Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By emlaai_traloidi2000
#675731 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
MỤC LỤC
NỘI DUNG TRANG
A. LỜI MỞ ĐẦU 1
B. NỘI DUNG 1
I.KHÁI NIỆM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2
II.CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 2
1.Cơ sở khách quan
a.Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh 2
a.1.Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX 2
a.2.Bối cảnh thời đại (quốc tế) 2
b. Những tiền đề tư tưởng - lý luận 3
b.1.Giá trị truyền thống dân tộc 3
b.2.Tinh hoa văn hóa nhân loại 5
b.3.Chủ nghĩa Mac-Lênin 6
2. Cơ sở chủ quan 8
a.Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh 8
b. Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn 9
III. Mối quan hệ giữa nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan trong
cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh. Cơ sở quyết định bản chất
cách mạng và khoa học của tư tưởng Hồ Chí Minh 10
C. KẾT LUẬN 12

NỘI DUNG
I.Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh
Trước khi đi vào tìm hiểu cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta cùng tìm hiểu khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
“Tư tương Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghiã Mac-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết hợp tinh hoa của dân tộc, trí tuệ của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp.”
Để đi đên được khái niệm về tư tưởng Hồ Chí Minh đó thì chúng ta đã phải trải qua 1 quá trình nhận thức thật lâu dài và đã có hơn 60 định nghĩa về Tư tưởng Hồ Chí Minh bởi Hồ Chí Minh là một con người đa nhân cách và có những phẩm chất đáng quý không phải ai cũng có và hiểu được. Và không những thế để có được khái niêm tren thì chúng ta không thể bỏ qua cơ sở hình thành nên tư tưởng Hồ Chí Minh.
II.Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
1.Cơ sở khách quan
a.Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh
a.1.Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh đất nước và thế giới có nhiều biến động.
+ Thời kì này đất nươc ta đang rơi vào tinh trạng bất ổn về chính trị và giặc cỏ xâm lược
- Chính quyền nhà Nguyễn đã thi hành chính sách đối ngoại, bảo thủ, ...…không cho Việt Nam cơ hội tếp xúc và bắt nhịp với sự phát triển của thế giới. Không phát huy được thế mạnh của dân tộc và dất nước, chống lại âm mưu xâm lược của chủ nghĩa thực dân phương Tây.
- Khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam(1858), xã hội Việt Nam trở thành xã hội thực dân nửa phong kiến, xuất hiện 2 mâu thuẫn cơ bản:
Toàn thể dân tộc Việt Nam >< Thực dân Pháp và tay sai phong kiến (mâu thuẫn dân tộc)
Toàn dân Việt Nam(nông dân) >< Địa chủ phong kiến
(mâu thuẫn giai cấp)
- Nhiều phong trào yêu nước của nhân dân VN đã nổi dậy nhưng đều bị thất bại..như sự thất bại của ptrào Cần Vương theo hệ tư tưởng PK, p.trào Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục theo hệ tư tưởng TS đã giúp NAQ nhận rõ chỗ hạn chế của p.trào đó chưa biết tổ chức, chưa có tổ chức.
à Thúc đẩy Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam
a.2.Bối cảnh thời đại (quốc tế)
- CNTB trở thành CNĐQ, CNTB xác lập sự thống trị trên phạm vi thế giới. Lúc này không chỉ dừng lại ở sự áp bức g/c trong chính quốc mà đã mở rộng ra sự ap bức đối với các d.tộc khác. Vì thế cuộc đấu tranh g.phóng d.tộc không chỉ còn là hành động riêng lẻ nữa mà trở thành cuộc đấu tranh chung của d.tộc thuộc địa chống ĐQ.
- Cuộc đấu tranh giai phóng dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh g.phóng g/c .Cuộc đấu tranh g.phóng d.tộc trở thành cuộc đấu tranh g.phóng g/v VS trên TG.
- Sự thắng lợi của CMT 10 Nga, CNXH trở thành hiện thực trên TG, đánh dấu bước chuyển biến lớn chuyển biến lớn của thời đại. Thời đại quá độ lên CNXH và giúp HCM nhận ra một chân lý của thời đại " Chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các DT bị áp bức và những người LĐ trên TG khỏi ách nô lệ."
b. Những tiền đề tư tưởng - lý luận
b.1.Giá trị truyền thống dân tộc
- Trải qua mấy ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước đã hun đúc và tạo lập cho dân ta một nền văn hóa phong phú, đa dạng và thống nhất bền vững với những giá trị truyền thống tốt đẹp, cao quý, trong đó chủ nghĩa yêu nước Việt Nam là nấc thang cao nhất của văn hóa Việt Nam.
- Hồ Chí Minh cho rằng, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng là một trong những biểu hiện rõ nhất của phẩm chất cách mạng Việt Nam.
- Chủ nghĩa yêu nước là một tình cảm rất thiêng liêng, nó ăn sâu bám rễ trong lòng dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Lòng yêu nước của mỗi con người Việt Nam tạo thành chủ nghĩa yêu nước Việt Nam.
- Môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá thay đổi theo lịch sử, cho nên chủ nghĩa yêu nước ở mỗi thời đại khác nhau cũng có nội dung khác nhau, nó được quy định bởi những điều hiện kinh tế - xã hội. Một dân tộc tràn đầy chủ nghĩa yêu nước là một dân tộc mạnh. Một dân tộc thiếu chủ nghĩa yêu nước là một dân tộc yếu.
- Hồ Chí Minh nhận định chủ nghĩa yêu nước Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và nó cũng giữ nguyên giá trị trong thời kỳ xây dựng lại đất nước. Người nhận định, nhân dân lao động là những người yêu nước chân chính, những người biểu hiện lợi ích dân tộc thật sự. Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta là phải chuyển chủ nghĩa yêu nước từ thời chiến sang chủ nghĩa yêu nước thời bình.
- Chủ nghĩa yêu nước thời bình được thể hiện bằng sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, dân giàu, nước mạnh, đạt nhiều thành tựu trên lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, về lối sống xã hội chủ nghĩa, những giá trị đạo đức và những ý tưởng mới. Nó phát sinh hằng ngày, hằng giờ trong mỗi con người chân chính, trong phong trào thi đua của những người lao động tiên tiến, trong cuộc đấu tranh cho sự công bằng và tiến bộ xã hội, cho sự tổ chức công việc một cách khoa học. Nó biểu hiện sự không khoan nhượng đối với những khuyết điểm, thiếu sót.
- Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam đầu tiên yêu nước, nhưng công lao chính của Người là đã nâng chủ nghĩa yêu nước Việt Nam lên tầm cao mới khi những vấn đề mới của thời đại tác động vào dân tộc Việt Nam và những vấn đề mà dân tộc Việt Nam đòi hỏi.
- Đây là một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam.Truyền thống này được thể hiện ngay trong cái tên khi Người ra đi tìm đường cứu nước :Nguyễn Tất Thành , tức là Người yêu nước - tuy nhiên không phải là tình yêu nước hẹp hòi và thiển cận, bằng chứng là Hồ Chí Minh là một trong những thành viên sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và lúc đó Người đã rất được quan tâm bởi bài phát biểu của mình về số phận các dân tộc thuộc địa.
- Đó là truyền thống yêu nước kiên cường bất khuất, là tinh thần tương thân tương ái, long nhân nghĩa, ý thức cố kết cộng đồng, là ý chí vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, là chí thông minh, tài sáng tạo trọng hiền tài, khiêm tôn tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để làm giàu cho văn hóa dân tộc.
- Chính từ thực tiễn đó, Hồ Chí Minh đã đúc kết chân lý: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa tới nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn song vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

bạn download tại link này nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#863000 bạn có thể gửi cho mình file tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh vào mail [email protected] được không ạ
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#863012
h3qkute đã viết:bạn có thể gửi cho mình file tiểu luận cơ sở hình thành tư tưởng hồ chí minh vào mail [email protected] được không ạbạn download tại link này nhé
Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1009314 bạn download tại link này nhé

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement