Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Marcelinho
#675764

Download Tiểu luận Vấn đề về Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam miễn phí

Có rất nhiều nước trên thếgiới đã thực hiện thành công công cuộc
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước với nguồn lực chủ đạo là con người.
Vậy trong công cuộc đổi mới ởViệt Nam hôm nay, Với những thếmạnh và
những hạn chếcủa mình con người Việt Nam có thực hiện được vai trò của
mình hay không?
Trước hết ta tìm hiểu xem nguồn nhân lực của Việt Nam có những
đặc điểm gì đểphát huy và những hạn chếgì cần khắc phục.Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay

Tóm tắt nội dung:

bộ óc là cơ sở, là nguồn
vật chất vô tận cho những hoạt động ngày càng phức tạp, tinh vi, đa dạng,
phong phú của con người, đưa đến sự thay đổi liên tục cơ sở vật chất và kỹ
thuật của xã hội. Sự phát triển hoàn thiện không ngừng của trí tuệ con người
đã được thể hiện bằng việc truyền đạt, tàng trữ những tri thức lý luận và kinh
nghiệm từ thế hệ này sang thế hệ khác và được ghi nhận nhân cách cụ thể,
trước hết ở sự biến đổi của công cụ sản xuất. Hay nói cách khác, sức mạnh
trí tuệ con người không ngừng được vật thể hoá trong công cụ sản xuất,
trong lực lượng sản xuất nói chung. Tính vô tận của trí tuệ con người được
biểu hiện ở sự biến đổi không ngừng ở tính đa dạng, phong phú vô cùng tận
của công cụ sản xuất trong quá trình phát triển của xã hội. Những cuộc cách
mạng lực lượng sản xuất đã và đang diễn ra trong lịch sử xã hội loài người là
những nấc thang đánh dấu sự phát triển ngày càng cao hơn của công cụ sản
7
xuất: từ lửa đến công cụ sản xuất thủ công, rồi công cụ cơ khí máy móc và
công nghệ trí tuệ ngày nay.. Tất cả những điều đó chứng tỏ rằng con người
với bàn tay và khối óc của mình là nhân tố thúc đẩy sự phát triển của lực
lượng sản xuất.
Nhưng bên cạnh vai trò con người là chủ thể của hoạt động sản xuất,
là yếu tố hàng đầu đóng vai trò quyết định trong lực lượngsản xuất của xã
hội, con người còn là chủ thể hoạt động của quá trình lịch sử. Thông qua
hoạt động sản xuất vật chất, cc sáng tạo ra lịch sử của chính mình, sáng tạo
ra lịch sử của xã hội loài người. Kết quả là xã hội loài người đã bước từ thời
đại văn minh này sang thời đại văn minh khác cao hơn, trong quá trình lịch
sử tự nhiên.
Mặt khác khi sản xuất ngày càng phát triển, tính chất xã hội hóa của
sản xuất ngày càng gia tăng, việc tiến hành sản xuất tập thể bằng lực lượng
của toàn xã hội và sự phát triển mới của nền sản xuất do việc đó mang lại sẽ
cần đến những con người hoàn toàn mới. Các Mác đã khẳng định: sự phát
triển của lực lượng sản xuất xã hội trước hết có ý nghĩa là “sự phát triển
phong phú của bản chất con người, coi như là một mục đích tự thân”(6). Bởi
vậy theo Các Mác, ý nghĩa lịch sử, mục đích cao cả của sự phát triển xã hội
là phát triển con người toàn diện, nâng cao năng lực và phẩm giá của con
người, giải phóng con người, loại trừ ra khỏi cuộc sống con người mọi sự
tha hoá để con người sống với cuộc sống đích thực của mình.
Thực tế đã chứng minh, trong công cuộc đổi mới đất nước, chỉ có con
người-yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất của xã hội mới là
nhân tố chính, là nguồn lực mang tính quyết định sự thành công hay thất bại.
Nhưng con người cũng là mục tiêu, là cái đích của sự phát triển, sự đổi mới
này. Hay nói cách khác, công cuộc đổi mới đất nước mà cụ thể là công
nghiệp hoá, hiện đại hoá là do con người, phụ thuộc vào con người và vì con
người.
8
CHƯƠNG II
VẤN ĐỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM
I . CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ LÀ GÌ ?
Từ trước tới nay, có nhiều định nghĩa khác nhau về công nghiệp
hoá. Vậy nên hiểu phạm trù này như thế nào?
Quan niệm đơn giản nhất về công nghiệp hoá cho rằng “ công nghiệp
hoá là đưa đặc tính công nghiệp cho một hoạt động, trang bị ( cho một vùng,
một nước), các nhà máy, các loại công nghiệp...” Quan niệm mang tính triết
tự này được hình thành trên cơ sở khái quát quá trình hình thành lịch sử
công nghiệp hoá ở các nước Tây Âu, Bắc Mỹ.
Nghiên cứu định nghĩa phạm trù công nghiệp hoá của các nhà kinh tế
Liên Xô (cũ) ta thấy trong cuốn giáo khoa kinh tế chính trị của Liên Xô
được dịch sang tiếng Việt Nam 1958, người ta đã định nghĩa “ công nghiệp
hoá XHCN là phát triển đại công nghiệp, trước hết là công nghiệp nặng, sự
phát triển ấy cần thiết cho việc cải tạo toàn bộ nền kinh tế quốc dân trên cơ
sở kỹ thuật tiên tiến.”
Quan điểm công nghiệp hoá là quá trình xây dựng và phát triển đại công
nghiệp, trước hết là công nghiệp nặng của các nhà kinh tế học Liên Xô đã
được chúng ta tiếp nhận thiếu sự phân tích khoa học đối với điều kiện cụ thể
của nước ta. Cuốn “ Từ điển tiếng Việt” đã giải thích công nghiệp hoá là quá
trình xây dựng nền sản xuất cơ khí lớn trong tất cả các ngành của nền kinh tế
quốc dân và đặc biệt công nghiệp nặng, dần tới sự tăng nhanh trình độ trang
bị kỹ thuật cho lao động và nâng cao năng suất lao động. Trên thực tế, quá
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước những năm 60, ta đã mắc phải
sai lầm đó, kết quả là nền kinh tế vẫn không thoát khỏi nền công nghiệp lạc
hậu, nông nghiệp lạc hậu, kết cấu hạ tầng yếu kém... Mặc dù không đạt được
mục tiêu nhưng cũng chính nhờ công nghiệp hoá mà nước ta đẫ xây dựng
được một số cơ sở vật chất kỹ thuật nhất định, tạo ra tiềm lực về kinh tế-
quốc phòng, phục vụ chiến tranh, đảm bảo được phần nào đời sống nhân
dân.
Năm 1963, tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hiệp quốc (
UNIDO) đã đưa ra một định nghĩa: “công nghiệp hoá là một quá trình phát
triển kinh tế, trong quá trình này, một bộ phận ngày càng tăng các nguồn của
cải quốc dân được động viên để phát triển cơ cấu kinh tế nhiều ngành ở
9
trong nước với kỹ thuật hiện đại. Đặc điểm của cơ cấu kinh tế này là có một
bộ phận luôn thay đổi để sản xuất ra tư liệu sản xuất, hàng tiêu dùng và có
khả năng đảm bảo cho toàn bộ nền kinh tế phát triển với nhịp độ cao, đảm
bảo đạt tới sự tiến bộ của nền kinh tế và xã hội.” Theo quan điểm này, quá
trình công nghiệp hoá nhằm thực hiện nhiều mục tiêu chứ không phải chỉ
nhằm một mục tiêu kinh tế-kỹ thuật.
Còn theo quan niệm mới phù hợp với điều kiện nước ta thì công
nghiệp hoá, hiện đại hoá là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn liền với
đổi mới công nghệ, xây dựng cơ cấu vật chất-kỹ thuật, là quá trình chuyển
nền sản xuất xã hội từ trình độ công nghệ thấp sang trình độ công nghệ cao
hơn, nhờ đó mà tạo ra sự tăng trưởng bền vững và có hiệu quả của toàn bộ
nền kinh tế quốc dân.
Nói tóm lại đó là sự phát triển của lực lượng sản xuất từ thấp đến cao, từ
chưa hoàn thiện đến hoàn thiện. Thực hiện công nghiệp hoá là nhằm phát
triển kinh tế-xã hội, đưa nước ta theo kịp các nước tiên tiến trên thế giới.
II. MUỐN TIẾN HÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TA
PHẢI LÀM GÌ?
Sự thành công của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đòi hỏi
ngoài môi trường chính trị ổn định, phải có các nguồn lực cần thiết như:
nguồn lực con người, vốn, tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật, vị
trí địa lý, nguồn lực nước ngoài. Các nguồn lực này có quan hệ chặt chẽ với
nhau, cùng tham gia vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhưng mức
độ tác động và vai trò của ch...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement