sâu sắc, góp phần giáo dục lại nhân dân một cách có hiệu quả. - Đường lối văn hoá kháng chiến của Đảng được thể hiện ở các văn kiện chủ yếu sau: + Chỉ thị "Kháng chiến, kiến quốc" của Đảng (11-1945) + Thư "Nhiệm vụ văn hoá Việt Nam trong công cuộc cứu nước và xây dựng nước hiện nay" của đồng chí Trường Chinh gửi Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 16/11/1946. + Báo cáo "Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam" của đồng chí Trường Chinh tại Hội nghị văn hoá toàn quốc lần thứ 2 (7-1948). I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Đường lối này gồm những nội dung chính: Xác định mối quan hệ giữa văn hoá và cách mạng giải phóng dân tộc, cổ động văn hoá cứu quốc. Xây dựng nền văn hoá dân chủ mới Việt Nam có tính chất dân tộc, khoa học, đại chúng trong đó nhấn mạnh tính chất dân tộc, dân chủ (yêu nước và tiến bộ). Bài trừ nạn mù chữ, mở đại học và trung học, cải cách nội dung và phương pháp dạy học theo tinh thần mới. Phát triển cái hay trong văn hoá dân tộc đồng thời bài trừ cái xấu xa, ..., ngăn ngừa sự thâm nhập của văn hoá thực dân đồng thời học cái hay, cái tốt của văn hoá nhân loại. Hình thành đội ngũ trí thức mới. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ - Đại hội III của Đảng (9-1960) đã chủ trương tiến hành cuộc cách mạng tư tưởng và văn hoá và xây dựng, phát triển nền văn hoá mới, con người mới. * Trong những năm 1955 – 1986: Đây là giai đoạn chúng ta đang tiến hành đồng thời 2 nhiệm vụ chiến lược (1954-1975) và cả nước quá độ lên CNXH (1976 – nay) I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ - Sau khi đất nước thống nhất (1975), Đại hội IV, V về cơ bản tiếp tục chủ trương phát triển đường lối văn hoá được nêu lên ở Đại hội III, có bổ sung và phá triển thêm ở những vấn đề sau: + Nền văn hoá mới có nội dung XHCN và tính chất dân tộc, có tính đảng, tính nhân dân sâu sắc. + Nêu rõ tiêu chuẩn của con người mới XHCN. + Tiến hành cải cách giáo dục + Phát triển mạnh khoa học, coi khoa học kỹ thuật là then chốt. + Giáo dục tinh thần làm chủ tập thể, chống tư tưởng tư sản, phong kiến, tư tưởng tư sản, xoá bỏ ảnh hưởng của văn hoá thực dân ở miền Nam. + Phát triển văn hoá nghệ thuật. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Thời kỳ trước đổi mới. Đánh giá sự thực hiện đường lối. - Về thành tựu: + Đã xoá bỏ dần những mặt lạc hậu, lỗi thời trong di sản văn hoá phong kiến, văn hoá nô dịch của chủ nghĩa thực dân cũ và mới. + Bước đầu xây dựng nền văn hoá dân chủ mới đem lại cho nhân dân một đời sống văn hoá tinh thần vui tươi, lành mạnh. + Nhiều triệu đồng bào biết đọc, biết viết, hệ thống giáo dục quốc dân được xây dựng và không ngừng phát triển. + Công tác văn hoá tư tưởng đã có tác động to lớn cổ vũ dân tộc ta vững tin vào thắng lợi của sự nghiệp chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. + Lối sống mới, con người mới bước đầu được hình thành, quan hệ giữa người với người diễn ra tốt đẹp. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ - Hạn chế và nguyên nhân + Xây dựng thể chế văn hoá còn chậm, chưa kịp thời và chậm đổi mới, ảnh hưởng đến sự phát triển của văn hoá nước nhà. + Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống còn hời hợt và nặng về bảo thủ, thiếu nhạy bén. + Thiếu những tác phẩm văn học, nghệ thuật xứng tầm với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. + Vấn đề bảo tồn, thẩm định các giá trị của truyền thống văn hoá dân tộc còn nhiều yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ * Nguyên nhân chủ yếu: - Chịu ảnh hưởng của tư tưởng "tả khuynh" khi nhìn nhận, đánh giá, xây dựng và thực thi đường lối văn hoá. - Do bị chiến tranh liên miên và cơ chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, quan liêu. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Trong thời kỳ đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa. - Đại hội VI (12-1986): Khoa học kỹ thuật là một động lực to lớn, có vị trí then chốt trong sự nghiệp xây dựng CNXH. - Đến Đại hội VII (6/1991): Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH đã khẳng định nền văn hoá Việt Nam có đặc trưng: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Trong thời kỳ đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa. - Đại hội VIII, IX, X và các Nghị quyết Trung ương tiếp theo đã xác định: + Văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. + Văn hoá vừa là mục tiêu vừa là động lực của phát triển. + Khoa học và giáo dục đóng vai trò then chốt, là động lực lớn đưa đất nước thoát khỏi cùng kiệt nàn. + Coi giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu. - Nghị quyết Trung ương 5 (khoá 8 tháng 7-1998) nêu lên 5 quan điểm cơ bản chỉ đạo quá trình phát triển văn hoá trong thời kỳ đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Trong thời kỳ đổi mới. Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa. - Hội nghị Trung ương 9 (khoá IX tháng 7-2004) xác định: "Phát triển văn hoá đồng bộ với phát triển kinh tế". - Hội nghị Trung ương 10 (khoá IX tháng 7-2004) nêu quan điểm: + Phải gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với xây dựng Đảng và nâng cao văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội. Như vậy nhận thức của Đảng về vị trí của văn hoá và công tác văn hoá đã được nâng lên một tầm cao mới. + Điều kiện kinh tế - xã hội đã có những thay đổi, các mối quan hệ trong xã hội cũng biến đổi… do đó văn hoá và công tác quản lý văn hoá cũng cần thay đổi mới đáp ứng được yêu cầu mới đặt ra. I. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC VÀ NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ Trong thời kỳ đổi mới. Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng và phát triển nền văn hóa. Một là, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Hai là, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ba là, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất trong đa dạng trong...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement